Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku

Protokół Nr XXIX/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 29 czerwca 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 18 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Następnie przewodniczący złożył gratulacje przedstawicielom Namysłowskiego Klubu Sportowego w osobach: Prezesa Klubu Pana Michała Pabiniaka, trenera drużyny piłkarskiej Pana Krzysztofa Gnacego, kapitana drużyny Pana Tomasza Kozaka, za awans klubu do trzeciej ligi piłkarskiej.
Następnie Burmistrz K. Kuchczyński odczytał list gratulacyjny, który przekazał Prezesowi NKS.
Prezes Pabiniak w imieniu całej grupy sportowej podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za wyróżnienie oraz za okazana pomoc finansową w działalności klubu. Wyraził nadzieje, że w przyszłym roku drużyna osiągnie jeszcze większe sukcesy sportowe.

Przewodniczący przystąpił do dalszej części obrad sesji. Stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Zapytał czy są propozycje zmian do porządku. Zmian nie zaproponowano. Porządek obrad uznano za przyjęty, a przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  2. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2010 rok,
  3. zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Namysłów oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
  4. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  5. zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
  6. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
  7. zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  8. przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Namysłów i sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Namysłów,
 4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej - Sp. z o.o. w Namysłowie za 2008 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie, podjętych na XXVIII sesji w dniu 28.05.2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami Rady, tj. od 29  maja do 29 czerwca 2009 r.
(W/w sprawozdania załączono do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano projekty uchwał.

 1. Wł. Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że w dniu 24.06.2009 r. wszystkie projekty uchwał pozytywnie zaopiniowano, a także przyjęto i pozytywnie zaopiniowano informację z działalności Spółki ZEC za 2008 r.
 2. Pani B. Leszczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że w dniu 25.06.2009 r. w pierwszej części posiedzenia komisji radni zostali zapoznani z informacją nt. stanu funkcjonowania szpitala w Namysłowie, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zaawansowania przekształceń własnościowych, przedstawioną przez Dyrektora P. Rogalskiego i jego Zastępcę A. Gallę, przyjęto także informację o sposobach i zakresie pomocy socjalnej dzieciom z placówek oświatowych, ponadto radni pozytywnie - jednogłośnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.
 3. Pan J. Kozyra - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że w dniu 25.06.2009 r. odbyła się w I części komisja wyjazdowa, gdzie dokonano oceny ładu i porządku w parkach miejskich. Dodał, ze ocena ta wypadła dobrze, w jednym parku trwają prace, najmniej zadań i różnych zdarzeń występuje w parku przy ul. Pułaskiego. Komisja wypracowała wniosek, w związku z tym, że w przeszłości większość parków miała swoje nazwy wywieszone nad głównymi wejściami, Komisja wnioskuje, o poczynienie starań odnośnie ustalenia, nadania nazw i umieszczenia stosownych tablic przed parkami. W II części Komisja wspólnie z Komisją Oświaty, pozytywnie - jednogłośnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
 4. Pani J. Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 26.06.2009 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Sp. ZEC za 2008 r., a także pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Następnie Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał przez Radę Miejską.

3a - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Skarbnik Gminy poinformowała o wprowadzonych poprawkach do projektu uchwały. Poinformowała, że do projektu uchwały, omawianego na komisjach zostały wprowadzone jeszcze dwie zmiany, tj. dotycząca ust. 1 w § 1, zwiększono wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 melioracje wodne w zakresie wydatków bieżących o kwotę 30 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie prac melioracyjnych oraz zwiększono wydatki w ust. 10 o kwotę 20 tys. zł w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 852 14 z przeznaczeniem na zasiłki pomoc w naturze  w zakresie wydatków bieżących. Pozostała część uchwały jest bez zmian.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, za - 19 radnych.
Uchwała Nr XXIX/280/09 w załączeniu do protokołu.

3b - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2010 rok.
Radna Z. Cioma zapytała, czy są przeliczone środki, które należałoby wyodrębnić z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.
Burmistrz odpowiedział, ze jest to kwota ok. 340 tys. zł.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, za - 19 radnych.
Uchwała