Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXVIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 28 maja 2009 roku

Protokół Nr XXVIII/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 28 maja 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 18 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący, z okazji Dnia Samorządowca, złożył wszystkim samorządowcom wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Ponadto stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Zaproponował wprowadzenie poprawki do porządku obrad, czyli wprowadzenie punktu "4g” - projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie. Dodał, że projekt uchwały radni otrzymali i omawiali na posiedzeniach komisji.
"Za" wprowadzeniem punktu "4g" głosowali wszyscy obecni radni, tj. 18.
"Za" porządkiem obrad wraz z wprowadzoną zmianą głosowało 18 radnych, tj. porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Prezentacja ostatecznych prac nad studium wykonalności projektu pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" przez Spółkę Grontmij Polska w Poznaniu.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
  4a) w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  4b) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,
  4c) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  4d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady miejskiej w Namysłowie,
  4e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Namysłowie,
  4f) w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  4g) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie za 2008 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący poinformował, że zwrócił się do niego z prośbą Wojewoda Opolski o umożliwienie spotkania z sołtysami, celem udzielenia informacji nt. ustawy o funduszu sołeckim. W związku z tym ok. godziny 13.00 do 13.30 po punkcie 3, w czasie przerwy w obradach sesji, odbędzie się tu na dużej Sali spotkanie z przedstawicielem Wojewody i sołtysów. Zaprosił także radnych i wszystkich chętnych na spotkanie.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński
przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie, podjętych na XXVII sesji w dniu 21.04.2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami Rady, tj. od 22 kwietnia do 27 maja 2009 r.

Ad. 3 Prezentacja ostatecznych prac nad studium wykonalności projektu pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" przez Spółkę Grontmij Polska w Poznaniu.
Głos zabrała Pani Alicja Stachura - starszy specjalista Spółki Grontmij Polska w Poznaniu przedstawiła multimedialną prezentację ostatecznych prac nad studium wykonalności projektu pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim".
Materiał z prezentacji stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz podziękował Spółce Grontmij i Pani Prezes za kilkumiesięczną już współpracę w zakresie przygotowania projektu. Dodał, że praca Spółki jest niełatwa, ponieważ w tym czasie nastąpiło wiele zmian dotyczących warunków otrzymania dotacji na realizację zadania.
Prezes Sp. EKOWOD A. Masiowski podziękował firmie Grontmij za prezentację. Ponadto poinformował, że 81 mn. zł będzie kosztowała całość zadania, 45.820 zł gminy są w stanie pozyskać z Uniii Europejskiej w ramach dofinansowania 56,5%. Uważa, że jest to gra warta świeczki. Poinformował, ze współpraca z firmą Grotmij trwa już ponad rok czasu.
Przekazał jakie zadania są planowane na najbliższy czas i co aktualnie jest wykonywane.
Zakończono etap przygotowania projektów budowlanych dla 23 miejscowości plus tranzyty. Aktualnie został opracowany wniosek o decyzję środowiskową, wystąpiono do Wojewody Opolskiego o taką decyzję. Planuje się do 30 sierpnia uzyskać pozwolenia na budowę i przygotować wniosek, aby na jesień tego roku wystartować w konkursie. Ma nadzieję, że w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, wniosek ma duże szanse, ponieważ zrealizowano już duży procent zaawansowania wykonania dokumentacji technicznej zadania. Praktycznie, poza oczyszczalnią ścieków, cały projekt jest już przygotowany. Chciałby, aby początkiem przyszłego roku, jeżeli wszystko powiedzie się w zaplanowanych terminach, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, rozpocząć procedurę przetargową i w ciągu okresu 2011-2013 wybudować sieć. Przypomniał, że w Gminie Namysłów planuje się wybudować ciągi kanalizacyjne w następujących wsiach: Smarchowice Wielkie, Objazda-Kowalowice-Smogorzów, Rychnów-Łączany-Ziemiełowice-Jastrzębie.  Tranzyty pomiędzy Objazdą a Kowalowicami i Smogorzowem, należy wykonać we własnym zakresie, nastąpi to w przyszłym roku.
Dodał, że cena taryf zawsze budzi kontrowersje. Średnia cena w Namysłowie wody i ścieków to ok. 10 zł. Bardzo istotne jest wybudowanie sieci, a poziom taryf będzie zależał od eksploratora, czyli od Spółki i od poszczególnych rad gmin. W opracowaniu należało ująć 100% amortyzacji, przyjętą na dosyć niskim poziomie, ale jest możliwość rozłożyć ją na dłuższy okres czasu, a amortyzacja będzie stanowiła w taryfach ok. 40%.
Więcej uwag i zapytań nie wniesiono.

W ty momencie Przewodniczący ogłosił półgodzinną przerwę, w czasie której odbyło się spotkanie sołtysów z przedstawicielem Wojewody Panem Nowowiejskim w sprawie ustawy o funduszu sołeckim.

Ad. 4  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano projekty uchwał.

 1. Wł. Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, w dniu 25.05.2009 r. że wszystkie projekty uchwał pozytywnie zaopiniowano, a także Sprawozdanie z działalności Sp. EKOWOD za 2008 r.
 2. Pani B. Leszczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że odbyły się dwie komisje, tj. w dniu 13.05.2009 r. - wyjazdowa, z udziałem Pani G. Burkiewicz, w czasie której radni zapoznali się z funkcjonowaniem wszystkich placówek przedszkolnych miejskich. Protokół z komisji przekazano Burmistrzowi. Radni wypracowali wniosek, który pokrywa się z badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Opolski, iż dzieci mówią coraz gorzej. W dniu 26.05.2009 r. odbyła się połączona Komisja wraz z Komisją Porządku Publicznego, gdzie pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał. Ale przy projekcie uchwały 4c i 4 g 1 osoba się wstrzymała. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Sp. EKOWOD za 2008 r.
 3. Pan J. Kozyra - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że w dniu 26.05.2009 r. odbyła się w I części komisja wyjazdowa, gdzie dokonano oceny ładu i porządku wokół zalewu w Michalicach, następnie na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, pozytywnie - jednogłośnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał, a także sprawozdanie z działalności EKOWODU za 2008 r.
 4. Pani J. Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 27.05.2009 r. przyjęto sprawozdanie z działalności Sp. EKOWOD za 2008 r., a także pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Komisja również wydała pozytywną opinię w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o. w Namysłowie (pismo nr FX-0114/16/2009 z dn. 04.05.2009 r.) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie (pismo nr RG.IV-72241/25/2009 z dn. 21.05.2009 r.), Komisja wydała pozytywną opinię odnośnie wyznaczenia do sprzedaży oraz nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej.

4a - w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwałę podjęto jednogłośnie "za" - 18.
Uchwała Nr XXVIII/273/09 w załączeniu do protokołu.

4b - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 0kreślenia wysokości wynagrodzenia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie "za" - 18.
eview'], ['secondTracker._trackPageLoadTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));