Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXX/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 18 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr XXX/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 18 sierpnia 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Jan Mieczysław Dróżdż otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 15 radnych, wobec czego obrady będą prawomocne. Wiceprzewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Ewę Witkowską.

Wiceprzewodniczący przystąpił do dalszej części obrad sesji. Stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Zapytał czy są propozycje zmian do porządku. Zmian nie zaproponowano. Porządek obrad uznano za przyjęty, a przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,
  2. zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2008 r.,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej,
  5. zmiany porozumienia międzygminnego,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z o.o. w Namysłowie na lata 2008 - 2010,
  7. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  8. skargi na działalność Burmistrza Namysłowa.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie, podjętych na XXIX sesji w dniu 29.06.2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami Rady, tj. od 29  czerwca do 18 sierpnia 2009 r.
(W/w sprawozdania załączono do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano projekty uchwał.

 1. Pani B. Leszczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Budżetowo - Gospodarczej poinformowała, że w dniu 17.08.2009 r. radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.
 2. Pan Wł. Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że w dniu 17.08.2009 r. wszystkie projekty uchwał pozytywnie zaopiniowano.
 3. Pan J. Kozyra - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że w dniu 17.08.2009 r. radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Następnie Wiceprzewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał przez Radę Miejską.

3a - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
Skarbnik Gminy - poinformowała, że Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, zwrócił się do radnych z prośbą o to, aby nie blokować zakupu sprzętu przeciwpożarowego tylko i wyłącznie w ramach wydatków inwestycyjnych, również  w ramach wydatków bieżących. Zaproponowała zmienić tytuł z poprzedniego na: uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.  Pozostała część uchwały jest bez zmian.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych " ZA" przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXX/288/09 w załączeniu do protokołu.

3b - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych "ZA" przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXX/289/09 w załączeniu do protokołu.

3c - w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2008 r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych "ZA" przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXX/290/09 w załączeniu do protokołu.

3d - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych "ZA" przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXX/291/09 w załączeniu do protokołu.

3e - w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych "ZA" przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXX/292/09 w załączeniu do protokołu.

3f - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z.o.o. w Namysłowie na lata 2008 - 2010.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych "ZA" przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXX/293/09 w załączeniu do protokołu.

3g - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Wiceprzewodniczący J. M. Dróżdż - poinformował, iż w/w uchwała, wczoraj na komisjach budziła małe kontrowersje. Poprosił Pana Burmistrza o zabranie głosu w tej sprawie.
Burmistrz przeczytał wniosek Pana Adama Boczara, z którym się zwrócił do Urzędu dnia 7 czerwca 2009 roku z prośbą o sprzedaż gruntu, na którym stoi własność Pana Boczara, dawna "pieczarkarnia". Poinformował, że działka jest dzierżawiona od miasta od 1986 roku, czyli 23 lata. Pan Boczar będąc na emeryturze, chce tam rozpocząć działalność gospodarczą i chce mieć pewność, że nikt mu tego nie zabierze.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIX/294/09 w załączeniu do protokołu.

3h - w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa.
Wiceprzewodniczący Dróżdż poinformował radnych, że jest to skarga mieszkańców na działalność Burmistrza w sprawie budowanych dróg osiedlowych o szerokość 3 metrów. Skarga została wysłana do Urzędu Wojewódzkiego i do NIK-u. Obydwie skargi zostały przekazane Radzie Miejskiej, ponieważ powyższe instancje nie są władne zajmowaniem się to sprawą. Skarga ta została oddana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Posiedzenie w tej sprawie odbyło się 11 sierpnia br.. Wiceprzewodniczący poprosił Przewodniczącą Irenę Klucowicz, o odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Radna I. Klucowicz odczytała stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 11 sierpnia 2009 roku, która uznała skargę za nieuzasadnioną
(w/w stanowisko załączono do protokołu).
Uchwałę podjęto jednogłośnie, 15 radnych "ZA" przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXX/295/09 w załączeniu do protokołu.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący przedstawił cztery interpelacje:

 1. Radnego Sławomira  Spóra w sprawie podziału środków na sport kwalifikowany i niekwalifikowany z podziałem kto aplikował, kto i ile otrzymał środków, a kto ich nie otrzymał. Radny otrzymał informację na piśmie w/w sprawie.
 2. Radnego Sławomira Spóra w sprawie informacji jakie podmioty wynajmują lokale w budynku Ratusza, jakie stawki płacą za 1m2, jeśli są zróżnicowane, to czym są spowodowane. Radny otrzymał informację na piśmie w/w sprawie.
 3. Radnej Ireny Klucowicz w sprawie naprawy dróg w Krzemieńcu i Żabie Dużej oraz budowy ogrodzenia stawu w Józefkowie. Sprawa została wyjaśniona radnej osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz radna otrzymała informacje na piśmie w/w sprawie.
 4. Radnej Urszuli Tracz - Borgul w sprawie budowanej drogi osiedlowej przy ulicy Witosa o szerokości 3 metrów. Radna otrzymała informację na piśmie w/w sprawie.

Radny Płaczek zapytał Burmistrza, czy byłaby możliwość na jakieś środki pieniężne, dla wiejskich Klubów Sportowych jeszcze w tym roku? Praktycznie od 10 lat  środki jakie otrzymywały kluby były najmniejsze. Suma dotacji gminy jest ta sama, natomiast wszystkie opłaty związane z rywalizacją w ciągu dwóch lat wzrosły o ponad 30%. Radny zasygnalizował, że jest jeszcze jeden mankament, ale pozytywny, że przybyły trzy nowe kluby i  tych środków jest zdecydowanie za mało.
Burmistrz - odpowiedział, że na dzień dzisiejszy gmina nie dysponuje środkami na ten cel. Wie, że wszystko drożeje, energia wzrosła o ponad 25% i gmina też musi znaleźć  ponad 100 tys. zł. na oświetlenie dróg. Weszliśmy teraz do III ligii, wiec za tym idą też inwestycje. Gmina musiała zakupić 2 boksy dla drużyn na boisko, a to koszt ok. 15 tys. zł. Burmistrz powiedział, że w tym roku nie znajdą się dodatkowe środki pieniężne, ale postara się w przyszłym roku coś podnieść, ale też niczego nie obiecuje.
Radna Klucowicz - poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyło się zebranie w miejscowości Nowy Dwór z udziałem pana Starosty, przy bardzo licznym udziale tamtejszych mieszkańców. Wnioski mieszkańców skieruje do załatwienia odpowiednim jednostką. Radna poruszyła sprawę, która  powinna być załatwiona niezwłocznie, a mianowicie, mieszkańcy wnioskują, aby wszystkie informacje były wywieszane również na ich osiedlu, jakie docierają do danych wsi. Dlatego też, sołtys Kowalowic powinien otrzymywać je w dwóch egzemplarzach. Radna poprosiła w ich imieniu o zakup dla nich tablicy ogłoszeń oraz poprosiła w ich imieniu o to, aby ich zawiadamiać o zebraniach, które odbywają się w Kowalowicach i zapraszać ich delegacje, na posiedzenia Rady Sołeckiej. Mieszkańcy stwierdzili, że jeśli obecna sytuacja się nie zmieni, zwrócą się do Pana Burmistrza z wnioskiem o odłączenie ich osiedla od Kowalowic i utworzenie odrębnego sołectwa, z sołtysem ich miejscowości.

Ad. 5  Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady na ręce Przewodniczącego Rady i do wiadomości Rady:

 1. Wojewody Opolskiego Nr NK.III–AR-0911-1-80/2009 z dn. 20.07.2009r. o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXIX/285/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
 2. Wojewody Opolskiego Nr NK.III-AR-0911-1-80/2009 z dn. 29.07.2009 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze: Stwierdzenie nieważności §3 uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXIX/285/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.
  (w/w pisma załączono do protokołu)
 3. Zdzisława Jańskiego z dn. 26.06.2009 r. wniosek o korektę w organizacji ruchu ulicy Kalinowej i zmiany w budowie ulicy Różanej. Pan Jański otrzymał odpowiedź na piśmie w/w sprawie.
 4. Wojewody Opolskiego Nr NK.V-AW-0554/42/2009 z dn. 10.06.2009 r. w sprawie  do rozpatrzenia  według właściwości Radzie Miejskiej skargę z dnia 3 czerwca 2009 r. dotyczącą nie dotrzymania obietnicy budowy drogi na osiedlu przy ulicach Morcinka, Wańkowicza, Norwida i Korczaka.
 5. Najwyższej Izby Kontroli Nr WSK/WSW/051/PJ/1269/09 z dn. 27.07.2009r w sprawie do rozpatrzenia według właściwości Radzie Miejskiej skargę zbiorową mieszkańców osiedla nr II w Namysłowie dotyczącą sporu z burmistrzem Miasta Namysłowa w sprawie sposobu budowy dróg na w/w osiedlu.
 6. Marzanny Włodarczyk z dn. 23.06.2009 r. w sprawie protestu przeciwko budowie dróg dojazdowych na ulicach Dąbrowskiej, Witosa i Falskiego, których szerokość wynosi 3 metry. Pani Marzanna Włodarczyk otrzymała pisemną odpowiedzieć w/w sprawie.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Protokół z XXIX sesji został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Komendant Straży Pożarnej
 - K. Gacek bardzo serdecznie podziękował za przyjęcie uchwały i przyznanie środki pieniężnych na zakup nowego sprzętu pożarowego.
Radna I. Klucowicz uzupełniająco dodała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11.08.2009 r., rozpatrywała jeszcze takie zagadnienia jak:
1. Sprawdzenie procedury udzielania zamówienia publicznego wybranych dwóch zadań inwestycyjnych tj. "Orzeł" i "Orlik 2012".
2. Kontrola wykonania zaleceń i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorach remontów i zadań inwestycyjnych w obiektach "Orzeł" i "Orlik".
Po przeprowadzaniu analizy w/w zagadnień oraz wysłuchanie informacji Pani Naczelnik Anity Kolat - Walkowicz oraz Pana Naczelnika Tadeusza Bagińskiego, Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie w/w zadań jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następną informację jaką przekazała radna Klucowicz, dotyczyła otrzymanego pisma, w sprawie odszkodowań za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez ptaki. Pismo zostało skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Dyrektor uznał, iż roszczenia rolników w tym zakresie  są zasadne, ponieważ podobne roszczenia zgłaszali również rolnicy z rejonu zbiornika nyskiego i otmuchowskiego. W związku z powyższym RDOŚ skierował pismo w imieniu rolników z terenu województwa opolskiego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w celu rozpatrzenia w szerszym kontekście, w skali całego kraju i ewentualnie skierowanie pod obrady Sejmu. Ponadto  zwróci się również do naszych posłów o wsparcie wniosku, aby mógł być pozytywnie załatwiony przez Sejm.
Burmistrz - poinformował radnych, że od 25.08. br. w Urzędzie odbędzie się kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która potrwa około 3 miesięcy.
Przewodniczący Osiedla nr IV p. Dzidowski - zapytał, co było powodem wymiany płotu w Przedszkolu nr 5 na ulicy Słonecznej?
Burmistrz - odpowiedział, że wymiana najprawdopodobniej odbyła się w ramach bieżącej naprawy. Zadeklarował, że sam to sprawdzi. Ponadto poinformował, że w przyszłym roku planuje się modernizację przedszkola.
Radny Spór - poinformował, że  obok obiektu "Orlik" zamontowano cztery urządzenia do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Zauważył, że jeden z elementów został uszkodzony. Zapytał czy była to wada konstrukcyjna czy też efekt wandalizmu. Jeżeli efekt wandalizmu, to czy został  namierzony sprawca, ponieważ obszar ten jest monitorowany.
Burmistrz - odpowiedział, że jest to przykre zjawisko, że wydaje się duże kwoty pieniędzy na urządzenia, a z chwilą ich zamontowania, już na trzeci dzień są zdewastowane. Do wandalizmu musiało dojść w nocy. Kamera nie wyłapała sprawcy, gdyż jest tam słabe oświetlenie. Dodał również, że został zamknięty Skate - Park  ze względu na wyrządzone duże zniszczenia i bezpieczeństwo dzieci.
Radny Kozyra poinformował, że sprawa którą porusza ma dwóch adresatów. Pierwszym jest Pan Burmistrz, natomiast drugim jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Chodzi o ulicę Oławską na odcinku od pieczarkarni Pana Jabłońskiego aż do cmentarza. Chodnik prawdopodobnie jest własnością Gminy. Zgłaszany wniosek to wykoszenie obu poboczy chodnika  po 0,5 metra z każdej strony.  Następny odcinek pomiędzy chodnikiem a jezdnią jest tak wysoko zarośnięty  chwastami, powyżej 1,5 metra, a po drugiej stronie drogi są wyjazdy z dróg: Klonowej, Sosnowej, Podleśnej aż do Lipowej i uniemożliwia to bezpieczny wyjazd. Z pozycji głowy kierowcy samochodów osobowych, nie widać pojazdów nadjeżdżających drogą powiatową. W związku z tym Radny ma prośbę, aby  kopię tej części protokołu przekazać do Starostwa Powiatowego i aby w zakresie swoich obowiązków zajęli się odcinkiem między chodnikiem, jezdnią i poboczem z drugiej strony, natomiast samym chodnikiem służby odpowiedzialne w Gminie.
Burmistrz oświadczył, że przyjmuje zgłoszony wniosek do realizacji. Natomiast, jeśli chodzi o Powiat to przypilnuję, aby również zostało to pozytywnie załatwione.
Przewodniczący Osiedla Nr III p. Konopka zapytał czy istniałaby możliwość sfinansowania przez Gminę fotoradaru na ulicy 1-go Maja. Wystawianie radaru w Dobrzeniu Wielkim się sprawdziło, gdyż kierowcy zwalniają.
Burmistrz - odpowiedział, że temat nie pozostaje bez echa. Pan Grzegorz Kubat podjął już przymiarki ze strony formalnej i finansowej. Cena takiego radaru to koszt około 100 tys. zł. Brane są pod uwagę 2 miejscowości: Nowe Smarchowice i Namysłów ulica 1-go Maja. Jeśli znajdą się pieniądze to radar zostanie zakupiony.
Radny Kozyra - zakomunikował, że wniosek p. Konopki wyprzedził działania Komisji Porządku Publicznego, która we wrześniu planuje złożyć szerszy wniosek o załatwienie tego tematu. W związku z tym, że w granicach administracyjnych miasta, ulica Oławska ma 300 metrów i przejście dla pieszych w środku, na którym pomimo linii ciągłych następuje wyprzedzanie z prędkościami ponad 100 km/h i to samo dzieje się na ulicy Opolskiej, 1-go Maja, Sycowskiej i Oleśnickiej, komisja złoży wniosek, aby zarządcy poszczególnych dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowych sfinansowały ustawienie po 2 maszty na których będzie, wahadłowo, cyklicznie stawiany fotoradar, współfinansowany przez policję, która w poszczególnych dniach będzie zmieniać ustawienie fotoradarów. W związku z tym, że są wnioski również innych osiedli, komisja zajmie się tym na pierwszym posiedzeniu, w miesiącu wrześniu i przeanalizuje ten temat, który wstępnie powinien uzyskać akceptację.
Radna Leszczyńska - poinformowała, że sukcesywnie na ulicy Jana Pawła II, są niszczone platany, które dużo kosztują. Poparła wniosek Burmistrza, żeby pisać z nazwiska i imienia wandali w prasie. Bo tych wandali jest coraz więcej, a nasze miasto jest bardzo ładne i musimy o nie dbać. 

Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął obrady XXX  sesji o godzinie 13.30.

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mieczysław Dróżdż

Protokołowała:
Ewa Witkowska

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Witkowska
Data wytworzenia: 2009-09-24

Metryczka
 • opublikowano:
  29-09-2009 13:13
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2267
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×