Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXII/09 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 października 2009 roku

Protokół Nr XXXII/09
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 29 października 2009 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Ewę Witkowską. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję, który przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  b) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  c) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  d) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009,
  e) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na wykonanie prac remontowo-budowlanych w otoczeniu szpitala przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,
  f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  g) zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów",
  h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów ( z uwagi na obszerny materiał projekt 3h do wglądu w Biurze Rady)
  i) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  j) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  k) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  l) uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Namysłów w drodze darowizny.
 4. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad, wprowadzając w punkcie 3, projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości", jako punkt 3ł.
Radna B. Leszczyńska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 - stosownie do art. 5a ust.4 o systemie oświaty.
Przewodniczący poinformował, że projekt w/w uchwały, czyli 3ł został doręczony, omówiony i pozytywnie zaopiniowany na wszystkich komisjach. Dodał, że informacja, o której wspomniała Pani B. Leszczyńska dotycząca stanu realizacji zadań oświatowych, również została przedstawiona na wszystkich komisjach. Zaproponował, aby obydwa wnioski przegłosować łącznie.
"Za" pozytywnym przyjęciem zmienionego porządku obrad, głosowało 20 radnych.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński
- przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie miedzy sesjami od 24 września 2009 r. do 29 października 2009 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI sesji w dniu 24 września 2009 r. (w/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji, o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano projekty uchwał.

 1. Pan W. Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że w dniu 23.10.2009 r. radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał, a także przyjęli informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.
 2. Pan J. Kozyra - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że w dniu 26.10.2009 r. radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.
 3. Pani B. Leszczyńska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że w dniu 23.10.2009 radni zapoznali się z informacją na temat stopnia wykorzystania krytej pływalni, przekazanej przez Pana J. Gąsiora i Pana B. Kowalskiego. Następnie 27.10.2009 zapoznali się z informacją dotyczącą wykorzystania kortów tenisowych i stadionu przekazaną przez pana A. Zająca. Dodała, że na komisji została przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. Następnie przedstawiła przebieg zaopiniowania projektów uchwał:
  Projekt uchwały 3e - 4 głosy "za" pozytywnym zaopiniowaniem, 3 - głosy "wstrzymujące się".
  Projekt uchwały 3f - 6 głosów "za" pozytywnym zaopiniowaniem projektu, 1 głos - "wstrzymujący się". Pozostałe projekty uchwał zostały jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowane.
 4. Pani J. Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazała, że  komisja spotkała się w dniu 28.10.2009 r. Poinformowała o przebiegu  głosowania radnych.
  Wszystkie projekty uchwały zostały zaopiniowanie jednogłośnie, z wyjątkiem projektu uchwały 3e, w której "za" pozytywnym zaopiniowaniem było 5 głosów i 2 - głosy "wstrzymujące się". Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie z OPS w Namysłowie za rok 2008. oraz jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Namysłów za I półrocze 2009 r.

Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał.

3a - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Pani I. Wilczyńska poinformowała o zmianach w uchwale 3a. Radni po ich wysłuchaniu nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
"Za" podjęciem uchwały - 18 głosów, 2 głosy - "wstrzymujące się".
Uchwała Nr XXXII/301/09 stanowi załącznik do protokołu.

3b - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
ndTracker._trackPageview'], ['secondTracker._trackPageLoadTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));