Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 9 lipca 2010 roku

Protokół Nr XXXVIII/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 9 lipca 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez wprowadzenie czterech punktów - projektów uchwał. Poinformował, że trzy projekty zostały omówione na posiedzeniach komisji, natomiast dzisiaj został przedłożony radnym jeszcze jeden projekt uchwały.
Przewodniczący poprosił o omówienie dzisiaj przedłożonego projektu uchwały w sprawie realizacji zadań wchodzących w skład Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013.
Skarbnik wyjaśniła, iż projekt uchwały został przedłożony dopiero dzisiaj, ponieważ w tym tygodniu ukazało się rozporządzenie w sprawie kosztów kwalifikowanych w ramach programu rewitalizacji. W związku z powyższym, aby zapewnić wysokość środków celem złożenia projektu, podpisania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi, zaproponowano treść uchwały przedłożonej w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących punktów do porządku obrad, tj. projektów uchwał:
3n - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego,
3o - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do programu "Odnowa wsi" w województwie opolskim,
3p - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Smarchowice na lata 2008-2015,
3r - w sprawie realizacji zadań wchodzących w skład Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013.
Rada jednogłośnie tj. 19 - "za" przyjęła dodatkowe punkty do porządku obrad.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  3a - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
  3b - trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  3c - określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
  3d - zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2009 rok,
  3e - zaciągnięcia pożyczki,
  3f - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  3g - zaciągnięcia kredytu,
  3h - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  3i - ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  3j - przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka",
  3k - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na budowę bloku operacyjnego w Namysłowie,
  3l - ustalenia wkładu własnego Gminy Namysłów na realizacje projektu pn. Pomocna dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3ł - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Rychnów,
  3m - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice,
  3n - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego,
  3o - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do programu "Odnowa wsi" w województwie opolskim,
  3p - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Smarchowice na lata 2008-2015,
  3r - w sprawie realizacji zadań wchodzących w skład Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  XXXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz K. Kuchczyński
przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 28 maja do 8 lipca 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVII sesji w dniu 27 maja 2010 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
(Przyszedł radny M. Wójciak, w sesji uczestniczyło 20 radnych).
Ponadto Burmistrz poinformował, że wpłynęło do niego pismo od Zarządu Browaru w Namysłowie, który wyraża zainteresowanie podjęciem wstępnych rozmów, dotyczących propozycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie na zakup zamku wraz z  przyległym do niego kompleksem zabudowań. W piśmie zaproponowano ustalenie terminu spotkania w powyższej sprawie.
Burmistrz poinformował, że od dłuższego czasu naciskał Prezesa Browaru zapytaniami, kierowanymi także od Rady Miejskiej, co zamierza zrobić z zamkiem. Miesiąc temu spotkał się z właścicielami zamku - Panami Gostomskimi oraz z Prezesem, którym zakomunikował, że mieszkańcy miasta są zaniepokojeni stanem obiektu. Na początku obiecywano, że zamek będzie świetnie utrzymany, remontowany i zagospodarowany, minęło tyle lat i nic z tego nie wyszło. Zaproponował zatem, aby miasto przejęło obiekt ponownie. Właściciele wyrazili zainteresowanie wobec propozycji.
Kolejno Burmistrz poinformował, że zamierza powołać komisję negocjacyjną z udziałem własnym, a także Pani Skarbnik, Naczelnika T. Bagińskiego, Naczelnik B. Ciupą i Radcą Prawnym w celu rozpatrywania i prowadzenia dyskusji odnośnie propozycji przejęcia zamku. Zapewnił, że na bieżąco będzie informował Radę Miejską o konkretnych wynikach negocjacji.
Następnie poinformował o piśmie, które otrzymał w kwietniu br. od Pana Jozsefa Szena Burmistrza Kiskore - miasta partnerskiego, którego treść była następująca:
"Szanowny Panie Burmistrzu, Grono Przedstawicieli! Drodzy przyjaciele!
Przyjaźń polsko-węgierska ma już za sobą ponad tysiąc lat. Związek Namysłowa z Kiskore trwa już 10 lat. Oficjalnie w tym roku mija siedem lat. Podczas tego okresu mieliśmy okazje spędzić wiele miłych chwil w przyjaznej atmosferze, pełnych dobrych wspomnień, które udowadniają, że tak długa przyjaźń naszych narodów nie jest przypadkowa.
W związku z tym, grono przedstawicieli oraz mieszkańcy Kiskore, w celu umocnienia naszej przyjaźni, pragną przekazać popiersie naszego wspólnego króla Stefana Batorego, wykonane z granitu przez Gabora Varga, którego dzieła zdobią niejedno miejsce w naszym mieście.
Jeśli Grono Przedstawicieli oraz mieszkańcy Namysłowa przyjmą od nas to dzieło na znak przyjaźni, z radością spełnimy nasz obowiązek wobec braterstwa naszych ludów oraz mieszkańców naszych miast.
Z przyjacielskimi pozdrowieniami Szen Józef Burmistrz miasta Kiskore."
Burmistrz uznał to za miły akcent ze strony przyjaciół węgierskich. W związku z powyższym planuje, aby plac przed dworcem PKP, który w tej chwili nie ma konkretnej nazwy, nazwać "Placem Króla Stefana Batorego" i w odpowiednim miejscu postawić popiersie. Jednak przed tym należy przeprowadzić całą procedurę formalną. W odpowiednim czasie złoży stosowny wniosek do Rady Miejskiej w tej sprawie.
Następie Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych do obejrzenia galerii zdjęć lotniczych, zaprezentowanych na korytarzu przed salą, przedstawiających Namysłów w różnych latach. Planuje się wystawić tą ekspozycję w Rynku dla mieszkańców. Zdjęcia są również umieszczone na stronie internetowej Urzędu.
W tym miejscu Burmistrz poprosił Komendanta SM A. Oleksaka, o krótkie przedstawienie historii organizowanych, głównie przez niego, biegów "Namysłów-Ukraina". Dodał, że w tym roku był to już piąty bieg.
Poinformował, że w przyszłości planowane jest przedstawienie na sesji Rady szerszej informacji w tym zakresie, łącznie z prezentacją zdjęciową oraz uczestnictwem osób biorących udział w sztafetach.
Pan A. Oleksak poinformował, że bieg funkcjonuje od 2004 r., chociaż plany jego zorganizowania powstały już rok wcześniej. Miał się on odbyć z okazji otwarcia cmentarza Orląt Lwowskich przez Prezydenta Kwaśniewskiego i Prezydenta Juszczenkę. Jednak inicjatywa od Pana Michała Stadniczuka wyszła zbyt późno i nie można było zorganizować tego biegu. Dlatego podjęto próbę zorganizowania go w pierwszą rocznicę otwarcia Cmentarza Orląt, w dniach 30.06.-02.07.2006 r. Ponieważ bieg okazał się dosyć ciekawą imprezą, na którą było tylu chętnych, nadal będzie kontynuowany. Rok później odbyła się druga sztafeta w dniach 24-26.08.2007 r. Ze względu na małą katastrofę ekologiczną została przełożona o miesiąc dalej. Metą tej sztafety była Otynia, ponieważ 80 lat temu urodził się tam Pan M. Stadniczuk. Trzecia sztafeta odbyła się między 03-07.07.2008 r., której celem było miasto partnerskie Jaremce. Czwarta sztafeta odbyła się do Stanisławowa. W tym roku, piąta sztafeta do Kamieńca Podolskiego liczyła ok. 950 km, była najdłuższą sztafetą. Jeżeli wszystko potoczyłoby się szczęśliwie, za rok planuje zorganizować sztafetę do Zbaraża w trochę zmienionej formule. Ponieważ w tym czasie przypadała będzie 70 rocznica rozstrzelania profesorów lwowskich, we Lwowie zostanie odsłonięty nowy pomnik. Wykonawcę pomnika wyłoniono w drodze  konkursu, rozstrzygniętego przez Prezydenta Wrocławia i Prezydenta Lwowa i przez obu Prezydentów zostanie odsłonięty. Start planuje się na dzień przed tym wydarzeniem, sprzed pomnika rozstrzelanych profesorów lwowskich we Wrocławiu pod Politechniką, a zakończenie we Lwowie w momencie otwarcia pomnika. Dodatkowo w przyszłym roku planuje wziąć udział w biegu 15 namysłowskich motocyklistów. W tym roku sztafeta miała bardzo ciekawy przebieg, ponieważ jednym z celów było nie tylko upamiętnianie mieszkańców Namysłowa - byłych kresowiaków, którzy tutaj przybyli, ale także tych co pozostali i tam zginęli. W trackie biegu kładziemy bardzo duży nacisk na spotkania, szczególnie w środowiskach polonijnych, choć nie tylko. Poinformował, że m.in. w Mościskach siedziba Towarzystwa Kultury Polskiej mieści się dokładnie w tym samym budynku co UPA. Dwie flagi wiszą praktycznie obok siebie. Dlatego nie da się uniknąć w pewnym momencie rozmów tego typu, czy pozwolono sztafecie przybyć, mimo że w zeszłym roku rajd bandery został zatrzymany na granicy. Jednak wszędzie tłumaczono, że bieg nie ma w podtekście żadnych politycznych przesłanek. Jest to bieg typowo nastawiony na pogłębianie nowych znajomości i nowych przyjaźni. W tym roku odbyło się spotkanie z polakami mieszkającymi w Mościskach, którzy liczą 45% wszystkich mieszkańców miejscowości. Ponadto poinformował, że 45% członków Rady Miejskiej to Polacy, Przewodniczącym Rady też jest Polak. Spotkanie to odbyło się po raz trzeci, na przyszły rok także otrzymano zaproszenie.
Następie członkowie sztafety spotkali się już po raz drugi z  Polakami mieszkającymi w Otynii, u których mieszkali. Wielu z nich do tej pory ma rodziny w okolicach Ligoty Książęcej, Brzozowca, Mikowic.
Podkreślił, że bardzo mile zostali przyjęci w Zaleszczykach, ponieważ na granicy miasta czekało 10 biegaczy z klubu biegacza z Kolegium Rolniczego w Zaleszczykach razem z Panem Dyrektorem na czele, którzy na ostatnim odcinku 100 km Borszczów - Kamieniec Podolski towarzyszyli polskim biegaczom, wyposażeni w namysłowskie stroje. Bieg odbył się wspólnie pod flagami polską i ukraińską. Dodatkowo bardzo miłym elementem było powitanie samej sztafety przez dzieci i młodzież w strojach ludowych chlebem i solą. Jak powiedziała jedna z mieszkanek w tym czasie po raz pierwszy od 17 września 1939 roku, pojawiły się tam polskie flagi. Metą był Kamieniec Podolski, gdzie w Katedrze została odprawiona msza św. W czasie mszy została odsłonięta i poświęcona tablica - jedyna polskojęzyczna, umieszczona na terenie katedry. Miasto Kamieniec Podolski jest zaraz po Lwowie najliczniej odwiedzanym miastem naszych kresów. Dodał, że tablice takie znajdują się także we Lwowie, Stanisławowie, Jaremczy naprzeciwko wejścia do Urzędu na pięknym dużym obelisku. W każdym miejscu gdzie była sztafeta, zostawia po sobie taki ślad. Bieg za każdym razem uzgadniany jest z dowództwem straży granicznej, z konsulatem Ukrainy we Lwowie, a także ubezpieczony w PZU. Patronat medialny nad sztafetą po stronie ukraińskiej sprawuje Kurier Galicyjski, który w zeszłym roku bardzo ładnie opisał pobyt sztafety. Dzięki temu, że współpracują także z Urzędem Wojewódzkim w Stanisławowie, gdzie jeszcze do niedawna gubernatorem-Wojewodą był Pan Paliczuk, wcześniejszy Mer partnerskiego miasta Jaremcze, informacje o biegu od dwóch lat ukazują się w siedmiu największych agencjach informacyjnych Ukrainy. Sądzi, że w tym roku będzie tak samo. Zawsze wydawana jest specjalna gazetka poświęcona biegowi oraz widokówka. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i certyfikat ukończenia biegu. Ale o tym będzie okazja szerzej porozmawiać, gdy przedstawi prezentację, aby radni mogli wizualnie zobaczyć jak to faktycznie wyglądało.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawione informacje oraz Panu Oleksakowi za relację z przebiegu "Sztafety Przyjaźni" - taką oficjalnie nosi nazwę ten bieg na kresy. Nawiązując do ostatniej sztafety, poinformował, że w Zaleszczykach właśnie ukazała się książka pt. "Na przełomie stuleci", w której opisano historię całej szkoły Zaleszczyk od 1904 r., tj. daty powstania szkoły, początkowo ogrodniczej, a teraz nazwanej collegem. Są tam akcenty współpracy z Namysłowem, konkretnie z naszym Urzędem i zespołem Szkół Rolniczych, opatrzone zdjęciami i opisami. Książkę tą Dyrektor collegu przekazał Burmistrzowi, która znajdzie się w izbie pamięci, utworzonej w budynku dworca kolejowego. Zachęcił do zapoznania się z zaprezentowaną książką.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady prosił przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń i zaopiniowania projektów uchwał:

 1. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan W. Dzwoniarek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty w dniu 07.07.2010 r. członkowie przyjęli informację nt. działalności spółki ZEC za 2009 r. oraz pozytywnie - jednogłośnie zaopiniowali projekty uchwał. Projekty 3j i 3k - 5 głosów za, 1 wstrzymujący.
 2. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Pani B. Leszczyńska poinformowała, że Komisja odbyła dwa posiedzenia tj. 29.06.2010 r. w programie której było:
  1. Zapoznanie się z informacją nt. osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży Gminy Namysłów. W czasie, której informację złożył koordynator sportu szkolnego Pan Stanisław Zimoch.
  2. Zapoznanie się z informacją nt. klubów sportowych - baza, osiągnięcia, problemy.
   Dodała, że na posiedzeniach Komisji Oświaty problemy są analizowane, radni wsłuchują się w nie. Posiedzenie komisji nie było żadną kampanią, wynikało z planu pracy, który był opracowany w dniu 12.01.2010 r., 26.01.2010 r. zatwierdzony i przyjęty 28.01.2010 r. Komisja odbyła się w czerwcu, zgodnie z planem pracy. Nasuwa się pytanie merytoryczne, które pozostawiła dla siebie. Następnie 07.07.2010 r. o godz. 14.00 odbyła się połączona komisja, na której pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał - jednogłośnie, natomiast przy 3k - jedna osoba się wstrzymała. Ponadto poruszono wiele spraw różnych.
 3. Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Pan Jan Kozyra poinformował, że na posiedzeniu w dniu 06.07.2010 r. przyjęto informacje od Dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie nt. stanu sanitarno-epidemiologicznego w gminie. Następnie zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, jedna uchwała stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący.
 4. Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pani J. Bartosińska poinformowała, że w dniu wczorajszym komisja pozytywnie przyjęła informację o działalności ZEC Spółki z o.o. w Namysłowie za 2009 rok, na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wydała pozytywną opinię odnośnie wyznaczenia do sprzedaży i zamiany nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów, tj. w Bukowie Śl., w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej. Komisja również na wniosek Burmistrza wyraziła pozytywną opinię w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego tj. węzeł cieplny z przyłączem przy ul. Dworcowej. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Przy projekcie 3k, 4 radnych było "za", 1 wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia następujących uchwał Rady Miejskiej:

3a - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Przewodniczący Rady przypomniał, że do projektu uchwały wprowadzono poprawki, które zostały omówione na posiedzeniach komisji.
Radny M. Wójciak w związku z tym, że wczoraj spóźnił się na komisję Budżetowo Gospodarczą zapytał, w kwestii formalnej - w uchwale nr 3a wpisano kwotę 300 tys. zł, a decyzję o przyznaniu tych środków radni będą podejmowali w późniejszej uchwale. Wynika z tego, że najpierw jest podjęta decyzja, że środki są w budżecie, a dopiero potem Rada decyduje, że je przyznaje. Wydaje mu się, że kolejność powinna być odwrotna.
Burmistrz poinformował, że problem ten był poruszony już na jednej z komisji przez Pana J. Kozyrę. W przyszłości w takich przypadkach będzie to poprawione i odwrócona kolejność podejmowania uchwał.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXVIII/363/10 w załączeniu do protokołu sesji.

3b - trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwałę podjęto jednogłośnie: 20 - za, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było.
adTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));