Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XIII/07 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbyła się w dniu 29 listopada 2007 roku

Protokół Nr XIII/07
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dniu 29 listopada 2007 roku
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Sesja odbyła się o godzinie 12.00.
rzewodniczący Rady Miejskiej – Pana Jarosław Iwanyszczuk dokonał otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Wojtasik. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji. Głos zabrała Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani W. Myca, która poinformowała radnych o obowiązku złożenia przez nich oświadczeń lustracyjnych. Druki otrzymali w dniu dzisiejszym, prosiła więc o jak najszybsze złożenie ich u kadrowej, ponieważ należy je jak najszybciej odesłać do Wojewody Opolskiego. Kolejno Przewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję wraz z porządkiem obrad. Jednocześnie prosił o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu „3e” – projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Namysłowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, natomiast dopisać do porządku projekt uchwały, który był omawiany na posiedzeniach komisji „3g” zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej SP ZOZ w Namysłowie. Burmistrz wyjaśnił, ze uchwała „3e” nie może być przedmiotem obrad sesji, ponieważ gmina nie jest jeszcze właścicielem gruntów po byłym zakładzie „IKEDA”. Ma nadzieję, ze nastąpi to już w miesiącu styczniu 2008 r. „Za” porządkiem obrad z wprowadzonymi zmianami głosowało 18 radnych, porządek został przyjęty. Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  3a – zmiany budżetu gminy na 2007 rok,
  3b – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  3c – wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  3d – zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  3f – zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat,
  3g - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej SP ZOZ   
  w Namysłowie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady. Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XII sesji w dniu 4 października 2007 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami tj. od 5 października do 28 listopada 2007 r. Ponadto poinformował, że w listopadzie br. Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie utworzenia podstrefy Strefy Wałbrzyskiej na działce przy ul. Sycowskiej w Namysłowie na areale 2,8 ha. Może jeszcze w grudniu br. strefa ogłosi przetarg i wyłoni inwestora na tym gruncie. Firma ADOMA, produkująca podzespoły dla firmy DIHL, jest zainteresowana nabyciem tego gruntu i zainwestowaniem na nim. Gdyby powiodło się wszystko z godnie z planem firmy, to w miesiącu marcu mogłaby rozpocząć prace na placu budowy. Ponadto poinformował, ze w dniu wczorajszym została podpisana umowa warunkowa na zakup gruntów od syndyka masy upadłościowej „IKEDA”. Warunkowa, ponieważ jedną z działek o powierzchni 30 ha, IKEDA nabyła od Skarbu Państwa, który ma prawo pierwokupu tego gruntu. Zapewnił, że już jutro zwróci się z wnioskiem do Agencji o rezygnację z prawa pierwokupu. Od momentu oświadczenia o rezygnacji z pierwokupu Agencji, może jeszcze w grudniu dojdzie do podpisania umowy ostatecznej, przejęcia przez gminę gruntów o łącznym areale 51 ha. Część z tych gruntów według planu zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod przemysł, pozostałe ulegną zmianie w nowym planie. Ogólnie cały obszar łącznie z gminnymi działkami wyniesie ok. 70 ha. Będzie się starał, aby na tych terenach utworzyć Strefę Wałbrzyską, ponieważ przyszli inwestorzy  będą mieli z tego tytułu określone ulgi podatkowe.
(Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przewodniczący  Komisji Porządku Publicznego J. Kozyra  przedstawił informację z posiedzenia komisji, na którym pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Przewodniczący Komisji Rolnictwa W. Dzwoniarek poinformował, ze na posiedzeniu komisji wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków komisji. Ponadto na posiedzeniu komisji radny J. Płaczek zgłosił 2 wnioski: o wprowadzenie nowych sołectw do programu „Odnowy wsi” oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2008 rok na program „Odnowy wsi”. Stwierdził, ze wnioski zostaną złożone na piśmie. Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej J. Bartosińska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał, jedynie przy projekcie uchwały „3e” 5 radnych wstrzymało się od głosu, a 4 było za pozytywna opinią. Ponadto Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wnioski Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie opinii w sprawie zbycia nieruchomości. Radny M. Wójciak poinformował, o jeszcze jednym wniosku, który zgłosił na posiedzeniu Komisji Budżetowej, dotyczącym przedstawienia szczegółowej informacji nt. rozliczenia Sp.z o.o.„IKEDA”, tj. rozdysponowania środków ze sprzedaży gruntów, wobec swoich wierzycieli, m. In. Spółki EKOWOD. Zapytał więc, czy w związku z tym, że syndyk otrzyma pieniądze za sprzedaż gruntów, przeznaczy je na spłatę długu wobec gminy. Burmistrz wyjaśnił, że nie da się pomniejszyć kwoty za wykup gruntów od syndyka masy upadłości spółki „IKEDA” za długi wobec gminy, ponieważ przepisy prawne na to nie pozwalają. Po otrzymaniu pieniędzy syndyk masy upadłości, będzie je rozdzielał, według określonych przepisów. W pierwszej kolejności pieniądze otrzymają instytucje I grupy, czyli ZUS-y urzędy skarbowe. Gmina znajduje się w II grupie, na którą zostaną rozdzielone środki, o ile ich wystarczy. Zapewnił, ze jeśli syndyk przygotuje taki podział środków ze sprzedaży gruntów, zatwierdzi go sędzia, to weźmie wyciąg i przedstawi go Radzie Miejskiej. Jednak stwierdził, ze nie łudzi się, że gmina pozyska z tego jakieś pieniądze, ponieważ wierzycieli jest bardzo dużo, a środków na pewno nie wystarczy dla wszystkich. Następnie Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

3a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Radna I. Klucowicz zapytała z jakiego powodu wykreślono z projektu uchwały budżetowej z dnia 4 października br. kwotę 240 tys. zł z przeznaczeniem na budowę dróg w Kamiennej i Namysłowie przy ul. Kolejowej, przeznaczając 140 tys. tej kwoty na remont piwnic w Urzędzie, a pozostałe pieniądza na inne nowe zadania. Przypomniała, ze mieszkańcy tych miejscowości kierowali prośby do Burmistrza o remonty w/w dróg od 10 lat. Ona także na sesjach Rady Miejskiej poruszała ten temat, a także otrzymała na pisemne zapewnienia Burmistrza, ze zadania te będą przedstawione do budżetu na 2008 rok. Pisma te były przedstawiane na sesji Rady. Po czym mieszkańcy wsi byli powiadomieni, ze problem ten zostanie rozwiązany. Pilną sprawą jest także budowa nawierzchni ul. Kolejowej w Namysłowie, po której jeżdżą ciężkie pojazdy, droga jest bardzo rozbita, po której nie można swobodnie przejść, ani przejechać. Burmistrz odpowiedział, ze zadanie budowy dróg nie zostało wykreślone z uchwały. Sprawa ta została wyjaśniona przez Panią Skarbnik na poprzedniej sesji Rady. Wyjaśnił, ze w pismach , o których mówiła radna, nie zapewniał jej o tym, ze zadania będą realizowane w 2008 roku, tylko informował, że zostaną one przedstawione do projektu budżetu gminy na 2008 rok. W budżecie na 2007 rok, było zaplanowane wykonanie projektu budowlanego drogi w Kamiennej, nie zaś budowy drogi. Wnioski, które wpłynęły , będą brane pod uwagę w ciągu roku, przy pozyskiwaniu wolnych środków w budżecie gminnym. Radny M. Wójciak przekazał wniosek z posiedzenia Komisji budżetowej, aby na przyszłość w załącznikach  uchwał odpowiednio nazywać zadania, czyli rozdzielać np. wartości opracowania dokumentacji od wartości budowy dróg, ponieważ w niektórych zadaniach wpisana jest cała nazwa zadania, a chodzi tylko o jego część. Takim przykładem jest zadanie remontu świetlicy wiejskiej w Głuszynie. Nie jest jasno określone, czy kwota 120 tys. przeznaczona zostanie tylko na opracowanie dokumentacji, czy na całą rozbudowę świetlicy. Burmistrz przyjął wniosek do realizacji. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XIII/112/07 w załączeniu do protokołu.

3b – zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Radna I. Klucowicz zapytała, czy biorąc kolejne kredyty i tym samym zwiększając zadłużenie gminy, będziemy mieli możliwość skorzystanie z funduszy pomocowych np z funduszu spójności na rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej. Stwierdziła, ze w projekcie budżetu gminy na 2008 rok, Burmistrz założył, że łącznie z gminami ościennymi powinniśmy uzyskać 19.000.000 zł dotacji, a środki własne naszej gminy i gmin ościennych wraz z dotacją i pożyczką Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, wynoszą według kalkulacji ok. 4.800.000 zł, z czego wynika, że wkład własny wyniesie 24,7%. Zapytała, czy to wystarczy aby uzyskać fundusze pomocowe. Skoro burmistrz informował, że gmina powinna mieć wkład własny minimum 50%. W chwili obecnej Namysłów jest na przedostatnim miejscu pod względem pozyskiwania funduszy pomocowych. Szkoda by było utracić koleją szansę po tym względem. Burmistrz odpowiedział, ze należy obrać priorytety do realizacji, a nie robić wszystko to o co wnioskują mieszkańcy, bo na to gminy nie będzie stać. W działaniu należy podejmować wybory, nie można mieć wszystkiego. Gmina przyjęła pewne priorytety w działaniu  i robi co może, aby je zrealizować. Natomiast ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto, w sprawie procentowego wkładu własnego gminy przy realizacji zadania rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie. Na dzień dzisiejszy gmina spełniła wszystkie swoje zadania w pozyskaniu na ten cel pomocy. Jednak wszystko jeszcze się może zdarzyć, dlatego jest ostrożny w pozyskiwaniu nowych kredytów na budowy dróg, ponieważ w każdej chwili może zapaść decyzja o rozpoczęciu prac kanalizacyjnych, a do tego będą potrzebne środki własne gminy, i możliwe, że będzie trzeba zaciągać nowe kredyty, a przecież musimy posiadać zdolność kredytową. Będzie informował Radę o realizacji w/w zadania. „Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/113/07 w załączeniu do protokołu.
   
3c – w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Radna J. Bartosińska sprostowała swoją wcześniejszą informację z posiedzenia Komisji Budżetowej, informując że przy opiniowaniu tego projektu uchwały 5 radnych wstrzymało się od głosu, a 4 było za jego pozytywną opinią. Radny E. Śnieżek stwierdził, ze ul. Kolejowa wraz z ul. Dworcową była ujęta w planie wieloletnim, i była zaplanowana do realizacji. Jednak radna I. Klucowicz twierdzi, że została wykreślona z realizacji. Stwierdził, że nie znalazł tej ulicy ani w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok i w planie związanym z wieloletnimi zadaniami  inwestycyjnymi na 2007 rok, ani w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, ani w planie wieloletnich zadań na 2008 rok. Dlatego nie dziwi go, że zadanie to nie znalazło się w projekcie uchwały w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Skoro nie było jej w planie, to oczywiste, ze nie można przenosić środków na realizację na drugi rok. Zauważył jednak, ze w żadnym w/w planie nie znalazł zadania remontu hali „Orła”, ani świetlicy w Bukowie Śl., co w sumie tanowi kwotę ponad 600 tys. zł., a wpisane są do omawianego projektu uchwały. Zapytał dlaczego tak się stało i czy można przenosić zadanie do realizacji na drugi rok, skoro wcześniej nie znajdowało się w planie. Czy można przenieść wydatki, które nie figurują w planie. Zapytał także, czy ul. Kolejowa będzie kiedyś ujęta do realizacji. Burmistrz wyjaśnił, że ul. Kolejowa była w pierwszym pakiecie opracowania pozwolenia na budowę razem z ul. Dworcową, i ul. Pastewną. Trudno mu dzisiaj powiedzieć, kiedy ul. Kolejowa będzie budowana. Poinformował, ze są pewne zdania, które realizuje się w ramach bieżącego utrzymania, i do nich należy remont świetlicy wiejskiej w Bukowie Śl., który był w bardzo złym stanie. Natomiast na remont hali Orła gmina pozyskała dotację w kwocie 112tys. zł, więc szkoda było utracić te środki, dlatego należało przeznaczyć także własne środki na remont hali i wykonać już kompleksowe prace na tym budynku, tym bardziej, ze w pewnej części już był wyremontowany. Przypomniał, że ta sprawa była już omawiana i Rada Miejska podjęta decyzję na jednej z poprzednich sesji.  „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/114/07 w załączeniu do protokołu.

3d – w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/115/07 w załączeniu do protokołu.

3f – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat.
Radny J. Dróżdż przekazał sugestię radnych po ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej, o rozważenie możliwość wykupywania abonamentu za parkowanie przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania, na konkretne miejsce, nie na jeden samochód, ale na dwa, dzieląc stawkę na pół, w przypadku gdyby na przykład jeden samochód się zepsuł i do pracy przyjechałby drugim autem. Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że zgodnie z art. 13 ustawy o drogach publicznych abonamenty opłaca się za parkowanie pojazdu, a nie na osoby. Gdyby wprowadzono ulgową opłatę na drugi samochód, to wszyscy jeździliby tym samochodem, poza tym naprawa samochodu może trwać 2 dni, a opłata za dzień wynosi 9 zł, więc to nie jest aż tak duża kwota, którą przedsiębiorca nie mógłby zapłacić. Radny M. Wójciak zapytał ile wykupiono abonamentów parkingowych do dnia dzisiejszego. Naczelnik T. Bagiński poinformował, że na dzień dzisiejszy sprzedano abonamentów na kwotę 5.120 zł za 40 zł, co stanowi 120 abonamentów. Dodał, że w Namysłowie w strefie parkowania jest 360 miejsc, więc 1/3 wykupiono, co stanowi bardzo dobry rezultat w dochodach własnych gminy. Z-ca Burmistrza G. Kubat  stwierdził, ze w temacie parkingów nie ma idealnego rozwiązania, zawsze ktoś będzie niezadowolony. Stwierdził, że po wprowadzeniu płatnych parkingów, w mieście zrobił się porządek, parkują ci, którzy mają taką potrzebę, dzięki czemu miasto nie jest tak zakorkowane. Podobne rozwiązania są w innych miastach także, a ludzie muszą do tego przywyknąć, pomimo ze wielu z nich nie chce dostrzegać tablic informujących o strefie płatnego parkowania, chociaż informacje na ten temat są przekazywane do wiadomości publicznej. Radny E. Śnieżek odnosząc się do zapisu w projekcie uchwały- o możliwości dzierżawy konkretnego miejsca parkingowego, uważa, że jeśli dojdzie do wykupienia 300 miejsc parkingowych w centrum, to wtedy inni obywatele nie będą mogli zaparkować w centrum miasta. Dlatego zaproponował skreślić w projekcie uchwały słów: „za dzierżawę”. Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że ten zapis odnosi się do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w strefie płatnego parkowania i potrzebują takiego miejsca, np. dla samochodu dostawczego przy sklepie meblowym. Zapewnił jednak, że obowiązuje limit sprzedaży takich abonamentów do 10% wszystkich miejsc parkingowych. Dodał, że w każdym mieście istnieje możliwość wykupienia takiego abonamentu po różnych cenach. Burmistrz wyjaśnił, że każda firma bądź instytucja działająca w strefie płatnego parkowania, będzie miała pozwolenie na określoną ilość dzierżawy miejsca parkingowego, nie natomiast taką ilość jaką sami będą chcieli. Radny R. Wołczański oświadczył, że w innych miastach nie ma miejsc parkingowych zakopertowanych oprócz Namysłowa. Są jedynie miejsca wyznaczone dla inwalidów. Naczelnik Bagiński odpowiedział, że w Opolu Rada Miasta podjęła uchwałę, w której dzierżawa miejsca parkingowego kosztuje 500 zł. Dodał, ze jeśli ta metoda się nie sprawdzi, to można ją przecież zmienić. „Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 4 było przeciwnych, natomiast 2 wstrzymało się od głosu.     
Uchwała Nr XIII/116/07 w załączeniu do protokołu.

3g - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej SP ZOZ w Namysłowie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/117/07 w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do godz. 13.30.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił następujące pisma:

 1. interpelację radnej U. Tracz-Borgul w sprawie utrzymania stanu nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Witosa;
 2. odpowiedź na interpelację radnej Z. Ciomy w sprawie zadania „Budowy świetlicy wiejskiej w Przeczowie”;
 3. odpowiedź na wnioski radnej Z. Ciomy w sprawie udrożnienia rowu przy drodze wojewódzkiej nr 396 w Przeczowie oraz uporządkowania posesji – pałacu w Przeczowie.
 4. odpowiedź na wniosek sołtysa Kamiennej Pani Ewy Wolskiej, sołtysa Rychnowa Pana W. Dzwoniarza i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr III w Namysłowie Pana L. Konopkę o budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi od wsi Kamienna do początku ul. 1 Maja w Namysłowie;
 5. odpowiedź na pismo Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury w sprawie wniosków dotyczących placówek oświatowych, po przeprowadzonym przeglądzie w placówkach  wiejskich.Radna J. Bartosińska w imieniu Przewodniczącej Komisji Oświaty B. Leszczyńskiej, stwierdziła, że mając świadomość, iż wnioski do budżetu składa się do 30 września, prosiła o przyjęcie ich w planach przyszłościowych. W planie pracy Komisji na przyszły rok, komisja wyjazdowe posiedzenie do placówek oświatowych zaplanuje wcześniej i po tym przedłoży Burmistrzowi wnioski zgodnie z przyjętymi procedurami. Kolejno przedstawiła sprawozdanie z wyjazdowej Komisji Oświaty oraz wypracowane wnioski, po przeprowadzonym przeglądzie w następujących placówkach: Szkole Podstawowej w Kamiennej, Przedszkolu w Bukowie Śl., Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie, Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie. W tym miejscu w imieniu Komisji podziękowała dyrektorowi Wołczańskiemu za miłe przyjęcie w zarządzanej przez niego placówce.

Ad. 5 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
Przewodniczący przedstawił pisma jakie wpłynęły do Rady, w następującej kolejności:

 1. pisma Pana H. Odelskiego z Namysłowa z zapytaniem o planowane podwyżki cen wywozu nieczystości na składowisko odpadów i ponowne w tej sprawi, także odpowiedź Przewodniczącego Rady i Spółki EKOWOD na pisma;
 2. Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (znak C-II-N-2240-35/07/AS)- wniosek o zwolnienie z opłat podatku od nieruchomości,
 3. Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Namysłowie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 października 2007 r., w której zakazuje się hodowli gołębi na terenie miasta.
 4. Przedsiębiorcy z Namysłowa: J. Sypko, Z. Filarowski, K. Sypko, Firma MEBLE GAWIN Sp. z o.o. – w sprawie możliwości, wykorzystania wykupionego abonamentu za parkowanie  na konkretny samochód,  zamiennie na inne samochody.
 5. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr IV w Namysłowie K. Dzidowski – zawiadomienie o zebraniu mieszkańców osiedla w dniu 07.12.2007 r. o godz. 17.00 w Sz.P. Nr 4. Ponadto Przewodniczący złożył gratulację państwu Berezińskim z Józefkowa, którzy zajęli I miejsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekoturystyczne w Województwie Opolskim. Przypomniał jednocześnie, ze w ubiegłym roku laureatami tego konkursu byli Państwo Studzińscy z Rychnowa. Radny M. Wójciak zapytał jaka będzie dalsza kolej postępowania z przedstawionymi pismami do Rady, czy Rada odniesie się do nich?. Przewodniczący Rady przytaknął i wyjaśnił, że w momencie gdy pismo wpływa do sekretariatu, od razu jest kopiowane i kierowane do odpowiedniego wydziału celem rozpatrzenia. Odpowiedzi są wysyłane nadawcy, a na sesji są przedstawiane Radzie.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XII sesji rady Miejskiej w Namysłowie.
Do protokołu z XII sesji nie wniesiono uwag i zapytań, Przewodniczący uznał wobec tego protokół za przyjęty przez Radę.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna I. Klucowicz zadała Burmistrzowi pytanie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego obsługi bankowej Urzędu. Stwierdziła, ze sensacyjne informacje w tej sprawie krążą po mieście. Przekazała, że według jej rozeznania Burmistrz nie musiał ogłaszać przetargu, ponieważ dotychczasowa  obsługa bankowa była bez kosztów. Zapytała jaka jest wysokość kosztów poniesionych przez gminę w okresie obowiązywania poprzedniej umowy na obsługę bankową gminy, a także o ile wybrana oferta jest korzystniejsza od dotychczasowych warunków, w jakim zakresie, prosiła o podanie kwot. Czy gmina może lokować środki w różnych bankach i każdorazowo negocjować warunki, czy w wyniku przetargu musi lokować u wybranego oferenta przez 4 lata. Czy Burmistrz ma rozeznanie ile okienek kasowych na terenie miasta posiadają poszczególne banki. Czy jakość i dostępność klientów gminy do rachunków była wzięta pod uwagę przy sporządzeniu specyfikacji. Stwierdziła, że Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest naszym bankiem, który zatrudnia wielu mieszkańców gminy, jest także dużym wsparciem finansowym dla realizacji inwestycji gminnych, takich jak wodociągi na wsiach, remonty świetlic wiejskich, pokryć dachowych kościołów, wspierał także różne imprezy itp. Gmina Namysłów posiada w tym banku swoje udziały, poza tym bank ma dobrze rozbudowaną sieć okienek kasowych w dogodnych miejscach w całym mieście. Po co więc wspierać obce banki, skoro jest nasz własny bank namysłowski. Poprosiła Burmistrza o ponowne przeanalizowanie oferty Banku Spółdzielczego w Namysłowie, jak również o zaproszenie rady nadzorczej tego banku na najbliższą sesję Rady Miejskiej, celem wysłuchania ich propozycji w zakresie współpracy z naszą gminą. Kolejno odnosząc się do ogłoszonego przez gminę konkursu na zatrudnienie Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, zapytała czy Burmistrz brał pod uwagę zatrudnienie pracowników tego wydziału, którzy spełniają warunki, m.in. Panią B. Ciupę i Panią E. Rudnicką. Burmistrz  poprosił radną o przedstawienie powyższych pytań w formie pisemnej, wtedy się do nich odniesie. Dodał, że przy rozstrzyganiu przetargu na obsługę bankową Urzędu, kierowano się przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Przy wyborze konkretnej oferty decydują pewne kryteria i w tym przypadku wygrała oferta Banku Spółdzielczego w Wołczynie. Pomimo tego, że jemu osobiście także Bank Spółdzielczy jest bliższy. Kolejno prosił radną, aby nie ingerowała w jego kompetencje zatrudniania pracowników  Urzędu, bo to, kogo i w jaki sposób zatrudni, będzie jego decyzją. Radny K. Drapiewski na wstępnie zaznaczył, ze jego wypowiedź nie będzie zapytaniem ani do Burmistrza ani do Prezesa Spółki ADM-TBS. Przekazał, że pojawił się konflikt społeczny, o którym został powiadomiony przez grupę mieszkańców jako wydawca lokalnej gazety.  Mieszkańcy ci z ul. B. Chrobrego  także zwrócili się do Przewodniczącego Rady, o czym informował na jednej z poprzednich sesji, z prośbą o wniknięcie w wysokości obowiązujących stawek i bonifikat wykupu mieszkań od ADM-TSB. Uważa, że mieszkańcy mają prawo ubiegać się o swoje sprawy. Stwierdził, ze w odpowiedzi, którą mieszkańcy otrzymali na pismo, istnieje wiele argumentów, do których on także ma wątpliwości. Bo jeśli okoliczności decyzyjne są porównywane całym kraju, uważa, ze zapytania mieszkańców są słuszne, dlaczego w innych gminach jest inaczej niż u nas. Na pewno sytuacja ta nie jest kojarzona z, wykupem mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, bo tam obowiązują całkiem inne zasady. Oświadczył, ze poruszył ten problem na sesji, ponieważ to właśnie Rada Miejska uchwałą usankcjonowała te zasady. Żałuje, ze mając publikator lokalny, gdy media podpowiadały poszczególne te kwestie, tu nie pokazała się specyfika. On chciał tylko zasygnalizować, że istnieje konflikt społeczny, który wciąż narasta i nie tak szybko zniknie. Przewodniczący poinformował, że uchwała Rady o której była mowa jest z 1998 r. określająca zasady sprzedaży lokali mieszkalnych przez Spółkę. Przewodniczący odczytał pismo Rady Soleckiej w Smarchowicach Śląskich, w którym dziękuje Burmistrzowi i byłemu Zastępcy Burmistrza za dofinansowanie zakupu stali do budowy ogrodzenia wokół kościoła w Smarchowicach Śląskich i przekazania kostki brukowej do ułożenia chodnika przy kościele. Głos zabrał mieszkaniec i przedsiębiorca z Namysłowa Pan W. Paluch, który stwierdził, że Rada zbyt pochopnie podjęła decyzję w sprawie uchwały o odpłatności za parkowanie, a zwłaszcza za dzierżawę konkretnego miejsca parkingowego dla przedsiębiorców w kwocie 150 zł, która jest zbyt wysoka, ponieważ rocznie wynosi to 1.800 zł Jego zdaniem wysokość abonamentu powinna być rozróżniona na rodzaj prowadzonej działalności w strefie płatnego parkowania. Tak samo decyzja o 20 zł na miesiąc dla osób mieszkających w strefie parkowania jest podjęta zbyt pochopnie. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną taki abonament jest zbyt wysoki, zwłaszcza gdy od stycznia wzrośnie podatek VAT na artykułu spożywcze. Dlatego będą musieli podnieść ceny swoich towarów, na co również wpłynie wysokość opłaty parkingowej. Przed ustalaniem cen, można było skonsultować to z przedsiębiorcami. Przewodniczący Rady oświadczył, że radni dokładnie analizują każdą uchwałę  zanim ją podejmą, ponieważ mają świadomość, że ponoszą za nią odpowiedzialność przed mieszkańcami i całą Radą. Nie oznacza to jednak, że są nieomylni. Wyjaśnił, ze Rada poprzez uchwałę obniżyła niektóre stawki za parkowanie, właśnie na wnioski wielu mieszkańców. Stwierdził, ze na razie funkcjonowanie parkingów się sprawdza, jeżeli zaistniałaby potrzeba, to Rada może wprowadzić inne zasady. Radny M. Wójciak prosił o interwencję Burmistrza do zarządcy drogi przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, na odcinku od wiaduktu do wyjazdu z miasta w stronę Opola, o naprawienie nawierzchni, ponieważ są na niej głębokie dziury stwarzające zagrożenie dla przejeżdżających samochodów. Kolejno radny Wójciak nawiązując do swego wcześniejszego pytania, o kolejność w udzielaniu odpowiedzi na pisma wpływające do Rady, stwierdził, że radni nie tylko powinni zostać poinformowani o treści odpowiedzi na pisma, ale powinni brać udział w ich przygotowaniu. Zwłaszcza jeśli jest to wniosek do Rady o zmianę uchwały. Poprosił więc Przewodniczącego o włączenie radnych w przygotowanie odpowiedzi na powyższe. Następnie nawiązując do sobotniego artykułu w Nowej Trybunie Opolskiej nt. Pani prokurator, w imieniu radnych klubu Forum, prosił o wyjaśnienie zacytowanego fragmentu artykułu: „Pani Gorazdowska stosowała praktyki ukrywając sprawy, m.in. przetargu w Urzędzie Miejskim”, zapytał, czy jest  to prawda, jakich spraw dotyczy i w jaki sposób Pani Prokurator weszła w posiadanie takich dokumentów, czy w tej sprawie była prowadzona kontrola. Burmistrz poinformował, ze Pani Prokurator nie prowadziła żadnej sprawy przeciwko gminie, dotyczącej postępowania zamówień publicznych. Były dwie sprawy, dotyczące: Pana Biłyka który złożył nam nieprawdziwe oświadczenie woli, ze nie był karany, wiec gmina złożyła wniosek do prokuratury. Druga sprawa dotyczyła doniesienia na Pana Danielaka ze był karany we Wrocławiu, gmina otrzymała takie potwierdzenie z Wrocławia, po czym przekazała to do prokuratury. Burmistrz oznajmił, ze nie widział potrzeby informowania o tym Radę, ponieważ nie były to sprawy przeciwko gminie. Obydwie sprawy zakończyły się pozytywnie względem gminy. Pan Biłyk prawdopodobie został ukarany grzywną. O obu sprawach była poinformowana RIO w Opolu. Stwierdzenie w artykule jest ogólnikowe, i nieprawdziwe, powinny tym się zając odpowiednie służby. Kolejno zapewnił Radnego Wójciaka, ze zwróci się do Dyrektora GDDKiA Pana Pustelnika o wyremontowanie tego odcinka drogi Jana Pawła II. Następnie poinformował, ze wiele pism wpływających do Rady, nie leży we właściwości Rady w ich załatwieniu, dlatego Przewodniczący od razu kieruje je do niego, celem załatwienia. Na pozostałe Przewodniczący zbiera potrzebne informacje w poszczególnych wydziałach i przygotowuje na ich podstawie odpowiedzi. Radna Z. Cioma odniosła się do odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Przeczowie, stwierdzając, ze realizacja tego zadania jest nieadekwatna do zamiarów i zapytała, czy społeczność Przeczowa musi jeszcze raz składać wniosek o urządzenie placu zabaw przy świetlicy, aby gmina wspomogła jego utworzenie. Burmistrz odpowiedział, ze nie trzeba wniosku, gmina przeznaczy środki na udział własny, oczekiwałby jedynie aktywności społeczności wsi przy jego urządzaniu. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr IV Pan Krzysztof Dzidowski przekazał, ze na przejściu dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Namysłowie, po zamontowaniu nowych świateł ostrzegawczych, znowu było kilka potrąceń pieszych. Nowe oznakowanie nie przyniosło oczekiwanego efektu, prosił o zastanowieniem się na skuteczniejszym rozwiązaniem tego problemu.
Więcej uwag i pytań nikt nie zgłosił.

Przewodniczący zamknął obrady sesji o godzinie 15.30.


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk


Protokołowała
Beata Wojtasik

Metryczka
 • opublikowano:
  14-01-2008 13:26
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2133
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu