Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Burmistrza Namysłowa
o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 1530.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

W związku z powyższym w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń Burmistrz Namysłowa informuje, iż z uwagi na tryb pracy Urzędu Miejskiego w Namysłowie i ograniczony dostęp do budynków (brak możliwości przyjęcia interesantów) zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu w następujący sposób:

 1. Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Namysłowie,  ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
 2. Za pośrednictwem faxu: 77 410 03 34,
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – ,
 4. Za pośrednictwem platformy ePUAP - /m2bs336gqp/SkrytkaESP.
 5. Zgłoszenia w formie tradycyjnej mogą być również wrzucane do urny, która została umieszczona w Urzędzie przy wejściu głównym od strony ul. Stanisława Dubois.

W zgłoszeniach przesłanych w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

 • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik
  wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat formy dokonywania zgłoszenia prosimy o kontakt z:

 1. Panią Justyną Urban - Urzędnikiem Wyborczym Gminy Namysłów,  tel.  534 271 870
  lub e-mail: .
 2. Panią Justyną Cieślak - stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, tel. 77 419 03 27
  lub e-mail: .

Burmistrz Namysłowa
/-/  dr Bartłomiej Stawiarski


W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju Urząd Miejski w Namysłowie informuje, iż do odwołania zawiesza dyżury urzędnika wyborczego.
W przypadku konieczności skontaktowania się z Urzędnikiem Wyborczym Gminy Namysłów - Panią Justyną Urban - prosimy dzwonić pod numer: 534 271 870 lub e-mail: 


W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, urzędnik wyborczy Pani Justyna Urban pełnić będzie dyżury w następujących dniach:

Data

Dzień tygodnia

Od godz.

Do godz.

06.03.2020

piątek

11.30

15.30

13.03.2020

piątek

11.30

15.30

20.03.2020

piątek

11.30

15.30

27.03.2020

piątek

11.30

15.30

02.04.2020

czwartek

11.30

15.30

03.04.2020

piątek

11.30

15.30

09.04.2020

czwartek

11.30

15.30

10.04.2020

piątek

11.30

15.30


Komunikat
dla osób zainteresowanych pracą w obwodowych komisjach wyborczych
o możliwości przekazywania zgłoszeń drogą mailową

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można przekazywać również drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres:

Jednocześnie informujemy wszystkie zainteresowane pracą w komisjach osoby, że samo dokonanie zgłoszenia, którego druk można pobrać poniżej, nie jest jednoznaczne z uzyskaniem miejsca w danej komisji obwodowej i późniejszą w niej pracą.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w ten sposób zakwalifikują się do pracy w komisji jedynie w przypadku nie zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów przez uprawnione do tego komitety wyborcze.

Urząd Miejski w przypadku wystąpienia takich sytuacji będzie się kontaktował z każdym kandydatem  na członka obwodowej komisji wyborczej indywidualnie.


Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 10 maja 2020 r.


Do pobrania:

 • Postanowienie  Nr 45/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I  z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 322/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2020
  przez: Karol Szczyrk
 • opublikowano:
  06-02-2020 10:30
  przez: Karol Szczyrk
 • zmodyfikowano:
  31-03-2020 08:16
  przez: Karol Szczyrk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 313
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu