Przejdź do treści strony WCAG

Protokół Nr IV/03 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 27 stycznia 2003r.

Protokół Nr IV/03
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
odbytej w dniu 27 stycznia 2003 roku
w sali Narad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w NamysłowieSesja rozpoczęła się o godzinie 10.10


Przewodnicząca Pani Teresa Ceglecka-Zielonka dokonała otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 20 radnych,co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska. Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała Burmistrzów, Kierowników Wydziałów, Prezesów Spółek, Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, Dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli społeczności miejskiej oraz radnych. Przewodnicząca Rady na protokolanta obrad powołała pracownika Wydziału Organizacyjnego Joannę Zuzel. Prowadząca obrady stwierdziła, że radni otrzymali porządek obrad i zaproponowała wprowadzić do punktu „5e” punkty: „5e1 – ustalenie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli „ oraz „5e2 – ustalenie wysokości diet radnym i zwrotu kosztów podróży służbowej”. Ponadto zapytała czy są inne uwagi do porządku ?. „Za” przyjęciem porządku wraz z zaproponowaną zmianą głosowało 20 radnych tj. porządek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje Przewodniczącej rady Miejskiej w sprawach bieżących.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5a/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5b/ utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu,
5c/ przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Namysłów,
5d/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Namysłowa,
5e/ ustalenia wysokości diet
5e1/ ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
5e2/ ustalenia wysokości diet radnym i zwrotu kosztów podróży służbowej,
5f/ powołania Sekretarza Gminy,
5g/ uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
6. Zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Namysłowie na rok 2003.
7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2003 rok.
8. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz Krzysztof Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2002 roku oraz informację z działalności w okresie między sesjami. Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono uwag i pytań. Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca obrad odczytała treść odpowiedzi udzielonej przez Burmistrza Namysłowa radnemu A. Kurczewskiemu na interpelację złożoną w dniu 16.12.2002r. oraz zapoznała Radę z odpowiedzią udzieloną radnemu Panu Z. Boberowi, na złożoną przez niego interpelację w dniu 30.12.2002r. Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że między sesjami wpłynęły 2 interpelacje, które złożył radny Pan R. Wołczański. Następnie odczytała treść interpelacji. Następnie głos zabrał radny Pan J. Iwanyszczuk, który przypomniał, że na ostatniej sesji pytał o sprawę gminy z „Odrą –1” oraz o stan prawny w sprawie gminy z Firmą „Promny”?. Burmistrz K. Kuchczyński stwierdził, iż z informacji Pani Skarbnik wie, że radny Iwanyszczuk kontaktował się z nią w tej sprawie. Dodał, iż sądził, że informacje podane przez Panią Skarbnik są zadowalające. Pani Skarbnik B. Marcinkowska poinformowała, że gmina złożyła do syndyka masy o wpisanie naszych wierzytelności, które zostały ujęte w księdze pod pozycją 133 na liście wierzytelności na kwotę 3.171,377,00 zł. W skład tej kwoty wchodzą: kary za nieterminowe usunięcie usterek w kwocie 2.774,00 zł i kwota główna (Keller) 397 tyś. Wpisana jest również kwota odsetek - 35.263,00 zł i koszty procesu postępowania - 33.462,90 zł. Ponadto poinformowała, że przed sądem toczyło się postępowanie z powództwa „Odry” w stosunku do gminy, w wyniku, którego sąd oddalił to powództwo do wysokości 2. 727, 000, 00 zł, natomiast około 46.000,00 zł zostało zasądzone dla „Odry ”. Dodała, że kwota wierzytelności zmniejszyła się o około 46.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że toczy się postępowanie, syndyk zawiesił nasze wierzytelności we wpisie i po postępowaniu ponownym zostanie wpisana wierzytelność jako suma do odzyskania przez gminę w stosunku do „Odry”. Pani Skarbnik wyjaśniła, że sytuacja w pojedynku gmina i Promny przedstawia się następująco: gmina oddała do sądu Pana Promnego w sprawie nienależytego wykonania na kwotę 1.587,000,00 zł, następnie Pan Promny podał gminę o kwotę 348,000,00 zł, kolejno był następny pozew w sprawie nieterminowej wpłaty 2.097,000,00 zł. Te wszystkie kwoty, czyli łącznie 3.686,000,00 zł zostałzgłoszone o wpisu, jako wierzytelność gminy w stosunku do Promnego. Dodała, że firma Promny ogłosiła upadłość, w związku z czym zostały zawieszone wszystkie postępowania sądowe. Podkreśliła, że taki jest stan na dzień dzisiejszy. Następnie głos zabrał Burmistrz K. Kuchczyński, który podkreślił, że gmina nie przegrała z firmą Promny żadnego procesu. Dodał, że postępowania się toczą. Radny Pan J. Iwanyszczuk przypomniał, że w roku ubiegłym składał interpelację w tej sprawie i zapytał czy sprzeciw został rozpatrzony ? i jakie są wyniki ?. Pani Skarbnik poinformowała, że Sąd Okręgowy w Opolu w 10.09.2002 roku w sprawie z powództwa firma Promny w upadłości przeciw Gminie Namysłów o zapłatę, postanowił zawiesić postępowanie. W tym punkcie nie zgłoszono więcej uwag i pytań. Odpowiedzi na interpelacje stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 4 Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność niektórych zapisów załącznika do uchwały Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dodała, że naruszenie wynika z powtórzeń zapisów ustawy i zostało to już skorygowane. Następnie poinformowała, że RIO w Opolu przesłała uchwałę Nr 2/21/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie zgodności z prawem uchwały nr II/22/02 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w odniesieniu do ustalenia wysokości stawki od środków transportowych o masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton oraz uchwałę nr 2/22/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Kolejno Przewodnicząca Rady Pani T. Ceglecka –Zielonka odczytała treść wniosków złożonych przez Polski Związek Działkowców – Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowców „Przyszłość” w Namysłowie w sprawie zwolnienia budynku-świetlicy POD od podatku od nieruchomości oraz zwolnienia gruntów od podatku rolnego. Następnie Przewodnicząca obrad zapoznała radnych z treścią pisma złożonego przez Panią M. Zagwocką. Przewodnicząca Rady poinformowała, że między sesjami Państwo R. i K. Helińscy złożyli wniosek w sprawie rozpatrzenia przez Radę Gminy i wydania decyzji o przebudowie i modernizacji ul. Brzechwy w Namysłowie. Kolejno Przewodnicząca zapoznała radnych z pismem Państwa K. i W. Chowanków, którzy proszą o podjęcie działań w celu zakończenia problemów powstały na skutek wypełnienia wodą zbiornika retencyjnego w Michalicach. Ponadto stwierdziła, że zarówno w sprawie Państwa Chowanków, jak i Państwa Helińskich powinno odbyć się w najbliższym czasie spotkanie z radnymi, Burmistrzami, odpowiednimi służbami Urzędu oraz zainteresowanymi osobami w celu rozstrzygnięcia tych spraw. W tym miejscu Burmistrz K. Kuchczyński odniósł się do poruszanych na tej sali spraw indywidualnych i poprosił o stosowanie przepisów prawa w pewnych rozwiązaniach. Podkreślił, że do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy rozwiązywanie spraw indywidualnych, w związku z czym w powyższych sprawach podejmie stosowne decyzje, o których poinformuje Panią Przewodniczącą i Radę. Dodał, że nie chciałby, aby na tej sali poruszane były sprawy indywidualne, bo to ani miejsce, ani pora. Ponadto odniósł się do pisma Państwa Chowanków i stwierdził, że jest w nim szereg nieprawdy. Stwierdził, iż nie chciałby, aby publicznie obrażać jego i pracowników Urzędu o kłamstwo, nieprawdę, aby zarzucano gminie bezczynność i podawano inne kwoty niż proponowała gmina. Poinformował, że swoją ostateczną decyzję przedłoży Państwu Chowankom i Pani Przewodniczącej na piśmie. Jeżeli Państwo Chowankowie nie zgodzą się z decyzją, służy im odwołanie do sądu. Przewodnicząca Rady Pani T. Ceglecka – Zielonka stwierdził, iż zgadza się z Burmistrzem, że to nie miejsce do rozwiązywania problemów, dlatego zaproponowała spotkanie, aby zakończyć sprawę, która toczy się już dwie kadencję. Burmistrz K. Kuchczyński podkreślił, że od początku wykazuje dobrą wolę. Dodał, że każdą sprawę można rozwiązać, ale do tego potrzebna jest dobra wola dwóch stron. Następnie głos zabrał radny Pan J. Szyndler, który zapytał kto podjął decyzję o budowie tego zbiornika i o takiej jego lokalizacji?. Dodał, że jeśli jest to możliwe to chciałby aby wskazano personalnie. Burmistrz Namysłowa stwierdził, iż jest wiadomym, że proces przygotowania zbiornika w Michalicach trwał od dawna, natomiast decyzja o lokalizacji zapadła w drugiej kadencji. Decyzję podjął ówczesny Zarząd Gminy, na wniosek którego Rada wydała zgodę. Dodał, że Przewodniczącym Zarządu i Burmistrzem był wówczas Pan A. Maciąg. W tym punkcie nie zgłoszono więcej uwag i pytań. Pisma w załączeniu do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
5a. Uchwała na druku „5a” zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan L. Mikluszka, który wyjaśnił, że Rada podjęła już taką uchwałę, ale wkradły się w nią dwa błędy. Poprosił w imieniu Komisji Budżetowej o przyjęcie uchwały z zaproponowanymi zmianami. Do projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag i pytań. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 20 radnych tj. uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr IV/34/03 stanowi załącznik do protokołu.

5b. Uchwała na druku „5b” w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej opłaty administracyjnej za sporządzanie testamentu. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i wniósł o jego przyjęcie. Do projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag i pytań. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 20 radnych tj. uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr IV/35/03 stanowi załącznik do protokołu.

5c. Uchwała na druku „5c” w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Namysłów. Do projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag i pytań. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 20 radnych tj. uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przewodnicząca Rady porosiła, aby radni zostali powiadomieni o terminach wyborów do wyżej wymienionych rad. Uchwała Nr IV/36/03 stanowi załącznik do protokołu.

5d. Uchwała na druku „5d” w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Namysłowa. Radny Pan E. Wołoszczuk stwierdził, że na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach wojewódzkich wójt, burmistrz w gminie powyżej 15 tyś do 100 tyś mieszkańców może otrzymać: wynagrodzenie zasadnicze od 3.500,00 do 4.600,00 zł i dodatek funkcyjny w wysokości od 1.300,00 do 1.800,00 zł. Biorąc pod uwagę powyższe Rozporządzenie w imieniu dwóch Klubów FORUM i SLD wniósł o ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza K. Kuchczyńskiego w następującej wysokości: wynagrodzenie podstawowe -4.000,00 zł, dodatek funkcyjny – 1.300,00 zł i dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za staż według długości zatrudnienia. Podkreślił, że podał kwoty brutto. Ponadto wniósł o wyrównanie wynagrodzenia od początku kadencji tj. od 18 listopada. Następnie głos zabrał radny Pan Z. Banasiak, który w imieniu Klubu radnych PSL i NRS zgłosił następującą propozycję: wynagrodzenie zasadnicze – 4.600,00 zł, dodatek funkcyjny – 1.300,00 zł i dodatek specjalny – 20% tj. 1.200,00 zł oraz wysługa lat. Powyższą propozycję radny Banasiak umotywował tym, że Burmistrz nie jest stażystą, pracuje już drugą kadencję, dał się poznać jako dobry organizator pracy. Przewodnicząca Rady przypomniała, że łączna kwota wynagrodzenia zaproponowana przez Klub FORUM i SLD wynosi 7.080,00 zł, natomiast Klub PSL i NRS zaproponował wynagrodzenie w wysokości 7.900,00 zł. Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego E. Wołoszczuka. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 6 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty. Kolejno głos zabrał Burmistrz K. Kuchczyński i podziękował za skorygowanie poborów i dostosowanie ich wysokości do przepisów prawa. Dodał, iż w tym momencie chciałby zdementować plotki, które pojawiły się w ostatnim czasie w mieście, na temat wynagrodzenia Zastępców Burmistrza. Podkreślił, że zastępcy otrzymali wynagrodzenie na poziomie poprzedniej kadencji. W tym miejscu radny Pan L. Mikluszka zapytał Burmistrza ile stracił?.Burmistrz Namysłowa podkreślił, że nie stracił, nie patrzy na to przez pryzmat straty. Przy tak wielkim bezrobociu jakie jest w Namysłowie, praca jest wartością. Kolejno głos zabrał Z-ca Burmistrza M. Ilnicki i stwierdził, że wynagrodzenie jakie Burmistrz dzisiaj otrzymał kształtuje się na poziomie wynagrodzenia wójta Gminy Wilków. Dodał, że odpowiedzialność i praca jaką Burmistrz wykonuje zasługuje na wynagrodzenie dużo większe. Radny Pan S. Spór stwierdził, iż nie zgadza się z Panem Ilnickim, gdyż wójt w Wilkowie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 4.000,00 zł. Poprosił o sprawdzenie tej kwoty. Z-ca Burmistrza M. Ilnicki podkreślił, iż sprawdził i podtrzymuje. Radny Pan K. Dubiński poprosił o zamknięcie dyskusji. W tym punkcie nie zgłoszono uwag i pytań. Uchwała Nr IV/37/03 stanowi załącznik do protokołu.

5e 1. Uchwała na druku „5e1” w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Radny Pan W. Surmacz wnioskował o przyznanie diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 100 zł. Podkreślił, że osoby te wprawdzie pełnią swoją funkcję społecznie, ale wykonują ogrom pracy poświęcając swój prywatny czas. Ta suma będzie w pewnym sensie rekompensatą , za trud, który wkładają w pracę społeczną. Przewodnicząca Rady zapytała czy są inne propozycje?. Radni nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Surmacza. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem wniosku głosowało 20 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. W tym punkcie nie zgłoszono więcej uwag i pytań. Uchwała Nr IV/39/03 w załączeniu do protokołu.

5e2. Uchwała na druku „5e2” w sprawie ustalenia wysokości diet radnym i zwrotu kosztów podróży służbowych. Przewodnicząca Rady przypomniała, że w tej kadencji pracuje 21 radnych. Radni uczestnicząc w sesji są zwalniani z pracy, ich obecność jest usprawiedliwiona, lecz ponoszą straty finansowe. Następnie poprosiła, aby Kluby przedstawiły swoje propozycje. Jako pierwszego o głos poprosiła przedstawiciela Klubu PSL. Radny Pan Z. Banasiak stwierdził, że nie będzie zabierał głosu, ponieważ Klub PSL-u i tak nie ma nic do powiedzenia, gdyż jest opozycją. Dodał, iż Klub PSL dostosuje się do propozycji pozostałych Klubów. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Przewodniczący Klubu powinien wypowiedzieć swoje zdanie w temacie diet. Porosiła, aby nie używać słowa opozycja, ponieważ radni mają działać dla dobra wszystkich. Radny Pan J. Szyndler stwierdził, że miło jest, gdy Pani Przewodnicząca wyróżnia Przewodniczącego z Klubu PSL- u, ale jest pewien zwyczaj, do którego radni też powinni się zastosować – największy Klub ma pierwszeństwo. Poprosił o zastosowanie się do ustalonych wcześniej reguł. Radny Pan J. Dróżdż stwierdził, że zawsze sprawy finansowe, które wiążą się z Radą, budzą kontrowersje. Dodał, iż dziwi się radnemu Banasiakowi, że nie chciał zabrać głosu w tej sprawie, pomimo, że wcześniej wspólnie ustalono kwoty. Następnie przedstawił kwoty diet, które zostały ustalone i uzgodnione z wszystkimi Klubami: radny – 600,00 zł, z-ca przewodniczącego Komisji – 700,00 zł, Przewodniczący Komisji i Z-ca Przewodniczącego Rady – 800,00 zł oraz Przewodnicząca Rady – 1.600,00 zł. Natomiast zaproponował, aby która jest potrącana radnemu za nieobecność na sesji lub komisji wynosiła 200,00 zł, a nie jak poprzednia 100,00 zł. Do przedstawionych propozycji ustosunkował się radny Pan S. Wojtasik, który stwierdził, że uchwała, którą otrzymali radni nie będzie dobra, ponieważ nie ma w niej pozycji „z-ca przewodniczącego Komisji”. Dodał, że trzeba zrezygnować z różnicowania kwoty dla Z-cy Przewodniczącego Komisji i pozostałych radnych. Ponadto, dodał, iż jego zdaniem przy oszczędnościach podnoszenie diet jest nie wskazane. Następnie głos zabrał radny Pan D. Głąb i zaproponował, aby nie zmieniać obowiązujących do tej pory diet, gdyż obecne są wystarczającą rekompensatą za poświęcany czas w pracy, jako radny. Dodał, że propozycje złożone przez radnych FORUM i SLD to wzrost o 50 i 80 % i zapytał komu w naszym kraju tak się nagle polepszyło, żeby z dnia na dzień zarabiać od 50 do 80% więcej?. W tym miejscu głos zabrał radny Pan K. Dubiński, który zaproponował, aby wycofać ten projekt z porządku obrad. Dodał, że takie było jego zdanie. Poparł zdanie radnego Głąba, że nie powinno się podnosić diet. Ponadto stwierdził, iż to PSL zaproponował podwyżki diet, jak również miał je przedstawić, lecz w tej chwili jak zwykle wycofał się. Radny Pan J. Szyndler poprosił radnego, który przedstawił propozycje diet o uzasadnienie zróżnicowania wysokości diet dla radnego, Zastępcy Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców i Przewodniczącego Rady. Radny Szyndler zgłosił wniosek, aby diety były w takiej wysokości, jak radny ponosi koszty tej pracy. Oprócz tego każdy radny otrzymałby podwójną ustawową dietę, która na dzień dzisiejszy wynosiłaby 38 zł. Ponadto radny Szyndler stwierdził, że wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady jest za wysokie, a radni ustalając diety powinni patrzeć na to w kontekście tego, jak żyje się ludziom w Polsce. Praca radnego nie może być charytatywna, ale nie można diety traktować jako źródła dochodu. Następnie głos zabrał radny Pan J. Iwanyszczuk, który stwierdził, iż w związku z tym, że ten projekt uchwały spotkał się z różnymi punktami widzenia i na dzień dzisiejszy jest bardzo kontrowersyjny, zaproponował, aby zrezygnować z tego projektu uchwały. Zaproponował, aby Przewodniczący Klubów jeszcze raz spotkali się i wypracowali wspólne stanowisko. Dodał, iż ze swojej strony sugerowałby procentowe powiązanie diet z najniższą płacą w kraju. Podkreślił, że jego zdaniem trzeba rozmawiać by osiągną kompromis, a na dzisiaj te projekty nie są do przyjęcia. Radny Pan J. Dróżdż stwierdził, że w zasadzie wszystko skupiło się na nim i słyszy za plecami słowa, że to on jest winien i SLD. Przychylił się do wniosku Pana Iwanyszczuka i poprosił o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. W tym momencie głos zabrała Pani B. Leszczyńska, która przysłuchiwała się obradom sesji i poprosiła radnych o zastanowienie się nad tym, ile zarabiają pracownicy fizyczni w przedszkolach i szkołach. Dodała, że co druga sesja może odbywać się po południu, tak jak rady pedagogiczne w placówkach oświatowych i jeśli radni podniosą diety to powinni spowodować, aby pracownicy w szkołach i przedszkolach również mieli podniesione pensje. Następnie głos zabrał radny Pan L. Mikluszka, który stwierdził, że został zgłoszony formalny wniosek i poprosił, żeby go przegłosować. Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na początku dyskusji wspomniała, że jest mniejsza liczba radnych, a radni gdy są nieobecni w pracy ponoszą straty finansowe. Dodała, że posiedzenia Rady mogą odbywać się w godzinach popołudniowych, ale również w tych porach radni pracują. Ponadto stwierdziła, że został zgłoszony wniosek o wyłączenie tego punktu z porządku obrad, w związku z czym poddała go pod głosowanie. „Za” przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. W tym miejscu głos zabrał Z-ca Burmistrza M. Ilnicki, który wyjaśnił, że w Klubie PSL-u, nie była omawiana sprawa wynagrodzeń dla radnych, tylko dyskutowano nad wnioskiem dotyczącym wynagrodzenia dla Pana Burmistrza. Podkreślił, że PSL nie jest organizacją, która za wszelką cenę chce forować wynagrodzenia w górę. Dowodem jest Pan Burmistrz, który z pokora przyjął poniżające wynagrodzenie zgłoszone przez radnego Wołoszczuka w kwocie 3.000,00 zł. Dziś również z pokorą przyjął wynagrodzenie ustalone przez Radę i poprosił, aby nie posądzać PSL-u o windowanie płac radnym, czy Burmistrzowi. Do przedstawionych wyjaśnień ustosunkował się radny Pan J. Dróżdż, który stwierdził, że skoro PSL nie dyskutowało na temat wysokości diet, to z kim rozmawiał ?, czy sam z sobą ?. Dodał, że miał przed sobą partnera z ugrupowania PSL. Następnie głos zabrał radny Pan D. Głąb, który stwierdził, że dopiero na tej sali dowiedział się o spotkaniu Klubów w sprawie diet. Dodał, iż chciałby zaprzeczyć, ponieważ nie przypomina sobie o takim spotkaniu. Nie było spotkania Klubu Radnych i dodał, że on bynajmniej w nim nie uczestniczył. Przewodnicząca Rady Pani T. Ceglecka-Zielonka wyjaśniła, że Przewodniczący Klubów zgłosili jej chęć spotkania i takie spotkanie odbyło się. Podkreśliła, że było to spotkanie Przewodniczących Klubów, w którym uczestniczył Pan Z. Banasiak, J. Dróżdż i Pan E. Wołoszczuk. Radny Pan Z. Banasiak podkreślił, że do dzisiejszego dnia sprawy były dyskutowane. Pan radny Dróżdż porosił o przerwę, lecz on nie został na nią zaproszony i dlatego postąpił, tak jak postąpił. W tym momencie głos zabrała Przewodnicząca Rady, która podkreśliła, że przerwa nie dotyczyła ustalenia wysokości diet. Dodała, że każdy radny ma prawo poprosić o przerwę. Następnie głos zabrał radny Pan Z. Bober, który przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej ustalono mniej więcej te same stawki, które radny Dróżdż przedstawił. Stwierdził, iż chyba krótka pamięć radnego Banasiaka pozwala mu twierdzić, że nic nie wie o ustaleniach. Ponadto odniósł się do wypowiedzi radnego Głąba i stwierdził, że radny Głąb nie był na posiedzeniu Komisji, ponieważ zwolnił się ze względu na zły stan zdrowia, dlatego nie ma prawa twierdzić, że na ten temat nie było dyskusji. Poprosił, aby przyjmować fakty , a nie przeinaczać. W tym miejscu głos zabrał radny Pan J. Dróżdż, który poprosił o zamknięcie dyskusji. Podkreślił, że dyskusja ta do niczego nie prowadzi. Przewodnicząca Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. „Za” jego przyjęciem głosowano jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wniosek został przyjęty.

5f. Uchwała na druku „5f” w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
Burmistrz K. Kuchczyński wnioskował o powołanie na stanowisko Sekretarza Gminy Panią Wandę Mycę. Poinformował, że jest dobrze znaną osobą, mężatką, dwoje dzieci, wykształcenie średnie. Pracuje w Urzędzie od 1992 roku. Podkreślił, że Pani Wanda zdobyła w tym okresie przygotowanie nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne. Jest znana jako osoba sumienna, docierająca zawsze do sedna sprawy oraz konsekwentnie realizująca wszelkie zadania. Dodał, że Sekretarz Gminy to prawa ręka Burmistrza i dlatego uznał, że Pani W. Myca będzie tą funkcję sprawowała najlepiej. Porosił Radę o akceptację tej osoby. Radny Pan J. Dróżdż stwierdził, że ze swojej strony do Pani Mycy nie ma uwag i zapytał jak to się ma do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002?. Przypomniał, że Rozporządzenie stanowi, iż Sekretarz Gminy powinien mieć wykształcenie wyższe. Burmistrz K. Kuchczyński przyznał, iż znany mu jest ten akt prawny. Podkreślił, że on w pierwszym rzędzie oceniając ludzi, nie patrzy na dyplom, lecz na przygotowanie i doświadczenie. Poinformował, że do Urzędu wpływa mnóstwo podań o pracę, od osób które mają wyższe wykształcenie, niektóre nawet posiadają dwa fakultety, lecz nigdy nie odważyłby się, aby ta osoba rozpoczęła swoją pracę od stanowiska sekretarza. Osoba ta będzie na pewno w przyszłości dobrym sekretarzem, ale oprócz wiedzy teoretycznej musi zdobyć wiedzę praktyczną. Ponadto stwierdził, że to on jest odpowiedzialny za pracę Urzędu i to jego Rada będzie rozliczać i ponownie porosił o zaakceptowanie osoby, którą zaproponował na stanowisko Sekretarza Gminy. Radny Pan K. Dubiński przyznał, że Pani Wanda jest bardzo miłą osobą, nie kwestionuje jej kompetencji, ale kolejny raz Burmistrz stawia Radę w niezręcznej sytuacji – Rada ma zakwestionować i złamać prawo. Dodał, że nie wraca do kwestii Wiceburmistrzów, ponieważ w tym przypadku to burmistrz złamał prawo. Stwierdził, że Burmistrz ma obsługę prawną i kadrową i powinien się orientować co mówi przepis, a. przepis mówi jednoznacznie o wyższym wykształceniu. Dodał, że Rada wróci jeszcze do tematu Wiceburmistrzów, gdyż przepis wyraźnie określa wymogi jakie muszą spełniać od 27 października. Podkreślił, że dzisiaj Burmistrz nie może wymagać od Rady, aby złamała prawo. Do wypowiedzi radnego Dubińskiego odniósł się Burmistrz Namysłowa i stwierdził, że funkcjonuje instytucja nadzoru prawnego, która bada podjęte uchwały. Podkreślił, że nie namawia Rady do łamania prawa i zwrócił się do radnego Dubińskiego, aby tak nie stawiał sprawy. Poprosił również, aby nie powracał do sprawy Wiceburmistrzów. Burmistrz stwierdził, iż jego zdaniem podjęcie tej uchwały nie będzie złamaniem prawa i że na starcie nie należy nikomu podcinać skrzydeł. W tym miejscu radny Pan K. Dubiński stwierdził, iż nikomu nie próbuje podciąć skrzydeł, tylko jest przepis, który nie daje innej alternatywy. Dodał, że Burmistrz skończył prawo, więc powinien interpretować prawo tak jak jest zapisane. Burmistrz Kuchczyński stwierdził, że od kilku lat Pan Dubiński na swój pożytek interpretuje prawo i setki razy powtarza, iż Burmistrz złamał prawo. Dodał, że na tej sali ciągle słychać popisy Pana Dubińskiego na temat znajomości i interpretacji prawa. Przewodnicząca Rady poprosiła radcę prawnego o przybliżenie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zatrudnienia, w tym przypadku Pani Sekretarz z podaniem wymaganych kwalifikacji. Radca prawny Pani B. Jurkiewicz wyjaśniła, że Rozporządzenie to przewiduje dla Sekretarza wymóg wykształcenia wyższego i określony staż pracy. Należałoby przestrzegać tego przepisu, nie mniej jednak doświadczenie i przydatność, które kandydat przedstawia do zajmowania określonego stanowiska jest ważniejsze niż sam wymóg wyższego wykształcenia. Dodała, iż trudno jej powiedzieć, czy nadzór prawny bada, aż tak dogłębnie sprawę posiadania przez osobę powołaną wykształcenia, czy tylko ogranicza się do spraw formalno-prawnych. Podkreśliła, że nie spotkała się z przypadkiem, w którym Nadzór Wojewody stwierdziłby nieważność uchwały o powołaniu sekretarza w sytuacji, kiedy nie spełniał wymogów wyższego wykształcenia. Radny Pan J. Iwanyszczuk stwierdził, że opinia Pani radcy nie była jednoznaczna, w związku z czym zaproponował, aby uzyskać jednoznaczną opinię w biurze obsługi prawnej. Dodał, że zna Panią Wandę bardzo dobrze, chciałby, żeby sprawowała tę funkcję, ale jednocześnie chce mieć świadomość, że głosował w świetle prawa i nie zostanie to uchylone. Ponadto stwierdził, że nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi i gdyby w tej chwili miał głosował – wstrzymałby się od głosu. Radca prawny Pani B. Jurkiewicz stwierdziła, że śmie twierdzić, że Rada nie uzyska pisemnej opinii Nadzoru Prawnego Wojewody. Dodała, że można uzyskać ewentualnie ustną interpretację, ale na pewno nie na piśmie. Podkreśliła, że Nadzór Wojewody jest powołany do badania uchwał pod względem zgodności z prawem. Jeśli uchwała zostanie przekazana do Wojewody, będzie badana, a co z niego wyniknie to Rada i Burmistrz zostaną powiadomieni w formie rozstrzygnięcia nadzorczego. Przewodnicząca Rady Pani T. Ceglecka-Zielonka stwierdziła, że został zgłoszony wniosek przez radnego Pana Jwanyszczuka, do którego również się przychyla. Dodała, że zaistniała sytuacja jest nieprzyjemna, Pani Wanda jest na sali, przysłuchuje się dyskusji, ale sprawa dotyczy prawa, a nie osoby. Kolejno głos zabrał Burmistrz K. Kuchczyński przypomniał, że zgłosił wniosek i prosił o jego przegłosowanie. Radny Pan L. Mikluszka stwierdził, że nie dzisiaj jest czas na podejmowanie tej uchwały. Zaproponował, aby wniosek przenieść na następną sesję, po uzyskaniu opinii nadzoru. Dodał, że Burmistrz może do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy powierzyć obowiązki Sekretarza. Jeśli okaże się, że istnieje taka możliwość, to na następnej sesji Rada podejmie uchwałę. Burmistrz Namysłowa podkreślił, że nie może powierzyć obowiązków, gdyż nie ma takiej formy prawnej. Dodał, że albo osoba jest Sekretarzem, albo nie. Podkreślił, że bez Sekretarza funkcjonowanie Urzędu jest bardzo utrudnione, a osoba, którą zaproponował gwarantuje, że Urząd Miejski będzie dobrze funkcjonował. Następnie radny Pan J. Dróżdż stwierdził, że Burmistrz zawsze podsuwa kontrowersyjny wniosek, czy projekt. Dodał, iż jego zdaniem nawet w imię wyższych celów nie można łamać zasad i praw. Podkreślił, że albo trzymamy się prawa, albo nie. Burmistrz K. Kuchczyński podkreślił, iż zgłosił wniosek daleko idący i porosił, aby Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. Przewodnicząca Rady Pani T. Ceglecka-Zielonka stwierdziła, że wniosek o wycofanie z porządku tego punktu został zgłoszony nie dla zasady, żeby wycofać, lecz sprawdzić. Dodała, że radni nie znali wcześniej kandydatury Sekretarza Gminy, poznali na sesji, ale nie są spełnione warunki. Burmistrz K. Kuchczyński stwierdził, że propozycję przedstawił w sposób czytelny. Podkreślił, że osoba zaproponowana na stanowisko Sekretarza jest do pełnienia tej funkcji merytorycznie przygotowana i z tej strony powinna zostać oceniona. Kolejno głos zabrał radny Pan J. Dróżdż podkreślił, że Rada nie głosuje przeciwko osobie, Rada głosuje w imię zasady, czy są zachowane pewne wymogi, czy też nie. Ponadto zapytał Burmistrza co będzie jak Rada będzie na sesjach przegłosowywać kontrowersyjne punkty ?. Stwierdził, że będzie wyglądało na to, że Rada jest zła, bo nie zatwierdza po myśli Pana Burmistrza uchwał i poprosił Burmistrza, aby popatrzył na sprawę z punktu widzenia Rady, która złamie prawo. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Gminy. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 8 było przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała nie została podjęta. Burmistrz K. Kuchczyński stwierdził, iż rozumie osoby wstrzymujące się, ale nie może zrozumieć osoby, które głosowały przeciw. Następnie zwrócił się do osób znajdujących się na sali i zapytał jak widzą współpracę pomiędzy Burmistrzem, a Radą ?. Podkreślił, że za pewien zakres spraw odpowiada Burmistrz, on również jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Urzędu i zapytał jaka ma to być współpraca, kiedy jego wniosek o to, żeby poprawić funkcjonowanie Urzędu nie spotyka się z przychylnością Rady ?. Dodał, że na to pytanie odpowiedzą sobie nie tylko radni, ale również mieszkańcy naszej gminy. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada szanuje opinię Burmistrza, ale trzeba również uszanować opinię radnych. Do wypowiedzi Burmistrza ustosunkował się radny Dróżdż i stwierdził, iż nie może być tak, że Burmistrz będzie manipulował opinią publiczną i mówił, że Rada jest zła. Dodał, że nie wyobraża sobie tego, iż na każdej sesji Rada będzie łamać prawo i zatwierdzać wnioski przychylne dla Burmistrza, tylko po to, aby opinia publiczna postrzegała w inny sposób. Następnie Burmistrz zapytał radnego Dróżdża kiedy złamał Pan na sesji prawo?. Poinformował, że wielokrotnie zarzucano mu łamanie prawa, ale od oceniania czy złamał prawo, czy nie są wyspecjalizowane służby i sąd. Ponadto zwrócił się do radnego Dróżdża i podkreślił, że on jako młody radny już twierdzi, że łamie się zasady i prawo. Radny Pan J. Dróżdż odniósł się do wypowiedzi Burmistrza w kwestii manipulowania opinią publiczną i stwierdził, że wszystko zaczęło się od nie uchwalenia wyższego wynagrodzenia. Po tej sesji były opinie, że Rada jest zła, gdyż nie idzie w parze z Burmistrzem. Przypomniał, że gdy radny Dubiński wspomniał o wykształceniu Zastępców Burmistrza, to też było źle, bo Rada podniosła ten punkt. Dodał, że można byłoby wymienić jeszcze kilka innych rzeczy. Podkreślił, że są pewne zasady, których Rada będzie się trzymać. Ponadto zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tej sprawie, który Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. „Za” wnioskiem głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

5g. Uchwała na druku „5g” w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. W tym miejscu głos zabrali Przewodniczący Komisji w kolejności: Pan J. Kopeć, który przypomniał, że na pierwszej sesji Burmistrz przekazał projekt budżetu celem zapoznania się z nim i wypracowania stanowiska. Debata nad budżetem miała odbyć w grudniu 2002 i patrząc z perspektywy czasu należy stwierdzić, iż dobrze się stało, że dyskusja została przesunięta, pomimo, że poddano to ogólnej krytyce. Dziś już wiadomo, że była to słuszna decyzja. Następnie przedstawił opinię połączonych Komisji Rewizyjnej i Rolnictwa; Pan J. Dróżdż, poinformował, że Komisja Porządku odbyła swoje posiedzenie wspólnie z Komisją Budżetową i w pełni akceptuje opinię tejże Komisji w sprawie budżetu gminy na 2003 rok; Pan S. Hinborch przedstawił opinię Komisji Oświaty w sprawie projektu budżetu gminy na 2003 rok oraz wnioski, które zostały zgłoszone na posiedzeniu w dniu 17 stycznia; Pan L. Mikluszka Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapoznał Radę z wypracowaną w dniu 20 stycznia opinią Komisji, w sprawie projektu budżetu gminy na 2003 rok. Po przedstawieniu opinii zapytał czy kwoty przedstawione w tym budżecie, nie będą na dzień dzisiejszy zmieniane ?. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który odniósł się do wypowiedzi radnego J. Kopcia, który stwierdził, że budżet został poddany ogólnej krytyce. Odpowiedział, że to czy został podany krytyce, czy nie, zostanie zapisane. Przedstawiając projekt budżetu, uważał, iż Rada ma podstawy do tego, aby podjąć uchwałę w roku minionym. Radni twierdzili, że dla niektórych są to nowe rzeczy i mieli zbyt mało czasu, aby zapoznać się z budżetem i procedurą jego uchwalania. Dodał, że już w tej chwili wszyscy posiadają więcej informacji, więcej danych, które pozwalają uściślić budżet. Ponadto odpowiedział, że to nie jest ostateczna wersja budżetu, gdyż budżet jest płynny, zmienia się w trakcie roku. Podkreślił, że nie ma dwóch wersji budżetu. Radny J. Kopeć podkreślił, że w swojej wypowiedzi nie krytykował budżetu, ale decyzję o przyjęciu budżetu w grudniu 2002 roku. Poprosił, aby tego nie łączyć, gdyż to są dwie różne sprawy. Kolejno głos zabrała Skarbnik Gminy Pani B. Marcinkowska, która ustosunkowała się do wniosków złożonych przez Komisję Budżetową i stwierdziła, że:
pkt. 1 - nie zachodzi potrzeba zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu, ponieważ art. 99 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta mówi wyraźnie, iż w przepisach prawnych w miejsce „zarządu „ należy używać określenia „burmistrz”,
pkt. 3 – w przypadku zmiany upoważnienia dla Burmistrza zaproponowała zapis „z wyłączeniem wydatków majątkowych”. Dodała, że ustawa o finansach publicznych w art. 128 wyraźnie określa, że opinia Komisji Budżetowej jest niezbędna i potrzebna tylko i wyłącznie w przypadku zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Stwierdziła, że nie wie czy w przypadku proponowanego przez Komisję zapisu, RIO nie uchyliłaby uchwały. Dodała, że wydatki majątkowe nie mogą być uchwalane przez Burmistrza, ponieważ w ustawie o samorządzie gminnym jest to zastrzeżone dla Rady.
pkt. 4 - Dział 750 „Administracja publiczna” - Przypomniała, iż na Komisji Budżetowej został zgłoszony wniosek, aby zdjąć wydatki z następujących pozycji: zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe i umów za roznoszenie listów, opłaty telefoniczne, koszty pobytu delegacji zagranicznych i kosztów delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych oraz z doradztwa prawnego i występowania przed sądem. Następnie porównała powyższe wydatki zaplanowane na 2003 rok z wykonaniem za rok 2002. Podkreśliła, że wszystkie wydatki zostały zaplanowane bardzo oszczędnie, zostały podwyższone nieznacznie lub pozostały na poziomie roku ubiegłego. Porosiła o ich zaakceptowanie w przedstawionej wysokości. Ponadto stwierdziła, że jeżeli środki w tym Dziale zostaną zmniejszone o 120 tyś. zł, to będzie trzeba z czegoś zrezygnować, bo pieniędzy na pewno nie wystarczy. Dział 758 – opinia dotycząca podwójnego ujęcia w budżecie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli jest nieporozumieniem. Wyjaśniła, iż na etapie planowania budżetu na ten cel nie było środków, dlatego w rezerwie celowej zostało ujęte wszystko: wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne oraz środki na awanse zawodowe dla nauczycieli. Natomiast w część opisową projektu budżetu wpisano dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, nie dlatego, że tam były te pieniądze, tylko dlatego, aby uspokoić RIO, że gmina wie, do czego obliguje Karta Nauczyciela. Podkreśliła, że tych pieniędzy jednak tam nie było. Dodała, iż było wiadomo, że będzie nadwyżka, w związku z czym z kwoty 1.094,000,00 zł wyznaczono 89 tyś na dokształcanie nauczycieli. Rezerwa celowa w kwocie 120 tyś. - Pani B. Marcinkowska poinformowała, że w rezerwie środki na remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie były zabezpieczone, z tym, że w przypadku małej nadwyżki budżetowej, trzeba byłoby podzielić remonty na Szkołę Nr 3, aby zabezpieczyć się przed Sanepidem i ewentualnie jeszcze inną szkołę. Jednak duża nadwyżka pozwoliła na wyznaczenie remontów w szkołach, a 120 tyś. będzie przeznaczone na Szkołę Nr 3 i tak zostanie to zapisane. Wydatek zostanie zdjęty z rezerwy celowej i zostanie zapisany z konkretnym oznaczeniem Szkoły. W tym miejscu Pani Skarbnik poprosiła Radę, aby pozostawiła powyższe środki w takiej wysokości, w jakiej zostały zapisane. Kolejno Kierownik WGKiKŚ Pan T. Bagiński poinformował, że w planach Burmistrza jest budowa krytej pływalni w Namysłowie przy ul. Konopnickiej. Najdroższy koszt takich obiektów to energia elektryczna potrzebna do ogrzewania, wentylacji, burzenia wody oraz innych elementów. Na rzece Widawie znajduje się naturalny jaz, który ma doskonałe parametry. Piętrzenie wody, czyli różnica wody wynosi ponad 4 metry. Wobec tego po rozpoznaniu sprawy specjaliści od energetyki wodnej stwierdzili, że prosta turbina rurowa może wytworzyć w ciągu roku energię o wartości 100 - 120 tyś. zł. Dodał, że koszt wykonania takiej elektrowni wodnej wynosi około 150 tyś. Ta energia byłaby wykorzystywana do użytku krytej pływalni, aby obniżyć jej koszt. Ponadto poinformował, że założenie było takie, aby w tym roku wykonać projekt, który kosztuje 15 tyś zł, a w następnych latach kryta pływalnia. Uzupełniając Burmistrz K. Kuchczyński dodał, że na takie inwestycje istnieje możliwość pozyskania środków z zewnątrz, między innymi z WFOŚ. Podkreślił, że, aby wystąpić o środki trzeba posiadać dokumentację. Następnie głos zabrał radny Pan E. Wołoszczuk i stwierdził, iż jego zdaniem powiązanie turbiny z ewentualnie nowo wybudowanym basenem byłoby bardziej właściwe. Wówczas będzie wiadomo jak moc jest potrzebna, czyli dokumentacja na turbinę i kryty basen powinna zostać opracowana łącznie. Podkreślił, że nie wiadomo kiedy i czy w ogóle powstanie pływalnia, dlatego dokumentacja może się zdezaktualizować, lub okaże się, że moc jest za mała, lub za duża. Kierownik T. Bagiński wyjaśnił, że ile trzeba energii na budynek kąpieliska wiadomo. Natomiast nie wiadomo ile energii da woda. W związku z powyższym gmina posiada trzy warianty ogrzewania budynku. Wykonaniu projektu małej elektrownii wodnej pokaże ile będzie energii będzie w ciągu roku, wyliczenie kolektorów słonecznych, czyli wykonanie dachu pływalni jako kolektorów słonecznych, które będą wytwarzały energię i dopiero pozostała moc to będzie w projekcie pływalni moc, którą trzeba będzie uzyskać (ogrzewanie olejowe, gazowe, energia elektryczna ). Kolejno głos zabrał radny Pan J. Szyndler, który stwierdził, iż słyszał z ust Burmistrza, że jest dokumentacja na drogi „za Widawą” i drogi będą robione, ponieważ kończy się termin ważności tej dokumentacji. Dzisiaj słyszy, że będzie to ul. E. Plater i Pastewna i zapytał czy to są starsze drogi ja ulice „za Widawą”, czy młodsze ? oraz jak wygląda sprawa dokumentacji na wykonanie dróg ?. Ponadto zapytał o wydatki z Działu 900 – „Zieleń w miastach i gminach, czy kwota wynika z konkretnej kalkulacji prac, ich rozmiaru, wielkości, czy to jest kwota przetargowa ?. Dodał, że są to znaczące pozycje - 195 tyś. zł. Ponadto zapytał czy nie można było by z tej kwoty wygospodarować trochę pieniędzy na drogi, o których mówił ?. Następnie stwierdził, iż w Dziale 900 nastąpił znaczący wzrost w „płacach i pochodnych” i zapytał z czego to wynika ?. Kolejno stwierdził, że nastąpił znaczący wzrost na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu i zapytał z czego wynika tak duży wzrost ?. Ponadto zapytał czy to jest finansowanie, ewentualnie częściowe finansowanie zadań w ramach zawartych umów, czy w umowach został określone rodzaj zadań objętych dotacją ?, czy ich realizacja jest objęta kontrolą w zakresie merytorycznej realizacji tych zadań ? oraz czy dotowane podmioty zobowiązane są do składania sprawozdań z wykorzystania środków?. Burmistrz K. Kuchczyński wyjaśnił, iż projekty na wykonanie dróg są podzielone na dwie części: „za Widawą” oraz pozostałą część i sukcesywnie, co roku w miarę posiadanych środków są one realizowane. Projekty są tak ułożone, że jeżeli w jednej części zostaną wykonane prace to pozwolenie na budowę jest ważne następne dwa lata. W roku 2002 została wykonana ul. Krzywa, natomiast w tym roku trzeba wrócić „za Widawę”, aby pozwolenie na budowę nie straciło swojej ważności, ponieważ ostatnie prace zostały tam wykonane w 2001 roku. Kierownik T. Bagiński poinformował, iż wydatki na zieleń miejską wynikają z przetargu. Przetarg odbył się w roku ubiegłym i obejmuje trzy kolejne lata. Skarbnik Gminy Pani B. Marcinkowska wyjaśniła przyczyny wzrostu wynagrodzeń, czyli płac i pochodnych w Dziale 900, podkreślając, że dotyczy to osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych. Rok, rocznie Powiatowy Urząd Pracy spóźnia się ze zwrotem wynagrodzeń, które gmina wypłaca, w związku z czym powstaje problem z utrzymaniem dyscypliny budżetowej. W tym roku przyjęto po stronie dochodowej około 55 tyś. środków z PUP i zwiększono stronę wydatkową o tą kwotę. Dodał, że jeśli pieniądze nie wpłyną nie będą wykonywane, ani po jednej, ani po drugiej stronie. Pani Skarbnik podkreśliła, że jest to tylko przestrzeżenie się przed naruszeniem dyscypliny budżetowej. Natomiast kwota 62 tyś. zł to dotacje dla wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń, które są zarejestrowane. W tym roku po raz pierwszy będzie to w formie dofinansowania, czyli w formie dotacji, na które będą spisywane umowy. W umowach będą dokładnie określone zadania, cele, sposób rozliczania i kontroli wydatkowania tych środków. Następnie głos zabrał radny Pan S. Wojtasik, który odniósł się do propozycji ujęcie z budżetu i przekazania na inne zadania kwoty 89 tyś. Przytoczył art. 70 Karty Nauczyciela, który stanowi, że organ prowadzący ze swojego budżetu musi wyasygnować 1% planowanego funduszu płac na doskonaleni zawodowe nauczycieli. Dodał, że jest to problem bardzo ważny i wynika z reformy szkolnictwa, z postępującymi wymogami wobec kadry nauczycielskiej. Zabranie pieniędzy z tego zadania i przeznaczenie na inne cele, spowoduje, że nie wystarczy środków na to co jest ważne dla wszystkich – szkolnictwo i kształcenie młodzieży. Kolejno głos zabrał radny Pan L. Mikluszka i stwierdził, iż należy sobie zdać sprawę z tego, że budżet 2003 jest znacznie gorszy niż wykonanie z roku ubiegłego tj. 87% i trzeba z czegoś zrezygnować. Dodał, że jeżeli są dwie strony, to każda przekonuje do swoich racji. Zwrócił uwagę na rzeczy, które są również ważne, ale nikt o nich nie mówi np. opieka społeczna. Ponadto poprosił o zastanowienie się co do wykonania ulic. Przypomniał, że ul. E. Plater jest najstarszą ulicą w mieście i należy dla tych mieszkańców coś zrobić. Stwierdził, że pewien kompromis uchwalenia budżetu na 2003 rok musi nastąpić. Trzeba zabezpieczyć przede wszystkim podstawowe rzeczy, bo gdy w Namysłowie nie będą rosły kwiatki to ludzie przeżyją. Burmistrz K. Kuchczyński stwierdził, że nie chce polemizować i zabierać racji jednej stronie i przypisywać drugiej. Dodał, że ulice należą się mieszkańcom zarówno ul. E. Plater i Pastewnej i „za Widawą”. Dodał, że jest wiele potrzeb, ale nie można cofać się i zaniedbywać tego co został już osiągnięte – np. zieleń miejska. Skarbnik Gminy Pan B. Marcinkowska wyjaśniła, że na opiekę społeczną jest zawsze mało środków. Na początku roku pieniędzy jest mało, lecz w trakcie roku w wyniku wspaniałej pracy pracowników OPS środki zwiększają się z 2 mln zł na 2,5 mln, jeżeli chodzi o dotacje z zewnątrz. Podopieczni są zabezpieczeni w miarę dobrze. Odniosła się również do stwierdzenia, ze budżet 2003 stanowi tylko 87% ubiegłego budżetu. Podkreśliła, że wpływ na to ma sprzedaż gruntów pod Velux - 3.200,000,00 zł oraz przekazanie dochodów i wydatków z tytułu mienia komunalnego do Spółki ADM-TBS - 1.100,000,00 zł czynsze, co stanowi 4.300,000,00 zł. Dodała, że jest to więcej niż 10% budżetu i jeżeli te rzeczy zostałby ujęte w budżecie na 2003, byłby on na takim poziomie jak budżet 2002. Radny Pan S. Hinborch przypomniał, że Pan Szyndler zadał bardzo precyzyjne pytanie jakie są kryteria wyboru ulic i kiedy wchodzi się z pracami na poszczególne ulice ?, na które w imię dobrych relacji pomiędzy Radą, a Burmistrzem spróbuje odpowiedzieć w imieniu Burmistrza. Stwierdził, że w jego odczuciu takie kryterium powinno być jasne i precyzyjne - czas oczekiwania ludzi na wykonanie ulicy. W tym wypadku ul. E. Plater jest to prawie 70 lat. Dodał, iż z niepokojem słuchał jak Burmistrz wymieniał pakietowo ulice i poprosił, aby mieszkańcom dokładnie wskazać jaka ulica będzie wykonywana w danym roku. Poprosił o jasny ranking ulic. Ponadto odniósł się do projektu na turbinę i stwierdził, że jest za takimi rozwiązaniami, że energia jest potrzebna, ale obawia się, że tworząc takie projekty, będą odkładane na półkę i ich ważność będzie upływać. Poprosił, aby zrealizować najpierw to, co już w tekach projektowych, a następnie podejmować kolejne wyzwania. Burmistrz Namysłowa odpowiedział, iż chciałby, aby w tekach było jak najwięcej projektów. Przypomniał, że gmina nie ma projektów, dlatego w podziale nadwyżki jest propozycja wykonania niektórych, dodatkowych projektów związanych z kanalizacją, budową dróg. Burmistrz wyjaśnił, że nie zapisuje się konkretnych ulic, ponieważ nie wiadomo w trakcie projektowania budżetu ile gmina otrzyma środków. Podkreślił, że drogi są wykonywane w miarę posiadanych środków. Radny Hinborch stwierdził, iż nie chodzi mu o wymienienie wszystkich ulic, bo wiadomym jest, że gmina nie jest w stanie wykonać wszystkich ulic. Jednak trzeba dać mieszkańcom wyraźny sygnał o kolejności wykonywania ulic, a realizacja będzie w zależności od posiadanych środków w budżecie. Następnie głos zabrał Pan T. Bagiński i szczegółowo przedstawił zasady wykonywania dróg osiedlowych wNamysłowie. Przypomniał, że mówił o tym również na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rewizyjnej. W tym miejscu głos zabrał radny Pan L. Mikluszka i stwierdził, że w tej chwili otrzymał jeszcze jeden załącznik Nr 1 do budżetu, z różnymi cyframi i zapytał który z załączników jest załącznikiem do uchwały?. Pani Skarbnik wyjaśniła, że to jest załącznik wykonany na życzenie Rady. Radni życzyli sobie raz urealnionych dochodów i wydatków, czyli przewidywanych. Podkreśliła, że mowa jest o wykonaniu budżetu za 2002 rok. Poinformowała, że członkowie Komisji Rolnictwa i Rewizyjnej zgłosili wniosek dotyczący przedłożenia przewidywanego wykonania budżetu za 2002. Ten materiał nie ma nic wspólnego z budżetem na 2003 rok. Podkreśliła, że to nie jest żadna wersja budżetu na 2003 rok. Radny Pan L. Mikluszka podkreślił, że to jest różnica ponad 200 tyś. zł. Pani Skarbnik podkreśliła, że przewidując wykonanie nigdy nie można stwierdzić ile środków wpłynie, jakie wydatków nie zostaną realizowane i przejdą na rok przyszły. Tego nie można ustalić ani w miesiącu grudniu, ani w pierwszych dniach stycznia. Burmistrz K. Kuchczyński obiecał, że jak będzie dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2002 rok to będzie tylko jedna wersja. Dodał, że w tej chwili nie można dokładnie ustalić wykonania za 2002 rok . Ponadto stwierdził, iż nie chciałby, aby ten materiał był porównywany z materiałem ostatecznym. Kolejno Skarbnik Gminy Pani B. Marcinkowska przedstawiła opinię RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Miejski projekcie budżetu gminy na 2003. Radny Pan L. Mikluszka poprosił o ponowne odczytanie sformułowania zawartego w opinii RIO, że „Burmistrz przedstawi wykonanie budżetu za I półrocze oraz przewidywane wykonanie za rok 2002”. Pani Skarbnik ponownie odczytała ten fragment opinii RIO. Dodała, że ustawa o finansach publicznych mówi wyraźnie o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Natomiast od 1998, czyli od momentu wejścia w życie ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej był zapis o szczegółowości i formie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Obecnie Gmina Namysłów ma nowego kolegianta, który chciałby, aby ten zapis wykreślić z uchwały budżetowej i podjąć odrębną uchwałę co do szczegółowości sprawozdania za I półrocze. Radny Mikluszka poprosił Burmistrza o konkretne ustosunkowanie się do opinii przedstawionej przez Komisję. Dodał, że w przypadku punktu I opinii Komisji, nic by się nie stało, gdyby procedura budżetowa została poprawiona. Dodał, że z jego strony punkt 3 jest do przyjęcia w formie zaproponowanej przez Panią Skarbnik, czyli bez podawania kwot, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Ponadto stwierdził, iż chciałby poznać ostateczne stanowisko Burmistrza w sprawach zawartych w punkcie 4, dotyczących wydatków. Burmistrz K. Kuchczyński wniósł i poprosił o przyjęcie propozycji przedstawionych w budżecie. Dodał, że jeśli tych pieniędzy nie będzie to w trzecim kwartale będzie wnioskował do Rady o zwiększenie środków, z rezerwy bądź innych. Stwierdził, że w przypadku przyjęcia zmian w budżecie, poprosi o nie dokładanie nowych zadań, ale przekazanie środków na oświatę. Przewodnicząca Rady Pani T. Ceglecka-Zielonka stwierdził, że trzeba wypracować wspólne stanowisko. Poprosiła Burmistrza o uwzględnienie zmian zaproponowanych przez Komisje. Przewodniczący Komisji Budżetowej podkreślił, że w pewnych sprawach trzeba pójść na kompromis. Dodał, że jeśli Burmistrz nie chce zapisać konkretnie: w jakich miejscowościach potrzebne są wiaty, czy podać konkretne nazwy dróg osiedlowych, to zaproponował zwiększyć tytuły – środki na te zadania. Burmistrz ustosunkował się do powyższych propozycji i stwierdził, że zarówno budżet, jak i zadania są płynne. W trakcie roku może okazać się, że zaplanowane zadanie nie mogą zostać wykonane. Dodał, ze nie chciałby udowadniać które rzeczy są zasadne, a które nie. Przyznał, że postawienie wiaty przystankowej przy ul. Oławskiej jest jak najbardziej potrzebne i zlecił już to swoim służbą. Przyznał, że taka sama sytuacja jest w Nowym Dworze. Natomiast w Smarchowicach Śląskich przystanek jest, w odległości około 250 m od miejsca, gdzie radni zaproponowali wybudowanie wiaty przystankowej. Burmistrz dodał, że zostały zgłoszone propozycje, które będzie starał się realizować w miarę posiadanych środków. Zapewnił, że będzie się starał, aby te drobne zadania zrealizować, ale nie zgodzi się na duże zadania takie ja np. budowa dróg osiedlowych, bo są one niemożliwe do wykonania. Podkreślił, że nie może naruszyć dyscypliny budżetowej, bo wówczas odpowiedzialność spadnie na niego osobiście. Radny Pan E. Wołoszczuk stwierdził, iż z wypowiedzi Burmistrza wynika, że nie przyjmuje zgłoszonych wniosków. Zgodził się ewentualnie na dwie wiaty, jeżeli będą środki i zapytał czy dobrze to rozumie ?. Ponadto stwierdził, że Burmistrz nie przyjmuje ulic, zgadza się ewentualnie na dwie wiaty i zapytał co z resztą wniosków. Burmistrz odpowiedział, iż jednoznacznie stwierdził, że jeżeli radni uważają za konieczne zmniejszenie środków w Administracji to wnioskował o przekazanie ich na oświatę. Tam będzie brakowało środków, w związku z zmniejszeniem subwencji oświatowej. Natomiast propozycje nowych zadań odrzuca, gdyż budżetu gminy nie stać na nowe zadania. Radny Pan J. Kopeć zaproponował ogłoszenie przerwy, żeby radni mogli przedyskutować zgłoszone propozycje. Ponadto stwierdził, że wszystkie zgłoszone propozycje powinny zostać zapisane. W tym momencie głos zabrał Burmistrz Kuchczyński, który stwierdził, że wszystko będzie zapisane w protokole przez protokolanta obrad, a zmiany zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej, która w ostateczności zostanie podpisana przez Przewodniczącą Rady. W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan L. Mikluszka, który przedstawił następujące propozycje: przyjąć budżet gminy na rok 2003 z dochodami i przychodami w kwocie, która został określona w projekcie uchwały, wydatkami w kwocie 33.789.476 zł i deficytem budżetowym w wysokości 131.363 zł. Punkt I i II opinii Komisji został przez Burmistrza zaakceptowany. Natomiast tzw. oszczędności w kwocie 120 tyś z tytułu Administracji Publicznej i 15 tyś. z tytułu opracowania projektu technicznego na basenie, przeznaczyć w następujących kwotach: 75 tyś. na potrzeby remontów obiektów szkolnych i 60 tyś. na budowę wiat przystankowych, z których korzysta młodzież dojeżdżająca do szkół oraz uzupełnienie środków na zadanie „budowa dróg osiedlowych”. W tym momencie Burmistrz K. Kuchczyński poprosił, aby zapisano ogólnie 75 tyś na potrzeby oświaty, żeby nie było to związane z remontami. Dodał, iż wiadomym jest, że środki finansowe zostaną przeznaczone na oświatę, ale nie ukierunkowuje to wydatków. Radny Pan J. Dróżdż uściślił, że na oświatę z przeznaczeniem na inwestycje.Burmistrz Kuchczyński przypomniał, że o 900 tyś zmniejszono subwencje i poprosił, żeby te 75 tyś mógł wykorzystać również w tym kierunku. W tym punkcie nie zgłoszono więcej uwag i pytań. Przewodnicząca Rady Pani Teresa Ceglecka-Zielonka poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W tym miejscu Burmistrz Krzysztof Kuchczyński stwierdził, iż cieszy się z faktu, że I budżet tej kadencji został przyjęty w sposób jednomyślny. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu oraz Uchwała Nr IV/38/03 stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 6 Zatwierdzenie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Namysłowie na rok 2003.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że radni otrzymali plan pracy Rady, który również był omawiany na Komisjach. W tym punkcie nie zgłoszono uwag i pytań Za przyjęciem Ramowego Planu Pracy głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Plan został przyjęty jednogłośnie. Ramowy Plan Pracy Rady Miejskiej w Namysłowie na rok 2003 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7 Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2003 rok.
Do planów pracy Komisji Rady Miejskiej nie zgłoszono uwag i pytań. Za ich przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2003 rok stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że protokół z poprzedniej sesji był do wglądu i zapytała czy są uwagi do protokołu?. Do protokołu nie zgłoszono uwag i pytań i został przyjęty jednogłośnie tj. 18 głosami „za”.

Ad. 9 Sprawy różne i wolne wnioski.
W tym punkcie głos zabrał radny Pan J. Dróżdż, który stwierdził, iż bardzo podobało mu się stwierdzenie Pana Burmistrza, że zawsze w ocenie pracowników kieruje się zaangażowaniem i ich wiedzą o zawodzie. Poinformował, że na targowisku był zatrudniony Pan, który zbierał opłaty targowe. Za jego kadencji wzrosły o 40% wpływy do kasy miejskiej, jak również został przekroczony założony plan dochodów rocznych. Dodał, że zastanawia go fakt, dlaczego ten człowiek został zwolniony?, czy miało na to wpływ nazwisko, bo dotyczy to Pana Dariusza Muchy ?. Ponadto zaznaczył, że Pan D. Mucha ma trójkę dzieci w wieku szkolnym i zapytał czy jeśli zdjęto go z tej funkcji, to nie należało mu zaproponować czegoś innego?. Burmistrz K. Kuchczyński wyjaśnił, że inkasent na placu targowym nie jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę. W tym względzie obowiązują zupełnie inne przepisy. Z tym Panem była podpisana umowa, która na koniec roku 2002 uległa samoczynnie rozwiązaniu, ponieważ była zawarta na czas określony. Stwierdził, że nie zarzucał, że Pan Mucha źle wykonywał swoje obowiązki, bo nie oceniał go, słuchał tylko czy są zastrzeżenia pod jego adresem. Stwierdził, iż nauczony doświadczeniem lat poprzednich, uważa, że okres pracy w tym miejscu wynosi maksymalnie 2 lata. Dodał, że po tym czasie wpada się w pewną rutynę i jego zdaniem, co 2 lata powinno się na Plac Targowy wprowadzać nowe osoby. Jego zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ osoba nie wchodzi w bliższe i dalsze znajomości. Burmistrz poinformował, że jeśli chodzi o pracę Pana D. Muchy, to w okresie 2 lat nie wpłynęły pod jego adresem żadne zastrzeżenia. Radny Pan K. Dubiński stwierdził, że tak pokrętnego wytłumaczenia jeszcze nie słyszał. Burmistrz K. Kuchczyński odniósł się do wypowiedzi radnego Dubińskiego i poprosił, że jeżeli czegoś nie zrozumiał to powinien zapytać wprost. Następnie głos zabrał radny Pan L. Mikluszka, który stwierdził, że forma potraktowania radnych i diet dla radnych na dzisiejszej sesji była nieporozumieniem. Podkreślił, że on nie został radnym, aby się dorobić. Poprosił, aby nie traktować radnych jako ludzi, którzy chcą się dorobić na dietach i zbić jakiś interes. Ponadto, po co jeszcze angażować w dyskusję pracowników Urzędu. Radni tej kadencji mają więcej pracy, niż poprzednia Rada, bo radnych jest niej, a każdy uczestniczy w pracach dwóch Komisji.. Poprosił, aby traktować siebie nawzajem poważnie i jeśli były jakiejś uzgodnienia to po co je zmieniać podczas sesji. Burmistrz Kuchczyński stwierdził, iż ma nadzieję, że te uwagi nie były pod jego adresem, ponieważ on jako Burmistrz w tym względzie nie ma nic do powiedzenia. Poinformował, że osoba, która zabierała głos w dyskusji - Pani Leszczyńska nie jest pracownikiem jednostki podległej, jest od pewnego czasu na emeryturze. Dodał, że również zdziwiło go wystąpienie Pani B. Leszczyńskiej, ponieważ z tego co wie jest ona czynnym członkiem SLD. Ponadto stwierdził, że to dzisiejsze nieporozumienie było prawdopodobnie wynikiem nie wyjaśnienia pewnych kwestii, ale do sprawy można powrócić. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zawsze, gdy ktoś poprosi o głos zostanie wysłuchany, bo nie można sobie zamykać ust. Dodała, że kwestia finansowa zawsze budzi kontrowersje, a jedna ze stron wycofała się, pomimo tego, że brała udział w spotkaniu. Radny S. Wojtasik stwierdził, że przy ustalaniu wynagrodzenia dla Burmistrza to koalicja zabierała głos jako pierwsza, a przy ustalaniu diet zwrócono się do Klubu PSL-u. Następnie głos zabrał Z-ca Burmistrza M. Ilnicki i stwierdził, że o pewnych faktach dowiedział się od Pana J. Dróżdża w czasie przerwy. Kolejno głos zabrał radny Pan E. Wołoszczuk, który poinformował, że w Starostwie wysokość diety radnego to 20% najniższego wynagrodzenia. Radni powiatowi otrzymują dietę za udział w posiedzeniu. Podkreślił, że to Pan Banasiak zaproponował, aby zastępcy przewodniczącego komisji otrzymywali 700 złotych, a później się wycofał. Dodał, ze taka jest prawda. W tym punkcie nie zgłoszono więcej uwag i pytań.

Sesję zakończono o godzinie 15.30

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Ceglecka-Zielonka

Protokołowała
Joanna Zuzel