Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XL/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 września 2010 roku

Protokół Nr XL/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 29 września 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, informując, że została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych.
Przewodniczący poinformował na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co oznacza prawomocność obrad.
Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Beatę Zabielną. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa,
  b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady
przypomniał, że projekt uchwały 2a opiniowany był na posiedzeniach Komisji. Przystąpił do podjęcia uchwał:

2a - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr XL/390/10 stanowi załącznik do protokołu.

2b - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów w dniu 21 listopada 2010 r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr XL/391/10 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 331/2010 z dnia 24 września 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. - opinia pozytywna.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, została przyjęta jednomyślnie przez Radę Miejską.
(Informacja stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady
poinformował, że od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja, ani odpowiedź na interpelację.
Radna B. Leszczyńska zapytała, czy w szkołach prowadzone są pogadanki z uczniami na temat dopalaczy? Jeżeli tak, to kto je prowadzi? Dodała, ze Kluczborku były już dwa przypadki zgonów po zażyciu dopalaczy.
Burmistrz poinformował, że prowadzona jest na szeroką skalę akcja w sprawie dopalaczy. Wczoraj nawet kilkoro dzieci zatruło się dopalaczami, prowadzone są określone czynności z tym związane. Ma nadzieję, że w krótkim okresie czasu gmina dostanie takie prawne możliwości, aby pozamykać sklepy z dopalaczami.
Naczelnik WOiKF J. Skrok poinformowała, że w szkołach prowadzone są, w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania patologii, pogadanki - zajęcia z uczniami dotyczące szkodliwości dopalaczy. Działania prowadzone są przez pedagogów i specjalistów z województwa opolskiego.
Radny J. Pawłowski zapytał kiedy będą przewidziane do wykonania barierki zabezpieczające przy wyjściu z Gimnazjum nr 2 w Namysłowie.
Następnie stwierdził, że kiedy była robiona ul. Reymonta to wjazd do gimnazjum pod szkołę był bardzo dokładnie wyprofilowany, ale z drugiej stronie drogi jest on bardzo wysoki, zgłaszali to mieszkańcy, którzy z niego korzystają.
Burmistrz zapewnił, że zostanie to sprawdzone i naprawione, ponieważ zadanie nie zostało jeszcze odebrane. Zbierane są wszelkie zastrzeżenia, w celu ich poprawy. W ostatnim czasie pojawiło się wiele wózków inwalidzkich, którymi poruszają się osoby po chodnikach, zależy mu na tym, aby zjazdy z chodników były łagodne, i nie sprawiały przeszkód dla wózków. Barierki, o których mówił radny, będą zamontowane.
Radny J. Pawłowski stwierdził, że są one potrzebne już teraz, ponieważ rok szkolny się zaczął.

Ad. 5 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej od UNIKIDS - Uniwersytet Dziecięcy - prośba o ufundowanie stypendiów Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS dla zdolnych, lecz mniej zamożnych dzieci z Namysłowa i okolic. Przewodniczący zaproponował skierować pismo do Burmistrza z prośbą o rozważenie, czy jest możliwość pomocy zgodnie z tą prośbą.
Naczelnik J. Skrok poinformowała, że 15 minut temu kontaktował się z nią Pan Fior z wyjaśnieniem, że pismo do Rady Miejskiej nie dotyczy budżetu gminy, ale fizycznie do radnych, aby wsparli finansowo jakieś dziecko.
Naczelnik W. Myca przekazała, że gmina jak może to pomaga, tj. wynajęcie sali i sprzętu.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni złożyli ostatnie w tej kadencji oświadczenie majątkowe, w związku z art. 24 h pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Po przeanalizowaniu oświadczeń nie stwierdził żadnych zastrzeżeń. Ewentualne drobne uchybienia zostały na bieżąco poprawione. Kopie oświadczeń niebawem prześle do Urzędu Skarbowego w Namysłowie.

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna B. Leszczyńska poinformowała, że będąc w Liceum Ogólnokształcącym spotkała członków Młodzieżowej Rady Gminy, którzy chcieli przeprosić radnych za nieobecność na posiedzeniu Komisji Oświaty,  na której omawiano działalność tej Rady, ale nie wiedzieli o tym spotkaniu.
Dodała, że w Radzie są jakieś osobiste niedomówienia.
Przewodniczący stwierdził, że opiekun Rady Pan J. Pawłowski porozmawia z młodzieżą w tej sprawie.
Naczelnik W. Myca prosiła radnych o dostarczenie swoich zdjęć, w celu wykonania pamiątek na koniec kadencji Rady.

Przewodniczący zamknął obrady XL sesji Rady Miejskiej o godz. 12.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2010-10-28
Data udostępnienia do publikacji: 2010-11-08
Metryczka
 • opublikowano:
  10-11-2010 09:00
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2460
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu