Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLI/10 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 28 października 2010 roku

Protokół Nr XLI/10
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
z dnia 28 października 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 14.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję informując, że została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po czym odczytał wniosek Burmistrza o zwołanie sesji, z załączonym porządkiem obrad.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad.
Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego - p. Beatę Zabielną. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono, przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  2a - w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  2b - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz K. Kuchczyński
stwierdził, że Pani Skarbnik poinformuje o szczegółowych kwotach dotyczących zadania z projektu uchwały.
Następnie poinformował, że zasadniczą przyczyną zwołania dzisiejszej sesji, jest złożenie przez gminę wniosku, a dokładnie zagwarantowanie własnego udziału na zadanie pn. "Biały Orlik". Był bardzo krótki czas na złożenie wniosku. Poinformował, że jest to program rządowy. Okazało się, że tylko dwa miasta w województwie opolskim skorzystają z niego - Namysłów i Strzelce Opolskie. Wyjaśnił, że chodzi tu o wybudowanie sztucznego lodowiska, do wyboru były dwa rozwiązania, tj.:

 • rozkładane urządzenia na zimę, składane w okresie letnim, przechowywane w innym miejscu,
 • drugie rozwiązanie, które gmina wybrała, czyli na trwałe zamontowany agregat, pod taflą lodową. Lodowisko o wymiarach 20m/20m.

W tym momencie na obrady sesji dołączyli radni M. Wójciak oraz Z. Mrugała - na sesji uczestniczy 20 radnych.
Przekazał, że już przy temperaturze ok. 0ºC, także przez okres późnej jesieni, zimę, aż do wczesnej wiosny lodowisko będzie funkcjonowało.
Przez zastosowanie odpowiednich urządzeń, będzie możliwe funkcjonowanie lodowiska przez całą zimę i jeszcze dłużej. Planuje się zakupić dwa kontenery, na wypożyczalnię łyżew, kasę oraz możliwość osuszenia się. Wstęp na lodowisko będzie bezpłatny, jedyną możliwością zarobkową dla gminy będzie wypożyczalnia łyżew.
Przewodniczący Rady prosił Panią Skarbnik, aby omówiła także zmiany budżetowe w projekcie uchwały oznaczonej "2b".
Skarbnik Gminy I. Wilczyńska poinformowała, że gmina przystępuje do realizacji projektu "Biały Orlik". Zadanie to jest dofinansowane z budżetu państwa, możliwość dofinansowania w 50% do wartości zadania kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota otrzymania dofinansowania wynosi 300 tys. zł. O taką kwotę Gmina Namysłów wystąpiła i uwzględniła ją już w projekcie uchwały budżetowej. Całość zadania planuje się na kwotę 650 tys. zł., z czego 50 tys. zł są to dodatkowe koszty, które zawsze wychodzą w trakcie realizacji inwestycji, w celu ulepszenia funkcjonowania danego obiektu. Dlatego poprosiła o przyjęcie po stronie wydatkowej kwoty 650 tys. zł, po stronie dochodowej kwoty 300 tys. zł  tytułem dotacji i po stronie przychodowej,  czyli zgodę na zaciągniecie kredyt, celem uzupełnienia środków własnych w wysokości 350 tys. zł.
Natomiast w dniu dzisiejszym radni otrzymali dwie zmiany do projektu uchwały budżetowej, pierwsza związana jest ze złożeniem przez gminę wniosków o finansowanie w ramach programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa, Programu "Aktywnie Lepiej" - realizowanego przez zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie. Planuje się termin rozpoczęcia zadania obu programów od 1 listopada br. Dlatego prosiła o przyjęcie po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 7,5 tys. zł przy realizacji programu "Aktywnie Lepiej". Natomiast drugim programem jest program "Zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011". Dodała, że dzieci będą mogły korzystać z dodatkowych zajęć, ze środków także w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał.

2a - w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Radny J. Kozyra zapytał w którym miejscu będzie zlokalizowane lodowisko?
Burmistrz odpowiedział, że przy ul. Kolejowej obok zielonego Orlika. Dodał, że jest to dobra lokalizacja, potwierdził to fachowiec z firmy, która realizuje takie zadania.
Radny M. Wójciak stwierdził, że będzie to kolejny obiekt sportowy i dobrze by było aby ustalić przed wykonaniem lodowiska, kto będzie tym obiektem administrował, jak sobie wyobrażamy zabezpieczenie lodowiska, ponieważ będzie ono kolejnym elementem do niszczenia dla wandali. Jak obiekt ten mógłby być wykorzystany w lecie, albo jak będzie zabezpieczony w tym czasie. Czy producent, ktoś kto proponuje ten projekt, ma rozwiązanie na lato? Prosił o potwierdzenie, czy rzeczywiście wstęp na obiekt będzie wolny w całości dla dzieci i dorosłych? Bo koszty utrzymania obiektu będą dość wysokie, tym bardziej że będzie na stałe zamontowany. Zapytał, czy na pewno jest to słuszne, iż wstęp będzie darmowy.
Burmistrz wyjaśnił, że warunkiem otrzymania dotacji na budowę lodowiska był wolny wstęp, aby obiekt ten było ogólnodostępny. Inne jednostki, u których funkcjonuje już lodowisko podpowiadały, że zarobić można na wypożyczaniu sprzętu, natomiast nie można pobierać opłaty wstępu. Co do kosztów utrzymania to na pewno będą, tak jak na boiskach Orlika, m.in. światło, czystość. Ale stara się, aby koszty te były po minimalnych kwotach.
Staramy się wcześniej  gasić światło gdy już nie jest ono konieczne. Prosi użytkowników boisk, aby tak ustalali harmonogramy, aby jak najmniej trzeba było włączać światło. Na pewno gminę będzie to kosztowało, podobnie jak utrzymanie kortów, basenu, stadionu, "Orlików".
Zarządzanie obiektem na razie spadnie na dyrektora Gimnazjum Nr 2.
W przyszłym roku, okaże się co ustali nowy samorząd. Może powoła jednostkę, która będzie administrowała obiekty sportowe w naszym mieście. Nowy obiekt na pewno nie będzie bezpański.
Radny M. Wójciak zapytał, czy obiekt ten będzie oświetlony.
Burmistrz przytaknął.
Radny M. Wójciak uznał, że gmina podejmuje się wspaniałej inwestycji, cieszy się z niej. W innych województwach obiekty takie działają. Zapytał jaki jest roczny koszt utrzymania sztucznego lodowiska z oświetleniem.
Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy trudno to wycenić, ponieważ koszty energii pracy agregatu, zależą od temperatury powietrza. Agregat pracuje cały czas przy temperaturze plusowej do 0ºC, natomiast wyłącza się przy minusowej temperaturze powietrza. Ilość zużytej energii na oświetlenie, zależy od tego jak długo lodowisko będzie czynne w ciągu dnia.
Radny J. Pawłowski zapytał, czy jeżeli lodowisko będzie administrowało Gimnazjum, czy w ślad za tym pójdzie finansowanie utrzymania obiektu przez Gimnazjum.
Burmistrz wyjaśnił, że Gimnazjum samo nie byłoby w stanie utrzymać obiektu. Gmina zapewni środki na ten cel. Na pewno nie odbędzie się to kosztem pieniędzy placówki.
Radny M. Wójciak poinformował, że na boiska "Orliki" konieczny jest zakup specjalnego urządzenia do należytej eksploatacji nawierzchni gumowej. Czy zaplanowano zakup podobnego urządzenia do utrzymania tafli lodowcowej. Czy będzie potrzebna tzw. rolba, czy wystarczy polewanie wodą?
Burmistrz poinformował, że do bieżącego utrzymania tafli lodowej potrzebna jest odpowiednia maszyna, której koszt wynosi 100 tys. zł. Dlatego w pierwszym roku funkcjonowania obiektu, planuje wynajmować usługę w tym celu.
Wzorem Szkoły Podstawowej Nr 4, która we własnym zakresie wynajmowała sprzęt ze spółki EKOWOD na porządkowanie swoich boisk.
Radna J. Bartosińska zapytała, w kontekście powstania kolejnego obiektu sportowego w mieście, czy Burmistrz rozważa możliwość powołania jednej instytucji, która objęłaby administrowanie obiektów sportowych.
Burmistrz uznał, że niezręcznie jest mu teraz o tym mówić, ponieważ kończy się kadencja. Uważa, że będzie to jedna z pierwszych decyzji nowo wybranego Burmistrza.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały "2a" w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 20 głosami "za".
Uchwała nr XLI/392/10 stanowi załącznik do protokołu.

2b - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Radny J. Kozyra stwierdził, ze na ostatniej stronie załącznika do uchwały jest pozycja - przebudowa dróg i chodników z wymienionymi ulicami: Mickiewicza, Piłsudskiego, na Oławskiej się kończy. Do końca roku pozostało 2 miesiące, a na ten rok przewidziano kwotę 4.573 tys. zł. Zapytał co w tej kwocie będzie zrobione i czy w ogóle jest to możliwe.
Następnie wskazał, że na stronie 5 ujęto Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa, gdzie przewidziano kwotę 85 tys. zł , zapytał co będzie robione w tej kwocie w tym roku, lub co jest ewentualnie realizowane?
Skarbnik Gminy odpowiadając w sprawie zadania dotyczącego przebudowy dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej oświetlenia w ciągu ulic: Mickiewicza, Piłsudskiego, Dworcowa, Plac Wolności, Pocztowa, Podwale, B. Chrobrego, Oławska w miejscowości Namysłów poinformowała, że zadanie to było wprowadzone przez radnych na poprzedniej sesji. Ponadto na komisjach przekazywała, że kwotę przyjętą po stronie wydatkowej w wysokości 4.573.794 zł gmina musi zabezpieczyć - wykazać w załączniku do uchwały budżetowej, tylko po to by otrzymać dofinansowanie na to zadanie.
Poinformowała, że jest już przygotowywany projekt zmiany uchwały budżetowej, gdzie będzie wykazane w tym roku 8 tys. zł, które gmina poniesie na studium wykonalności do realizacji zadania. Natomiast 8 mln. zł jest rozbite na lata 2011-2012 do faktycznie planowanych możliwości realizacji zadania, do mocy przerobowych. Jeżeli chodzi o rewitalizację, sprawa wygląda tak samo jak w przypadku przebudowy dróg, ponieważ cały czas oczekujemy na jakie zadania gmina otrzyma środki. Jeszcze nie ma dokładnej informacji kiedy będzie podpisanie umowy. W związku z powyższym nie robimy żadnych zmian w uchwale budżetowej. Jak tylko będzie wiadomo konkretnie, to zmiany zostaną przygotowane i przedstawione Radzie Miejskiej.
(Radnych - 19, wyszedł Pan Jan Drożdż).
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 19 głosami "za".
ps://bip.namyslow.eu/min/?f=cms/public/script/bip_v3/jquery-ui.min.js&version=1598428468_1490">