Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 12 listopada 2008 roku

Protokół Nr XXIII/08
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 12 listopada 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 19 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych, Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Zabielną. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek grupy radnych, do którego dołączono projekt uchwały oraz porządek sesji. Ponadto poinformował, ze do porządku obrad sesji dołączono dwa projekty uchwał, na wniosek Burmistrza. Prosił Burmistrza o wyjaśnienie zasadności wprowadzenia do porządku obrad tych dwóch projektów uchwał, ponieważ poszerzenie zaproponowanego porządku obrad  wymaga zgody wnioskodawców. Burmistrz wyjaśnił, że przedstawione projekty uchwał są bardzo ważne, ze względu na konieczną delegację Rady, w celu złożenia wniosku przez gminę na pozyskanie środków z zewnątrz. Skarbnik Gminy I. Wilczyńska wyjaśniła, że potrzeba przedstawienia Radzie Miejskiej dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok oraz zaciągnięcia kredytu, wynika, z ukazania się w dniu 30 października br. na stronach internetowych programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, z którego wynika, że gmina może ubiegać się o dofinansowanie na budowę dróg do kwoty 3 mln. zł do 50% wartości zadania. Przekazała, że termin składania wniosków o środki upływa w dniu 21 listopada br., dlatego zaistniała konieczność przedłożenia w/w projektów uchwał. Przewodniczący Rady stwierdził, ze w wyniku zaistniałych przyczyn omówionych przez Panią Skarbnik porządek obrad został przedstawiony radnym łącznie z dodatkowymi projektami uchwał. Radna J. Bartosińska zapytała Panią Skarbnik, czy sprawa budowy dróg, o których mówiła wcześniej wynika z Programu Wojewody Opolskiego, na podstawie którego wszyscy wójtowie i burmistrzowie muszą przedłożyć swoje projekty przebudowy dróg i budowy nowych. Skarbnik potwierdziła. Radna I. Klucowicz zapytała, czy dotyczy to programu przebudowy dróg lokalnych tzw. „Schetynówki”, gdzie wnioski należy składać do 21 listopada br. z w/w programu przysługuje gminie 50% dotacji, z którego także można budować drogi wiejskie. Zapytała więc, dlaczego nie ujęto tu przebudowy dróg na terenach wiejskich. Następnie dodała, że system naprawy dróg stosowany obecnie, polegający na zasypywaniu dziur w drogach kamieniami i piaskiem nie zdaje egzaminu, ponieważ po kilku tygodniach dziury powstają w tym samym miejscu. Mieszkańcy wsi chcą godnie mieszkać i proszą Burmistrza i Radę Miejską o uwzględnienie ich w tym programie. Burmistrz odpowiedział radnej, że sprawa dotyczy właśnie tego programu, o którym mówiła. Wyjaśnił, że ogłoszono 2 tygodnie temu nabór projektów do  21 listopada br. Wnioski te są uwarunkowane pewnymi rygorami. Gmina musi spełnić określone warunki, aby złożyć wniosek - opracowaną pełną dokumentację budowy dróg, a także spełnić wymogi m.in. łączyć różne kategorie dróg, ponadto łączyć różne kategorie dróg wyższej kategorii.  Zwrócono uwagę Wojewodzie, ze praktyki takie są nie w porządku w stosunku do samorządów, ze względu na krótkie terminy składania tych wniosków. Zamiarem gminy jest złożenie wniosku na przebudowę ciągu dróg wraz z chodnikami począwszy od ul. Pułaskiego, przez Staromiejską, aż do kościoła w Kamiennej. Dodał, że dokumentacja projektowa wykonana jest na przebudowę dróg: ul. Pułaskiego, wschodniej części ul. Staromiejskiej oraz drogi biegnącej przez wieś w Kamiennej. Natomiast remont drogi z Kamiennej do granicy miasta będzie wykonany na zgłoszenie. Jeśli uda się projektantom wykonać projekt przebudowy mostu, to także zostanie włączony do zadania. Podsumowując stwierdził, ze w/w zadanie na dzień dzisiejszy jest jedynym, na które zdążymy złożyć wniosek. W ramach określonego zadania może być złożony tylko jeden wniosek. Następnie Przewodniczący Rady odczytał wniosek grupy radnych, tj. Krzysztofa Szyndlarewicza, Mirosława Wójciaka, Edwarda śnieżka, Jana Kozyry, Kazimierza Antoniego Drapiewskiego, Sławomira Spóra, Jacka Płaczka, Urszulę Tracz-Borgul, Ryszarda Wołczańskiegho, Barbarę Leszczyńską, Irenę Klucowicz o zwołanie sesji wraz z proponowanym przez nich porządkiem obrad sesji. Dodał, ze przesłany radnym porządek obrad sesji powstał na podstawie przedstawionych powyżej dokumentów. Radny M. Wójciak stwierdził, że nic nie stało na przeszkodzie, aby przed sesją, zwołać Komisję Budżetowo-Gospodarczą w celu omówienia dodatkowych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza, skoro jak informował Burmistrz sprawa jest pilna. Jeżeli termin upłynie dopiero 21 listopada br., to czasu jednak trochę jeszcze jest. Pan Wójciak wyjaśnił, że art. 20 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że jeżeli sesja jest zwoływana w trybie dzisiejszym, na zamianę w porządku obrad wymagana jest zgoda wnioskodawców.  Zwrócił więc uwagę, że wnioskodawcami nie jest cała Rada Miejska, lecz grupa 11 radnych i tu potrzebna jest zgoda właśnie tych 11 radnych. Dlatego formuła przyjęcia zmian w porządku obrad przez całą Radę nie jest zgodna z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto przypomniał, że zmiany do budżetu gminy w ciągu roku wykonuje się z zawiadomieniem w terminie 14 dni, jednak ze względu na pilność sprawy, można to uznać za zasadne. Chociaż można załatwić tą sprawę w innym terminie. Pan Wójciak stwierdził, ze jako jeden z wnioskodawców, nie wyraża zgody na zmianę porządku obrad. Zwracając się do Burmistrza, stwierdził, że przedstawione przez niego uchwały są bardzo ważne, chociażby ze względu na zamiar zaciągnięcia przez gminę kredytu w kwocie ponad 3 mln. zł , a radni mają podjąć uchwałę bez kompletnej dyskusji dotyczącej projektów uchwał. Natomiast dyskusja, która odbyła się przed chwilą nie była nt. projektów uchwał, lecz o porządku obrad. Zgłosił, ze porządek obrad zaproponowany przez wnioskodawców został zmieniony, bez ich zgody. W 3 punkcie zapisano rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady, zapytał więc dlaczego nie znalazło się miejsce na omówienie w/w projektów uchwał, skoro nie było żadnej komisji zwołanej w tym celu. Uważa, ze ranga kredytu w kwocie ponad 3 mln. zł została tu pomniejszona. Ponadto chciałby się dowiedzieć, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jakie są zobowiązania gminy. Byłby w stanie zrozumieć zasadność przyjęcia projektów uchwał, gdyby przynajmniej uzyskały one opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej, która odbyłaby swoje posiedzenie przed sesją. Dlatego on nie wyraża zgody na zmianę w porządku obrad. Przewodniczący Rady stwierdził, że to jest tylko początek dyskusji nad projektami uchwał przy porządku obrad. Natomiast szersze omówienie odbyłoby się w punktach podjęcia w/w uchwał. Burmistrz stwierdził, że mógłby zwołać następną sesję w terminie późniejszym w celu podjęcia tych dwóch uchwał, jednak zapytał czy jest taka potrzeba. Przecież zwołanie oddzielnej sesji, to kolejne koszty. Uważał, że właśnie dzisiaj na sesji radni otrzymają wszystkie niezbędne i wyczerpujące informacje dotyczące tych uchwał. Pierwotnie nie miał zamiaru przedkładać radnym tych projektów uchwał na dzisiejszą sesję, jednak pracownicy przekonali go o zasadności ich podjęcia dzisiaj. Ponieważ potem nie chciałby aby padł zarzut pod adresem Burmistrza, że nie złożył wniosku na pozyskanie środków na zadanie budowy dróg i pozyskania środków finansowych. Przekazał, że istnieje szansa na pozyskanie 3 mln. zł, na realizację tego zadania. Zdecydowano się na składanie wniosku na budowę dróg w tej części Namysłowa, ponieważ gmina na dzień dzisiejszy nie posiada innych projektów, które spełniłyby wymogi, konieczne do złożenia tego projektu.  Radny Wójciak ma pretensje o pośpiech w tej sprawie, ale to przecież zależy od tych, którzy żądzą tymi pieniędzmi i nakładają takie terminy procedur składania i przygotowania wniosków. Radna J. Bartosińska oświadczyła, że zwołanie Komisji Budżetowo-Gospodarczej rzeczywiście byłoby zasadne, jednak ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki nie miała czasu zwołać komisji. Uznała, że uchwały zostaną dokładnie omówione na dzisiejszej sesji. Radny M. Wójciak zgłosił formalny wniosek o przerwę w obradach sesji i zwołanie posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. „Za” wnioskiem 16 radnych, wstrzymujących – 3, przeciwnych -0. W czasie przerwy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, na którym omówiono i zaopiniowano projekty uchwał, na drukach 4b - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok oraz 4c – w sprawie zaciągnięcia kredytu. Po wznowieniu obrad sesji przez Przewodniczącego Rady, Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pani Jadwiga Bartosińska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał  4b - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok oraz 4c – w sprawie zaciągnięcia kredytu. Ponadto przekazała wniosek radnego M. Wójciaka, aby dołączane radnym uzasadnienia materiałów na sesję, a szczególnie dotyczące zmian budżetowych, były nie ogólnikowe, ale treściwe i konkretne. Radny M. Wójciak jako jeden z wnioskodawców zwołania dzisiejszej sesji, stwierdził, że posiedzenie Komisji było celowe i zasadne, dlatego że radni uczestniczący w niej mogą teraz świadomie podjąć decyzje o ważnej inwestycji w mieście. Posiadają niezbędne informacje o szczegółach tego zadania. Uważa, że głosowanie bez tej wiedzy byłoby absolutnie nieuzasadnione. Przewodnicząca J. Bartosińska przekazała wniosek radnego E. Śnieżeka o przekazywanie radnym informacji odnośnie spłat kredytów, terminów itd. Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad sesji. Wyjaśnił, ze zaproponowany porządek obrad sesji podda pod głosowanie. Uznał, że głosowanie będzie jednocześnie wyrażeniem swojej woli przez wnioskodawców zwołania sesji. Zwrócił się do Radcy Prawnej o opinię w tej sprawie. Pani Sybilla Koziołek Radca Prawny wyjaśniła, że do zmiany porządku obrad zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Radni będący wnioskodawcami mogą wyrazić swoją wolę w zakresie zmiany porządku obrad w głosowaniu dotyczącym jego zatwierdzenia. Przewodniczący uznał, że w ogólnym głosowaniu, w którym 11 radnych - wnioskodawców zwołania sesji, wyrażą swoją wolę i wszyscy potwierdzą, porządek obrad będzie przyjęty wraz z dodatkowymi projektami uchwał przedstawionymi przez Burmistrza. Jeżeli natomiast nie zgodzą się, to w/w porządek nie będzie przyjęty. „Za” porządkiem obrad przesłanym do radnych głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  b) zmiany budżetu gminy na 2008 rok,
  c) zaciągnięcia kredytu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2  Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady. 
Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, tj. od 28 października do 12 listopada 2008 r., a także sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXII sesji w dniu 27 października 2008 r. Ponadto przyznał, że bardzo zasadne było zwołanie dzisiejszej Komisji Budżetowo-Gospodarczej, w czasie której radni uzyskali szczegółowe informacje na temat planowanych zadań. Pierwotnie jego intencją było przekazanie tych informacji na sesji w obecności wszystkich uczestników, jednak bardzo dobrze się stało, że odbyła się komisja. Przyznał, że może istnieć obawa, przy zaciąganiu kredytów i pożyczek przez gminę. Jednak zapewnił, że maksymalne progi wyznaczników wielkości zadłużenia budżetu gminy wynoszące 15% i 60%, których nie należy przekroczyć, w naszej gminie odpowiednio wynoszą 3% i 16%. Nigdy nie dopuści do tego, aby nabrać bardzo wielu kredytów, zrealizować zadania, a spłatę pozostawić dla następnych kadencji. Następnie odniósł się do spraw sprzed kilku lat, w wyniku których rzekomo on i jego  były zastępca Pan M. Ilnicki narobili przekrętów i nadużyć korupcyjnych, za co mieli być ukarani. Dlatego zapoznał Radę z postanowieniem sądowym otrzymanym 28 października 2008 r. o umorzeniu śledztwa, gdzie Prokuratura w Kluczborku pod kierownictwem Prokuratora Anity Dąbrowskiej-Derda zastępcy  Prokuratora Rejonowego w Kluczborku w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, umorzyła śledztwa w sprawach, m.in.:
• sprawa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Przewodniczącą Rady Miejskiej w czerwcu 2003 r. w Namysłowie przez niedoinformowanie Rady Miejskiej o fakcie otrzymania postanowienia
o umorzeniu postępowania karnego, co skutkowało niemożnością sporządzenia odwołania tej decyzji, co było działaniem na szkodę interesu społecznego. Wyjaśnił, że sprawa dotyczyła przeciwko Pani Teresie Cegleckiej-Zielonki.
• Sprawa poświadczenia nieprawdy w opinii sporządzonej przez biegłego sądowego w zakresie wyceny nieruchomości. Wyjaśnił, że chodzi o wycenę nieruchomości znajdującej się przy placu targowym, gdzie zarzucano związki korupcyjne z Panem Ilnickim.
• Niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Gminy Namysłów w okresie 1990 r., przez niezakwestionowanie opinii sporządzonej przez biegłego sądowego w zakresie wyceny w/w nieruchomości na placu targowym.
• Sprawa wykonania robót budowlanych w obiekcie należącym do Gminy Namysłów w Głuszynie bez wymaganego zezwolenia.
Podsumowując poinformował, że wszystkie powyższe sprawy zostały umorzone.
Zwrócił uwagę, że Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej złożyło do Prokuratora Okręgowego w Opolu wniosek o podjęcie umorzonego śledztwa. Nastąpiło to w dniu 13.11.2003 r. w prokuraturze Rejonowej w Kluczborku. Postępowanie to ponownie umorzono postanowieniem z dnia 30 grudnia, o czym powiadomiono Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej bez prawa do zaskarżenia tego postanowienia. Albowiem Forum nie było strona tegoż postępowania i dopiero pismem z dnia 12 września 2006 r. Forum  skierowało w tej sprawie pismo do CBA wskazując na możliwość zachowań korupcyjnych w związku z wyżej opisanym postanowieniem. Na zadane pytanie Adam Maciąg zeznał jednak, że nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie działań korupcyjnych, a swoje twierdzenie oparł jedynie na przypuszczeniach. Przedstawił także podobną sytuację, w sprawie wydania opinii przez biegłego sądowego, gdzie oceniając sytuacje Adam Maciąg zeznał, że biegły wykonał swoją opinię nierzetelnie i zdaniem w/w między biegłym a Michałem Ilnickim mogło dojść do zachowań o charakterze korupcyjnym. Jednocześnie na zadane pytanie Adam Maciąg zeznał, że nie ma żadnych dowodów na poparcie swoich domysłów, nie był świadkiem... W tym momencie radny M. Wójciak zabrał głos i stwierdził, że według porządku obrad realizowany jest punkt dotyczący działalności Burmistrza, a nie  działalności Prokuratora. Prosił Burmistrza, aby zgodnie z porządkiem przedstawiał sprawozdanie z działalności między sesjami. Po komentarzach burmistrza w przedstawianych sprawach, jako przewodniczący klubu FORUM czuje się nieswojo, dlatego że nie będzie możliwości podjecia dyskusji, ponieważ nie sesja jest przedmiotem tego tematu. Prosił Burmistrza, aby w takiej samej części skupił się na tych sprawach jak na poprzednich. Prosił zrealizować zgodnie z punktem sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami, a nie o pracy prokuratury. Stwierdził, że powody umorzenia spraw mogą być różne, niekoniecznie oczywiste dla wszystkich. Prosił Przewodniczącego Rady, aby zwrócił uwagę na realizowany porządek obrad. Przewodniczący Rady oświadczył, że to jest punkt , w którym Burmistrz ma głos i on sam ocenia co w tym punkcie przedstawi. Pouczył radnego, ze może się do tego ustosunkować w sprawach różnych, lub w pytaniach po przedstawionym sprawozdaniu. Burmistrz kontynuując poinformował, że sprawy te trwały od kilku lat, postanowienie to otrzymał 8 października br. Przez okres ten był Burmistrzem, dlatego nie może tego pozostawić i nie poinformować o wynikach toczących się spraw, bo to jest m.in. jego działalność. Poinformował także o zakończonej sprawie w  Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z powództwa pani Krystyny Chowanek, dotyczącej nieruchomości, która na skutek wybudowania przez gminę zbiornika w Michalicach, poniosła pewne szkody. Przekazał, ze gmina w końcowej fazie proponowała Pani Chowanek ugodę i kwotę 100 tys. zł z odsetkami, potem nawet 150 tys. zł z odsetkami, ale pani Chowanek nie skorzystała. Wyrokiem sądu Pani Chowanek otrzyma kwotę 87 tys. zł. Wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30.10.2008 r. Dalej idąca apelacja została oddalona, a koszty postępowania przed sądem I i II instancji zostały zniesione, a koszty procesu poniesie Skarb Państwa. Nawet sędzia stwierdził, że lepiej dla powódki byłoby gdyby przyjęła propozycję ugody gminy na 100 tys. zł, ale szanując jej prawo do sądu wydał powyższe orzeczenie. Jest mu przykro, ze sprawa ta ciągnęła się tak długo, a także że nie udało się przekonać Pani Chowanek na przyjęcie propozycji gminy, aby dom i działkę siedliskową sprzedała gminie za 150 tys. zł, z możliwością 20 letniego użytkowania, a w tym czasie mogłaby podąć budowę nowego domu. Jednak zadziałały pewne emocje i sprawa zakończyła się jak powyżej przedstawił. Radna I. Klucowicz zapytała o ile zostaną podwyższone stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych na placu targowym? Burmistrz odpowiedział, że średnio podwyżka wyniosła 2,9%. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr II Stanisław Piasny zapytał, czy budowa dróg od ul. Pułaskiego do Kamiennej nie spowoduje zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych i osobowych przez ten odcinek drogi, nawet przyjezdnych z Kamiennej. Przypomniał, ze w pierwotnym projekcie ruch samochodów ciężarowych miał być przeniesiony za park, to byłoby najlepszym rozwiązaniem. Burmistrz wyjaśnił, że inwestycją będzie objęty ciąg dróg począwszy od skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Braterską, aż do wsi Kamienna. W początkowej fazie zakładano przeniesienie ruchu samochodów ciężarowych na ul. Baczyńskiego, jednak pewne wymogi formalne nie pozwoliły na ujecie jej w tym wniosku. Ul, Baczyńskiego posiada projekt budowlany, lecz będzie wykonana w innym terminie. W celu lepszego przejazdu na ul. Pułaskiego, będzie ona częściowo poszerzona na odcinku od ul. Braterskiej do ul. Parkowej.

Ad. 3 Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek w tym punkcie obrad:
- odczytanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady miejskiej,
- dyskusja nt. wniosku,
- powołanie komisji skrutacyjnej,
- głosowanie tajne
- ustalenie wyników głosowania.
Przewodniczący odczytał wniosek radnych z dnia 31.10.2008 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, podpisany przez 11 radnych (wniosek w załączeniu do protokołu sesji). Pan Wiktor Juzwiszyn stwierdził, że Pan Jarosław Iwanyszczuk nie powinien prowadzić obrad sesji w tym punkcie, ponieważ sprawa dotyczy jego osoby. Przewodniczący Rady stwierdził, że nie udzielił głosu Panu Juzwiszynowi i przywołał go do porządku. Radna J. Bartosińska zgłosiła zapytanie do wnioskodawców, czemu ma służyć odwołanie Przewodniczącego. Czy to polepszy rozwój gospodarczy miasta i gminy Namysłów. Jest po raz pierwszy radną i uważa, ze praca radnego , z resztą nie za małe pieniądze, powinna polegać na poprawie rozwoju gospodarczego gminy, a nie na zdejmowaniu osób z zajmowanych stanowisk. Zauważyła, że brak zaufania jest coraz modniejszym wyrażaniem  uzasadnienia takich decyzji. Głos zabrał Przewodniczący Rady J. Iwanyszczuk, który poinformował, ze skoro sprawa dotyczy jego osoby, wypada mu  odnieść się do niej. Poinformował jednak, że w głosowaniu o dowołanie go z funkcji Przewodniczącego Rady udziału brał nie będzie. Odpowiadając na zarzut z widowni, wyjaśnił, że jako Przewodniczący jest zobowiązany do prowadzenia obrad i nie będzie wywierał wpływu na głosowanie, jednak w samym głosowaniu nie będzie brał udziału. Przewodniczący stwierdził, ze złożony wniosek jest czysto formalny, jak wcześniej zauważyła pani Bartosińska argumentowany brakiem zaufania. Przytoczył art. 19 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, że: ‘zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Następnie poinformował, ze w Namysłowie mieszka od 1945 roku, tu spędził dzieciństwo, młodość i dorosłe życie. W budynku Urzędu pracował także jego ojciec. Jest znany większości społeczeństwu Namysłowa. Dlatego jest bardzo zaskoczony wnioskiem. Dodał, że funkcję radnego pełni już piątą kadencję. Odnosząc się do wniosku, poinformował, ze jako przewodniczący powołał dwa ciała, funkcjonujące w naszej Radzie, za zgodą ich członków, które mają na celu usprawnianie pracy Rady. Stwierdził, że co prawda Statut Gminy nie określa działania tych dwóch organów, ale powołał tzw. „Prezydium Rady”, które stanowią przewodniczący komisji i wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady. Spotkania odbywają się regularnie raz na kwartał, gdzie omawiane są sesje minione i najbliższe, wymieniane uwagi i spostrzeżenia, aby ewentualnie poprawić jakieś niedociągnięcia w pracy Rady. Na każdym z posiedzeń „Prezydium” pytał, czy członkowie mają jakieś uwagi co do sposobu jego pracy, jednak uwag żadnych nie było. A ostatnie takie posiedzenie odbyło się we wrześniu br. Każde spotkanie było protokołowane, w przeważającej części przez Panią wiceprzewodnicząca
U. Tracz-Borgul. Protokoły może w każdej chwili udostępnić do wglądu. Następnie poinformował, ze drugim powołanym ciałem jest tzw. „Konwent seniorów”, czyli przewodniczący klubów radnych i przewodniczący Rady, które działało doraźnie, gdy należało podjąć kluczowe decyzje, jak np. wybór z proponowanych wariantów płac dla Burmistrza, aby następnie zaproponować prezydium. Te dwa organy pomagały w doskonaleniu pracy Rady, jeśli jednak popełniał jakieś błędy jest gotów się do nich przyznać. Trzecią formą działalności jako przewodniczącego były pełnione dyżury co wtorek w czasie których przyjmował interesantów przez 1 godzinę. Wiceprzewodniczący dyżury pełnili na zmianę co piątek także przez 1 godzinę, pierwszy i trzeci piątek miesiąca Pan Jan Dróżdż, drugi i czwarty Pani U.Tracz-Borgul, jeśli jednak miesiąc miał pięć piątków, to brał dyżury na siebie. Z każdej wizyty interesanta jest spisana notatka i sposób załatwienia jego sprawy. Rozmów takich jest ok. 40. Powyższe informacje uznał jako odpowiedź na zarzut dotyczący organizacji pracy jako przewodniczącego. Natomiast do drugiej części zarzutu nt. prowadzenia sesji nie będzie się odnosił, ponieważ robi to przy odsłoniętej kurtynie pod nadzorem i obserwacją radnych. Trudno oraz niezręcznie mu było się wypowiadać we własnej sprawie, ale nietaktem byłoby nieodpowiedzieć na zarzuty przedstawione we wniosku. Uważa, ze od strony formalnej, przedstawiony zarzut, wobec działań przewodniczącego Rady określonych w ustawie rozmijają się bardzo poważnie. Uważa, że powody złożenia wniosku o jego odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady, istnieją w Namysłowie od ok. 10 lat. Rada Miejska przeżywa to już poraz trzeci. Stwierdził, że próba odwołania Przewodniczącej Rady poprzedniej kadencji z dzisiejszą, ma wiele wspólnych cech, jak wszystkie inne wnioski, które powstają w określonym obozie politycznym, pod określonym kierunkiem. Gdzie dobiera się radnych obiecując im różne rzeczy. Nawet wrogowie sprzed 4 lat stają się przyjaciółmi, w celu zrealizowania jednego z kroków. Wyjaśnił, ze chodzi o ugrupowanie FORUM. Poinformował, ze był kiedyś członkiem tego ugrupowania – sekretarzem zarządu, lecz dlatego oficjalnie wystąpił z niego. Posiada przy sobie korespondencję w tym zakresie. Uważa, że to ciągła walka niektórych ludzi, którzy nie mogą pogodzić się z przegraną sprzed 10 lat. Jeżeli on dziś przegra to do sprawy nie powróci w przyszłości. Uważa, że to miasto ma o wiele ważniejsze sprawy niż walki, sądy, czy niespełnione obietnice. Poprosił wnioskodawców, aby we własnym sumieniu rozważyli swą decyzję o jego odwołaniu. Zapewnił, ze uszanuje każdy wyrok i decyzję. Czy z nią będzie wygodniej, czy z tym będzie lepiej naszym władzom, pozostawił ocenie radnym, a także poddał pod rozwagę obecnym na sesji. Zamknięto dyskusję nt. wniosku.

Następnie z poszczególnych klubów radnych zaproponowano następujący skład osobowy komisji skrutacyjnej, do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jarosława Iwanyszczuka, tj.:
• Klub SLD – Pan Sławomir Spór
• Klub FORUM – Pan Krzysztof Szyndlarewicz
• Klub WO-PSL – Pan Tadeusz Węglarz
„Za” powołaniem Komisji skrutacyjnej w w/w składzie osobowym głosowało 20 radnych, tj. przyjęto jednogłośnie. W tym momencie Przewodniczący ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania przeprowadzenia tajnego głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Burmistrz złożył podziękowania dla 11-letniej dziewczynki Oktawi Szczęśniewskiej za to, że dzięki jej postawie uratowano budynek mieszkalny od pożaru. Podziękowania i gratulacje złożył także w imieniu Starosty Namysłowskiego Pan Sławomir Hinborch, wręczył „Medal za odwagę”. Dziewczynka otrzymała podarunki od Burmistrza i Starosty.

Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej pan Sławomir Spór  przedstawił zasady głosowania, informując, ze każdy z radnych otrzyma kartę do głosowania, na której zgodnie z wybraną opcją w kratce należy postawić znak „X”. Wyjaśnił, ze głos będzie ważny jeśli zostanie postawiony jeden „X”, głosem nieważnym byłoby postawienie dwóch znaków „X”, lub niepostawienie żadnego. Dodał, że skoro Pan J. Iwanyszczuk nie będzie brał udziału w głosowaniu, a na sali jest 20 radnych, w czasie wyborów będzie brało udział 19 radnych i tyle zostanie wydanych kart do głosowania. Radca Prawny Pani Sybilla Koziołek wyjaśniła, żeby wniosek przeszedł musi uzyskać bezwzględną większość głosów radnych, biorących udział w głosowaniu. Podsumowując Pan Spór stwierdził, ze decyzja będzie prawomocna, jeżeli za wnioskiem zagłosuje 10 radnych, biorąc pod uwagę liczbę radnych, którzy przystąpią do głosowania. Radny W. Dzwoniarek w imieniu Klubu PSL wnioskował o 5-minutową przerwę w obradach sesji. „Za” przerwą – 9 radnych, przeciw – 11. Wniosek został odrzucony. W tym momencie odbyło się tajne głosowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, przewodniczący S. Spór odczytał protokół komisji skrutacyjnej z wynikami przeprowadzonego głosowania, z którego wynika, że:
- w głosowaniu brało udział 19 radnych,
- za odwołaniem Przewodniczącego Rady głosowało 9 radnych,
- przeciw odwołaniu Przewodniczącego głosowało 10 radnych.
W wyniku tajnego głosowania nie odwołano Pana Jarosława Iwanyszczuka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. Wniosek w sprawie odwołania Pana Jarosława Iwanyszczuka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, a także protokół komisji skrutacyjnej stanowią załączniki do protokołu sesji). 

Ad. 4 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
W tym punkcie obrad brało udział 18 radnych – wyszedł radny J. Kozyra.
4a – w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
Wyniki przeprowadzonego glosowania nie dały podstaw do podjęcia uchwały w tej sprawie.

4b – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 18 – „za”.
Uchwała Nr XXIII/222/08 w załączeniu do protokołu.

4c – w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 18 – „za”.
Uchwała Nr XXIII/223/08 w załączeniu do protokołu.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, ze nie wpłynęła żadna interpelacja od radnych.
Radna B. Leszczyńska poinformowała, że młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w ciągu trzech lat odnieśli ogromne sukcesy sportowe, zajęli I miejsce w województwie opolskim w LA. Zapytała więc Burmistrza, czy byłaby możliwość ufundowania im darmowych karnetów wstępu na basen. Burmistrz odpowiedział, ze przyjął zasadę, iż na basen nie ma żadnych darmowych wejściówek. Tej zasady będzie się twardo trzymał. Dodał, ze kluby sportowe mają możliwość ubiegania się od gminy o dotacje na swoją działalność. Gmina zafundowała bilety wstępu na basen oraz dowóz dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, za które płaci spółce EKOWOD. Sołtys Nowego Folwarku A. Bochenek zapytał Burmistrza, czy byłaby możliwość ufundowania darmowych biletów wstępu dla dzieci z jego wsi.  Burmistrz sugerował, aby sołtys zwrócił się z tą prośbą do Prezesa Spółki EKOWOD. Radna I. Klucowicz zapytała na jakim etapie obecnie znajduje się prywatyzacja szpitala w Namysłowie. Gmina zainwestowała pieniądze, stąd oczekuje informacji w tej ważnej dla całego powiatu instytucji. Czy udało się pozyskać brakującą kadrę lekarska na chirurgii i oddziale wewnętrznym. Czy przewiduje się uruchomienie elektrowni wodnej w Michalicach? Czy wykonano już ekspertyzę rzeki Widawy pod kątem budowy tej elektrowni. Burmistrz poinformował, że ekspertyza jest w trakcie opracowania. Ma umówione spotkanie z potencjalnym inwestorem, który podjąłby się przebudowy małej elektrowni wodnej w Michalicach, by miała większą wydajność i mogła pracować przy mniejszej ilości wody w zbiorniku i mogła przynosić dochody. Natomiast w sprawie szpitala, poprosi, aby Starosta na kolejnej sesji Rady Miejskiej złożył stosowną informację w tej sprawie.

Ad. 6 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej,
w następującej kolejności:

 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Nr NA.I-4211-19/2008 z dnia 27.10.2008 r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwał Rady Miejskiej Nr XX/193/08 oraz XX/194/08 i niedopatrzeniu się naruszenia prawa w postanowieniach w/w uchwał. 
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nr NA.I-4210-19-96/2008 z dnia 27.10.2008 r. – uchwała Nr 19/96/2008 Kolegium RIO w opolu z dn. 23.10.2008 r. w sprawie zgodności z prawem uchwały nr XX/192/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. 
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Nr C-II-N-223-35/08/AS z dn. 27.10.2008 r. wniosek o zwolnienie z opłat dotyczących podatku od nieruchomości związanych z nieruchomością położoną w Namysłowie przeznaczona na cele obronności i bezpieczeństwa. Przewodniczący skierował pismo do rozpatrzenia Burmistrzowi. 
 4. Pani Anna Lewkowicz – pismo do wiadomości Rady. Skarga na działalność  OPS w Namysłowie.  
 5. Przewodniczący Zarządu osiedla Nr IV w Namysłowie – zaproszenie na Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr IV w Namysłowie.
 6. Odpowiedź Burmistrza Nr GK.VI-5544/94/08 z dn. 29.10.2008 r. na pismo Państwa M. i M. Wolf w sprawie przebudowy ul. Kolejowej w Namysłowie.  
 7. Mieszkańcy ul. Konopnickiej w Namysłowie – sprzeciw przywróceniu dwukierunkowego ruchu drogowego na tej ulicy – pismo do wiadomości Rady.
 8. Wojewoda Opolski Nr NK.I.PJ-1145-1/239/08 z dn. 29.10.2008 r. dotyczące analizy oświadczeń majątkowych, złożonych za rok 2007 wg stanu na dzień 31.12.2007 r. Pana Krzysztofa Kuchczyńskiego oraz Pana Jarosława Iwanyszczuka.
 9. Naczelnik urzędu Skarbowego w Namysłowie Nr PO/072-39/08 z dn. 28.10.2008 r. informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz innych osób które złożyły oświadczenia majątkowe. 
 10. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku nr PDF/077-428/08/603 z dn. 29.10.2008 r. – analiza oświadczeń majątkowych,
 11. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu Nr PD-412/44/08/MK z dn. 09.10.2008 r. – analiza oświadczeń majątkowych,
 12. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie Nr NOK-077-24/2008 z dn. 28.10.2008 r. – analiza oświadczeń majątkowych.

Radny M. Wójciak zapytał, na jakiej zasadzie Pan Przewodniczący wybiera pisma, które czyta w całości, a które nie. Jakimi kryteriami kieruje się w tym zakresie. Przewodniczący Rady  przypomniał, jak już wielokrotnie informował, że pisma kierowane na jego ręce bądź bezpośrednio do Rady czyta w całości. Natomiast o pismach do wiadomości Rady informuje od kogo wpłynęły i w jakiej sprawie. Tym razem zrobił wyjątek w sprawie pisma od mieszkańców ul. Konopnickiej , ponieważ obecny jest tu Przewodniczący Zarządu tego Osiedla i poruszona w nim sprawa jest bardzo głośna w całym mieście i dotyczy dużej części miasta. Nie taka, która dotyczy drobnej sprawy, którą otrzymuje do wiadomości. Na pewno nie ma tu chęci jakiegoś wybiórczego informowania radnych o pismach, które wpłynęły. Oprócz tego zawsze informuje, że jeżeli ktoś z radnych jest zainteresowany szczegółami pism do wiadomości zawsze są one do wglądu w biurze rady.

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół przyjęto jednogłośnie 18 „za”.


Ad. 8 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna B. Leszczyńska w sprawie śmieci, poinformowała, ze w Oleśnie straż miejska od domu do domu sprawdzała umowy na wywóz śmieci. Następnie szef dzielnicowych w tym mieście tak wyszkolił swoich podwładnych, że skończyły się dzikie wysypiska, za co został nagrodzony, jako były dzielnicowy. Uważa, ze z takich dobrych przykładów należy korzystać, może  to wyeliminuje wzajemne podrzucanie sobie śmieci. Burmistrz poinformował, ze w naszej gminie także przeprowadzono kontrolę pod względem posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości. W wyniku której stwierdzono, że mieszkańcy nie posiadają ich w 100%. Nie może jednak wypowiedzieć się na temat pracy policji w tym zakresie, ponieważ oni twierdzą, że mają szereg innych obowiązków do wykonania. Pomimo tego nadal pod lasami tworzone są dzikie wysypiska śmieci, ostatnio złapano mieszkańca Kowalowic, który wywoził śmieci pod las. W szkołach prowadzone są działania, które mają na celu nauczyć młodych ludzi dbać o środowisko naturalne, co w przyszłości może zaowocować. Radny S. Spór zapytał Burmistrza, czy jest w stanie przedsięwziąć jakieś działania zmierzające do ograniczenia degradacji naszych namysłowskich ulic, poprzez wzmożony ruch Tir-ów. Z-ca burmistrza G. Kubat potwierdził, że rzeczywiście przez Namysłów przejeżdża w ostatnim czasie bardzo dużo samochodów ciężarowych. Jednak to zjawisko będzie się potęgować, a nie maleć.  Jednak bez względu na to, czy most w Oławie zostanie uruchomiony czy też nie, ruch samochodowy przez Namysłów będzie nadal odbywał się w dalszym kierunku. Uczestniczył na spotkaniach w Brzegu na temat uruchomienia drugiej przeprawy mostowej. Stanowisko gminy jest takie, ze popieramy uruchomienie tej drugiej przeprawy, jednak pod warunkiem, ze zostanie ona połączona z wybudowaniem obwodnicy namysłowskiej. Stanowisko to zostało skierowane do Ministra Infrastruktury. Jednak z tego co wie, to do 2015 roku nie będzie możliwości wybudowania obwodnicy. Ale jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych będzie planować II przeprawę mostową w Brzegu to powinna także zaplanować przerzut przez Namysłów. Pomimo tego istnieje opinia, ze w Namysłowie nie ma problemów komunikacyjnych, w porównaniu do np. Brzegu. Jednak my mieszkańcy dobrze wiemy jak jest naprawdę. Nie ma możliwości wprowadzenia przez właścicieli dróg żadnych ograniczeń, choćby nawet tonażowych na namysłowskich drogach. Z tego co wie, to w Brzegu jest bardzo duża determinacja, która może spowodować, ze mieszkańcy zablokują ulice miasta. To jest oficjalne. Zapewnił, że ze strony gminy zostaną poczynione wszystkie możliwe kroki, aby w przyszłości została wybudowana obwodnica namysłowska. Burmistrz poinformował, ze jest już wykonana dokumentacja drogi ze Smarchowice Wielkich i Nowych Smarchowic, ze względu na to, że te dwie wioski nie maja chodnika, dlatego w tym rejonie zaczęły się prace projektowe. Sołtys Nowego Folwarku zgłosił, ze droga do jego wsi była już kilka razy robiona, lecz nie dało to rezultatu. Burmistrz odpowiedział, ze drogi nasze nie są przygotowane na tak duże tonaże pojazdów. Wiceprzewodniczący J. Dróżdż zwracając się do Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Jana Kozyry, poprosił aby poprzez jego Komisję zorganizował debatę nt. bezpieczeństwa publicznego z udziałem policji, przewodniczących osiedli, dyrektorów szkół. Bowiem coraz częściej słyszy się krytyczne głosy odnośnie pracy policji. Dlatego dobrze by było, gdyby komendant policji zapoznał się z opinią społeczeństwa oraz uwagami co do tego tematu. Uważa, że kiedy policja wnioskuje o pieniądze jest bardziej widoczna w mieście, jeżeli jednak ma coś dać od siebie to niestety jest już inaczej. Sam ma wiele zapytań do Komendanta, a jeśli usłyszałby jeszcze spostrzeżenia i sugestie osób postronnych, spotkanie byłoby właściwe. Przewodniczący Rady poparł sugestie przedmówcy, uznał, ze spotkanie takie byłoby bardzo zasadne. Radna J. Bartosińska zaproponowała, aby na sesję Rady Miejskiej zaprosić dyrektora szpitala Pana P. Rogalskiego, w celu przedstawienia informacji z działalności i spraw związanych z przekształceniem szpitala. Przewodniczący zapewnił, że gdy tylko będzie to możliwe wprowadzi do porządku obrad sesji taki punk. Burmistrz nawiązując do dzisiejszej próby odwołania przewodniczącego przez grupę radnych reprezentujących pewne opcje polityczne, prosił aby Rada stanowiła pewną jedność. Gdy czytał dziś na sesji postanowienie prokuratury, odnośnie zakończenia śledztw, nie czynił tego z zawiści, ale chciał poinformować, ze na postawione zarzuty, wobec których miał rzekomo odpowiadać przez CBA, czy prokuraturą, nie było do tego podstaw. Przez takie kompromitujące działania gmina będzie oceniana na zewnątrz. Udało mu się przez 10 lat współpracować z Radami Miejskimi, ma więc nadzieje, ze i tak dalej będzie. A jeśli istnieją jakieś zwaśnione strony, to prosił pozałatwiać je między sobą. Przewodniczący Rady podziękował radnym za udział w głosowaniu, zarówno tym, którzy wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady odrzucili, jak i tym, którzy wniosek złożyli. Na tym zakończono obrady sesji o godzinie 15.15.

Protokół zakończono i podpisano.

                     Przewodniczący Rady

                     Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała

Beata Zabielna