Przejdź do treści strony WCAG

Protokół Nr XVI/08 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 3 kwietnia 2008 roku

Protokół Nr XVI/08
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dniu 3 kwietnia 2008 roku
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie


Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Iwanyszczuk dokonał otwarcia sesji, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza. Przewodniczący powitał obecnych na obradach sesji. Na protokolanta powołał   pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Wojtasik. Stwierdził, ze radni otrzymali porządek wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Radna B. Leszczyńska zgłosiła wniosek o zmianę w porządku obrad, o wprowadzenie „pkt 4 Sprawy różne”. Burmistrz wyraził zgodę na zmianę porządku obrad i wprowadzeniu punktu „4. Sprawy różne”. „Za” porządkiem obrad z dodatkowym punktem głosowało 19 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie.
Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Burmistrz poinformował, że zwołanie dzisiejszej sesji wiąże się z możliwością pozyskania przez gminę pieniędzy z Ministerstwa Edukacji Narodowej na  remonty szkół oraz z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Do  jutra czyli do 4 kwietnia br. musimy złożyć wniosek do MEN o dofinansowanie  zadania. Poinformował, ze w ramach realizacji zadania została wybrana Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie, z uwagi na największy zakres robót, których wartość może wynieść nawet ok. 1 mln. zł. Istnieje możliwość pozyskania do 50% dotacji. Drugim zadaniem w ramach akcji OROLIK 2012, jest wybudowanie na ul. Kolejowej w Namysłowie, kompleksu sportowego dla szkół. Będzie to wykonane w ramach ogólnokrajowego projektu, który został wykonany na zlecenie Ministerstwa Sportu. Dlatego prosił Radę o przyjęcie projektu uchwały, w którym gmina wskazuje środki własne, w celu pozyskania także środków z zewnętrznych źródeł.  Radna Z. Cioma  zapytała, czy remont Szkoły Podstawowej Nr 3 wynika także z decyzji administracyjnych, które nakazują jego przeprowadzenie. Burmistrz odpowiedział, że remont także będzie wynikiem przeprowadzonych kontroli inspektora nadzoru budowlanego oraz powiatowej straży pożarnej. Radna Z. Cioma stwierdziła, że do jutra należy złożyć w/w wniosek do Ministerstwa Edukacji, czy to oznacza, ze ktoś z pracowników zawiezie go do Warszawy. Burmistrz odpowiedział, że zostanie przesłany drogą elektroniczną. Radna J. Bartosińska zapytała, kto jest właścicielem gruntów, na których planuje się budowę kompleksu sportowego obok Hali „Orła”. Burmistrz odpowiedział, że grunty są własnością gminy. Radny E. Śnieżek zapytał o kwotę 1.410.000 zł Skarbnik wyjaśniła, że kwota 1.410.000 zł są to wolne środki z budżetu 2007roku. W tej chwili przygotowywane jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, w którym dokładnie zostanie określona kwota wolnych środków. Radny E. Śnieżek zapytał jaki jest planowany zakres robót w Sz.P Nr 3 w Namysłowie. Naczelnik T. Bagiński poinformował, że zakres robót będzie obejmował:

 • remont posadzek i prace malarskie na korytarzach i salach lekcyjnych - II piętro,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
  Powyższe prace kosztować będą 200 tys. zł
  Ponadto:
 • docieplenie ścian zewnętrznych – 502 tys. zł 
 •  docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i łącznika – 123 tys.
 • docieplenie stropo-dachu – 203 tys. zł +VAT 155 tys., łącznie termomodernizacja     wyniesie - 860 tys. zł
  Podsumowując wszystkie kwoty zadania wyniosą  1.049.883 tys. zł
  Stwierdził, że SZ.P. Nr 3 w całości będzie objęta termomodernizacją.

Radny E. Śnieżek  odnosząc się do załącznika omawianego projektu uchwały, pn. Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, w którym ukazały się dwa nowe zadania: Termomodernizacja biblioteki publicznej w Namysłowie oraz Budowa boisk w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”,jego zdaniem brakuje w nim zadania Remontu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie. Zapytał więc, dlaczego w uchwale nie zabezpieczono środków na termomodernizację biblioteki publicznej, skoro znalazło się w załączniku uchwały oraz dlaczego zabezpiecza się środki na remont Sz. P. Nr 3, a nie ujmuje się go w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok. Czy oznacza to, że Sz. P. Nr 3 nie będzie remontowana w 2008 roku. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w załączniku do projektu uchwały znalazło się zadanie remontu biblioteki publicznej w Namysłowie, ponieważ w dniu 14.02.2008 r. na sesji Rada Miejskiej podjęła decyzję o przyznaniu 100 tys. zł na realizację tego zadania.  Natomiast zadanie remontu Sz. P. Nr 3 będzie realizowane w zakresie wydatków bieżących, nie jest więc inwestycją. To było wymogiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby ubiegać się o środki zewnętrzne. Radny M. Wójciak po raz kolejny poprosił, aby przedstawiać radnym informację co konkretnie zmienia się w takim załączniku do uchwały dotyczącym planu wydatków inwestycyjnych na dany rok. Ponieważ niedoinformowanie może wprowadzić radnych w błąd i niezrozumienie. Burmistrz wyjaśnił, że zadanie budowy boisk w ramach ORLIK 2012, na które wartość kosztorysowa wynosi 1 mln. zł, a wkład własny planuje się na 360 tys. zł, jest inwestycją, ponieważ będzie realizowane od podstaw. Natomiast w SZ.P. Nr 3 będzie przeprowadzony remont o wartości 1 mln. zł. Naczelnik T. Bagiński  poinformował, że z subwencji, o pozyskanie której będziemy się ubiegać nie można finansować inwestycji. Na te roboty gmina nie uzyskała pozwolenia budowlanego, tylko zgłoszenie robót, dlatego w myśl prawa budowlanego zadanie to, nie będzie budową tylko remontem. Dlatego staramy się uzyskać z MEN 500 tys. zł, na realizację tego zadania. Radny E. Śnieżek odnosząc się do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie, zapytał co konkretnie wchodzi w zakres tego zadania. Naczelnik T. Bagiński poinformował, ze jest to zadanie powiązane, ponieważ most jest własnością zarządcy drogi, czyli Gminy Namysłów. Gmina zawarła porozumienie z ZIR – zarządcą rzeki , że remont mostu i jazu – urządzenia zrzutowego, które obecnie jest nieczynne od 30 lat, wykona ZIR, jeśli gmina wykona projekt techniczny. Radna z. Cioma zapytała, czy prace remontowe szkoły będą wykonywane, gdyby wniosek o dofinansowanie został odrzucony, czy będziemy czekać na inną okazję pozyskania środków. Burmistrz stwierdził, że gdybyśmy nie otrzymali dofinansowania, oraz nie mielibyśmy własnych środków na realizację zadania, w dalszym ciągu będziemy  się starali pozyskać pieniądze z zewnątrz. Radny R. Zalewski prosił o wyjaśnienia dotyczące pkt. 6 – Wykup gruntów pod użytek ekologiczny. Naczelnik T. Bagiński poinformował, że użytek ekologiczny stanowi obszar pomiędzy drogą Objazda-Kowalowice, zbiornikiem Michalice, a miejscowością Smogorzów. Jest to teren zalewowy, który w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod użytek ekologiczny. Gmina Namysłów od 7 lat sukcesywnie, wykupuje tereny od rolników, na których tworzy się zakątek dla różnego rodzaju ptactwa wodnego i zwierząt. Skarbnik wyjaśniła, że załącznik do uchwały zmienił się na tyle w porównaniu do poprzedniej uchwały z 14 lutego br., że dopisano tam zadanie pn. Budowa boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Namysłowie. Radny M. Wójciak w nawiązaniu do pisma mieszkańców Namysłowa z okolic  rzeki Widawy i rozprawy, która odbyła się w sprawie zagrożeń wynikających z budową elektrowni wodnej na rzece Widawie w Namysłowie, zapytał czy nie stanowi to żadnego zagrożenia dla pobliskich budynków, poprzez piętrzenie się wody. Jest już także indywidualny wniosek o obsunięcie się brzegu rzeki Widawy za działką zabudowaną, do której obecnie nie ma dojazdu. Zapytał więc co należy zrobić, aby tam dojechać. Zapytał także, czy budowa elektrowni wodnej na Widawie nie wpłynie niekorzystnie na środowisko na wyspie. Poprosił o informację nt. skutków funkcjonowania, w aspekcie ekonomicznym elektrowni wodnej. Jednocześnie przypomniał, że istniejąca elektrownia wodna w Michalicach nie przynosi żadnych korzyści. Zapytał, czy będzie zlecone wykonanie opinii przez biegłego sądowego, dotyczące szkodliwości elektrowni wodnej na pobliskie budynki, jeśli tak to czy radni zostaną z nią zapoznani. Naczelnik T. Bagiński poinformował, że postępowanie odnośnie wpływu elektrowni wodnej na mieszkańców prowadzi Starostwo Powiatowe, a nie Burmistrz. Wątpliwości przedstawione przez radnego zostaną przekazane do Starostwa. To tam Starosto ogłosiło podstawę wodno-prawną, czyli takie postępowanie, które ma na celu wyjaśnić wszystkim czy jest wpływ, czy go nie ma. Jeśli chodzi o elektrownię wodną, stwierdził, ze w XXI wieku nie jest najważniejsza ekonomia. Polska do 2015 r. ma uzyskać 12,5% energii odnawialnej, Elektrownie wodne powstaną aby ograniczyć ilość zużycia węgla do produkcji gazu w basenie krytym w Namysłowie. Było założenie, żeby basen kryty miał 3 źródła alternatywne ogrzewania: gaz ziemny, energia elektryczna, kolektor słoneczny, pompa cieplna i elektrownia wodna. Z rozpoczęciem prac budowy elektrowni wodnej, są problemy przez trwające postępowanie, dlatego szukamy innych zastępczych źródeł. Rozpatrywany jest pomysł baterii słonecznych umieszczanych na krytym basenie, które pomogłyby uzyskać energię. Wybudowanie elektrowni spowoduje skutek ekologiczny, a także ekonomiczny, ponieważ każda darmowa energia spowoduje, że koszt basenu krytego w Namysłowie, będzie niższy. Ma nadzieję, że rozprawa wodno-prawna, którą prowadzi starostwo będzie zrobiona w sposób obiektywny i wykaże wszelkie zjawiska, które mogą szkodzić, bądź sprzyjać mieszkańcom. Nie wyobraża sobie sytuacji, ze gmina zbuduje elektrownię wodną, która miaby zaszkodzić mieszkańcom. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały.
„Za” – 19 głosów, uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVI/142/08 w załączeniu do protokołu. 

Ad. 3   Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
Przewodniczący rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 1. Odpowiedź Burmistrza na pismo Pana H. Odelskiego w sprawie uregulowania segregacji odpadów przez mieszkańców.
 2. Pismo Wojewody Opolskiego przekazujące skargę Pani J. Szostak do rozpatrzenia przez Radę Miejską, dotycząca odpłatności za wymianę stolarki okiennej, a także wyjaśnienia Burmistrza w tej sprawie. Przewodniczący stwierdził, że są dwie możliwości załatwienia tej sprawy: pierwsza przekazać do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej lub przyjąć wyjaśnienia Burmistrza, jako podstawę do rozstrzygnięcia skargi. Rada postanowiła pozostać przy drugiej propozycji i uznała wyjaśnienia burmistrza jako ostateczne.
 3. Wojewoda Opolski nr NK.III-AR-0911-1-17/2008 z dnia 29.02.2008 r. oraz z dnia 10.03.2008 r. dotyczące rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność zapisu w uchwale RM Nr XV/135/08 w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z powodu istotnego naruszenia prawa.
 4. Opolski Kurator Oświaty  nr WSP-4003-1/08 – Postanowienie z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie opinii projektu likwidacji Przedszkola w Smarchowicach Śląskich przez Radę Miejską. 
 5. Bogusław Heliński w sprawie utwardzenia i oświetlenia drogi przy ul. Podleśnej w Smarchowicach Wielkich oraz odpowiedź Naczelnika WGKiKŚ na pismo. 
 6. Bank Spółdzielczy w Wołczynie w sprawie możliwości wykupienia abonamentu bez wskazania numerów rejestracyjnych uprawnionych do parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania wraz z odpowiedzią,
 7. Małgorzata Czuba, Lichy Zofia mieszkanki Namysłowa pismo dotyczące rozwiązania sporów międzysąsiedzkich oraz wyjaśnienia Prezesa Spółki ADM-TBS i odpowiedź Przewodniczącego w tej sprawie.
 8. Mieszkańcy ul. M. Skłodowskiej-Curie, zapytanie o niedokończoną budowę drogi M. Skłodowskiej-Curie w Namysłowie.
 9. Radna I. Klucowicz – wnioski w sprawie: uruchomienia na terenie Namysłowa linii autobusu miejskiego lub busu, o ustawienie zebry na drodze gminnej
  w Kowalowicach, o naprawę drogi gminnej w Krzemieńcu, o ustawienie wiaty przystankowej w pobliżu remizy strażackiej dla dzieci dojeżdżających do szkoły
  w Kowalowicach oraz odpowiedzi Burmistrza na powyższe wnioski.
  Radna I. Klucowicz stwierdziła, że nie jest w pełni zadowolona z odpowiedzi na wnioski.
 10. Wniosek Radnych: I. Klucowicz, E. Śnieżka, M. Wójciaka, K. Szyndlarewicza, Z. Ciomy o wprowadzenie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Namysłów.
  Przewodniczący poinformował, że radna I. Klucowicz była u niego w tej sprawie, której wówczas poradził, aby zgodnie ze Statutem, radni opracowali projekt uchwały zmieniający regulamin wraz z uzasadnieniem, skierowali do Burmistrza, celem uzyskania opinii radcy prawnego, a następnie przedłożyli przewodniczącemu, do włączenia go do porządku obrad sesji. Stwierdził wiec, ze jeśli wniosek  przejdzie taką procedurę podda go pod obrady sesji. Uznał, że to jest jego odpowiedzią na pismo.
 11. M. Buczyńska – Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wniosek o nieudzielanie żadnej pomocy ze strony Gminy Namysłów Pani B. Leszczyńskiej podającej się za przedstawicielkę Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ad. 4   Sprawy różne i wolne wnioski.
Poinformowała, że 31 marca br. odbyła się Komisja Oświaty Zdrowia i Kultury, na której dokonano oceny warunków bazowych i dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Namysłowie, z których spisano wnioski i przekazano Burmistrzowi. Ponadto w imieniu wszystkich członków Komisji zgłosiła, ze po wizycie w obecnie remontowanej Hali Orła, stwierdzono nieodpowiednią kolejność wykonywanych prac, czyli na początku wykonano cyklinowanie podłogi, lakierowanie, malowanie ścian, następnie na tę podłogę zrzucano gruz. Dlatego zapytała, jaka firma wykonuje remont w Hali Orła, kto nadzoruje te prace, kto wybrał ponury kolor ścian na sali gimnastycznej. Następnie odnosząc się do pisma Pani M. Buczyńskiej, wyjaśniła, że z jej inicjatywy od 4 miesięcy odbywają się gimnastyki dla członków Uniwersytetu, jak również jej pomysłem było zorganizowanie rajdów rowerowych. Dodała, że ona była wyznaczoną osobą, przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, do organizacji tych przedsięwzięć. Następnie w imieniu działkowiczów z Namysłowa zapytała Burmistrza, czy nie byłoby możliwości, żeby działki przeszły pod zarząd gminy.Burmistrz prosił radnych, żeby zamiar zwiedzania konkretnych miejsc gminnych, zgłaszali mu wcześniej, aby obecne przy tym były kompetentne osoby. Przyjął wszelkie uwagi i spostrzeżenia co do prowadzonych robót, ale dziwi się Pani dyrektor szkoły, która widząc, że źle się dzieje na terenie hali, nie zgłosiła mu swych uwag. Następnie stwierdził, ze nie ma możliwości, aby gmina przejęła w zarządzanie ogródków działkowych. Sytuacja wygląda tak, że pewna grupa ludzi nie zgadza się z obecnym zarządcą. On nie będzie w to wnikał. Istnieją pewne rozwiązania prawne, które pomogą rozwiązać konflikt. My jako gmina do prowadzenia tego stowarzyszenia nie mamy żadnych podstaw.
Naczelnik T. Bagiński stwierdził, ze w trakcie budowy zdarzają się różne rzeczy,w tym przypadku na wniosek z komisji radnego J. Pawłowskiego montowano słupki do gry w piłkę siatkową, dlatego w podłodze wiercono otwory. Prosił, aby zdać się na fachowców. Osobą nadzorującą prace jest Pan A. Kilan, który odpowiada za jakość robót. Wykonawcą jest firma „Kubot Antoni Bis”. Na koniec kwietnia planuje się zakończenie robót, po których zaprosił komisję do obejrzenia końcowego efektu. Dodał, że wizytacja na budowie wymaga przestrzegania pewnych środków bezpieczeństwa, dlatego jakby komuś coś się przydarzyło, on odpowiedziałby karnie za to. Dlatego prosił o zgłaszanie zamiaru wizytacji na tego typu obiektach. Natomiast kwestia kolorystyki ścian jest sprawą subiektywną, w tym przypadku dobrana do warunków panujących na sali gimnastycznej. Ponadto wyjaśnił, że w obiektach sportowych nie robi się gładzi gipsowej na ścianach, bo jest zbyt słabym materiałem, celowo kładzie się zaprawę ostrą cementową. Wykonawca do dnia odbioru robót ma dokonać kompletnego sprzątania tego obiektu, miejsca uszkodzone naprawić, w ramach własnych kosztów. Przewodniczący Rady J. Iwanyszczuk prosił, aby na przyszłość Komisje, które chciałyby przeprowadzić wyjazdowe spotkania, odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszały taki zamiar i co konkretnie chciałyby zobaczyć. Przewodnicząca Komisji B. Leszczyńska poinformowała, ze wizyta na Hali Orła nie była w planie pracy Komisji. Radni mieli odwiedzić tylko Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, a pomysł narodził się spontanicznie w trakcie trwania Komisji. O planowanej wizycie w wymienionych wyżej placówkach oświatowych informowała Burmistrza oraz radnych, Pan Przewodniczący też był poinformowany ustnie przez pracownika biura rady. Z-ca Burmistrza G. Kubat poinformował, że wniosek o wymianę słupsków do gry w piłkę siatkową na Hali Orła, padł ze strony Gimnazjum Nr 2. Dlatego należało dokonać wywiertów na nowo wyremontowanej podłodze. Radna J. Bartosińska stwierdziła, że wizyta komisji w Hali Orła była spontaniczna, co prawda niezgodnie z przepisami prawa, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Podziękowała, za wyjaśnienia Burmistrza Kubata dotyczące kolejności zaistniałych prac w tym obiekcie. Radna I. Klucowicz zapytała jaki procent zaopatrzenia w energię zabezpieczą kolektory słoneczne na basenie oraz kiedy będzie zatwierdzony plan napraw dróg. Naczelnik T. Bagiński odpowiedział, że harmonogram remontów dróg gminnych będzie zatwierdzony do końca kwietnia br. Natomiast kolektory słoneczne są na razie w fazie projektu- pomysłu.  Przyjmuje się, żeby umieścić je na dachu krytej pływalni, które według opinii specjalistów mogą w 100% dostarczać energię do podgrzania wody w basenie. Pomysł był też taki, aby na dachu umieścić kolektory słoneczne, które będą ogrzewały wodę w basenie letnim, aby był czynny od maja do października.  Natomiast w okresie zimowym energia z kolektorów słonecznych, zmniejszałaby zużycie energii elektrycznej w basenie krytym. Radny K. Drapiewski stwierdził, że pomimo, ze pewna grupa osób, w sposób niefortunny, znalazła się w czasie prac remontowych na Hali Orła, to wszystkich opinia była jednoznaczna, co tam ujrzała. Natomiast, uważa, ze dobrym objawem jest to, ze inwestycje, które pochłaniają ogromne środki finansowe publiczne, wzbudzają zainteresowanie i troskę wśród radnych. Następnie stwierdził, ze z uwagi na planowaną budowę małej elektrowni wodnej na Widawie, zapytał jakie plany są względem niefunkcjonującej elektrowni
w Michalicach. Radny J. Kozyra zapytał, czy rozstrzygnięto już przetarg na przebudowę chodnika przy ul. Obrońców Pokoju. Jeżeli tak to kiedy rozpoczęcie i zakończenie robót i czy według zapewnień Burmistrza odcinki ul. Staszica i Krakowskiej, będą zrobione przy okazji w/w przedsięwzięcia. Burmistrz odpowiedział, że nie rozstrzygnięto przetargu.
Naczelnik T. Bagiński odpowiadając na pytanie radnego Drapiewskiego, poinformował, że elektrownia wodna w Michalicach posiada turbinę Francisa, która pracuje przy odpowiednim poziomie wody. Po wybudowaniu, elektrownia ta pracowała, bo poziom wody w Widawie był dobry. Natomiast po rozszerzeniu działalności różnych instytucji, powstaniu stawów rybnych, woda w zbiorniku znacznie się obniżyła. A decyzje o pozwoleniu na ich budowę nie skonsultowano z zarządcą zbiornika w Michalicach. Dlatego prowadzone są rozmowy z wszystkimi gminami i powiatami, aby nie wydawali pochopnie pozwoleń wodno-prawnych. Na rzece Widawie postanowiono budować elektrownię wodna nie z turbiną Fransisa, gdzie jest konieczny spad wody do jej funkcjonowania, ale turbinę Kaplara, która nie potrzebuje spadku poziomu wody. Jest to rura umieszczana na dnie zbiornika, przez którą stale przepływa woda i wytwarza prąd. Planuje się umieścić dwie turbiny po dwóch stronach rzeki. Planuje się zmienić turbinę w Michalicach z Francisa na Kaplana. Koszt budowy tych dwóch zespołów turbin w Namysłowie wyniesie 900 tys. zł Praca tych turbin, wytworzy energię o łącznej wartości 100 tys. zł rocznie.Kolejno stwierdził, ze dopóki nie zakończy się postępowanie w Starostwie  z mieszkańcami Starego miasta, dotyczące wpływu  budowy elektrowni na budynki, realizacja zadanie jest zawieszona.. Radny M. Wójciak podziękował za informacje, ale wolałby, aby radnych bardziej angażować w przedsięwzięcia inwestycyjne.Radny E. Śnieżek zapytał, czy przez zbyt niski poziom wody, istnieje zagrożenie, że zalew zarośnie. Naczelnik T. Bagiński odpowiedział, ze do zarośnięcia zbiornika potrzebne są duże ilości azotu i fosforu. W naszym zbiorniku nie ma tego zagrożenia. Burmistrz stwierdził natomiast, ze nigdy nie ma 100% pewności, nigdy nie wiadomo jakie warunki pogodowe mogą nastać. Głównym czynnikiem jest poziom wody, Dlatego też jest niepocieszony, ze w sąsiedniej gminie wybudowano stawy, przez które poziom wody obniżył się. Radna I. Klucowicz zapytała, czy pogłębienie zbiornika pomogłoby w tej sytuacji.Naczelnik T. Bagiński odpowiedział, że nic by to nie dało. Radny R. Wołczański zapytał o sposoby wykupu rezerwacji miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania.Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, ze opłata na konkretne miejsce parkingowe, zarezerwowane, na konkretny samochód wynosi 150 zł. Dla mieszkańca strefy parkowania , na ul. zamieszkania abonament kosztuje 20 zł. Można także zakupić abonament na parkowanie w strefie, bez wyznaczenia miejsca, który kosztuje 40 zł.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku do 30 kwietnia złożenia przez nich oświadczeń majątkowych.Kolejno poinformował, że na Komisji Porządku wspólnej z Komisja Rolnictwa będzie omówiony projekt uchwały z w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku, a na posiedzenie będzie zaproszony Pan Medyk oraz Przewodniczący Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, którzy wyrażą swoje opinie dotyczące hodowli gołębi w mieście. 

Sesja zakończyła się o godz. 14.00. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Beata Wojtasik