Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIX/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 23 września 2010 roku

Protokół Nr XXXIX/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 23 września 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez zdjęcie dwóch punktów: 3a - projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa oraz punktu 4.- Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
Burmistrz K. Kuchczyński wyjaśnił, że projekt uchwały 3a dotyczy rewitalizacji miasta Namysłowa, pewne decyzje odnośnie rewitalizacji i naboru wniosków, mają zapaść jutro na Zarządzie Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz, dopiero po tych decyzjach może przedłożyć ostatecznie projekt uchwały Radzie Miejskiej, która podejmie decyzję o podjęciu uchwały. W przeciwnym razie, po czasie jeżeli ktoś badałby cały wniosek rewitalizacji, mógłby od strony formalno-prawnej to przedsięwzięcie unieważnić. Dlatego prosi o wycofanie projektu uchwały. Jednocześnie wnioskuje do Rady, aby w przyszłym tygodniu w środę 29.09.2010 r. o godz. 14.00 odbyła się sesja, na której po posiedzeniu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, będzie możliwość uprawomocnienia się uchwały.
Wyjaśnił, że pośpiech z podjęciem uchwały podyktowany jest tym, iż do 30.09.2010 r. należy dostarczyć ją do Urzędu Marszałkowskiego. Przypomniał, ze jest o co walczyć, bo dla gminy Namysłów zapisano 1 mln. euro. Stąd taka prośba do Rady Miejskiej.
Natomiast co do punktu 4, poinformował, że do dzisiaj czekał na opinię z RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. Obiecano, że do sesji opinia przyjdzie. Jednak z rana RIO przysłało faxem informację, że ze względu na nieobecność osoby, która miała podpisać opinię zostanie przesłana w późniejszym terminie. Dlatego punkt ten musi być wycofany z porządku obrad dzisiejszej sesji. Informacja ta będzie przedłożona do porządku obrad najbliższej sesji, czyli 29.09.2010 r.
Punkty: 3a - projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa oraz 4. - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, zostały jednogłośnie wycofane z porządku obrad sesji – 18 głosami "za".
Następnie przyjęto jednogłośnie porządek obrad – 18 głosami "za".
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  3a - wycofano -
  3b - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli,
  3c - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  3d - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  3e - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie,
  3f - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie,
  3g - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie,
  3h - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jastrzębie na lata   2008-2015,
  3i - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michalice na lata 2009-2016,
  3j - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
 4. - wycofano -
 5. Roczne Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Przyszedł radny M. Wójciak - obecnych na sesji radnych 19.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz K. Kuchczyński
przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 10 lipca do 22 września 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVIII sesji w dniu 9 lipca 2010 r. (W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Ponadto Burmistrz w nawiązaniu do informacji o ogłoszonych przetargach i udzielonych zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją poinformował, że gmina nie ma przygotowanych żadnych projektów na budowy dróg. Gdyby ogłoszono jakiś nabór wniosków, to gmina nie mogłaby nic zrobić, dlatego chce się przygotować do ewentualnych przyszłych inwestycji.
W sprawie zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia odkomarzania na terenie Gminy Namysłów przypomniał, że gmina otrzymała środki centralne, w kwocie 17 tys. zł na odkomarzanie. Gmina zwróciła się z zapytaniem, czy mogłaby przeznaczyć pieniądze dla powodzian. Odpowiedź była taka że, są to środki znaczone i albo będą przeznaczone na odkomarzanie, albo należy je zwrócić. Podjął więc decyzję, ale z mieszanymi uczuciami.
Następnie zaprosił obecnych, by w wolnej chwili, odwiedzili salę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie udało się uratować kilka zabytkowych rzeczy. Ponadto wykonano 20 dodatkowych krzeseł do sali ślubów, takich samych jak 7 starych.
W sprawie zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 3 w Namysłowie" wyjaśnił, w związku z różnymi opiniami na temat prowadzonych prac na terenie trzech obiektów, że w początkowej fazie, kiedy były przygotowywane przez jego pracowników pewne zamierzenia remontowe, wyliczono koszt tych prac na kwotę ponad 800 tys. zł. Po wnikliwej analizie doszedł do wniosku, że w efekcie nie byłyby to żadne konkretne remonty. Gdyby realizowano pierwotny zakres, to prace zakończono by jeszcze w okresie wakacyjnym. Natomiast w momencie jego zwiększenia z ponad 800 tys. zł , kosztorys inwestorski wyniósł ponad 3 mln. zł., po przetargu 2.200 tys. zł. Jednak zanim gmina napisała wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych, zanim otrzymała środki, podpisać umowę, rozpoczęcie prac przeciągnęło się o półtora miesiąca. Stąd też w chwili obecnej zaistniały pewne trudności. Gmina stara się je minimalizować, prosi o pomoc szkoły, i inne instytucje, aby dzieci mogły w tym czasie przebywać.
Poinformował, że Pani Naczelnik WOiKF J. Skrok spotyka się z rodzicami i stara się wytłumaczyć trudności i przeszkody związane z przeprowadzanymi remontami.
Radna I. Klucowicz w związku z informacją Burmistrza o potrzebie wykonania dokumentacji projektowej na budowę dróg, w razie składania wniosków na pozyskanie środków finansowych na ten cel zapytała, czy droga Namysłów-Józefków ma opracowaną dokumentację i czy gmina mogłaby skorzystać z dotacji programu tzw. "schetynówka" na budowę tej drogi. Dodała, że droga ta jest w bardo złym stanie.
Burmistrz odpowiedział, że gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną na tą drogę. Wyjaśnił, dlaczego odcinek Namysłów-Michalice jest wyremontowany, a do Józefkowa nie. W/w droga spełniła warunek pozyskania środków zewnętrznych, tzn. w większości przebiega w granicach administracyjnych miasta Namysłowa. Tak jak w programie "schetynówki", musi spełnić określone wymogi, m.in. łączenie dróg innych - wyższych kategorii. Ten warunek spełniono w przypadku drogi łączącej ul. Pułaskiego w Namysłowie z Kamienną. Z jednej strony jest droga powiatowa, a po drugiej stronie droga krajowa. Dlatego na budowę drogi, o której mówiła radna I. Klucowicz, nie można pozyskać środków ze "schetynówki". Jednak ma na uwadze ten odcinek drogi i zależy mu na tym, aby był zrobiony.
Radny J. Kozyra, odnosząc się do informacji w sprawozdaniu Burmistrza, uzupełniając pytanie radnej I. Klucowicz, stwierdził, że przed wakacjami ze środków które pozostały z przetargów on i komisja wnosił, aby na każdym osiedlu wykonać projekty po 2-3 drogi za oszczędzone 100 tys. zł. Oczywiście wniosek ten nie przeszedł. A chodziło tu właśnie o to, o czym Burmistrz mówił, że gmina nie posiada gotowych projektów na ewentualne nabory w programach.
Burmistrz odpowiedział, że to zostało zrealizowane, a teraz informował o kolejnych projektach, które należałoby zrobić. Uważa, że nie zawsze gdy gmina ma pewne oszczędności, to od razu ma przeznaczać na projekty. Potrzeb jest o wiele więcej. Dlatego teraz przy dogodniejszych warunkach zdecydowano o przeznaczeniu tej kwoty na projekty.
Radny J. Płaczek  stwierdził, że remonty przedszkoli są bardzo ważną sprawą, tylko dlaczego rodzice zostali tak późno o tym powiadomieni?
Burmistrz oświadczył, że jest to zbędna ocena. Poinformował, że dyrektorzy o wiele wcześniej wiedzieli o zamiarze remontów i rozmawiali o tym z rodzicami informując, że przyjdzie czas utrudnień w związku z tym. Moment ten nadszedł, ale jeszcze miesiąc czy dwa i nie poznamy tych obiektów.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o sprawozdania z posiedzeń komisji i opiniowania projektów uchwał.
Pan Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że na posiedzeniu w dniu 17.09.2010 r. komisja przyjęła informację z działalności Spółki ADM za 2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r., a także pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji.
Pani Barbara Leszczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja odbyła dwa posiedzenia od ostatniej sesji. Pierwsze w dniu 13.09.2010 r. podzielone na dwie części: w hali "Orzeł" i na dużej Sali narad Urzędu Miejskiego. Zaproszeni zostali po trzech przedstawicieli klubów sportowych. Najpoważniej potraktował to klub zapaśniczy, z którego przybyło 5 czy 6 osób. Pozostałe kluby zlekceważyły zaproszenie. Szkoda, bo na posiedzeniu komisji uczestniczyło dwóch posłów: Pan Łukasz Tusk i Pan Andrzej Buła - członek Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu przy Sejmie RP. Członkowie komisji są zadowoleni z posiedzenia. Pan Buła był bardzo dobrze przygotowany, merytorycznie odpowiadał na pytania, okazał się pasjonatem sportu. Zależy jej na tym, aby opracowane wnioski powiodły się, szczególnie ten dotyczący Hali "Orzeł", ponieważ będzie to służyć namysłowianom. Zwróciła wówczas uwagę na głos młodego działacza klubu "Orzeł", który z troską mówił "szanujmy pasjonatów sportu, bo jest ich coraz mniej". W dniu 21.09.2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym przyjęto informację z działalności Młodzieżowej Rady Gminy od 09.12.2009 r. do września br. Przyjęto informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. oraz pozytywnie - jednogłośnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał Rady Miejskiej. W sprawach różnych poruszono wiele spraw.
Pan Jan Kozyra - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, przekazał, iż w dniu 21.09.2010 r. głównym tematem było zapoznanie się z informacją dotyczącą umów na usuwanie odpadów komunalnych w gminie. Temat ten jest realizowany przez dwa lata. Poprosił o głos w tym temacie w punkcie: Sprawy różne. Następnie poinformował, że wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.
Pani J. Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisja przyjęła informację z działalności ADM Sp. z o.o. w Namysłowie za 2009 r. oraz sprawozdanie z OPS za 2009 r., pozytywnie oceniała realizację zadań budżetowych za I półrocze 2010 r. Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszych sesji.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie:
3b - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli.
Uchwałę podjęto jednogłośnie: 19 - za, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było.
Uchwała Nr XXXIX/381/10 w załączeniu do protokołu sesji.

3c - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Uchwałę podjęto jednogłośnie: 19 - za, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było.
_trackPageLoadTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));