Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 22 kwietnia 2010 roku

Protokół Nr XXXVI/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 22 kwietnia 2010 roku

Przewodniczący J. Iwanyszczuk poprosił, aby minutą ciszy upamiętnić ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.
Następnie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektów w Gminie Namysłów w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011" (tzw. "schetynówki"), którego dokonali Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.10
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Monikę Różycką.
(wyszedł radny M. Wójciak)
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Zaproponował wprowadzenie poprawki do porządku obrad poprzez wprowadzenie następujących punktów.
Punkt "3i" - projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Namysłów do stanu faktycznego.
Punkt "3j" - projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego.
Punkt "3k" - projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Radny K. Szyndlarewicz wnioskował o wycofanie projektu uchwały "3i". W wyniku dyskusji na komisji w dniu wczorajszym pojawiły się wątpliwości co do ul. Brzeskiej. Zaproponował, aby projekt tej uchwały przenieść na następną sesje.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk powiedział, że każdy projekt uchwały będzie osobno przegłosowany. Dodał, że w/w projekty uchwał radni otrzymali i omawiali na posiedzeniach komisji. Przystąpiono do głosowania.
"Za" wprowadzeniem punktu "3i" - 16 głosów, "przeciwny" - 1 głos, "wstrzymujące się" - 2 głosy.
"Za" wprowadzeniem punktu "3j" - 19 głosów.
"Za" wprowadzeniem punktu "3k" - 19 głosów.
"Za" przyjęciem poprawionego porządku obrad - 18 głosów, "wstrzymujący się" - 1 głos.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
  c) zaciągnięcia kredytu,
  d) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
  e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  f) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  g) zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej,
  h) postulatu o uchwalenie zmian w ustawie,
  i) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Namysłów do stanu faktycznego,
  j) dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego,
  k) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów dla przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący J. Iwanyszczuk poinformował, że w związku z sytuacją zaistniałą na poprzedniej sesji odnośnie fotografowania obrad sesji, osiągnięto porozumienie. Dla redaktorów prasy lokalnej ustawiono stolik, przy którym mogą zasiadać i fotografować sesję w sposób nie utrudniający przebiegu obrad. Miejsce do fotografowania i nagrywania obrad sesji wyznaczony jest poza stołami przy, których obradują radni, sołtysi i pracownicy urzędu.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
(doszedł radny M. Wójciak)

Burmistrz poinformował, że w związku z narodową tragedią, jaka spotkała Polaków napłynęły kondolencje z miast partnerskich tj.: Kisköre i Zagon, Linz nad Renem, Nebelschűtz, Hlučin oraz Jaremce. Poinformował, że napłynęła również rezolucja Rady Miasta Krakowa w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi oraz rezolucja Sejmiku Województwa Opolskiego potępiającą honorowanie przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko sprawców ludobójstwa na krasach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. W/w pisma są do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 19 marca 2010 r. do dnia 21 kwietnia 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXV sesji w dniu 18 marca 2010 r. (w/w sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).
Burmistrz poinformował, że dnia 1 czerwca 2010 r. nastąpi oficjalne otwarcie basenu letniego. W związku z przyspieszonymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na sesji majowej zostanie podany termin, w którym odbędą się Dni Namysłowa.
Radny J. Płaczek zapytał, do czego będzie użyty olej napędowy w Szkole Podstawowej w Kamiennej.
Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o olej opałowy.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej
Przewodniczący J. Iwanyszczuk poinformował, że Komisje odbyły posiedzenia, na których zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, następnie odbyły posiedzenia, na których zaopiniowały wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Poprosił Przewodniczących Komisji o przekazanie informacji z przebiegu tych posiedzeń.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, B. Leszczyńska poinformowała, że w dniu 29.03.2010 r. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. W dniu 13.04.2010 odbyło się spotkanie Komisji wyjazdowej do trzech Zespołów Szkolno Przedszkolnych. Protokół z wyjazdu, Komisja przekazała Burmistrzowi. W dniu 21.04.2010 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową - Gospodarczą, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał, za wyjątkiem projektu uchwały "3i", gdzie "za" było - 6 głosów, "przeciwny" - 1 głos.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, J. Kozyra poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 20.04.2010 r., na którym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. Głównym tematem Komisji była ocena stanu rzek, cieków i akwenów wodnych. Zagrożenia, oczekiwania i plany. W posiedzeniu udział brały zaproszone instytucje. Przedstawił problemy, o których mówił zarządca cieków. Zbyt niskie środki finansowe na obsługę stałą. Brak osoby kierującej instytucją. Zaśmiecanie pasa cieków. Gospodarka wodą, poziomami wód, eksploatacja zastawkami oraz gospodarka rybacka. Osoby zainteresowane tą sprawą odwołał do protokołu z posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, W. Dzwoniarek powiedział, że w dniu 29.03.2010 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.  Na drugim posiedzeniu w dniu 16.04.2010 r. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, za wyjątkiem projektu uchwały "3c", gdzie 5 radnych głosowało "za", 2 "wstrzymało się" od głosu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej J. Bartosińska zakomunikowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Opinie tą Przewodnicząca przekazała na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 31.03.2010 r. W dniu 21.04.2010 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Zdrowia i Kultury pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, jak również pozostałe projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał Rady Miejskiej.

3a - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk w związku ze szczególną procedurą obowiązującą przy podjęciu tej uchwały, poprosił Przewodniczącą I. Klucowicz o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
Przewodnicząca I. Klucowicz kolejno odczytała:

 • opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wykonania budżetu Gminy Namysłów za rok 2009,
 • uchwałę Nr 4/23/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok,
 • wniosek do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Namysłowa.

Następnie Przewodniczący J. Iwanyszczuk odczytał:

 • uchwałę Nr 156/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w której pozytywnie opiniuje się wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Przewodniczący zaproponował, aby odczytać treść uchwały bez uzasadnienia, radni wyrazili zgodę poprzez aklamację,
 • uchwałę Nr 62/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w której pozytywnie opiniuje się przedłożone przez Burmistrza Namysłowa roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2009 rok. Przewodniczący zaproponował, aby odczytać treść uchwały bez uzasadnienia, radni wyrazili zgodę poprzez aklamację,
 • projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
  Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie.

Radny J. Płaczek w imieniu członków Klubu Prawa i Sprawiedliwość, Platformy Obywatelskiej oraz Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej i Solidarności, zapytał, dlaczego gmina złożyła wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska dopiero w ostatnim VI naborze? Czy wiadomo dlaczego wniosek złożony przez gminę otrzymał tylko 40 pkt? Dlaczego na poprzedniej sesji padło stwierdzenie, że duże gminy były uprzywilejowane? Jaki jest całkowity koszt dokumentacji, która obejmowała to zadanie? Czy na dzień dzisiejszy wiadomo jaki procent tej dokumentacji zostanie wykorzystany?
Prezes Spółki "Ekowod" A. Masiowski wyjaśnił, że gmina wzięła udział dopiero w VI naborze, ponieważ w pierwszych naborach nie miała szans, gdyż pod uwagę brano tylko duże aglomeracje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ustalił nowe zasady, określając jakie dokumenty będą wymagane od IV naboru. Od tego momentu rozpoczęto opracowywanie studium wykonalności oraz wykonanie projektów technicznych, które zostały wykonane dla 23 miejscowości. Zapewnił, że żaden z wykonanych projektów nie ulegnie przedawnieniu czasowemu. Poinformował, że maksymalnie można było uzyskać 60 pkt. Aglomeracja Namysłów została oceniona na 40 pkt, z czym gmina liczyła się od samego początku, ponieważ punkty przyznawano na podstawie wielkości aglomeracji i wielkości oczyszczalni. Wszystkie inne możliwe działania mające na celu pozyskanie punktów zostały podjęte. Poinformował radnego, że z kryterium oceny można zapoznać się w Spółce "Ekowod". Całkowity koszt przetargu na dokumentację mieści się w granicach 3 mln zł. W przypadku wykorzystania dokumentacji powiedział, że w Spółce została podjęta decyzja o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na miejscowości: Łączany, Ziemiełowice, Jastrzębie oraz Rychnów. W tym roku planuje się wykonać sieci główne w Rychnowie, Łączanach i Ziemiełowicach. W międzyczasie Spółka będzie wykonywać przyłącza. Część prac w Jastrzębiu planuje się wykonać w tym roku. Jest to I etap, na który zabukowano środki finansowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Nadmienił, że w dniu 14.02.2010 r. był na spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, gdzie powiedziano, że ewentualne środki rezerwowe w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na refundację dla gmin, które mają największe fizyczne zaawansowanie.
Radny J. Płaczek zapytał, czy gminy, które zajęły pierwsze dziewięć miejsc, zakwalifikowały się ze względu na wielkość.
Prezes Spółki "Ekowod" A. Masiowski powiedział, że nie chce się wypowiadać za Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które oceniały wnioski w pierwszej kolejności. Uważa, jednak, że zadziałał patriotyzm lokalny, ponieważ zakwalifikowały się 4 wnioski z miejscowości mniejszych niż Namysłów, z czego 2 wnioski z woj. lubuskiego  znalazły się na liście podstawowej. W przeciągu trzech miesięcy, 9 wniosków z listy podstawowej oraz wszystkie pozostałe wnioski przejdą ocenę merytoryczną II stopnia przez niezależnych ekspertów, powołanych przez Ministra.
Radna I. Klucowicz zapytała, czym kierowano się odrzucając projekt dot. budowy kanalizacji Objazda - Kowalowice - Smogorzów.
Burmistrz odpowiedział, że projekt nie został odrzucony. Żeby spełnić warunki Funduszu Spójności, gmina musi z własnych pieniędzy wykonać tranzyt do Smogorzowa. Wyjaśnił, że budowa tranzytu jest konieczna, ponieważ bez tego nie będzie można realizować zadania związanego z Kowalowicami. Poprosił, aby o szczegóły pytać na komisjach.
Prezes Spółki "Ekowod" A. Masiowski wyjaśnił, że wszystkie  gminy, które otaczają gminę Namysłów występowały o środki z programu "Rozwoju Obszarów Wiejskich". Ponadto dodał, że sieć w Rychnowie będzie budowana, ponieważ zostanie do niej docelowo podłączony Gręboszów. Takie samo założenie jest w przypadku ciągu południowego - dojście do Jastrzębia będzie docelowo przez Biestrzykowice.
Radny M. Wójciak wnioskował, aby na komisjach poświęcać więcej czasu na omawianie projektów uchwał. Poprosił, aby następnym razem przy omawianiu problemów kanalizacji przedstawić radnym perspektywy gmin tworzących Spółkę.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk zgodził się z wypowiedzią radnego. Zaproponował, aby na przyszłość takie wnioski składać na komisjach. Sprawy, które zostały teraz poruszone nie dotyczą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, na podstawie którego przyznaje się absolutorium dla Burmistrza.
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zapytał, kto jest za podjęciem uchwały "3a" w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
"Za" pozytywnym zaopiniowaniem projektu - 12 głosów, "wstrzymujących się" 8 głosów. Głosów przeciwnych nie było.  Uchwała w sprawie absolutorium została podjęta.
Uchwała Nr XXXVI/343/10 w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk złożył Burmistrzowi gratulacje za uzyskanie po raz 12-ty z rzędu absolutorium.
Burmistrz podziękował radnym, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Namysłowie na czele z Panią Skarbnik oraz jednostkom podległym gminie za trud włożony w pracę. Uważa, że absolutorium przyznawane jest nie tylko burmistrzowi, ale całemu samorządowi. Życzył wszystkim, aby w każdym budżecie było jak najwięcej środków finansowych, którymi będzie można mądrze dysponować.
Przewodniczący J. Iwanyszczuk ogłosił 15 minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizowania porządku obrad.
3b - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Radna I. Klucowicz zapytała, co przewiduje się wykupić za kwotę 85 tys zł, wykazaną w dziale 700 - wykup gruntów oraz nieruchomości. Czy wiadomo jaką powierzchnię gruntów przeznaczy się pod budowę farmy wiatrowej.
Naczelnik T. Bagiński odpowiedział, że na chwilę obecną nie jest znana ta powierzchnia. Wszystko zależy od badań wiatru w tych okolicach, które zostaną przeprowadzone.
"Za" przyjęciem uchwały - 20 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
pt/bip_v3/jquery.jqplot.min.js&version=1598428468_1490">