Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XIV/07 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2007 roku

Protokół Nr XIV/07
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dniu 12 grudnia 2007 roku
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Jarosław Iwanyszczuk dokonał otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Wojtasik. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, ze radni otrzymali porządek wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Jednocześnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 3k – projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok oraz 3l projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Namysłowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Porządek ze zmianami został przyjęty jednogłośnie, tj. 16 głosami „za”.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  3a) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 r. na terenie Gminy Namysłów,
  3b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  3c)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  3d) określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu  opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
  3e)  wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  3f)   uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok,
  3g) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów,
  3h) regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki   przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2008, 
  3i) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Namysłów,
  3j) opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ziemiełowicach,
  3k) zmiany budżetu gminy na 2007 rok,
  3l) zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Namysłowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.  

Ad. 2   Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.

Burmistrz K. Kuchczyński przedłożył sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie podjęte na XIII sesji w dniu 29 listopada 2007 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 30 listopada do 11 grudnia 2007 r. (Sprawozdania załączono do protokołu sesji). Ponadto poinformował, że wczoraj podpisał ostateczną umowę na zakup 51 ha od syndyka masy upadłości firmy „IKEDA”. Łącznie gmina posiada ok. 70 ha, w tej części miasta, które w przyszłości będą wykorzystane pod inwestycje. Skutkiem tego jest przedłożony radnym projekt uchwały wprowadzony do porządku sesji pkt „3l”. Zgłosiła się firma, która chciałaby zainwestować na tym terenie na 15 ha. Poinformował także, ze firma ADOMA, z uwagi na zmiany warunków inwestowania, nie przystąpi do inwestycji na strefie przy ul. Olęsnickiej w Namysłowie. Po informacji zaciągniętej od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, dowiedział się, ze prawdopodobnie nie spełniono oczekiwań ze strony firmy „DIHL” dotyczących warunków współpracy obu firm. Dodał, ze gmina poniesie koszt w kwocie 20 tys. zł na przestawienie słupa z tej działki, celem poprawienia jej atrakcyjności.

Ad. 3   Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pani J. Bartosińska przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia komisji, w której uczestniczyli także przewodniczący pozostałych komisji Rady. Poinformowała, ze nie wpłynęły na jej ręce żadne wnioski stałych komisji rady do projektu budżetu, więc komisja nie mogła ich zaopiniować. Ponadto przekazała, ze członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2008 rok oraz pozostałe projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Na posiedzeniu Komisji wniosek radnego E. Śnieżka o ujęcie w budżecie gminy na 2008 rok, inwestycji budowy drogi ul. Kolejowej, nie został przyjęty, ponieważ 2 radnych było za przyjęciem wniosku, 4 było przeciwnych. Przewodniczący Komisji Porządku publicznego i Ochrony Środowiska J. Kozyra poinformował, ze posiedzenie komisji, odbyło się w dwóch częściach: wyjazdowej, na której zapoznano się z nowo-wybudowanym składowiskiem odpadów w Ziemiełowicach i oczyszczalnią ścieków w Namysłowie, dokonano oceny realizacji uchwały nt. utrzymania czystości w gminie, w tym dzikie wysypiska, wywóz odpadów stałych i płynnych, a także większością głosów pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał Rady. Komisja wypracowała wnioski do budżetu na 2008 rok w sprawie przedłużenie dróg asfaltowych dojazdowych do oczyszczalni ścieków, na sortownię odpadów, i do biur na wysypisku. Sugerował, żeby Spółka EKOWOD wystąpiła do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o współfinansowanie wykonania tej drogi, lub gmina może się zwrócić do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska o współfinansowanie. Na komisji także padł wniosek zbieżny z działaniami Spółki ADM-TBS o dokonanie kontroli, szczególnie w centrum miasta, gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wniosek został przyjęty. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W. Dzwoniarek poinformował, ze na posiedzeniu komisji wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane. Natomiast na wniosek zgłoszony przez radnego J. Płaczka o ujęcie w budżecie środków na program „Odnowy wsi”, Burmistrz zagwarantował, że gdy tylko zaistnieje taka potrzeba, to wygospodaruje środki na ten cel. Przewodnicząca Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury B. Leszczyńska poinformowała, ze na posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał większością głosów, a także zapoznano się z informacją nt. sposobu gospodarowania przychodami pochodzącymi z opłat w przedszkolach. W komisji uczestniczyły dyrektorki przedszkoli: Pani Alina Mysiurek, Halina Horbaczyńska i Małgorzata Ruszczak.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

3a – w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 r. na terenie Gminy Namysłów.
Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 16 głosów „za”.
Uchwała Nr XIV/118/07 w załączeniu do protokołu.

3b – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 16 głosów „za”.
Uchwała Nr XIV/119/07 w załączeniu do protokołu.

3c - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 16 głosów „za”.
Uchwała Nr XIV/120/07 w załączeniu do protokołu.

3d – w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu  opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 16 głosów „za”.
Uchwała Nr XIV/121/07 w załączeniu do protokołu.

3e – w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Skarbnik Gminy I. Wilczyńska poinformowała, ze do projektu uchwały w tej sprawie omawianego na posiedzeniach komisji, doszło jeszcze 5 zadań, które należałoby ująć w uchwale. Wyjaśniła, wynika to z trudności przeprowadzenia procedur przetargowych, nastąpiły opóźniania w wyłonieniu wykonawców, a także niemożności przez wykonawców terminowego wykonania zadań. Dlatego prosiła o wprowadzenie do uchwały zadań pod pozycjami: 17, 18, 19, 20, 21. Wartość wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zmieniłaby się z kwoty 2.938.802 zł na kwotę3.400.391 zł.  „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.  Uchwała została podjęta. (W głosowaniu brało udział 17 radnych, doszedł radny M. Wójciak).
Uchwała nr XIV/122/07 w załączeniu do protokołu.

3f -  uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 564/2007 z dnia 07.12.2007 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2008 rok oraz uchwałę Nr 565/2007 nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i uchwałę Nr 566/2007 nt. opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu. Skarbnik wyjaśniła zmiany, które należy wprowadzić do projektu budżetu gminy na 2008 rok. W związku z tym, ze podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Opolu na realizację zadania pn. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim” oraz  podpisano aneks do umowy kredytowej w PKO BP SA w Opolu na realizację zadania pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie” wniosła o zwiększenie do projektu budżetu rozchodów budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 27.334 zł. W związku z powyższym zwiększy się projekt dochodów budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 27.334 zł w rozdziale 758 – różne rozliczenia, tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym. Poinformowała, że po wprowadzeniu zmian do projektu budżetu, plan budżetu na 2008 rok, będzie przedstawiał się następująco:

 • dochody budżetu gminy wynoszą 50.323.534 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w związku z zwiększeniem o kwotę 27.334 zł,
 • wydatki budżetu gminy wynoszą 50.944.255 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, nie uległy zmianie,
 • przychody budżetu gminy wynoszą 2.749.328 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, nie uległy zmianie,
 • rozchody budżetu gminy wynoszą 2.128.607 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, ponieważ rozchody zostały zmniejszone o kwotę 26.666 zł (kredyt BGK) i zwiększone o 54.000 zł (kredyt PKO BP).

„Za” przyjęciem przedstawionej autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2008 rok głosowało 14 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Radny M. Wójciak, w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim”, zapytał czy jest wyliczony szacunkowy koszt 1m3  ścieków po zakończeniu inwestycji. Czy szacunek eksploatacji tego jest zrobiony, jaki to będzie miało wpływ na cenę ścieków w gminie po zakończeniu tej inwestycji. Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że istnieje podstawowy dokument, który jest konieczny do złożenia wniosku o środki unijne, jest to studium wykonalności projektu. Studium składa się z 4 części, a jeden z nich to analiza ekonomiczna przedsięwzięcia. W analizie tej określona jest cena ścieków, która zgodnie z dyrektywą unijną musi być akceptowana społecznie tzn. nie może być na takim poziomie, ze mieszkańcy tych kosztów nie poniosą. Jest ona wyliczana z klucza i przyjęto, ze warunkach polskich cena ta nie może przekroczyć łącznie z wodą 10 zł od mieszkańca. W tej chwili Narodowy Fundusz ogłosił przetarg, wykonuje studium ostateczne tego przedsięwzięcia, ale w/w kwota wyliczona w tamtym roku nie powinna ulec zmianie.  Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. „Za” przyjęciem budżetu gminy na 2008 rok głosowało 12 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. Budżet został przyjęty. Uchwała Nr XIV/123/07 w załączeniu do protokołu. Burmistrz podziękował wszystkim tym, którzy pracowali nad stworzeniem tego budżetu. Zapewnił, ze w swojej działalności nie poprzestanie tylko na zadaniach niewygasających, ale rozezna się nad rzeczywistym poziomem możliwości sfinansowania innych zadań, m.in. nad przebudową skrzyżowania ulic przy budowanym basenie, budowy innych dróg, pomocy dla Spółki ADM-TBS przy budowie mieszkań socjalnych. Wyraził nadzieję, ze wolne środki z nadwyżki budżetowej pozwolą na realizację tego zadania.

3g - rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 17 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/124/07 w załączeniu do protokołu.

3h - regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki   przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2008.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 17 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/125/07 w załączeniu do protokołu.
 
3i - opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów
w Ziemiełowicach.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny był przeciwny. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/126/07 w załączeniu do protokołu.

3j - określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Namysłów.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny był przeciwny. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/127/07 w załączeniu do protokołu.

3k - zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z większymi kosztami związanymi z przełożeniem linii energetycznej ul. Braterska-Sycowska, wniosła o zwiększenie planu wydatków gminy w 2007 r. o kwotę 8.585 zł oraz o zwiększenie dochodów gminy tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 17 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/128/07 w załączeniu do protokołu.  

3l - zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zgody na utworzenie na terenie miasta Namysłowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 17 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/129/07 w załączeniu do protokołu.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący przedstawił odpowiedź na wniosek radnego M. Wójciaka z ostatniej sesji dotyczący poprawienia stanu nawierzchni ul. Jana Pawła II w Namysłowie oraz odpowiedź na interpelację radnej U. Tracz-Borgul w sprawie częstszego profilowania drogi osiedlowej przy ul. Witosa w Namysłowie. Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
(Powyższe pisma stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 5 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły na jego ręce do Rady Miejskiej:

 1. Odpowiedź Burmistrza do Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie wniosku o zwolnienie nieruchomości z opłat podatkowych, położonej na terenie Namysłowa. 
 2. Odpowiedź Burmistrza do przedsiębiorców z Namysłowa: Biuro Usług Turystycznych „FREGATA” J. Sypko, Przedsiębiorstwo Handlowe FILAROWSKI oraz Meble GAWIN Sp. z o.o. Sklep Meblowy, dotyczące opłat za parkowanie samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności.
 3. Pismo Pana H. Odelskiego ponawiające zapytanie o podwyżce stawek wywozu nieczystości oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady. 
 4. Anonim w sprawie budowy dróg i chodników w mieście.
 5. Rada Sołecka w Nowym Folwarku – podziękowanie dla Rady Miejskiej i Burmistrza za zakup i ustawienie wiaty przystankowej we wsi. Ponadto poinformował, że LKS „Orzeł” sekcja zapaśników zajęła I miejsce w Polsce wśród klubów zapaśniczych w sporcie młodzieżowym, natomiast za ogólne osiągnięcia zajęła III miejsce w Województwie Opolskim. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie zajęła I miejsce w współzawodnictwie sportowym wśród szkół podstawowych w Województwie Opolskim za 2006 i 2007 r. Pogratulował opiekunom i trenerom zawodników. Następnie złożył gratulacje radnemu J. Płaczkowi za osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności wiejskiej i zdobycia tytułu Najaktywniejszego Lidera w Społeczności Wiejskiej. Prosił także przewodniczących komisji o przygotowanie na następną sesję planów pracy komisji na 2008 rok.


Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej. 
Uwag do protokołu nie wniesiono. Przyjęto go jednogłośnie 17 głosami „za”.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna B. Leszczyńska rozdała radnym bombki z prośbą o ich ozdobienie i podpisanie, które będą sprzedawane na aukcji, z której środki będą przeznaczone na dożywianie biednych dzieci. Radny M. Wójciak odnosząc się do odpowiedzi na jego ustny wniosek z poprzedniej sesji, prosił, aby na przyszłość do Dyrektora Pustelnika, nie pisać w imieniu radnego, ale w imieniu Burmistrza. Ranga takiego wniosku będzie większa. Następnie przekazał, że w ostatnim numerze „Gazety namysłowskiej” na pierwszej stronie widnieje zdjęcie, na którym jest Przewodniczący Rady J. Iwanyszczuk, Z-ca Burmistrza G. Kubat, a także Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Tusk. Zwracając się do Burmistrza stwierdził, ze wypadałoby gdyby pod zdjęciem była informacja, że jest na niej Poseł na Sejm RP, a nie tylko Przewodniczący Rady i Z-ca Burmistrza. Kolejno oznajmił, że w uchwale budżetowej na 2008 rok, Rada upoważniła Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Takiego zapisu nie było w poprzednim roku, zapytał więc, co jest powodem wprowadzenia tego zapisu? Jaki bank prowadzi obsługę budżetu gminy aktualnie i do kiedy będzie prowadził, czyli do kiedy jest zawarta umowa. W jaki sposób będą udokumentowane efekty negocjacji uzyskanych odsetek z tytułu lokowania środków w tych innych bankach, niż bank prowadzący obsługę gminy. Chciałby wiedzieć czy na tych lokatach gmina traci, a jeśli nie to ile zarabia. Jaka jest propozycja przekazania efektów tych lokat w innych bankach niż bank własny. Burmistrz stwierdził, że nie zwracał się z pismem do Pana Pustelnika, w którym wskazywał radnego Wójciaka z imienia i nazwiska, w sprawie w której interweniował. Ponadto poinformował, ze w sprawie remontu drogi na ul. Jana Pawła II osobiście interweniował u Dyrektora Pustelnika, efektem czego była szybka reakcja w remontowaniu nawierzchni tej drogi. Następnie zgodził się z uwagą radnego Wójciaka, o zamieszczeniu nazwiska Posła pod zdjęciem na tytułowej stronie gazety. Co do obsługi bankowej gminy, poinformował, że umowa współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie, podpisana jest do końca grudnia br. i do tego czasu będzie trwała. Kolejno wyjaśnił, że zgodę dla Burmistrza o możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, wprowadzono dlatego, aby bank, który prowadzi obsługę gminy nie miał na to wyłączności. Te sprawy będzie prowadziła Skarbnik Gminy, która w czasie rozmów telefonicznych będzie się dowiadywała o warunkach lokowania środków, i spisze z tego notatki służbowe. Poinformował, że po przeprowadzeniu przetargu na nową obsługę bankową gminy, wyłoniono Bank Spółdzielczy w Wołczynie. Rozstrzygniecie to jest dla gminy niekorzystne. Po odwołaniu do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, uznano, ze zamówienie zostało prawidłowo przeprowadzone, co podtrzymał także sąd. Jednak po wyliczeniach, służby doszły do wniosku, że gmina będzie ponosiła straty. Umowa z bankiem w Wołczynie nie została jeszcze podpisana. W ostatecznym rozstrzygnięciu tej sprawy poinformuje Radę na początku 2008 r. Radny M. Wójciak zapytał dlaczego ogłoszono przetarg na obsługę bankową gminy w kwietniu czy maju, skoro obowiązująca umowa podpisana jest do końca roku. Następnie stwierdził, że niepodpisanie umowy z Bankiem w Wołczynie, powoduje dalsze konsekwencje i ponoszenie kosztów sądowych, skoro okazuje się że rozstrzygnięcie było zgodne z prawem. Zapytał więc, kto i z jakiej puli pieniędzy będzie pokrywał koszty wszystkich postępowań negatywnych dla gminy. Burmistrz  zapewnił, ze w przyszłości nie będzie żadnych kosztów postępowań. Wyjaśnił, że Bank Spółdzielczy w Wołczynie złożył propozycję zawarcia umowy, która podlega analizie przez Skarbnika. Na dzień dzisiejszy nie jest przekonany, że będzie ona dostarczała gminie lepszych korzyści od dotychczasowej. Dlatego zamierza przedłożyć ją opinii innego eksperta w tej sprawie. Zanim podpisze umowę musi być przekonany, że odpowiada jego wymaganiom, żeby nikt potem mu nie zarzucił, ze umowa przyczyniła się do strat w budżecie gminy. Umowa z Bankiem Spółdzielczym w namysłowie została przedłużona, z uwagi na trwające postępowanie, o którym informował powyżej. Głos zabrał Pan W. Juzwiszyn, który wyraził niezadowolenie, iż jego zdaniem Burmistrz wraz z Urzędem Miejskim włączył się w rozgrywkę między bankami, a nim. Zapytał dlaczego teraz po ukazaniu się artykułu w Nowej Trybunie Opolskiej z dnia 25 października br. nt. namysłowskiej sitwy i prokuratury, nie wniesiono protestu , jak kilka miesięcy temu, w obronie siebie i banku. Oświadczył, że jest dumny z tego, że w sejmie mamy posła z naszego terenu,  zaproponował mu nawet darmowo lokal, na urządzenie w nim biura poselskiego. Dodał jeszcze, ze zmienił swoje dobre zdanie o Panu A. Spórze. Naczelnik W. Myca przypomniała radnym, o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych, ponieważ niedotrzymanie terminu grozi ostrymi sankcjami dla nich.

Sesja zakończyła się o godzinie 13.40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasik

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Wojtasik
Data wytworzenia: 14-01-2008

Metryczka
 • opublikowano:
  19-02-2008 10:26
  przez: Anna Dziura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1955
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu