Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr L/22 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Protokół Nr L/22
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,

która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
25 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Ochędzan o godzinie 9.07 otworzył L sesję Rady Miejskiej w Namysłowie i powitał wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych (zał. nr 1 do protokołu), co oznacza prawomocność obrad. Nieobecny był Radny Jacek Fior.

Przewodniczący Rady poinformował o dodatkowych projektach uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz w sprawie ustanowienia zwolnienia od podatku od nieruchomości dla niektórych podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Radny Jakub Włodarczyk, jako jeden z projektodawców projektu uchwały w sprawie ustanowienia zwolnienia od podatku od nieruchomości dla niektórych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, wnioskował o niewprowadzenie ww. projektu uchwały do porządku obrad sesji.

Skarbnik Gminy Pani Anna Stec-Kołotyło wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Przewodniczący Rady zabrał głos w temacie nieprzygotowanych projektów uchwał po posiedzeniu Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Radny Marcin Biliński wypowiedział się na temat dostarczenia radnym projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu dopiero w dniu wczorajszym.

Przewodniczący Rady poparł wypowiedź przedmówcy.

Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski poinformował, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu był omawiany na wszystkich komisjach. Przypomniał historię ogłaszanych procedur przetargowych na basen. Dodał, że do 15 sierpnia br. procedura przetargowa musiała zostać zakończona, aby Gmina nie straciła dofinansowania z „Polskiego Ładu”. Burmistrz poinformował, że dopiero przed Komisjami było wiadomo, czy firma, która złożyła najtańszą ofertę przystąpi do realizacji zadania. Termin dostarczenia Radnym projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu wyniknął z terminu otrzymania dokumentów od firmy.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Burmistrz przeznaczył w budżecie 8 mln zł na remont basenu, mimo że kosztorys opiewał na kwotę 12 mln zł i uznał to za niezrozumiałe. Przypomniał, że to już 4 lata od kiedy basen został zamknięty.

Radny Biliński potwierdził, że na Komisji Pani Skarbnik wspomniała o projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Dopytał, czy pewne jest, że firma podpisze umowę na remont basenu.

Burmistrz Stawiarski potwierdził, że jeśli na bieżącej sesji Radni podejmą uchwałę i zabezpieczą brakującą kwotę na remont basenu, to firma zadeklarowała, że 7 września br. są gotowi podpisać umowę.

Przewodniczący Rady powitał Komendanta Powiatowego Policji Andrzeja Ostrycharczyka.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski zapytał, czy to prawda, że od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mieli prawo waloryzacji kwoty na którą została podpisana umowa.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że firma może wystąpić o waloryzację, ale po roku od prowadzenia inwestycji i musi spełnić określone kryteria.

Radny Biliński złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania nad zmianą porządku obrad.

„Za” wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego Bilińskiego głosowało 13 Radnych, 7 Radnych „wstrzymało się” od głosu.

Wniosek został przyjęty.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że zgodnie z przewidywaniami ekonomistów stopy procentowe i wibor będą spadać. Przekazał informacje przekazane na rządowej konferencji prasowej o środkach finansowych, jakie mają być przekazane samorządom na wydatki bieżące związane m.in. ze wzrostem kosztów energii. Ponadto poinformował o przeprowadzonych symulacjach, że kredyt jest bezpieczny dla Gminy.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad.

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 18 Radnych, 2 Radnych „wstrzymało się” od głosu.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Zbigniewowi Konwantowi i Panu Stanisławowi Wojtasikowi.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  2. zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów,
  3. zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
  4. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
  5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów,
  6. uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  7. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie,
  9. zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Namysłowie przy ul. Bolesława Chrobrego, na rzecz dzierżawcy,
  10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Namysłów do lat 10 w trybie bezprzetargowym,
  11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym,
  12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym,
  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym,
  14. zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów,
  15. zaciągnięcia kredytu,
  16. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036,
  17. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 8. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Ochędzan wręczyli tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Zbigniewowi Konwantowi i Panu Stanisławowi Wojtasikowi.

Ad. 3.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poinformował, że sprawozdanie przesłano Radnym w formie pisemnej – na wniosek Radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Ad. 4.

Nie zgłoszono zapytań.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady przedstawił i omówił pisma, jakie wpłynęły do Rady od czasu ostatniej sesji.

Ad. 6.

Komendant Powiatowy Policji Andrzej Ostrycharczyk w swojej wypowiedzi odniósł się do bezpieczeństwa na terenie Gminy Namysłów podczas trwających wakacji. Stwierdził, że młodzież w czasie wakacji przysparza mieszkańcom wielu problemów, a głównie jest to zakłócanie ciszy nocnej. Komendant poinformował, że funkcjonariusze policji podejmują interwencje domowe i w miejscach publicznych – najczęściej w rynku i przy ul. Wały Jana III. Następnie poinformował o czasookresie podejmowanych przez policjantów interwencji i stwierdził, że w tych przypadkach skarg na funkcjonariuszy w tym roku nie było. Stwierdził, że z uwagi na końcówkę wakacji ilość zgłoszeń na pewno będzie spadać. W swojej wypowiedzi podkreślił również wagę monitoringu przy sprawach prowadzonych przez namysłowskich policjantów.

Mieszkaniec Gminy poruszył indywidualną sprawę swojej rodziny dotyczącą działań funkcjonariuszy namysłowskiej policji i poinformował, że od prawie 4 lat walczy przed Sądem o swoją niewinność.

Radny Wojciech Próchnicki stwierdził, że Rada Miejska jest organem niewłaściwym do zajmowania się sprawą przedstawioną przez mieszkańca Gminy.

Radny Karol Kubicki przedstawił zdanie przeciwne do głosu Radnego Próchnickiego i stwierdził, że na sesji głos każdego mieszkańca powinien zostać wysłuchany.

Mieszkańcy ul. Wały Jana w Namysłowie zabrali głos w temacie zakłócania ciszy nocnej przy ul. Wały Jana III przez klientów lokali gastronomicznych znajdujących się przy tej ulicy.

Komendant Ostrycharczyk w odniesieniu do głosu mieszkańców ul. Wały Jana zwrócił uwagę na lokalizację ich miejsca zamieszkania w pobliżu 3 lokali gastronomicznych i sklepu nocnego. Komendant poinformował, że policjanci, od ok. 2 lat,  przedmiotową okolicę patrolują bardzo często i zawsze w uzasadnionych przypadkach interweniują. Zwracają również uwagę właścicielom lokali, gdy lokal jest otwarty dłużej. W sprawie poruszonej przez mieszkańca gminy, Komendant postanowił się nie wypowiadać. Stwierdził jedynie, że na każde popełnienie wykroczenia policja będzie reagować.

Przewodniczący Rady stwierdził, że mieszkańcy mieli możliwość zapoznania Radnych i Komendanta Policji z problemami, z jakimi się borykają. Stwierdził, że obie poruszone sprawy na pewno nie zostaną dzisiaj rozpatrzone. Następnie stwierdził, że poziom jego bezpieczeństwa ostatnio spadł. Ponadto zapowiedział, że chciałby, aby temat bezpieczeństwa był na spotkaniach Rady częściej poruszany.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Dzidowski, pełniący również funkcję Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, zaapelował do Komendanta, aby zachowanie jego funkcjonariuszy nie doprowadziło do utraty dobrego imienia Policji. Zaproponował dodatkowe spotkanie w sprawie bezpieczeństwa. Następnie zabrał głos w temacie składanych przez niego interpelacji dotyczących uporządkowania znaków drogowych.

Komendant Ostrycharczyk wyjaśnił, że raz czy dwa razy do roku policjanci ruchu drogowego po przeglądzie wskazują nieprawidłowości w oznakowaniu dróg, po czym sporządzany jest protokół, a usunięcie nieprawidłowości należy do zarządców dróg.

Radny Marcin Biliński odniósł się do sytuacji przy ul. Wały Jana III. Podkreślił role policji i Straży Miejskiej, aby w tym rejonie panował porządek. Zapytał, ile zostało nałożonych mandatów w tym rejonie. Zapytał o wykrywalność i karalność dotyczącą aktów wandalizmu. Ponadto odniósł się do braku patroli pieszych i zapytał o możliwość ich ponownego wprowadzenia.

Komendant Policji poinformował, że szczegółowe dane, o które pyta Radny przygotuje na piśmie. Odniósł się do poruszonego tematu.

Radny Jakub Włodarczyk zwrócił się z prośbą o rozważenie kwestii doświetlenia ul. Jana Wały III. Stwierdził, że na budynku Urzędu Miejskiego można zamontować dodatkową kamerę w stronę wspomnianej ulicy. Radny zauważył, że Rada Miejska przeznaczyła środki finansowe na zwiększenie patroli policyjnych oraz zgłosił notoryczne wyścigi organizowane na nowym parkingu przy ul. Brzeskiej.

Radny Marcin Biliński wnioskował o patrole policyjne w Woskowicach Małych i na drodze między Bukową Śląską a Michalicami.

Burmistrz Stawiarski podziękował Komendantowi za dobrą współpracę. Stwierdził, że praca namysłowskich funkcjonariuszy doceniana jest nie tylko lokalnie. W sprawie tematu dotyczącego zakłócania ciszy nocnej przy ul. Wały Jana, Burmistrz stwierdził, że Rada Miejska w formie uchwały może wprowadzić ograniczenia w sprzedaży alkoholu w określonych godzinach w Namysłowie, podobnie jak w innych polskich miastach.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Miejska zajęła się już sprawą skargi mieszkańców.

Radny Namysłowskiej Rady Seniorów wypowiedział się w temacie bezpieczeństwa w Rynku.

Komendant Policji poinformował, że ilość wykroczeń w Rynku zmalała, głównie ze względu na donice ustawione na drogach. Odniósł się do ilości etatów w Komendzie oraz o podjętych działaniach zmierzających do stworzenia Posterunku Policji w Gminie Wilków. Poinformował, że jest zwolennikiem kolejnego spotkania, aby wypracować wspólne metody, by w Gminie było jeszcze bezpieczniej.

(W tym punkcie sesji doszedł Radny Jacek Fior. Obecnych było 21 Radnych).

Radny Mieczysław Krzyżewski zabrał głos w temacie podtopień w miejscowości Minkowskie. Apelował o zwrócenie się do Wód Polskich o wyczyszczenie Potoku Minkowskiego. Zapytał, czy poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na pomoc z Gminy. Następnie stwierdził, że firma, której Starostwo zleciło weryfikację gruntów i budynków, prace wykonała nieudolnie i powinno to zostać unieważnione. Na koniec Radny apelował o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich dotyczącą garbu w jezdni na ul. Sikorskiego.

Radny Biliński poinformował, że spółka wodna zajmuje się urządzeniami wodnymi członków należących do spółki wodnej, czyli melioracjami leżącymi na gruntach spółki wodnej członków spółki, czyli rolników oraz rowami, które odprowadzają wodę z pól. Radny wyraził ubolewanie nad działaniem  Burmistrza dotyczącym zamieszczaniem przez niego nieprawdziwych informacji, że za melioracje i powódź w Woskowicach Małych odpowiada spółka wodna. Uznał, że to, co się wydarzyło nastąpiło w wyniku zaniedbań rowu, za który odpowiada Wody Polskie. Poinformował, jakie działania podejmował w zakresie czyszczenia rowu. Przypomniał, że Burmistrz na walnym zgromadzeniu obiecał spółce 50 tys. zł.

Burmistrz Stawiarski odniósł się do słów Radnego Mieczysława Krzyżewskiego. Uznał, że firma, której zostało zlecone zadanie dotyczące weryfikacji gruntów i budynków przeprowadziła w sposób skandaliczny. Wielu mieszkańców jest pokrzywdzonych. Poinformował, że w Gminie udzielana jest pomoc w tym zakresie i istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji. Burmistrz stwierdził, że procedura została rozpoczęta miesiąc przed zmianą przepisów prawa. Zmiana nakazuje przeprowadzenie modernizacji- każde gospodarstwo musi zostać szczegółowo zbadane. Poinformował, że planuje wystąpić z wnioskiem do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  o weryfikację, czy przeprowadzona procedura była prawidłowa oraz do Starosty o przedstawienie informacji na temat skali zaniedbań przy weryfikacji gruntów i budynków na terenach wiejskich. W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz podziękował strażakom z KPPSP oraz druhom ochotnikom za ogrom pracy przy podtopieniach. Następnie odniósł się do zarzutów skierowanych przez Radnego Bilińskiego i wyjaśnił, że nie krytykował działań spółki, a jedynie informował, że spółka wodna jest organem niezależnym od gminy. Ponadto Burmistrz poinformował, że przekazanie środków spółce wodnej wymaga uchwały Rady Miejskiej i opinii Ministerstwa Rolnictwa. Obecnie Gmina czeka na opinię Ministerstwa. Na koniec Burmistrz zachęcił do wsparcia akcji pomocy pogorzelcom z Ligoty Ks.

Radny Biliński zapytał Starostę o wyjaśnienie, czy pracownicy weryfikowali ustalenia firmy.

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz podkreślił skalę wykonanej pracy. Poinformował, że zostało zweryfikowanych 3 tys. działek ewidencyjnych, a odwołań zostało złożonych jedynie 53. Część odwołań została zweryfikowana i w niektórych przypadkach firma zmieniała dane. Stwierdził, że nieprawidłowości nie dotyczyły nawet 1% zweryfikowanych działek. Starosta poinformował, że pracownicy Starostwa weryfikowali dane otrzymane od firmy. Następnie ustosunkował się do słów Burmistrza i poinformował, że modernizacja łączy się z całkowitą analizą wszystkich granic i punktów granicznych i jest droższa od przeprowadzenia weryfikacji. Starosta poinformował, że Powiatu nie byłoby stać na przeprowadzenie modernizacji.

Radny Biliński poinformował, że nie było informacji o możliwości odwołania.

Starosta wyjaśnił, że w tym przypadku wystawiane jest postanowienie od którego nie służy odwołanie, ale każdy mieszkaniec, który ma wątpliwości może liczyć, że jego sprawa zostanie powtórnie przeanalizowana.

Burmistrz Stawiarski zauważył, że omawianej procedurze poddawane są jedynie sołectwa z Gminy Namysłów, a pozostałe gminy powiatu namysłowskiego już nie. Sołectwa Gminy Namysłów są poddawane pobieżnej weryfikacji, a za chwilę, jak stwierdził Burmistrz, pozostałe gminy zostaną poddane szczegółowej modernizacji. Następnie Burmistrz przedstawił stanowisko Głównego Geodety Kraju, że musi być przeprowadzona modernizacja. Burmistrz poinformował, iż mimo że mieszkańcy, którzy mają zmienione postanowienie płacą do gminy wyższe podatki i powinno mu na tym zależeć to nie chce, aby w dzisiejszych czasach mieszkańcy byli dodatkowo obciążani finansowo. Na koniec poinformował, że gdyby był Starostą to podjąłby decyzję o przerwaniu weryfikacji i rozpoczęciu procesu od nowa na terenie całego powiatu.

Starosta Gęsiarz poinformował, że modernizowane będą Smarchowice Małe, głównie ze względu na tereny pod inwestycje. Stwierdził, że gdyby był Burmistrzem to umorzyłby mieszkańcom podatki.

Radny Biliński poinformował, że kilka miesięcy temu sołtysi zostali poproszeni o dostarczenie druków dla mieszkańców, którym wprowadzono zmiany ewidencyjne.

Burmistrz wyjaśnił, że jeśli Gmina otrzyma ze Starostwa informację o weryfikacji gruntów i są wprowadzone zmiany do księgi wieczystej to Urząd ma obowiązek wysłania do mieszkańców korekty. Urząd otrzymuje nowe dane podatkowe na podstawie których istnieje obowiązek naliczenia nowego wymiaru podatków. Ponadto odpowiadając Staroście poinformował, że podatek umarza się w uzasadnionych przypadkach i zgodnie z Ordynacją podatkową.

Radny Biliński stwierdził, że sołtysi nie roznosili korekt tylko formularze, które mieszkańcy mieli wypełnić i dostarczyć do Urzędu.

Radny Michał Wilczak poinformował, że w okresie wakacyjnym złożył interpelacje w sprawach:

 • wyrównania nawierzchni chodnika na wysokości przedszkola nr 4 i Hali „Orła”,
 • konserwacji ławek znajdujących się w zakolach przy kładce kolejowej,
 • przystąpienia Gminy Namysłów do programu „Ciepłe mieszkanie”.

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że zapozna się z poruszanymi tematami. Radny zapytał Burmistrza, czy przeanalizował ww. sprawy. Ponadto zapytał o termin zakończenia budowy kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej oraz sprawę poszerzenia cmentarza.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski stwierdził, że Radny może napisać pismo o uszczegółowienie odpowiedzi.

Radny Wilczak wyjaśnił, że pyta ponownie, bo nie otrzymał merytorycznych odpowiedzi. Zapytał Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Jana Nowaka o gwarancję zabezpieczenia Gminy Namysłów do całego sezonu grzewczego oraz czy zostały zatwierdzone nowe taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki.

Prezes ZEC Sp. z o.o. Janusz Nowak poinformował, że Spółka ZEC ma podpisaną powtórną wieloletnią umowę z Polską Grupą Górniczą. W umowie zawarty jest harmonogram i zgodnie z nim węgiel będzie sprowadzany. Prezes wyjaśnił, że zgodnie z podwyżką cen węgla Spółka wystąpiła do URE o zmianę istniejącej taryfy dla ciepła. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy, która zaczęła obowiązywać od 4 sierpnia do 15 grudnia br. Prezes poinformował, że taryfa na kolejny sezon grzewczy nie może wzrosnąć więcej niż 40% w stosunku do marca tego roku. Następnie na pytanie Radnego Fiora poinformował, że Spółka otrzyma rekompensatę z tytułu różnicy kosztów wytwarzania i sprzedaży energii.

Radny Tomasz Łuczak zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do remontu mostu na ul. Długiej w Głuszynie. Na prośbę Naczelnika Kani doprecyzował, że chodzi o most zamknięty, po którym mimo zakazu ruch pojazdów jednak się odbywa.

Naczelnik Kania poinformował, że zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego mostu. Firma, która wygrała przetarg jest w zwłoce. Gmina poinformowała firmę o naliczaniu kar umownych. Naczelnik stwierdził, że najprawdopodobniej dojdzie do zerwania umowy i będzie musiał zostać ogłoszony nowy przetarg.

Radny Biliński wystąpił do Radnych z prośbą o poparcie wniosku o wydłużenie godzin pracy poczty polskiej.

Radny Czubkowski apelował o rozpropagowanie zbiórki dla pogorzelców.

Radny Dzidowski poruszył sprawę zgłoszoną przez Panią Prezes Ogrodów Działkowych dotyczącą zapłaty za wyczyszczenie rowu. Ponadto przekazał prośbę mieszkańca o umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy autobusów.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił Radnemu, że Pani Prezes Ogrodów Działkowych nigdy u niego nie była. Poinformował, że Pani Prezes zleciła czyszczenie rowu, zapłaciła za usługę, a później chciała, aby Gmina oddała jej zapłaconą kwotę. Stwierdził, że w omawianym przypadku musiało dojść do nieporozumienia.

Radny Dzidowski zapytał, czy rów należy do gminy, a następnie stwierdził, że wyjaśni tą sprawę.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha zaznaczył, że w zeszłym roku cała pula środków planowana na meliorację, czyli 10 tys. zł została przeznaczona na oczyszczenie rowów wokół ogrodów działkowych w Namysłowie.

Radny Jakub Włodarczyk zgłosił, że studzienki kanalizacyjne w mieście zarośnięte są chwastami. Zapytał, czy Gmina kontroluje wykonywanie obowiązków przez spółkę „Ekowod”.

Radny Biliński odniósł się do odbioru budowy kanalizacji sanitarnej w Woskowicach Małych i przedstawił swoje uwagi do inwestycji. Następnie poruszył sprawę drogi w Woskowicach Małych należącej do KOWR i zapytał, dlaczego w Gminie nie ma woli przejęcia tej drogi. Ponadto zabrał głos w temacie zalewania mieszkańców Woskowic w związku ze spływem wód opadowych.

Radny Wojciech Próchnicki zapytał, czy przy ul. Jana Pawła II zostanie usytuowana wiata przystankowa.

Naczelnik Kania odpowiedział, że nowa wiata, po zakupie, zostanie zamontowana.

Burmistrz Stawiarski odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce na sesji przed wakacjami, kiedy Radni zgłaszali usterki i zaniedbania do stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich. Przypomniał, że Radny Kubicki deklarował dostarczenie zdjęć i zapytał, czy otrzyma dokumentację fotograficzną w tej sprawie.

Radny Biliński zapytał o doniesienia medialne o zwolnieniu dyrektora Spółki NOSiR. Następnie poruszył sprawę rolnika, który wydzierżawił od Gminy grunty rolne na okres 8 czy 9 miesięcy z zapewnieniem, że umowa zostanie mu przedłużona, co nie zostało dotrzymane.

Burmistrz Stawiarski zaprosił rolnika na spotkanie, w celu załatwienia sprawy.

Radny Biliński poinformował o spotkaniu z mieszkańcami Igłowic, na którym przedstawiono wstępne warunki przyłączy. Zapytał o partycypację kosztów. Następnie zapytał, czy w sprawozdaniu z wykonania budżetu powinny być zawarte odszkodowania z tytułu niesłusznego zwolnienia z pracy.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że przy budowie każdej kanalizacji są prowadzone rozmowy i ustalenia z mieszkańcami.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że w sprawozdaniu nie ma obowiązku wyodrębnienia odszkodowania, ale sprawozdanie w części opisowej jest tak szczegółowe, że takie dane byłyby zawarte.

Burmistrz Stawiarski dodał, że nie ma takiego przypadku.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 13.00.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Radny Karol Kubicki zaprezentował zdjęcia ukazujące stan techniczny budynku w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich.

Ad. 7.

Przewodniczący Jacek Ochędzan przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 683/VIII/22.

2) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 684/VIII/22.

3) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 685/VIII/22.

4) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jakub Włodarczyk. Obecnych było 20 Radnych).

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 686/VIII/22.

(W  tym punkcie sesji wrócił Radny Jakub Włodarczyk. Obecnych było 21 Radnych).

5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 687/VIII/22.

6) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 688/VIII/22.

7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 689/VIII/22.

8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 690/VIII/22.

9) zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Namysłowie przy ul. Bolesława Chrobrego, na rzecz dzierżawcy.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Radny Julian Kruszyński przedstawił zdanie przeciw sprzedaży gruntu pod kioskiem przy ul. Chrobrego. Uznał, że sprzedaż działki zaburzyłaby harmonię we władaniu gruntami przy ul. Chrobrego, bo wszystkie działki przy tej ulicy są własnością gminy i nie ma tam żadnej prywatnej działki. Apelował, aby nie popierać ww. projektu uchwały.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski stwierdził, że nie jest prawdą, że w okolicy nie ma prywatnych gruntów i że decyzja w tej sprawie należy do Radnych.

Głos w sprawie zabrali również Radny Wojciech Próchnicki i Radny Marcin Biliński.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 3 radnych, 12 radnych głosowało „przeciw”, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała nie została podjęta.

10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Namysłów do lat 10 w trybie bezprzetargowym.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Przewodniczący Rady wyraził wątpliwość dotyczącą lokalizacji lokalu dla Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów mieszczącego się praktycznie w samym Rynku, co może powodować uciążliwość dojazdu. Stwierdził, że brak jest koncepcji i brak uzgodnień z mieszkańcami. Poinformował, że na Komisjach nie było wnioskodawców.

Radny Karol Kubicki zapytał o konkretne plany Stowarzyszenia dotyczące remontu budynku.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że Naczelnik Kinga Hyrycz szczegółowo omówiła przedmiotowy projekt uchwały na Komisjach. Ponadto w uzasadnieniu do projektu również są zawarte informacje na ten temat. Burmistrz poinformował, że Stowarzyszenie przeprowadzi remont budynku we własnym zakresie, zadba o teren wokoło, stąd zgoda na zawarcie umowy na 10 lat.

Radny Kubicki zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie.

Naczelnik Kinga Hyrycz udzieliła informacji, że Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o najem lokalu użytkowego w całości, który chcą wyremontować we własnym zakresie. Naczelnik dodała, że Gmina w umowie zawrze zapis o braku możliwości zwrotu poniesionych kosztów finansowych. Naczelnik poinformowała o planach organizacji zajęć przez Stowarzyszenie.

Radny Marcin Biliński poinformował, że podoba mu się idea wynajęcia tego terenu osobom, które o niego zadbają. Zaproponował, aby zapytać o zgodę mieszkańców zamieszkujących sąsiadujące tereny.

Radny Jacek Fior apelował, aby w umowie z najemcą zadbać o interesy Gminy.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Leokadia Czarny. Obecnych było 20 Radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 691/VIII/22.

11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

(W tym punkcie sesji wróciła Radna Leokadia Czarny. Obecnych było 21 Radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 692/VIII/22.

12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Mieczysław Krzyżewski. Obecnych było 20 Radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 693/VIII/22.

13) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Mieczysław Krzyżewski. Obecnych było 21 Radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 694/VIII/22.

14) zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Radny Jacek Fior apelował o promocję przedmiotowej pomocy.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 695/VIII/22.

15) zaciągnięcia kredytu.

Skarbnik Gminy Anna Stec-Kołotyło poinformowała, że uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Radny Jacek Fior stwierdził, że działania dotyczące basenu prowadzone są od 3 lat niechlujnie i z zaniedbaniami. Uznał, że remont basenu to nie tylko 12 mln zł, bo istnieje możliwość waloryzacji kosztów przez wykonawcę. Na koniec swojej wypowiedzi poinformował, że poprze ww. projekt uchwały, bo remont namysłowskiego basenu jest konieczny.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski stwierdził, że oferta na 12 mln zł jest bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę obecne ceny materiałów budowalnych. Stwierdził, że przedstawione koszty są realne. Następnie przypomniał, że Gmina Namysłów otrzymała 7 200 000,00 zł na remont basenu z Polskiego Ładu i musi wygospodarować niecałe 5 mln zł do tej inwestycji. Burmistrz odniósł się również do zakresu robót i poinformował, że firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę dostarczyła również wszystkie wymagane dokumenty, aby już 7 września można było podpisać umowę. Zwrócił się do pozostałych Radnych z prośbą o podjęcie ww. projektu uchwały.

Radny Fior stwierdził, że koszt remontu będzie kolosalnie wyższy niż 12 mln zł.

Burmistrz Stawiarski powtórzył, że firma może wystąpić z wnioskiem o waloryzację dopiero po roku od rozpoczęcia inwestycji i jedynie w przypadku, gdy spełnionych będzie szereg warunków. Dodał, że zgodnie z przewidywaniami ekonomistów stopy procentowe i wibor będą spadać. Przekazał informacje przekazane na rządowej konferencji prasowej o środkach finansowych, jakie mają być przekazane samorządom na wydatki bieżące związane m.in. ze wzrostem kosztów energii.

Radny Marcin Biliński zapytał, ile może maksymalnie wynieść waloryzacja do przedmiotowej umowy.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Radny Karol Kubicki zapytał o zakres robót. Zapytał, czy zakres robót firmy, która dała najtańszą ofertę różnił się od zakresu robót firm, których oferta opiewała na 19 mln zł. Zapytał, czy wszystkie firmy składały oferty na dokładnie ten sam zakres.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że wszyscy oferenci składają ofertę dokładnie na ten sam zakres robót.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania odpowiedział, że zakres robót w pełni umożliwia korzystanie z basenu. Dodał, że początkowo były pomysły, aby zmodernizować basen, ale ze względu na koszty finansowe odstąpiono od tego pomysłu. Dodatkowo wybudowana zostanie tężnia solankowa.

Przewodniczący Rady uznał, że potrzeba zaciągnięcia kredytu jest efektem bezradności Gminy. Gmina powinna mieć oszczędności. Zauważył, że Radni byli wielokrotnie przekonywani, że jak basen działa to koszty utrzymania są wyższe, więc te środki się rozpłynęły. Stwierdził, że Gmina nie jest w stanie dołożyć 1 mln zł do inwestycji, a opiera się jedynie na kredycie i dotacji. Poinformował, że jest przeciwny zaciągnięciu kredytu.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że wiele kilkumilionowych inwestycji zostało w tym roku rozpoczętych do których też trzeba było dołożyć z wolnych środków.

Radny Biliński zapytał o wysokość zadłużenia po zaciągnięciu kredytu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na koniec 2022 r. zadłużenie będzie wynosiło 52 mln zł, co stanowi 38%, a na koniec 2023 r. - 48 mln 142 tys. zł.

Radny Biliński odniósł się do zmiany stanowiska Burmistrza Stawiarskiego na temat kredytów.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że nie był przeciwnikiem zaciągania kredytów, tylko przeciwnikiem realizacji inwestycji jedynie ze środków pochodzących z kredytu. Wyraził zdanie, że jest zwolennikiem zaciągania kredytu na realizacje inwestycji jedynie w przypadku, gdy Gmina otrzyma dofinansowanie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 696/VIII/22.

16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Skarbnik gminy Anna Stec-Kołotyło zasygnalizowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, o zmiany przedstawione na Komisjach, został zaktualizowany i przesłany Radnym w dniu wczorajszym.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wyraził opinię, że przedmiotowy budżet jest budżetem rozpaczy. Stwierdził, że bez cyklicznych dotacji i kredytu budżet nie jest w stanie poradzić sobie z funkcjonowaniem i inwestycjami z własnych środków.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jakub Włodarczyk. Obecnych było 20 Radnych).

Radny Biliński zwrócił się do Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza z prośbą o przedstawienie danych finansowych za pierwsze II kwartały 2022 r. Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Starosta Konrad Gęsiarz poinformował, że nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o stratę za pierwsze półrocze 2022 r. Zaprosił na sesję Rady Powiatu Namysłowskiego, gdzie Radny może otrzymać odpowiedź. Poinformował o poszerzeniu kadry NCZ Sp. z o.o. o kilku nowych lekarzy.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Mieczysław Krzyżewski. Obecnych było 19 Radnych).

Radny Biliński poruszył temat zawieszonych składek ZUS pracowników szpitala.

Starosta Gęsiarz odpowiedział, że obecnie składki są opłacane na bieżąco. Jeśli chodzi o składki odraczane, to podpisano porozumienie z ZUS i te składki są spłacane.

Wiceprzewodniczący Artur Włodarczyk zapytał o planowane zakupy sprzętu medycznego i stwierdził, że takie urządzenia w namysłowskim szpitalu funkcjonują.

Starosta Gęsiarz poinformował o realizowanym w szpitalu projekcie endoskopii. Mają powstać specjalistyczne pracownie endoskopowe i istnieje potrzeba zakupu dodatkowego sprzętu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 697/VIII/22.

17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 698/VIII/22.

Ad. 8.

„Za” przyjęciem protokołu z XLIX sesji głosowało 16 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady, o godzinie 14.09, zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan

Protokołowała
na podstawie zapisu audiowizualnego
Justyna Cieślak