Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXXIV/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 28 stycznia 2010 roku

Protokół Nr XXXIV/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 28 stycznia 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Monikę Różycką.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie poprawki do porządku obrad, czyli wprowadzenie jako punkt 4 - przyjęcie sprawozdań z prac komisji w 2009 r.
"Za" wprowadzeniem punktu 4 dot. przyjęcia sprawozdań z prac komisji za 2009 r. głosowało 18 radnych.
"Za" przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzona zmianą głosowało 18 radnych.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) zmiany budżetu gminy na 2010 rok,
  b) zaciągnięcia kredytu,
  c) zaciągnięcia pożyczki,
  d) zaciągnięcia pożyczki,
  e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" Spółki z o.o. w Namysłowie na lata 2008 - 2010,
  f) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2010 r.
  g) Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,
  h) uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
 4. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji za 2009 rok.
 5. Przyjęcie rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
(doszedł radny Z. Mrugała)
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 11 grudnia 2009 r. do dnia 27 stycznia 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIII sesji w dniu 10 grudnia 2009 r. (w/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W. Dzwoniarek poinformował, że w dniu 25.01.2010 r. pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury B. Leszczyńska poinformowała, że komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 13.01.2010 r. komisja w pełnym składzie opracowała plan pracy na 2010 r. Następnie przedstawiła przebieg opiniowania projektów uchwał:

 • Projekt uchwały 3g "za" pozytywnym zaopiniowaniem - 6 głosów, "wstrzymujący się" - 1 głos.
 • Projekt uchwały 3h "za" pozytywnym zaopiniowaniem - 6 głosów, "przeciwny" - 1 głos. Pozostałe projekty uchwał, zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane. Ponadto wspomniała, że w sprawach różnych radni  bardzo długo dyskutowali na temat śniegu.

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska J. Kozyra poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Zdrowia i Kultury pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał. Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności komisji za rok 2009 oraz plan pracy na rok 2010.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej J. Bartosińska przekazała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji obecnych było 6 radnych, którzy pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał. Komisja wydała pozytywne opinie w sprawie wyznaczenia do sprzedaży oraz nabycia nieruchomości na terenie gminy Namysłów. Ponadto komisja przyjęła jednogłośnie plan pracy na rok 2010 oraz sprawozdanie z działalności komisji za rok 2009. Przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu komisji zgłosiła wniosek do Burmistrza o dofinansowanie NKS "Start" Namysłów. Wniosek został przyjęty przez komisję.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej.

3a - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/329/10 stanowi załącznik do protokołu.

3b - w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Radny J. Kozyra zapytał Burmistrza, czy zadanie dot. "Remontu nawierzchni ulic Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej - Curie, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami" uwzględnia wymianę kolektora sanitarnego na ul. Reymonta, którego wykonanie pierwotnie ujęte było w programie kanalizowania gminy i powiatu.
Burmistrz poinformował, że w sprawie remontu ul. Reymonta odbyło się spotkanie z przedstawicielem Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Planuje się wyremontować w całości ul. Reymonta oraz wymienić 100 m kolektora. Wykonywane prace nie będą ze sobą kolidowały. W pierwszej kolejności zostanie wymieniony kolektor.
Radny J. Kozyra nadmienił, że na posiedzeniu komisji Prezes A. Masiowski poprosił, aby w pierwszej kolejności omówić projekt uchwały dot. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki "Ekowod". Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu omawiany był pod nieobecność Prezesa, w związku z tym nie miał okazji poruszyć sprawy dot. kolektora sanitarnego na ul. Reymonta. Wspomniał, że mieszkańcy tej ulicy borykają się z problemem zalewania piwnic i garaży, jak również z unoszącym się przez długi czas fetorem. Podkreślił, że w obecnym projekcie uchwały nie jest jasno określone, czy zadanie dot. remontu ulicy Reymonta uwzględnia wymianę kolektora. Uważa, że jego pytanie jest zasadne.
Burmistrz odpowiedział, że nie twierdzi, że pytanie jest niezasadne. Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wspólnie ze Spółką "Ekowod" wykonała szereg prac mających na celu rozwiązanie tych problemów. Poprosił Prezesa A. Masiowskiego o udzielenie bardziej szczegółowej odpowiedzi.
Prezes A. Masiowski przypomniał, że Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz bloki na ul. Reymonta zostały wybudowane bez zapewnienia kolektorów ścieków sanitarnych i deszczowych. Kilka lat temu Spółka "Ekowod" wybudowała na ul. Reymonta kolektor deszczowy, dzięki któremu zakończyły się problemy podtopień związanych z systemem wód deszczowych. Obecnie bloki zalewane są ze względu na znajdujący się przy nich wadliwy system kanalizacji deszczowej, co potwierdza również Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Na dzień dzisiejszy pojawił się nowy problem dot. remontu ul. Reymonta oraz przygotowania kolektora do przebudowy. Wymiana tego kolektora zaplanowana jest ze środków uzyskanych z Funduszu Spójności. Ze względu na czas wykonania prac drogowych Spółka "Ekowod" wspólnie z Burmistrzem podjęła decyzje o dobudowaniu alternatywnego kolektora, który będzie przebiegał ul. Kolejową, rozwiązując tym samym problem kolektora na ul. Reymonta.
Więcej pytań i uwag nie wniesiono.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/330/10 stanowi załącznik do protokołu.

3c - w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/331/10 stanowi załącznik do protokołu.

3d - w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/332/10 stanowi załącznik do protokołu.

3e - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" Spółki z o.o. w Namysłowie na lata 2008 - 2010.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/333/10 stanowi załącznik do protokołu.

3f - w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2010 r.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/334/10 stanowi załącznik do protokołu.

3g - w sprawie Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Radny J. Płaczek poruszył temat dot. dotacji z budżetu na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie lat ubiegłych zauważył, że do konkursu zgłasza się od 10 do 14 podmiotów. W zeszłym roku na dziedzinę sportu przeznaczone było 61 tys zł, w tym roku jest tylko 11 tys zł. Zapytał Burmistrza, jak zostanie podzielona ta suma, jeśli zgłosi się 12 - 14 podmiotów.
Burmistrz odpowiedział, że błędne jest twierdzenie, że na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przeznaczone jest tylko 11 tys zł. W zakresie sportu można się ubiegać o dofinansowanie zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ma nadzieję, że komisja stanie na wysokości zadania i sprawiedliwie podzieli pieniądze.
Pani L. Czarny zapytała, kto decyduje o tym jakie artykuły ukażą się w Gazecie Namysłowskiej. Kilka razy zdarzyło się, że przygotowane przez nią artykuły nie ukazały się w/w gazecie.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk powiedział, że w tej sprawie odpowiedź zostanie udzielona w sprawach różnych, ponieważ nie jest związana z podjęciem uchwały.
"Za" podjęciem uchwały 17 głosów,  przeciwne 2 głosy. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/335/10 stanowi załącznik do protokołu.

3h -  w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
Radny K. Drapiewski poinformował, że po komisji oświaty skonsultował się z radcą prawnym, który zauważył, że w uzasadnieniu występuje dwuczłonowość nauczyciel-rehabilitant. W opinii przysłanej przez Wojewodę występuje samo określenie rehabilitant. Ponadto radca prawny zwrócił uwagę na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia, gdzie również nie występuje pojęcie nauczyciel-rehabilitant. W naszej gminie jest 5 osób wykonujących ten zawód, natomiast w powiecie jest takich osób znacznie więcej. Zastanawia się nad tym czy podjęta uchwała została zabezpieczona na tyle, aby nadzór Wojewody nie miał najmniejszej wątpliwości co do jej prawidłowości. Kiedy powstawała karta nauczyciela, określenie rehabilitant nie występowało. Mimo to, takie placówki jak u nas w gminie, znajdują się w całej Polsce. Zasugerował radnym, żeby nie przyjmowali automatycznie wszystkiego co narzuca Nadzór prawny Wojewody. Z własnego doświadczenia wie, że czasem zbyt mało czasu poświęca się na analizowanie pewnych wiadomości.
Burmistrz odpowiedział, że przygotowując tę uchwałę nikt nie chciał wprowadzić zamieszania. W obecnej sytuacji należy zrealizować zalecenia Nadzoru Prawnego Wojewody, nawet jeśli wydaje nam się, że inne rozwiązanie jest właściwe. Zachodzi pytanie, czy Wysoka Rada weźmie na siebie odpowiedzialność nie podejmując tej uchwały, na podstawie podejrzeń, że istnieje inne rozwiązanie.
Radny K. Drapiewski stwierdził, że Burmistrz nie wsłuchał się w jego wypowiedź. Powołał się m. in. na uchwałę Starostwa Powiatowego w Namysłowie, w której pominięto wyraz rehabilitant stosując zapis: dla nauczycieli nie wymienionych w karcie nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne, zatrudnieni w szkołach i placówkach. Stwierdził, że jest wyjście z tej sytuacji oraz, że Pan Starosta nie pogniewa się jeżeli gmina wykorzysta w sposób alternatywny tę uchwałę i przeniesie ją na swój grunt. Byłoby dziwne, gdyby bliźniacza uchwała została inaczej potraktowana przez Nadzór Prawny Wojewody.
Pani J. Skrok wyjaśniła, że Związki Zawodowe zaproponowały, aby do uchwały dot. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, przygotować projekt zmiany uwzględniający grupę nauczyciel-rahabilitant. Sugestia ta spotkała się z aprobatą Burmistrza. Projektodawca wyszedł z założenia, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Powtórzyła stanowisko Nadzoru prawnego Wojewody, że w art. 42 ust.7 ustawy Karta Nauczyciela, nie występuje pojęcie "rehabilitant", w związku z tym uchwała ta musi zostać uchylona. Panie pracujące jako rehabilitantki w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie pracują w grupach dzieci od 3-5 lat przy obowiązującym wymiarze 25 godzin tygodniowo oraz w grupie 6-latków przy wymiarze 22 godzin. Przygotowując tę uchwałę mieli nadzieję, że Nadzór prawny Wojewody pozytywnie ją zaopiniuje, a panie pełniące stanowisko nauczyciel-rehabilitant będą mogły skorzystać z 5 godzinnej zniżki.
Radny R. Wołczański zauważył, że Burmistrz nie uchyla się od udzielenia wsparcia tej grupie nauczycieli. Zaproponował, aby poszukać innej możliwości wsparcia.
Radny K. Drapiewski rozumie argumentacje, podkreślił, że ważna jest jednak treść uchwały. Zarówno gmina jak i starostwo opierało się na tej samej ustawie. Pomimo tego, to zapis starostwa okazał się skuteczny. Zaproponował, aby nie zamykać tego tematu tylko dlatego, że Nadzór prawny Wojewody zakwestionował nasz zapis. Uważa, że nie wykorzystaliśmy jeszcze wszystkich możliwości. Zaproponował, aby wprowadzić uchwałę podobną do uchwały starostwa.
Burmistrz wie, że pracownicy mają dobre intencje. Dowodem tego jest ta uchwała. Zaproponował, aby wycofać projekt uchwały z porządku obrad, celem sprawdzenia zgłoszonych uwag i podjęcia stosownych kroków. Zasugerował, aby zgodnie z protokołem napisać do Nadzoru prawnego Wojewody, że radni sugerując się uchwałą Starostwa Powiatowego w Namysłowie pozytywnie zaopiniowanej przez nadzór, odmówili podjęcia uchwały 3h.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk stwierdził, że Burmistrz jako projektodawca ma prawo wycofać projektu w każdej chwili, wiąże się to jednak ze zmianą w porządku obrad. Poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Burmistrza.
"Za" przyjęciem wniosku dot. wycofania projektu uchwały z porządku obrad - 18 głosów,  "przeciwny" - 1 głos.

Ad. 4 Przyjęcie sprawozdań z prac komisji za 2009 rok.
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z prac komisji za rok 2009, które zostały przyjęte przez Radę Miejską, w następującej kolejności:

 1. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - W. Dzwoniarek,
 2. Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury - B. Leszczyńska,
 3. Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - J. Kozyra,
 4. Komisja Budżetowo-Gospodarcza - J. Bartosińska,
 5. Komisja Rewizyjna - I. Klucowicz.

Sprawozdania z prac komisji stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk ogłosił 10 minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji przystąpiono do realizacji porządku, tj.:

Ad. 5 Przyjęcie rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili plany pracy komisji na 2010 rok, które zostały przyjęte przez Radę Miejską, w następującej kolejności:

 1. Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury - B. Leszczyńska,
 2. Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - J. Kozyra,
 3. Komisja Budżetowo-Gospodarcza - J. Bartosińska,
 4. Komisja Rewizyjna - I. Klucowicz,
 5. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - W. Dzwoniarek.

Przewodniczący J. Iwanyszczuk zaproponował, aby komisje, które w swoich planach pracy mają temat dot. Spółki ADM, odbyły wspólne posiedzenie.
Plany pracy komisji stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk
poinformował, że nie wpłynęła żadna interpelacja ani też odpowiedź na interpelację.
Radna B. Leszczyńska poinformowała, że była na spotkaniu z Posłem Tuskiem, na którym usłyszała, że nie wszyscy sołtysi dostali na czas pisma dot. Funduszu Sołeckiego. Poprosiła o krótką odpowiedź.
Burmistrz odpowiedział, że wszyscy sołtysi zostali powiadomieni w terminie.
Radny K. Szyndlarewicz zapytał, czy do końca lipca wszystkie Rady Sołeckie zostały powiadomione jakimi środkami uzyskanymi z Funduszu Sołeckiego będą dysponować. Słyszał, że w przypadku dwóch Rad Sołeckich nie udzielono takich informacji.
Burmistrz odpowiedział, że nic takiego nie słyszał. Wszystkie Rady Sołeckie zostały o tym powiadomione.
Radny K. Szyndlarewicz zapytał, czy informację taką otrzymała Rada Sołecka w Woskowicach Małych oraz Baldwinowicach.
Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma dziennika podawczego żeby móc to sprawdzić. Zapytał sołtysa Woskowic Małych Pana A. Bednarka, czy otrzymał takie pismo.
Pan A. Bednarek odpowiedział, że nie dostał. W tej sprawie do gminy dzwoniła Pani Teodorczyk, zajmująca się jego sprawami, którą poinformowano, że pismo zostało wysłane. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał tego pisma.
Burmistrz powiedział, że Pan A. Bednarek wiele razy odwiedzał go w różnych sprawach, dlaczego więc nigdy nie poruszył tego tematu. Poprosił, aby traktować się poważnie. Sołtysem jest Pan A. Bednarek, nie Pani Teodorczyk. Teraz okazuje się, że tylko sołtys Woskowic Małych nie otrzymał takiego pisma. Miał wiele okazji, żeby tą sprawę poruszyć, a teraz twierdzi, że sprawami tymi zajmuje się Pani Teodorczyk. Poprosił, aby nie naciągać tej sprawy i nie próbować prowadzić "gier politycznych".
Pan A. Bednarek odpowiedział, że nie prowadzi żadnych gier politycznych. Pani Teodorczyk jest upoważniona do prowadzenia jego spraw. Pracownicy urzędu najpierw mówili, że pismo zostało wysłane listem poleconym, a później, że zwykłym, dlatego nic nie robił w tej sprawie.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk stwierdził, że sprawę tę można wyjaśnić na podstawie dziennika podawczego.
Radny K. Szyndlarewicz zapytał, czy Burmistrz zamierza zwrócić się do Rady Miejskiej z propozycją uchwały dot. Funduszu Sołeckiego na przyszły rok. Nadmienił, że ustawa zmienia termin przyjęcia przez Radę Miejską tej uchwały, która musi być podjęta do 31 marca.
Burmistrz zapewnił, że pracownicy bardzo dobrze znają te terminy i w stosownym czasie uchwała taka zostanie przygotowana. Uchwała na rok 2011, zostanie przygotowana z wyprzedzeniem. Okres 3 letni pozwoli podsumować zasadność funkcjonowania tego funduszu.
Radny K. Szyndlarewicz zapytał, czy Spółka "Ekowod" ma zabezpieczone środki chemiczne i sól na utrzymanie dróg.
Burmistrz odpowiedział, że to pytanie powinno być skierowane do Pana T. Bagińskiego, ponieważ to jego wydział jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg gminnych.
Pan T. Bagiński zakomunikował, że Spółka "Ekowod" ma przygotowane zasoby piasku łącznie z solanką.

Ad. 7 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk
przedstawił pisma skierowane do Rady Miejskiej:

 1. Cztery pisma związane ze skargą Pani M. Radzik złożoną na działalność Burmistrza Namysłowa:
  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowane do Rady Miejskiej w Namysłowie, informujące, że wystąpienie pani M. Radzik może zostać zakwalifikowane jako skarga dotycząca działalności Burmistrza Namysłowa.
  • Mirosławy Radzik zamieszkałej w Minkowskiem, skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dot. skargi na Burmistrza Namysłowa, w sprawie nie udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku nawalnego deszczu w miesiącu czerwcu na terenie wsi Minkowskie.
  • Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Infrastruktury i Geodezji, skierowane do Pani M. Radzik, dot. możliwości przyznania zasiłku celowego dla osób lub rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego czy też klęski żywiołowej.
  • Urzędu Miejskiego w Namysłowie Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, skierowane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie działań podjętych na rzecz sprawnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych oraz udzielonej pomocy poszkodowanym w wyniku nawalnego deszczu w miesiącu czerwcu na terenie wsi Minkowskie.

   Pan J. Eliasz - Sołtys Wsi Minkowskie zakomunikował, że odcina się od skargi złożonej przez panią M. Radzik.
   Burmistrz powiedział, że skarga ta jest trochę złośliwa, ponieważ została udzielona niezbędna pomoc. Obiektywnie może to ocenić sołtys. Przypomniał, że na jednej z sesji dziękował strażakom za zaangażowanie w akcję niesienia pomocy. Szczególnie poszkodowana była jedna rodzina z małymi dziećmi, której udzielono natychmiastowej pomocy. W kwestii udzielenia pomocy gmina zrobiła to, co prawnie było w jej możliwości. Rozumie rozżalenie pani M. Radzik, ale nie tylko w Minkowskiem zostały zalane ogródki przydomowe. Niestety gmina nie ma takich możliwości, żeby pomóc wszystkim. Poszkodowanym została udzielana informacja o możliwości skorzystania z pomocy OPS. Zaproponował Radzie skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
   Pani A. Gałczyńska - Kierownik OPS zakomunikowała, że Burmistrz udzielił dodatkowego wsparcia dla mieszkańców naszych gmin, w postaci 20 tys zł. Przeprowadzony został wywiad z sołtysami wsi, którzy wyznaczyli najbardziej poszkodowane rodziny. Podkreśliła, że ogródki przydomowe zalane były w całej gminie, nie tylko w Minkowskiem.
   Pan J. Eliasz - Sołtys Wsi Minkowskie powiedział, że zostały uwzględnione podania rolników, którzy zwrócili się z prośba o umorzenie podatku rolnego. Potwierdził, że w Minkowskiem była udzielana pomoc.
   Przewodniczący J. Iwanyszczuk poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Burmistrza. "Za" przekazaniem skargi pani M. Radzik do Komisji Rewizyjnej głosowało 19 radnych.
    
 2. Urzędu Miejskiego w Namysłowie Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. odpowiedzi na skargę na Prezes ADM.
 3. Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Opolskiego, skierowane do Urzędu Miasta w Namysłowie oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. udzielenia pomocy finansowej. Przewodniczący skierował pismo do Burmistrza.

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Do protokołu żadnych pytań i uwag nie wniesiono. Protokół z XXXIII sesji został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 9 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna I. Klucowicz
poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej odbyła się burzliwa dyskusja dot. zbyt niskiego budżetu, przeznaczonego na działalność klubu sportowego. Uważa, że powinno się wspierać i inspirować Burmistrza do działań w zupełnie innym kierunku. Stwierdziła, że jeżeli gmina do roku 2015 nie wybuduje kanalizacji, będzie obciążona bardzo wysokimi karami, które będzie jej ciężko udźwignąć, więc będzie nimi obciążać mieszkańców. Ponadto uważa, że Burmistrz wraz z pracownikami gminy zrobił bardzo dużo dla sportu. Wybudowano dwa boiska wielofunkcyjne, "Orlika" i basen. W związku z powyższym uważa, że nie ma powodu do narzekania na zaniedbania w tym zakresie. Na ręce Pani J. Skrok złożyła podziękowania dla grona pedagogicznego Przedszkola Integracyjnego, za zorganizowanie uroczystości jasełkowej.
Radna B. Leszczyńska poinformowała, że dnia 11.12.2009 r. była na spotkaniu z Posłem Ł. Tuskiem, na którym radny J. Płaczek powiedział, że nie odbywają się festyny wiejskie. Po zakończeniu spotkania zapytała radnego, dlaczego kłamie, że nie ma festynów. Radny J. Płaczek odpowiedział, że odbywają się, ale nie takie. Uważa, że sołtysi powinni o tym wiedzieć. Była na kilku festynach i widziała ciężką pracę sołtysów.
Radny J. Płaczek zasugerował, aby sołtysi weszli na stronę www.namyslowianie.pl, na której znajduje się ponad 5 minutowe wystąpienie dot. tego o czym mówi radna B. Leszczyńska. Sołtysi będą mogli osobiście się przekonać, czy zrobił coś przeciwko innym sołtysom i imprezom, które odbywały się na terenie gminy.
Radna Z. Cioma na wniosek i prośbę mieszkańców gminy zapytała, co zamierza zrobić starosta w związku z fatalnym stanem dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Namysłów. Bierze pod uwagę fakt, że w tym roku mamy do czynienia z ciężkimi warunkami pogodowymi. W kwestii utrzymania dróg, jej zdaniem nie został zachowany żaden standard. Zapytała, co ma odpowiadać ludziom, którzy za względu na zły stan dróg biorą udział w kolizjach. Czy osoby poszkodowane mają występować do zarządców dróg z wnioskami o odszkodowanie.
Starosta M. Ilnicki odpowiedział, że 3 lata temu, kiedy został starostą, musiał wykonać szereg prac, mających na celu ratowanie starostwa. Szpital zadłużony był na ok. 40 tys zł. Szkole specjalnej oraz DPS-owi groziła likwidacja. Zamknięta była stołówka oraz warsztaty szkolne, których otwarcie planuje się do końca lutego. Ponadto dokonano modernizacji OHP. Stwierdził, że gdyby podczas 8 letnich rządów opcji radnej Z. Ciomy wykonano chociaż jedno z w/w zadań, dziś można byłoby przeznaczyć na drogi co najmniej 200 tys zł. Na chwilę obecną na ten cel można przeznaczyć jedynie 180 tys zł. Przed Starostwem Powiatowym w Namysłowie stoi jeszcze wykonanie zadania związanego z budową bloku operacyjnego w szpitalu oraz wiele innych potrzebnych zadań. Stwierdził, że w porównaniu z latami poprzednimi, stan dróg zimą w tym roku nie jest najgorszy. Zaznaczył, że starostwo w tej sprawie robi wszystko co może. Poprosił o zrozumienie oraz pomoc w utrzymaniu dróg powiatowych. Zgodził się z radną Z. Ciomą, że stan dróg pozostawia wiele do życzenia.
Radny K. Szyndlarewicz poinformował, że w dniu dzisiejszym odcinek drogi od Baldwinowic do drogi krajowej nr 39 jest nieprzejezdny. Ludzie jadący do Namysłowa muszą jechać przez Rychtal oraz Głuszynę.
Starosta M. Ilnicki odpowiedział, że przyjeżdżał dziś tą drogą do Namysłowa około godz. 8.00 rano. Jeszcze raz poprosił o wyrozumiałość. Fakt, że drogi nie są odśnieżone tak jak powinny być, wynika z tego, że przed starostwem stoją pewne zadania do wykonania. Nie robi mieszkańcom powiatu na złość. Za jakiś czas śnieg stopnieje, wiec jeśli dołożymy starań by przetrwać ten ciężki okres, możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Możliwe, że dzięki temu, powiat będzie w stanie wybudować blok operacyjny bez wsparcia finansowego gminy. Na zakończenie przytoczył sytuację mieszkańców Haiti, którzy znajdują się w znacznie gorszej sytuacji.
Radny R. Wołczański w związku z wcześniejszą wypowiedzią radnej I. Klucowicz, która nie zgadza się z tym, że na sport potrzeba więcej środków finansowych, w imieniu członków zarządu Klubu Start Namysłów zaprosił ją na spotkanie mikołajkowe, na którym osobiście przekona się jaka radość panuje wśród wszystkich dzieci. Zapewnił, że środki finansowe przeznaczane są tylko na bieżące wydatki oraz ubezpieczenia zawodników. Środki finansowe z gminy, o które prosi Klub Start Namysłów są zaledwie kroplą wody w morzu, dlatego zarząd stara się również pozyskiwać fundusze z innych źródeł.
Radna Z. Cioma nawiązała do wypowiedzi starosty, który użył sformułowania "za waszych rządów". Powiedziała, że nie wie co pan starosta miał na myśli, ponieważ przez ponad 8 lat pracowała w starostwie jako zwykły pracownik. Nie miała wpływu na podejmowane decyzje. Jeżeli chodzi o możliwość rządzenia, to obecnie jako radna ma mały udział w podejmowaniu i współrządzeniu w Radzie Miejskiej.
Radny S. Spór zapytał, czy są już przygotowane wszystkie wymagane dokumenty związane z wybudowaniem kolektora wzdłuż ul. Kolejowej. W imieniu mieszkańców zapytał, dlaczego od osób prowadzących działalność gospodarczą pobiera się wyższe opłaty za miesięczne karnety na postoje parkingowe, podczas gdy pozostali mieszkańcy korzystający z parkingów przez dłuższy czas, płacą mniej.
Burmistrz odpowiedział, że zróżnicowanie w cenie nie wynika z faktu, czy ktoś jest przedsiębiorcą czy nie. Karnety w wysokości 20 zł - przeznaczone są dla osób zamieszkałych w strefie płatnego parkowania. Karnety w wysokości 40 zł - dla pozostałych mieszkańców.
Prezes A. Masiowski powiedział, że kwestia ulicy Reymonta została już wyjaśniona. Opracowane zostały dwie koncepcje. Jedna z nich opiera się na ustaleniu właścicieli działek, od których spółka chce uzyskać zgodę na przeprowadzenie tego remontu. 80% działek przez, które będzie przebiegać remont należy do Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz gminy. Pozostało trzech właścicieli działek, w przypadku, których trzeba ustalić zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody, przygotowana jest alternatywna technologia wykonania tego kolektora.
Burmistrz dodał, że ulica kolejowa nie będzie rozkopana.
Radny S. Spór zapytał, co będzie w sytuacji gdy ul. Reymonta zostanie już przebudowana, a okres wyczekiwania na zezwolenia związane z inwestycją na ul. Kolejowej wydłuży się. Czy prace te, nie będą ze sobą kolidowały.
Pan T. Bagiński odpowiedział, że najpóźniej w połowie marca na ul. Reymonta zostanie wymieniony kolektor. Robiona będzie nawierzchnia na ul. Reymonta i wszystko to, co jest poza pasem drogowym. Prace zostaną przeprowadzone bez żadnych kolizji.
Radna B. Leszczyńska poprosiła Pana M. Ilnickiego o przekazanie podziękowań dla Pana P. Rogalskiego - dyrektora szpitala, od starszych osób, które są bardzo zadowolone z prowadzonych tam zabiegów i rehabilitacji.
Radna J. Bartosińska  poprosiła Panią J. Skrok o przekazanie podziękowań dla dyrektora SP Nr 4 za zorganizowanie wspaniałych jasełek, uroczystości dla rodziców, babć i dziadków. Podziękowała również pani dyrektor rady pedagogicznej Przedszkola Nr 4, za umożliwienie pobytu z okazji dnia babci i dziadka. Poinformowała, że mieszkańcy skarżą się, że w Namysłowie jest zbyt mało miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Burmistrz odpowiedział, że faktycznie tak jakoś dziwnie się złożyło, że nie ma zbyt wielu takich miejsc. Gmina wspólnie ze Spółką "Ekowod" stara się to korygować. W chwili obecnej dodatkowym problemem jest śnieg leżący na miejscach parkingowych, który w miarę możliwości wywożony jest poza miasto. Wspomniał, że sam również przyjmuje różne uwagi od mieszkańców. Jeżeli  nadal będzie tak zawiewało, to gmina wspólnie z powiatem podejmie odpowiednie działania, włączając w to ludzi. Poprosił, aby radny T. Węglarz, sołtys Smarchowic Nowych, Smarchowic Wielkich, Barzyny, Ligoty i Minkowska pozostali na chwilę po sesji, w celu omówienia pewnych kwestii. Z pozostałymi sołtysami będzie w kontakcie. Następnie poinformował p. L. Czarny, że decyzje o tym jaki artykuł ukaże się w gazecie podejmuje zespół redakcyjny. Burmistrz nie ma na to żadnego wpływu. Takie sytuacje mają miejsce, sam kilka razy zwracał się do redaktora T. Dragana z artykułem do opublikowania, który z różnych względów nie został opublikowany.
Pan M. Ilnicki zwrócił się do Radnej Z. Ciomy mówiąc, że zawsze uważał ją za osobę kompetentną i solidną. Powiedział, że wcześniejsza wypowiedź nie była skierowana do niej. Miał i ma pretensje do radnej o to, że swoje uczucia ulokowała u ludzi, którzy są niezaradni. Zaproponował, aby radna wróciła do starostwa. Powiedział, że przeprasza jeżeli uraził ją swoją wcześniejsza wypowiedzią. Następnie poprosił sołtysów, aby nie ulegali manipulacjom mającym na celu skłócenia wsi z miastem. Na stronie internetowej www.namyslowianie.pl  znajdują się wypowiedzi osób, które zamiast pracować dla wsi, szkodzili jej, a teraz mówią, że trzeba wprowadzać nowe standardy zarządzania. Starosta podkreślił, że trzeba ciężko pracować na rzecz wsi, miasta oraz całego powiatu, a nie wprowadzać nowe standardy. Osoby te mają zadanie od Premiera Tuska, wchodzić w środowisko wiejskie i bałamucić ludzi. Wspomniał o zapewnieniach złożonych przez wojewodę Wilczyńskiego, który podczas wystąpienia w Krasowicach, obiecywał, że pieniądze jak strumienie spłyną do wioski. Niestety do dnia dzisiejszego nie widać tych strumieni. Uważa, że środki pochodzące z programu "Odnowa Wsi" powinny być przekazywane Burmistrzowi a następnie rozdzielane według potrzeb. Zaznaczył, że miasto potrzebuje wsi, a wieś potrzebuje miasta. Poprosił sołtysów, aby z każdą sprawą i problemem zwracali się do niego lub Burmistrza. Obydwaj postarają się im pomóc w sposób naturalny, a nie po to żeby wygrać wybory.
Pan W. Paluch - Mieszkaniec Namysłowa zapytał Burmistrza, jaki pomnik - pamiątkę pozostawi po sobie. Dlaczego przy budowie basenu zlecono zamontowanie kolektorów płaskich. Uważa, że powinny być zamontowane kolektory okrągłe, ponieważ są znacznie lepsze do ogrzewania zbiorników wodnych. Jakie koszty poniosą mieszkańcy za wywóz nieczystości płynnych.
Burmistrz odpowiedział, że nie buduje sobie pomników, wszystko co jest robione w mieście, robione jest dla korzyści wszystkich mieszkańców. Zapewnił, że na pewno nie będziemy płacić po 20-30 zł za m3 ścieków.
Prezes A. Masiowski poinformował, że przed złożeniem wniosku do Funduszu Spójności opracowano studium wykonalności, które określa m. in. poziom cen za ścieki. Poziom ten na pewno nie jest kilkunasto złotowy. Gmina może na danym obszarze dopłacić do ścieków, wówczas obciążenie mieszkańców będzie na takim samym poziomie. Nadmienił, że zweryfikowany został program dot. przetłaczania ścieków. Najważniejszą sprawą w studium wykonalności jest wskaźnik zagęszczenia, określający, że na 1 km sieci przypada 120 mieszkańców. Zapewnił, że jeżeli będziemy mieli kanalizacje na terenach wiejskich, będą one dawały napęd i rozwój tych terenów. Jednym z celów działania Funduszu Spójności jest zrównanie szans miasta i wsi. Na koniec powiedział, że bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w Spółce "Ekowod".
Pan T. Bagiński poinformował, że w sprawie kolektorów odbył się taki przetarg, aby wykonawca zaprojektował i wykonał kolektory utrzymujące wodę w temperaturze 24°C. Nie ma więc znaczenia, czy kolektory będą płaskie, czy okrągłe. Więcej pytań i uwag nie wniesiono.

Ad. 10  Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk
zakończył obrady XXXIV sesji o godzinie 14:45.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Monika Różycka

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Różycka
Data wytworzenia: 2010-03-18
Data udostępnienia do publikacji: 2010-03-23
Metryczka
 • opublikowano:
  23-03-2010 10:03
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2617
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu