Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XL/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 września 2010 roku

Protokół Nr XL/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 29 września 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, informując, że została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych.
Przewodniczący poinformował na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co oznacza prawomocność obrad.
Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Beatę Zabielną. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa,
  b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady
przypomniał, że projekt uchwały 2a opiniowany był na posiedzeniach Komisji. Przystąpił do podjęcia uchwał:

2a - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr XL/390/10 stanowi załącznik do protokołu.

2b - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów w dniu 21 listopada 2010 r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami "za".
['secondTracker._trackPageLoadTime'] ]; (function(d, t) { var g = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; g.src = '//www.google-analytics.com/ga.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); }(document, 'script'));