Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIV/08 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 11 grudnia 2008 roku

Protokół Nr XXIV/08
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 11 grudnia 2008 roku


Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.

   Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 20 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne.
   Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Zabielną.
   Przewodniczący stwierdził, ze materiały na dzisiejszą sesję dostarczano radnym w dwóch turach, tj. do 15 listopada - projekt budżetu gminy na 2009 rok, oraz zgodnie ze statutem Gminy - porządek obrad na dzisiejszą sesję wraz z projektami uchwał.
   Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Zaproponował zatem o wprowadzenie do porządku obrad punkt „3j” – projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej. Jednocześnie Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady Miejskiej.  
„Za” wprowadzeniem do porządku obrad punktu „3j” głosowało 20 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 20 „za” i przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.  
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
  3a)  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok,
  3b) wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  3c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  3d) obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 r. na terenie Gminy  Namysłów,
  3e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  3f) wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów,
  3g) poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  3h) uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
  3i) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa.
  3j) zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.   

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
   Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński przedstawił sprawozdanie
z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIII sesji w dniu 12 listopada 2008 r. oraz sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, tj. od 13 listopada do 10 grudnia 2008 r.
   Ponadto poinformował, że prowadzone są prace nad wprowadzeniem takich rozwiązań, aby jak najwięcej dzieci mogło korzystać z basenu. Przypomniał, ze w budżecie zaplanowano środki, za które młodzież szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego będzie mogła bezpłatnie korzystać z basenu.  
   Następnie poinformował, że koniec roku okazał się bardzo szczęśliwy dla gminy, ponieważ  nastąpiły pewne rozstrzygnięcia co do złożonych przez gminę wniosków na pozyskanie środków w celu realizacji zaplanowanych zadań.   
   Oznajmił, że wniosek tzw. „Schetynówki” na realizacje zadania przebudowy ciągu dróg ul. Pułaskiego, Staromiejskiej, aż do kościoła w Kamiennej o wartości 6.700 tys. zł, z którego można było pozyskać ze środków rządowych 3 mln. zł, został pozytywnie oceniony i gmina otrzyma środki. Na pozostałą wartość zadania gmina przeznaczy środki własne. Wniosek złożony przez nas okazał się największym, który przeszedł na terenie województwa opolskiego i uzyskał 89 punktów, wobec czego wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, dlatego dotacje na to zadanie gmina otrzyma. Prawdopodobnie do końca tego roku zostanie podpisana umowa. Specyfikacja jest w trakcie przygotowania, dlatego do końca miesiąca gmina zamierza ogłosić przetarg na wykonawcę robót, co może korzystnie wpłynąć na ceny robót.
   Kolejno poinformował, że wniosek do Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę ogólnodostępnych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Namysłowie, przeszedł dopiero po dwóch odwołaniach. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1.006 tys. euro, z czego dotacja wyniesie 855.426  euro. Pozostałą część kosztów zadania gmina pokryje z własnych środków. Poinformował, że dotacja nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów. Zamierza jak najszybciej ogłosić przetarg na wykonawców. Przekazane gminie środki nie będą przeznaczone tylko na wybudowanie boisk, ale także na sfinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, imprez, czy zawodów przez okres prawie 3 lat.
  W tym miejscu Burmistrz podziękował swojemu zastępcy oraz Naczelnikowi Bagińskiemu i całemu zespołowi pracowników wydziału wkład pracy, która doprowadziła do zakwalifikowania wniosków do realizacji.
   Ponadto Burmistrz poinformował, że gmina złożyła wniosek na dofinansowanie realizacji budowy II etapu Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie. Istnieje szansa na otrzymanie ok. 2 mln. zł.
W dniu 18 grudnia br. odbędzie się uroczyste otwarcie boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, na które wszystkich serdecznie zaprosił. Poinformował, ze Namysłów jest pierwszym miastem w województwie opolskim, któremu udało się zrealizować to zadanie.
   Następnie poinformował, że w ubiegłym tygodniu wspólnie z Naczelnikiem Bagińskim i Panią Skarbnik uczestniczyli we Wrocławiu na spotkaniu z dyrektorem PKP, odnośnie przejęcia od PKP kolejnych terenów przez gminę. Uważa, ze w niedługim czasie powinno nastąpić przejęcie przez gminę budynku spedycji wraz z działką za długi podatkowe. Natomiast cały ciąg drogi ul. Dworcowej, aż do Browaru i plac przez budynkiem Dworca wyceniono na 350 tys. zł i w przyszłym roku wystąpi do Rady o wyrażenie zgody na wykup tych terenów. Od 6 grudnia br. istnieje prawna możliwość sprzedaży terenów PKP na cele publiczne bez przetargów. Dlatego gmina wystąpi z wnioskiem, w którym wskaże cel publiczny i będzie mogła nabyć w/w teren. 
   Poinformował, że w grudniu br. podpisał już umowę z wykonawcą na remont budynku dworca, dlatego może na początku stycznia zostanie przekazany plac budowy i firma „Kubot” rozpocznie prace.
Przypomniał także o trwających uzgodnieniach dotyczących zaciągnięcia przez gminę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie 5.600 tys. zł, którego spłata ma nastąpić w ciągu 15 lat o stałym oprocentowaniu w wysokości 1%, na budowę dróg osiedlowych w mieście o łącznej wartości zadania 8 mln. zł. Z wcześniej zaplanowanego zakresu zadania wypadła ul. Kolejowa, ponieważ nie spełniała wymogów, określonych przez bank. W miejsce ul. Kolejowej weszły inne ulice. Natomiast ul. Kolejową ma nadzieję, że uda się zrealizować ze środków RPO.
   Wniosek o przyznanie kredytu w BGK ostatecznie zostanie rozpatrzony w styczniu 2009 r. Jednak uzyskaliśmy zapewnienie od Dyrektora, że pieniądze na pewno otrzymamy.
   W sprawie funduszu spójności, poinformował, że obecnie wykonywane są projekty, które ma nadzieję w styczniu będą gotowe, co pozwoli złożyć już ostateczny wniosek. Jednak stwierdził, ze prace związane z zadaniem kanalizacji nie idą tak całkiem sprawnie. Jest bardzo dużo pracy z tym związanej, z drugiej jednak strony firmy wykonujące projekty zachowują się bardzo niepoważnie.
   Następnie prosił o przerwę w obradach sesji i zwołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej w celu podjęcia decyzji związanej z funduszem spójności. Ponieważ firma wykonująca dokumentację nie zrealizowała zadania do końca tego roku, jak wcześniej zakładano, dlatego należy zabezpieczyć środki na przyszły rok. Stąd przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2009 rok.
   Radna I. Klucowicz zapytała Burmistrza o możliwość zamontowania monitoringu w pozostałych szkołach na terenie Namysłowa, w tym szkół średnich.
   Przewodniczący Rady sugerował radnej, aby zwróciła się z tym zapytaniem do Starosty, ponieważ szkoły średnie leżą w gestii powiatu.

   W tym momencie Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę, w czasie której obradowała Komisja Budżetowo-Gospodarcza.

Po wznowieniu obrad sesji, przystąpiono do realizacji porządku, tj.:

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
  
Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń, w następującej kolejności:
   Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury B. Leszczyńska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2009 rok oraz wszystkie projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.
   Przewodniczący Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska J. Kozyra przekazał, ze na dwóch posiedzeniach Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2009 rok, a także projekty uchwał Rady Miejskiej.
   Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W. Dzwoniarek poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję, projekt budżetu gminy na 2009 rok, a także wniosek Burmistrza w sprawie zmian do projektu budżetu.
   Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej J. Bartosińska poinformowała, ze komisja w sprawie dzisiejszej sesji odbyła łącznie 3 posiedzenia, tj.:
- w dniu 1 grudnia br. pierwsze posiedzenie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2009 rok, który pozytywnie zaopiniowano (4 – za, 2 wstrzymujące).
- 9 grudnia pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano zmiany do projektu budżetu gminy na 2009 rok
- w dniu dzisiejszym w czasie przerwy w obradach, pozytywnie zaopiniowano zmiany do projektu budżetu gminy na 2009 r.
   Ponadto przekazała, ze na posiedzeniu Komisji Oświaty z w dniu 9 grudnia przyjęto informację nt. działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury, dotyczącą świetlic wiejskich, stadionu, kortów oraz Biblioteki Miejskiej za rok 2008, a także pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, oprócz projektu uchwały dotyczącego opłat za psy, gdzie 3 osoby były „za” , 3 sprzeciwiły się. Pozytywnie przyjęto zmiany do projektu budżetu gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim przewodniczącym komisji oraz wszystkim radnym za wyjątkowy wysiłek przed dzisiejsza sesją, związaną z podjęciem uchwały budżetowej na 2009 rok. Przeprosił także, za telefoniczne zwoływanie niektórych komisji, które wynikało z dotrzymania przyjętych terminów.
   Następnie Przewodniczący przystąpił do podejmowania uchwał Rady Miejskiej:

3a – w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Skarbnik Gminy I. Wilczyńska prosiła radnych o uwzględnienie poprawki do przedstawionego projektu uchwały, dotyczącej pkt 9, czyli zwiększenia środków w kwocie 28 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zużytej energii oświetlenia ulicznego. Ponieważ od 1 listopada wzrosły stawki zużycia energii elektrycznej i po otrzymaniu z zakładu energetycznego faktur prognozowanych, należy zabezpieczyć tą różnicę, aby nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego wprowadzono ust. 9 i zmniejszono dochody o kwotę 28 tys. zł w § 1 ust. 1 ppkt 2.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 20 – za.
Uchwała Nr XXIV/224/08 w załączeniu do protokołu.

3b – w sprawie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 20 – za.
Uchwała Nr XXIV/225/08 w załączeniu do protokołu.

3c – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Radny J. Płaczek stwierdził, że był jedyną osobą, przeciwną tej uchwale, ponieważ nie zgadza się ze sprawą zwolnienienia z podatku budynków gospodarczych. Uważa, że należy te sprawy uporządkować, ponieważ na przykładzie 4 wniosek okolicznych Łączan, stwierdził, że pomieszczenia gospodarcze typu chlewnia, obora, kurnik, komórka należące do emeryta czy rencisty, nie sa na tyle duże, aby mogły być zwolnione z opłat podatkowych. Zazwyczaj mają one 60-70 m. Praktycznie emeryci czy renciści z ulgi tej nie korzystają.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciwnych – 2, wstrzymujących 1 radny. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/227/08 w załączeniu do protokołu.

3d – w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 r. na terenie Gminy  Namysłów.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 20 – za.
Uchwała Nr XXIV/228/08 w załączeniu do protokołu.

3e – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
„Za” – 19 radnych, przeciw – 1. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/229/08 w załączeniu do protokołu.

3f – w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych – 4, wstrzymujących 3 radnych. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/230/08 w załączeniu do protokołu.

3g – w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 20 – za.
Uchwała Nr XXIV/231/08 w załączeniu do protokołu.

3h – w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej J. Bartosińska poinformowała, że jej komisja spotykała się  4-krotnie w celu zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2009 rok, w dniach 24 listopada, 1, 9 i 11 grudnia br. Posiedzenia odbyły się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 4 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Namysłów oraz określania rodzajów
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Na posiedzenie w dniu 1 grudnia br. zostali zaproszeni przewodniczący poszczególnych komisji działających przy Radzie Miejskiej w Namysłowie, w celu ustalenia ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Namysłów na 2009 rok. Po przedstawieniu przez przewodniczących komisji swoich opinii, komisja Budżetowo-Gospodarcza ostatecznie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2009 rok. Żaden z przewodniczących komisji nie zgłosił wniosków do projektu budżetu gminy na 2009 rok. Komisja Budżetowo-Gospodarcza w tym dniu ostatecznie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2009 rok. W dniu dzisiejszym członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali zmiany do projektu budżetu gminy na 2009 rok. Jednak poprosiła Panią Skarbnik, aby jeszcze raz omówiła przedstawioną autopoprawkę wszystkim radnym, którzy otrzymali ją w wersji papierowej przed samą sesją.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał:
• Uchwałę Nr 496/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Namysłowa projekcie budżetu na 2009 r., w której postanowiono pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt budżetu Gminy Namysłów na 2009 rok;
• Uchwałę Nr 497/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez gminę Namysłów w 2009 r., w której postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2009 rok;
• Uchwałę Nr 497/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Namysłów, gdzie nie wnosi uwag co do prawidłowości przedłożonej wraz
z projektem uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Namysłów. 

Skarbnik Gminy omówiła przedłożoną radnym w dniu dzisiejszym autopoprawkę Burmistrza do projektu budżetu gminy na 2009 rok.
Wyjaśniła, że w dniu wczorajszym okazało się, iż należy wprowadzić zmianę do projektu budżetu, dotyczącą kwoty 873 tys. zł po stronie wydatkowej i po stronie przychodowej, tak by była możliwość zrealizowania podpisanej umowy dla firmy wykonującej dokumentację projektową w ramach programu funduszu spójności. Termin wykonania dokumentacji niestety uległ wydłużeniu, istnieją pewne problemy z wykonawcą, dlatego należy zabezpieczyć kwotę 873 tys. zł w przyszłorocznym budżecie. Stąd w przedstawionej autopoprawce w ust. 2 w dziale 900 zwiększyły się wydatki o kwotę 873 tys. zł w rozdziale 900 01 i zwiększył się projekt przychodów o kwotę 383 tys. zł, z tego 873 pożyczka w WFOŚiGW na realizację tego zadania. Przypomniała, że Rada Miejska wyraziła już zgodę na zaciągniecie tej pożyczki, jednak zapisy budżetowe wymagają, aby takie zmiany zastosować w autopoprawce.
Więcej uwag i zapytań do projektu budżetu gminy na 2009 rok nie wniesiono.
„Za” przyjęciem budżetu gminy na 2009 rok zgłosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących – 0. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok została przyjęta.
Uchwała nr XXIV/232/08 w załączeniu do protokołu.

   Burmistrz we własnym i imieniu jak i wszystkich jego pracowników podziękował Radzie Miejskiej za przyjęcie budżetu gminy na 2009 rok. Uznał, ze wysokość środków budżetowych w naszej gminie jest zadowalająca. Wiele inwestycji, które zamierzamy zrobić będzie wsparte środkami z zewnątrz, jednak do każdej inwestycji część środków to własne gminy. Poza tym wystarczy także i do zakupu terenów od PKP, o których wspomniał w swoim sprawozdaniu z działalności. Jednak stwierdził, że nigdy nie doprowadzi do nadmiernego zadłużenia gminy, ewentualnie będzie mniej wykonywanych zadań.   
   Wcześniej planowano skanalizować całą gminę, jednak tego budżet nie wytrzymałby i przez ok. 15 lat nic więcej gmina nie mogłaby zrobić. Dlatego do zadania tego trzeba bardzo ostrożnie podejść.
Szczególnie podziękował Pani Skarbnik i pracownikom Wydziału Finansowego za wkład pracy włożony w przygotowanie tego budżetu.

3i – w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa.
Pani Z. Cioma – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza, spotykała się dwa razy, w dniach 1 i 11 grudnia 2008 r.  Na spotkaniu uczestniczyły zainteresowane strony. Efektem prac Komisji Rewizyjnej jest stanowisko z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie skargi dotyczącej bezczynności Burmistrza w związku z nieterminowym załatwieniem skargi wniesionej przez mieszkańców budynku Bohaterów Warszawy 30 na zakład naprawy rowerów prowadzony przy ul. Bohaterów Warszawy 30 w Namysłowie, skutkiem której jest nadmierny hałas oraz zanieczyszczenie środowiska. Pani Z. Cioma odczytała w/w stanowisko Komisji Rewizyjnej, które stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 – za.
Uchwała nr XXIV/233/08 w załączeniu do protokołu.

3j – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 20 – za.
Uchwała Nr XXIV/226/08 w załączeniu do protokołu.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodniczący przedstawił dwie interpelacje radnej Ireny Klucowicz w sprawach: wyrażenia zgody na sporządzenie odpisów planowanych zadań z poszczególnych sołectw na 2009 rok, które zgłoszono w sprawie ujęcia ich w budżecie gminy do realizacji w 2009 roku, a także wniosek o utwardzenie alejki w parku w Kowalowicach.  Przedstawił także odpowiedź Burmistrza na pierwszą interpelację.
Następnie Przewodniczący przypomniał, zapisy Statutu Gminy Namysłów dotyczące wnoszenia interpelacji przez radnych, tj.:
„§ 30 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza . 2. Interpelacje dotyczą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytanie. 4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi.
5. odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni - na ręce Przewodniczącego i radnego składającego interpelację. 6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz. 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Burmistrza o uzupełnienie odpowiedzi. 8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.”
Prosił radnych, którzy mają zamiar składać interpelacje, aby stosowali się do powyższego zapisu Statutu Gminy. Składając interpelację w sekretariacie Urzędu kierowaną do Burmistrza, zaznaczyli, że ma wpłynąć na ręce Przewodniczącego, aby wiedział, że jest to interpelacja i mógł nadać dalszy jej bieg udzielenia odpowiedzi.
   Radna I. Klucowicz zgłosiła prośbę wielu mieszkańców gminy w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących parkowania pojazdów. Szczególne prośby kierują starsze osoby i matki z dziećmi, którzy nie zdążyli wykupić biletu za parkowanie i ukarano ich mandatami. Prosiła więc, aby czas od zaparkowania pojazdu do zakupu biletu wydłużyć z 1 minuty do 5 minut. Uważa, ze jest to zasadne, ponieważ stan obecny powoduje niezadowolenie i zdenerwowanie mieszkańców korzystających z parkingów. Poprosiła zatem Burmistrza o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących dotychczas zasad parkowania pojazdów. Przedstawiła także prośbę mieszkańców ul. Łączańskiej, aby jedną stronę chodnika od strony ING Banku w kierunku mostu na Opole przeznaczyć dla rowerzystów. Piesi przeważnie poruszają się jedną stroną chodnika. Jest to odcinek jezdni bardzo niebezpieczny dla rowerzystów, ponieważ chodnik jest bardzo wysoki, duży ruch samochodów, a niebezpieczeństwo stwarzają duże samochody dostawcze. Według tamtejszych mieszkańców ścieżka rowerowa jest także bardzo potrzebna przy ulicy biegnącej od ronda w kierunku szpitala. Jest tam bardzo duży ruch samochodowy  i mieszkańcy podążający tamtędy do szpitala na badania  boją się  tą trasą jeździć. Poprosiła zatem o wykonanie w tym rejonie ścieżki rowerowej. 
   Burmistrz odnosząc się do sprawy parkowania, stwierdził, że obojętnie ile czasu by nie wydłużyć pomiędzy zaparkowaniem auta, a wykupem biletu parkingowego, to zawsze będzie problem. Zawsze padnie pytanie dlaczego nie dłużej. Jeżeli zdarzają się problematyczne sytuacje, to stara się je rozpatrzyć.  Osoba sprawdzająca widząc zaparkowany samochód robi zdjęcie, po 5 minutach, gdy wraca i dalej biletu nie ma za szybą wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak biletu.
Jeżeli mieszkaniec nie zdąży wykupić biletu, ze względu na zepsuty w pobliżu parkomat i musi szukać dobrego dalej i uzasadni to w piśmie, wtedy wyjaśnienia są uznawane i kara anulowana. Parkingowi są uczuleni na tego typu sytuacje. Jeden nawet został zwolniony, ponieważ był nadgorliwy i wydawało się, że szuka tylko sposobu, aby dołożyć komuś karę. Sytuacja z parkowaniem i uiszczaniem opłat staje się już klarowniejsza, ludzie przyzwyczajają się do nowych zasad i sytuacji spornych jest coraz mniej.
   Odpowiadając w sprawie wykonania ścieżki rowerowej przez wiadukt, stwierdził, ze byłoby to zbyt niebezpieczne dla rowerzystów, którzy z wiaduktu – z jezdni pochyłej- zjeżdżali by rowerem z dużą prędkością, prosto na skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i ul. Partyzantów. 
Stwierdził, że jeśli udało by się gminie przejąć teren wzdłuż torów kolejowych pod wiaduktem, to ścieżka rowerowa w tym miejscu byłaby bardziej bezpieczna dla mieszkańców.
   Dla niego osoby próbujące przejechać przez wiadukt rowerem to kamikadze. Lepiej i bezpieczniej jest przeprowadzić rower chodnikiem przez wiadukt niż rozpędzonym jechać w dół. Ponadto stwierdził, ze planuje się rozwiązać problem na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Chopina i wykonany jest już projekt na budowę ronda wraz z nawierzchnią ulicy. Dlatego zarządca drogi na pewno nie będzie teraz przeznaczał pieniędzy na wyodrębnianie nowego pasa ruchu dla rowerzystów.
   Radna B. Leszczyńska prosiła Burmistrza, aby rozważył, czy byłaby taka możliwość, aby honorowi dawcy krwi raz w  miesiącu mogli bezpłatnie zaparkować swoje auta na parkingu w mieście. Burmistrz przyjął zapytanie radnej pod rozwagę, uznał, ze należy się zastanowić jak technicznie rozwiązać tą sprawę. Uważa, że gmina nie straciłaby na tym dużych dochodów, może ok. 200 zł na rok.
   Radny J. Kozyra zwracając się do Burmistrza, stwierdził, ze na parkingu pod kasztanami, który jest własnością gminy, została wybudowana dużych rozmiarów waga, do ważenia pojazdów, przekraczających dopuszczalną ładowność, poruszających się po drogach publicznych. Z uwagi na to, że nie była ona budowana przez gminę zwrócił uwagę, że występuje tam zagrożenie. Różnica wysokości między istniejącą  nawierzchnią parkingu, a wybudowaną w poziomie wagą wynosi między 15 cm a 20 cm. Narożnik nawierzchni, na której znajduje się waga, wyniesiony ponad powierzchnię parkingu wchodzi na wjazd od strony szpitala. W związku z powyższym, konieczne byłoby wskazanie tego zagrożenia przez wymalowanie pasa wyłączonego z ruchu na wyjeździe, lub przez pomalowanie krawędzie, wyłożonej z masy bitumicznej, pomiędzy powierzchnią wagi, a powierzchnią istniejącego parkingu, w celu zwrócenia uwagi na to zagrożenie. Zapytał więc, kto i kiedy oznakuje miejsce zagrażające pojazdom, wjeżdżającym na parking. Burmistrz odpowiedział, że gmina użyczyła teren Starostwu Powiatowemu, które  za swoje pieniądze wybudowało wagę. Teren na którym waga została wybudowana jest odpowiednio wyprofilowany, jednak ma być jeszcze poprawiony. Następnie wyjaśnił zasady działania tego urządzenia. Uznał uwagi radnego za zasadne. Ma być poprawiony wjazd od strony szpitala i to podniesienie zostanie zaznaczone prawdopodobnie żółtymi pasami.
Następnie poinformował, że koszt budowy wagi wyniósł 60 tys. zł, jednak w 2008 r. Starostwo otrzymało od Inspekcji 36 tys. zł, za kary, które płacili kierowcy za przeładowane pojazdy na terenie dróg powiatowych. Dlatego Inspekcja wnioskowała, aby właśnie w tym miejscu ustawić tą wagę. Szef Inspekcji twierdził, ze do końca marca 2009 r. pieniądze wydane na wybudowanie wagi powinny zwrócić się z powodu kar nakładanych za łamanie przepisów dotyczących ładowności pojazdów.
Radna J. Bartosińska zapytała Burmistrza czy jest możliwość zobowiązania zarządcy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej, budynku w którym mieści się ciastkarnia, aby uprzątał ściany budynku i przyległy teren, który zabrudzany jest odchodami gołębimi.
Następnie zapytała, czy jest możliwość, aby wpłynąć na właściciela sklepu z dywanami w Rynku, żeby po skończeniu prac nadbudowy mieszkań na budynku sklepu, doprowadził to miejsce do porządku. Obecnie miejsce to wygląda skandalicznie.
   Burmistrz odpowiadając na pierwsze zapytanie zapewnił, ze prezes Spółki ADM-TBS i Komendant Straży Miejskiej wpłyną na właściciela budynku przy ul. Krakowskiej, aby uprzątał budynek i teren wokół.
Natomiast jeśli chodzi o sklep z dywanami, to wyjaśnił, że obecna właścicielka sklepu stara się sprzedać lub wydzierżawić lokal innej firmie handlowej, która już stara się o wykonanie zatoki do rozładunku towarów, od strony ul. 1 Maja. Wtedy ma nadzieje, że nowy zarządca będzie utrzymywał odpowiedni wygląd tego lokalu.
Dodał, ze on jako Burmistrz nie ma narzędzi prawnych, aby mógł wypowiadać się, ze mu się coś podoba lub nie w wyglądzie budynku czy lokalu innego właściciela i wpłynąć na jego zmianę. Jeżeli zaistniałoby np. zagrożenie budowlane, wtedy ze strony gminy stanowcze nakazy można zastosować.
   Radny K. Drapiewski zapytał czy jest już opracowana forma niskiej zabudowy usługowej w mieście. Stwierdził, ze plany związane z renowacją budynku dworca budzą satysfakcje i uzasadnione nadzieje.  Jednak w tym czasie w okolicy dworca powstają  nowe usługowe inwestycje, co stwarza totalny bałagan. Zapytał, czy to jest zapowiedź tego co będzie obowiązywało, czy jednak kontynuacja tych złych doświadczeń. Robi się bardzo duży bałagan, który jest niczym nieuzasadniony. Istniejące niskie obiekty  można by już pociągnąć dalej. Porównał istniejący stan do płotu w którym kilka sztachet jest innych niepasujących do pozostałych. Zabudowa dworca ma swoją charakterystykę, z której można by czerpać wzorce. Jednak uzasadnionym może być wybudowanie tego nowego obiektu usługowego, jeżeli będzie początkiem już jakiejś koncepcji, jeżeli takowa istnieje. Jeżeli jednak koncepcji nie ma to ta dowolność budzi jego estetyczne wątpliwości i chyba nie tylko jego. Ma nadzieję, że w przyszłości obszar ten będzie pięknie uporządkowany.
   Burmistrz wyjaśnił, że budynek usługowy, o którym mówił radny, został wybudowany na terenie będącym własnością PKP. Wyraził protest do dyrektora PKP wobec wybudowania budynku. Poinformował, że na dzierżawę obiektów będących własnością gminy, a wybudowanych wcześniej, zawierane są krótkoterminowe umowy. Nie mamy opracowanej jeszcze koncepcji zagospodarowania tego terenu. Dlatego nie wyrażamy zgody na stawianie żadnych małych obiektów. W I etapie będzie odbywał się remont wieży ciśnień, który będzie bardzo ładnym obiektem. Zgodę na wybudowanie tego obiektu wyraziło PKP, jednak my nie będziemy się zgadzać na takie rozwiązania.

Ad. 5 Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
   Przewodniczący Rady przypomniał, że do tej pory w tym punkcie obrad, odczytywał w całości pisma adresowane do Rady lub do Przewodniczącego Rady, natomiast pisma które były do wiadomości Rady informował od kogo wpłynęły i w jakiej sprawie. Poinformował, ze na posiedzeniu przewodniczących komisji w dniu 21 listopada br. Pan Mirosław Wójciak zgłosił wniosek, aby wszystkie pisma odczytywać w całości. Dlatego dzisiaj tak postąpi. Jednak wniosek Pana Wójciaka w związku z tym, ze nie uzyskał jednomyślnej opinii na tym posiedzeniu, podda pod głosowanie Rady. Uważa, ze to będzie właściwe i od wyniku głosowania uzależni dalsze postępowanie w tym punkcie.
Przewodniczący przystąpił do odczytania pism, które wpłynęły na jego ręce, w następującej kolejności:

 1. Wojewoda Opolski Nr NK.III-AR-0713-1-368/2008 z dn. 06.11.2008 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczących podjęcia uchwały przez Radę miejską w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu cywilnego w Namysłowie oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady na pismo. 
 2. Wojewoda Opolski Nr NK.III-AR-0713-1-371/2008 z dn. 07.11.2008 r. w sprawie udzielenia informacji odnośnie podjęcia przez Radę Miejską uchwały Nr XXII/217/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Administracji Domów Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady na pismo. 
 3. Poseł na Sejm RP Tomasz Garbowski BP-TG 150-1/47/08 w sprawie przesłanej uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/219/08 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczące3go rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
 4. Jan Religa Poseł Ziemi Opolskiej JR-032-78/08 z dn. 10.11.2008 r. w sprawie przesłanej uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/219/08 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczące3go rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.W tym momencie głos zabrał Burmistrz, który stwierdził, że czytanie całej korespondencji idzie w niewłaściwym kierunku. Uważa, że lepiej streścić problematykę zawartą w piśmie niż czytać w całości. Ponieważ więcej czasu poświęca się na przedstawianiu korespondencji niż na istotne sprawy.
  Radni R. Wołczański i J. Kozyra także uznali, aby pisma do wiadomości Rady Miejskiej nie czytać w całości tylko informować od kogo wpłynęły i w jakiej sprawie. Przewodniczący zaproponował, żeby pisma kierowane do Radny i Przewodniczącego Rady będzie odczytywać w całości, natomiast do wiadomości informować od kogo wpłynęły i w jakiej sprawie. Nikt nie zgłosił sprzeciwu na powyższą propozycję. Przewodniczący uznał propozycję za przyjętą przez Radę. Następnie Przewodniczący przedstawiał kolejne pisma, tj.:
 5. Wojciech Balcerzak – Sołtys Igłowic z dn. 12.11.2008 r. – wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na wykończenie pętli autobusowej w Igłowicach – pismo do wiadomości Rady.
 6. Odpowiedź Burmistrza na skargę Pani Anny Lewkowicz na OPS w Namysłowie w sprawie nieprawnego odebrania zasiłku pielęgnacyjnego – do wiadomości Rady.
 7. Wojewoda Opolski NK.III-AR-0713-1-392/2008 z dn. 25.11.2008 r. prośba o udzielenie informacji w sprawie dzierżawy od Urzędu Miejskiego w Namysłowie gruntu przez radnego Pana Tadeusza Węglarza oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady na pismo. 
 8. Urząd Miejski w Namysłowie GK.VI-5512/47/08 z dn. 19.11.2008 r. kierowane do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w sprawie wniosku mieszkańców ul. Konopnickiej za zachowaniem ruchu jednokierunkowego na tej ulicy. 
 9. Burmistrz Namysłowa F II 3110-2/58/2008 z dn. 20.11.2008 r. – odpowiedź na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu o zwolnienie z podatku od nieruchomości nieruchomości położonej na terenie Namysłowa.
 10. Przewodniczący rady Miejskiej Nr Or.II-0561/08 z dn. 03.12.2008 r. w sprawie wniosków Komisji Rewizyjnej po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Namysłowa dotyczącej działalności PHU „Szajawa”.  
 11. Urząd Skarbowy w Namysłowie OG/072-2/08 z dn. 09.12.2008 r. dotyczące zamiany nieruchomości. Przewodniczący skierował pismo do rozpatrzenia Burmistrzowi. 
 12. Barbara Górska z dn. 28.11.2008 r. skarga na bezczynność organu
  w zakresie wniosku o odtworzenie gminnej drogi dojazdowej.  
  Burmistrz zaproponował skierować skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 19.11.2008 r., w którym poinformował Panią Górską, że należy we własnym zakresie przywrócić granice swoich gruntów sąsiadujących z działką stanowiącą drogę. Przy wydzielaniu nieruchomości dla poszczególnych właścicieli zostały wydzielone drogi, które mają służyć jako dojazd i należy z nich właściwie korzystać przestrzegając głównie przebiegu granic. Gmina jako właściciel nie korzysta z tych dróg i nie jest w stanie dopilnować aby wszyscy użytkownicy należycie z nich korzystali. Postępowanie rozgraniczające zatem , mające na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości może być prowadzone na wniosek właściciela nieruchomości. Koszty postępowania rozgraniczającego ponosi wnioskodawca, gdyż prowadzone rozgraniczenie jest w jego interesie.

   Naczelnik T. Bagiński poinformował, że istnieje wyrok sądu, który mówi, że to wnioskodawca, któremu zostały przesunięte granice działki, sam pokrywa koszty odtworzenia granic.  Przewodniczący zaproponował, aby nie kierować skargi do Komisji Rewizyjnej, ale przyjąć stanowisko Burmistrza jako zasadne, a skargę uznać jako nieuzasadnioną.
   Radna Z. Cioma zgłosiła formalny wniosek o zmianę w porządku obrad
i wprowadzenie punktu
„5a - podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa”.
Wniosek przyjęto jednogłośnie 19 – za.
W punkcie 5a - Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję o przyjęciu stanowiska Burmistrza i uznaniu skargi Pani B. Górskiej za nieuzasadnioną i podjęciu stosownej uchwały w tej sprawie. „Za” głosowało 19 radnych, uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XXIV/234/08 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa w załączeniu do protokołu.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Z uwagi na nie wniesienie żadnych uwag do protokołu, został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
   Radna B. Leszczyńska w związku z podjęciem przez Radę Miejską na poprzedniej sesji uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, zasygnalizowała problem niszczejących zabytkowych pałaców w Przeczowie i Minkowskiem. Zapytała, czy jest jakaś możliwość, aby wpłynąć na właścicieli obiektów i przeciwdziałać ich niszczeniu.
   Burmistrz stwierdził, że w Przeczowie nadzór nad pałacem jako taki jest, jednak w Minkowskiem sytuacja jest tragiczna. Uczestniczył w zebraniu wiejskim tej miejscowości, na którym mieszkańcy także zaniepokojeni są tą sytuacją, a szczególnie parkiem zabytkowym wokół obiektu, którego od lat 80-tych grunt jest własnością właściciela obiektu Pana Guziołka, natomiast drzewa należą do gminy. Pan Guziołek próbował uwłaszczyć sobie drzewa, jednak gmina nie wyrazi na to zgody. Gmina nie ma żadnych prawnych możliwości decydować o obiekcie. Jedynie takie możliwości ma konserwator zabytków, jednak z właścicielem obiektu bardzo trudno jest się skontaktować. Burmistrz miał z nim kontakt 4 lata temu, gdy próbował wymusić uwłaszczenie na drzewa. Burmistrz zapewnił jednak, że  postara się powziąć pewne kroki porządkujące te sprawy. Uznał, ze lepiej by było gdyby gmina  z powrotem przejęła te obiekty na swój majątek. Na dzień dzisiejszy jest bezsilna.
Radna J. Bartosińska przypomniała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury radny E. Śnieżek zgłosił wniosek, aby w nowym roku przygotować projekt uchwały dotyczący obowiązkowego i odpłatnego czipowania psów. 
   Jednocześnie podziękowała Dyrektorowi NOK za przygotowanie sprawozdania i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na posiedzeniu w/w Komisji w sprawie działalności NOK. 
   Pan A. Zając poprosił sołtysów, aby po sesji do godz. 16.00 zgłosili się do NOK-u w celu omówienia spraw związanych z opieką nad świetlicami wiejskimi.

Burmistrz złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godzinie 15.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk


Protokołowała

Beata Zabielna