Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XII/12 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 1 marca 2012 roku

Protokół Nr XII/12
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 1 marca 2012 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.
Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad?
Radny M. Lewandowski w imieniu grupy radnych, w związku z otrzymaną odpowiedzią Burmistrza na interpelację wniesioną w dniu 12.01.2012 r., wniósł o wycofanie projektu uchwały nr 29 - zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (dot. projektowania jazu na rzece Widawie). Radni twierdzą, że nie jest im znana funkcja publiczna jazu. Piętrzenie, które ma spowodować to urządzenie, będzie miało znaczące oddziaływanie na ekosystem Widawy, aż po zbiornik Michalice. Dopiero pozytywna ocena oddziaływania na środowisko da możliwość ewentualnego zaakceptowania tych wydatków zaplanowanych w projekcie uchwały. Poprawka do projektu uchwały polegałaby na wycofaniu punktu 6 "Opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania zasów z mechanizmami wyciągowymi na jazie mostu na rzece Widawie" (Radni proszą o wykreślenie tej części z projektu uchwały nr 29).
Burmistrz zaproponował, aby wniosek rozważyć w punkcie 3 przy omawianiu tej uchwały.
Radni wyrazili zgodę.
Więcej uwag i propozycji zmian do porządku obrad nie wniesiono.
Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2012-2014,
  2) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2012 roku,
  3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów,
  4) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa",
  5) włączenia Gimnazjum w Ligocie Książęcej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej,
  6) zaciągnięcia kredytu,
  7) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  8) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej,
  9) pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych,
  10) zmiany uchwały sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  11) zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom,
  12) zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom,
  13) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania  przestrzennego gminy Namysłów,
  14) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  15) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe i Igłowice,
  16) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice,
  17) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka,
  18) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów,
  19) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
  21) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok,
  22) zatwierdzenia planu pracy komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok,
  23) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok,
  23) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012  rok,
  24) zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok,
  25) funduszu sołeckiego na 2013 rok,
  26) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,
  27) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 4. Omówienie i przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2
Burmistrz K. Kuchczyński
przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XI sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 1 stycznia do 29 lutego 2012 r.  (W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Burmistrz poinformował, że jedną z najważniejszych jego decyzji podjętych w ostatnim czasie to powołanie Zastępcy Burmistrza w osobie Pana Andrzeja Galli. Poprosił p. A. Gallę o zaprezentowanie swojej osoby Radzie.
Pan Andrzej Galla przedstawił się, poinformował, że ma 46 lat. Urodził się w Niemodlinie. Podczas studiów w Opolu poznał swoją małżonkę i za nią przyjechał do Namysłowa. W 1989 r. jako nauczyciel matematyki podjął pracę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie. Następnie po 7 latach rozpoczął pracę w namysłowskim szpitalu, w którym spędził 14 lat, początkowo jako informatyk, potem kierownik działu rejestru usług medycznych, kierownik działu statystyki, zastępca dyrektora ds. administracyjnych. Po utworzeniu szpitalnej spółki został dyrektorem ds. administracyjnych, a następnie prezesem tej spółki. Od marca 2011 r., do powołania na zastępcę Burmistrza pracował jako nauczyciel informatyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich. Jego żona od 1989 r. pracuje w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie, gdzie obecnie pełni obowiązki zastępcy dyrektora tej placówki. Poinformował także, że ma dwójkę dzieci - syna 22 letniego studenta ekonomi oraz córkę 18 letnią uczennicę namysłowskiego LO. Jego hobby to sport, gra na instrumentach muzycznych oraz książki. Chciałby, aby jego dotychczasowe doświadczenia w połączeniu ze współpracą m.in. z Radą, pracownikami Urzędu Miejskiego, pozwoliły na bieżąco rozwiązywać sprawy i działać na rzecz mieszkańców Gminy Namysłów. Poinformował, że oprócz bieżących spraw, Burmistrz powierzył mu nadzór nad oświatą oraz OPS i ŚDS w Namysłowie.
Burmistrz stwierdził, iż przekonany jest, że problemy samorządu namysłowskiego są znane i bliskie p. A. Galli. Przez cały czas swojej bytności w gminie był aktywnym człowiekiem i identyfikował się z ogólnymi problemami. Przekonany jest, że godnie będzie reprezentował Gminę Namysłów, czego mu serdecznie życzył.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Panu Andrzejowi Galli z okazji objęcia tak zaszczytnej funkcji. Wyraził nadzieję, że współpraca z Radą będzie satysfakcjonująca i owocna przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Namysłów.
Burmistrz poprosił o głos p. Artura Wołoszyna Prezesa NM Polska, aby poinformował zebranych o dokonaniach i zamierzeniach firmy VELUX.
Burmistrz oznajmił, że w przyszłości zamierza wprowadzić zwyczaj zapraszania na obrady sesji szefów firm działających w Namysłowie, aby mogli przybliżyć radnym informacje o swojej działalności, sukcesach i kłopotach. Uważa, że to byłoby najlepszą formą kontaktu gminy z płatnikami podatków.
W ostatnim czasie sporo słyszy się o fermach wiatrowych, wiedza na ten temat jego i radnych zapewne nie jest duża. Dlatego na jedną z następnych sesji zaprosi przedstawicieli tej firmy, aby poinformowali o zamierzeniach związanych z Gminą Namysłów.
Pan Artur Wołoszyn przedstawił prezentację multimedialną obrazującą działalność firmy VELUX w Namysłowie. Przybliżył historię firmy, czym się dokładnie zajmuje, zalety produktów. Poinformował, że w firmie zatrudnionych jest 650 osób, docelowo na koniec 2012 r. ma być zatrudnionych 670 pracowników. Omówił strukturę organizacyjną firmy, główne założenia. Przekazał, że szczególny nacisk kładzie się na dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy całego zespołu pracowników.
Na koniec poinformował o fundacji Velux, która pomaga pracownikom, a także nastawiona jest na wsparcie inych podmiotów. Zachęcił do składania wniosków o finansowanie zadań, czy projektów.
Poinformował o planach i zamierzeniach firmy na najbliższe lata.
Na koniec zaprosił wszystkich zebranych do odwiedzin fabryki Velux w Namysłowie.
Burmistrz serdecznie podziękował Dyrektorowi Wołoszynowi za przyjęcie zaproszenia na sesję.
Burmistrz poinformował, że to już 10 lat istnienia firmy Velux w Namysłowie. Pamięta, jakie czyniono starania aby powstała ta fabryka w Namysłowie. Miał wówczas nadzieję, że po wybudowaniu i zatrudnieniu pracowników, uda się skorzystać ze wsparcia firmy. Efekty już są widoczne, m.in. sfinansowanie przez firmę zawodnikom klubu Start wyjazdu na obóz sportowy do Danii.
Burmistrz poinformował o swoich planach - marzeniach na wybudowanie przy zbiorniku w Michalicach tzw. bazy sportowej, czy stanicy. Chciałby wystąpić do zarządu firmy Velux  z wnioskiem o sfinansowanie budowy takiego obiektu.
Następnie podziękował Dyrektorowi za zaproszenie do firmy, na pewno wszyscy chętnie skorzystają z niego. Dogodny termin zostanie ustalony.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący
obrad poprosił przewodniczących, stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Pani Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 24.02.2012 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. Przyjęto plan pracy Komisji na 2012 r.,
 2. Pan Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że 27.02.2012 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Przyjęto plan pracy Komisji na 2012 r.,
 3. Pan Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że na posiedzeniu w dniu 28.02.2012 r. pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Przyjęto plan pracy Komisji na 2012 r.,
 4. Pani Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury przekazała, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 29.02.2012 r., na którym pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał. Poza projektem nr 4 „za” głosowało 3 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 1 przeciw. Przyjęto plan pracy Komisji na 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 r.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej wyrażonych na druku:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2012-2014:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/128/12.

2) w sprawie Gminnych programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2012 roku:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/129/12.

3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/130/12.

4) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa":
Radny A. Włodarczyk prosił radnych o głębsze pochylenie się nad tym projektem uchwały, zgodnie z którym Rada chce nadać tytuł Honorowego Obywatela Namysłowa przedstawicielowi firmy PKP. Jak wiadomo firma ta była właścicielem budynku dworca i zalegała Gminie Namysłów z płatnością podatku od nieruchomości. Jaka to była kwota nie wie, ponieważ nie był w stanie pozyskać tych informacji na wczorajszej komisji, nie udzielono odpowiedzi na to pytanie, stwierdzono że jest to informacja tajna. Podejrzewa, że była to kwota bardzo duża. Stwierdził, że firma - PKP nie podarowały gminie tego obiektu. Gmina kupiła obiekt za zadłużenia PKP. Sytuacja ta kojarzy mu się w taki sposób, że hipotetyczny przedsiębiorca w Namysłowie, który zalega z podatkami dla gminy, w pewnym momencie przychodzi do Urzędu i proponuje, aby gmina przejęła jego budynek w zamian za jego długi. Gmina cieszy się z tego, następnie wydaje pieniądze na remonty i za to nadaje tytuł Honorowego Obywatela Namysłowa szefowi tej firmy. Radny uważa, że tytuł Honorowego Obywatela Namysłowa powinno przyznawać się osobom, które naprawdę włożyły niesamowity wkład w rozwój gminy, oddane były całym sercem, zostawiły kawał zdrowia dla miasta. Dlatego poprosił  o przemyślenie tej decyzji. Dla niego jest to marginalizowanie tego tytułu i ściąganie go do bardzo niskiego poziomu.
Burmistrz stwierdził, że przykro mu, że młody człowiek używa takich argumentów. Uznał, że gdyby wystąpił do Rady z wnioskiem o przyznanie tytułu dla PKP to na pewno byłoby to wielką głupotą.
Poinformował, że firma PKP zaległa gminie z podatkami, ale było to nam na rękę. Wartość zadłużenia pozwoliła na przejęcie dworca na dobrych zasadach. Jednak aby przebrnąć przez wszystkie procesy tego przedsięwzięcia wymagało to bardzo dużo wysiłku jego jak i współpracowników. Gmina Namysłów jest pierwsza gminą w kraju, której udało się przejąć dworzec od PKP. W ciągu tych kilku lat, w czasie których gmina starała się tego dokonać zmieniło się 3 dyrektorów w PKP. Dopiero gdy nastał Pan Tadeusz Szulc, jako trzeci z kolei dyrektor, sprawy nabrały szybszego biegu. Pan Szulc osobiście włożył bardzo wiele pracy i wysiłku, aby pomóc w sfinalizowaniu sprawy. Nawet osobiście wstawił się w Warszawie w zarządzie PKP w naszej sprawie.
Burmistrz sugerował radnym aby zapoznali się komu do tej pory Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Namysłowa.
Uznał, że nadanie tytułu Honorowego Obywatela Namysłowa p. Tadeuszowi Szulcowi, będzie najlepszą metodą podziękowania mu za pomoc w załatwieniu sprawy.
Radny A. Włodarczyk stwierdził, że wspomniał o PKP ponieważ p. Szulc jest pracownikiem tej zadłużonej spółki. Trudno więc mówić o osobie, bo to nie była własność tego Pana. Po drugie, czy nie było w interesie PKP oddanie zrujnowanego dworca dla gminy i pozbycie się długu? Sądzi, że właśnie tak było.
Ponadto zapytał, czy jest jakakolwiek kapituła powołana do nadawania tytułu Honorowego Obywatela Namysłowa. Czy decyzja o nominacji jest tylko jednoosobowa, czy są prowadzone konsultacje z kimkolwiek.
Przewodniczący Rady poinformował, że istnieje regulamin, w którym określono kto ma uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu. Sugerował radnemu, aby zapoznał się z nim.
Burmistrz prosił, aby Rada nie generalizowała i nie oceniała osoby poprzez to gdzie pracuje.
Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa":
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych - 3 radnych, 4 wstrzymało się od głosu - Uchwała Nr XII/131/12.

5) włączenia Gimnazjum w Ligocie Książęcej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/132/12.

6) zaciągnięcia kredytu.
Radny M. Lewandowski w związku z uzyskanymi na posiedzeniu komisji informacjami, dotyczącymi zaciągania tego kredytu przez gminę, nie tylko w tym roku, ale cyklicznie w latach następnych na sfinansowanie inwestycji w EKOWOD zapytał, czy to będzie taka prawidłowość. Dodał, że zaciąganie kredytu kojarzy się z obciążeniem gminy, płaceniem odsetek, dlatego poprosił o dodatkowe wyjaśnienia w tej kwestii.
Skarbnik Gminy I. Wilczyńska sprostowała, iż na komisji w dniu wczorajszym informowała, że o tym czy gmina będzie zaciągała kredyt, czy wnosiła wkłady pieniężne do Spółki EKOWOD, aby ta mogła spłacać pożyczkę w WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych", będzie decydowała kondycja finansowa gminy. Nie mówiła, że co roku gmina będzie zaciągała kredyt.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/133/12.

7) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/134/12.

8) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/135/12.

9) pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/136/12.

10) zmiany uchwały sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/137/12.

11) zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/138/12.

12) zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/139/12.

13) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania  przestrzennego gminy Namysłów:
Radna L. Czarny zapytała, czy Gmina Namysłów opracowała projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz paliwa gazowe, z uwzględnieniem źródeł energii odnawialnej. Poinformowała, że "zgodnie z decyzją - rozstrzygnięciem art. 17 ustawy z 8 stycznia 2010 r. gmina miała 2 lata na opracowanie w/w dokumentu. Termin przygotowania planu kończy się 11 marca br. Plan ten powinien być zatwierdzony przez Radę Miejską, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z uwzględnieniem kierowników jednostek organizacyjnych". Zapytała, czy gmina realizuje te zadania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i czy są one zawarte w tym planie. Nie posiadanie takiego planu przez gminę pozbawia ją możliwości korzystania w latach 2012-2020 ze środków unijnych. Ponadto odbiorcy energii mogą ponosić wyższe koszty opłat przyłączeniowych. Kwestie te reguluje dyrektywa unijna oraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach, prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1977 r. Korzyści płynące z tego projektu, który stanowi nowum i posiada je na razie 50% gmin, to kształtowanie lokalnej polityki energetycznej, poprawa stanu środków naturalnego środowiska, możliwości pozyskania środków unijnych i tworzenie wizerunku gminy. Na uchwalenie planu były 2 lata, dlatego chciałaby wiedzieć czy był taki plan uchwalony, jeśli tak to kiedy i jaką uchwałą został podjęty. Dodała, że zapytanie to może złożyć na piśmie, jeżeli będzie taka potrzeba.
Burmistrz polecił Naczelnikowi T. Bagińskiemu udzielić odpowiedzi.
Naczelnik WGKiI T. Bagiński poinformował, że Gmina Namysłów posiada taki plan od co najmniej 10 lat. Gmina korzysta z niego. Jest opracowany, aby w planach miejscowych wykorzystywać jego założenia. Plan ten powstał przy udziale społeczności lokalnej i czynnym udziale Spółki ZEC w Namysłowie. Gmina posiada dokładne rozpoznanie źródeł energii odnawialnej. Przy sporządzaniu planów miejscowych urbaniści korzystają z planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gazową i cieplną. Następnie sprostował kwestię prognozy finansowej - nie 2012, a 2013-2020.
Radna L. Czarny zapytała, czy mogłaby otrzymać taki plan do wglądu?
Naczelnik T. Bagiński zaprosił radną do swojego wydziału.
Radna L. Czarny przyjęła zaproszenie. Stwierdziła, że z uwagi na to, że przepisy z 2010 r. wyznaczyły termin wykonania planu w ciągu dwóch lat, a Naczelnik poinformował, że plan gminy uchwalono już 10 lat temu, sądzi że może on być już nieaktualny, dlatego skorzysta z możliwości zapoznania się z nim.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/140/12.

14) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/141/12.

15) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe i Igłowice:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/142/12.

16) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/143/12.

17) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/144/12.

18) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/145/12.

19) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/146/12.

20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/147/12.

21) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok:
Przewodniczący Rady poddał do podjęcia uchwałę z wprowadzoną poprawką w pkt. 5, tj. zapis "I półroczu 2011 r." zmieniono na "I półroczu 2012 r".
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/148/12.

22) zatwierdzenia planu pracy komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/149/12.

23) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/150/12.

24) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/151/12.

25) zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/152/12.

26) w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/153/12.

27) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/154/12.

28) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
Skarbnik Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali nowe projekty uchwał z poprawkami omówionymi na posiedzeniach komisji oraz dodatkową, tj. wpisana po stronie wydatkowej kwota 35 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu murów obronnych od ul. Harcerskiej do ul. Bolesława Chrobrego w Namysłowie, w związku z zamiarem złożenia przez gminę wniosku o dofinansowanie takiego zadania. Stąd wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie to znalazło się w załączniku inwestycyjnym do uchwały zmieniającej budżet.
Radna J. Bartosińska prosiła o dokładne wyjaśnienie, o który odcinek murów chodzi.
Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że chodzi o odcinek południowych murów obronnych, tj. na długości od Browaru do Urzędu.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XII/155/12.

29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:
Radny J. Kozyra stwierdził, że w pierwotnej wersji projektu uchwały znajdowało się 7 zadań inwestycyjnych, a w dzisiaj przedłożonym radnym projekcie uchwały tych zadań jest 8. Zapytał jaki jest powód umieszczenia pozycji nr 8.
Skarbnik przypomniała, że przed chwilą o tym wspomniała, że w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej na rekonstrukcję murów obronnych, zadanie to znalazło się w załączniku zadań inwestycyjnych jako kolejne.
Radny M. Lewandowski powrócił do sprawy wcześniejszej interpelacji grupy radnych w sprawie jazu na rzece Widawie oraz zbiornika Kamienna, na temat którego dyskutowali mieszkańcy na jednej z poprzednich sesji, którzy nie zgadzali się z decyzjami dotyczącymi zmiany przeznaczenia ich działek. Radni otrzymali odpowiedź na interpelację w dniu 12.01.2012 r. Pomimo to ponownie złożyli interpelację, którą odczytał.
(Interpelacja stanowi załącznik do protokołu).
Naczelnik T. Bagiński odpowiedział na zapytania przedstawione przez radnego:
Cel jazu - w odpowiedzi napisano, że  w projekcie mostu uwzględniono urządzenia prowadzące do jazu, czyli wykonano niezbędne roboty. W tej chwili mowa jest o projekcie urządzeń spustowych, czyli urządzeń, które należy wbudować w istniejący jaz. Celem budowy tego jazu jest przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Budowa jazu na starym mieście spowoduje, że rezerwa wody zatrzyma falę powodziową wielkości 0,5 mln m3 wody. W tej chwili zbiornik michalicki jest w stanie przetrzymać 1 mln m3 wody, czyli tworzymy tzw. suchy zbiornik na starym mieście, który zatrzyma falę powodziową. W roku ubiegłym Bierutów i Oleśnica były zalane przez Widawę, więc cel jest jednoznaczny - poprawa warunków przeciwpowodziowych miast: Namysłowa, Bierutowa, Oleśnicy i Wrocławia. Odpowiadając na zapytanie dot. operatu wodno-prawnego oraz oddziaływania na środowisko, stwierdził, że jeżeli w budżecie nie będzie środków w wysokości 16 tys. zł na projekt budowlany, to te dokumenty nie będą opracowane, ponieważ integralną częścią projektu technicznego jest: operat wodno-prawny, ocena na środowisko, projekt budowlany, kosztorysy, projekt wykonawczy. Te wszystkie elementy składowe projektu, projektant musi uzyskać przed opracowaniem dokumentacji. Wówczas, gdy będą one miały pozytywne decyzje, opinie lub uzgodnienia, może opracować projekt i wystąpić o pozwolenie na budowę. Nie ma jeszcze tych dokumentów, ponieważ na razie, nie uruchomiono w budżecie kwoty 16 tys zł. Jeżeli chodzi o zbiornik Kamienna, podczas uchwalania Studium urbanista tłumaczył Radzie, że w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zaprojektowano ten zbiornik. Oznaczono go symbolem w kształcie sześciokąta. Studium gminne musi być przede wszystkim zgodne z planem wojewódzkim, co wynika wprost z przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym. Studium gminne zostało przesłane do zaopiniowania do Marszałka, Wojewody i WOZiR, polecono nanieść w nim zbiornik Kamienna. Dokładna lokalizacja zbiornika nastąpi na etapie uchwalania planów miejscowych, w których szczegółowo określa się lokalizację, wielkość, rzędne. Nie był więc to czyjś wymysł, ale narzucona odgórnie w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacja. Ma się on nijak do sprawy budowy jazu, który jest inwestycją gminną, wynikającą z zamiaru ochrony ziemi i mieszkańców przed zalaniem. Ponadto wyjaśnił, że rzeka jest własnością skarbu państwa i z przepisów wynika, że skarb państwa w ramach programu małej retencji zaprojektował zbiornik Kamienna, aby chronić tereny przed powodziami.
Burmistrz stwierdził, że doszły do niego plotki, zgodnie z którymi miałby zabezpieczać teren w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Uznał to za bzdurne informacje. Poinformował, że na starym mieście mieszka od ok. 30 lat i codziennie obserwuje rzekę Widawę. Zauważył w ostatnim czasie znaczny wzrost poziomu wody. Dlatego zależy mu na możliwości regulowania stanu poziomu wody, która w tym rejonie już się rozlewa. Tym bardziej trzeba być przygotowanym na pojawienie się dużego zagrożenia. Sądzi, że jeżeli będzie dobrze zagospodarowana rzeka na odcinku od Michalic, aż do Bierutowa to nic nie będzie nam groziło.
Przekazał, że Dyrektor WOZiR także publicznie twierdził, że Burmistrz Kuchczyński chce zbudować jaz na rzece, ze względu na pobliskie własne stawy rybne. Świadkiem takiej rozmowy był Naczelnik Bagiński. Wobec powyższego Pan Dyrektor został zaproszony do Namysłowa, aby obejrzał okolicę, m.in. zbiornik w Michalicach, zaporę oraz stare miasto. W czasie wizyty przekonał się o nieprawdziwych opiniach, które wcześniej sam powtarzał. Podczas pobytu Dyrektora zostały mu przedstawione plany budowy jazu, który ma powodować odpowiednie piętrzenie. Dodał, że bywają i takie miesiące, że w Widawie na tym odcinku nie ma wody, co także należałoby regulować odpowiednimi urządzeniami. Stwierdził, że jeżeli WOZiR tak będzie podchodził do sprawy gospodarki rzekami jak do tej pory, to może zastanowi się nad przejęciem przez gminę ich zarządzania.
Radny A. Włodarczyk stwierdził, że operatu hydrologicznego nie ma. Zapytał więc, czy nie lepiej najpierw zrobić ten operat, a później inwestować gminne pieniądze w jaz, w który już częściowo się inwestuje?
Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że środki nie są przeznaczone na budowę, ale na sporządzenie projektu, w ramach którego wykonuje się składowe, tj. operaty hydrologiczne, operat wodno-ściekowy, ocenę na środowisko. Gdyby okazało się, że biosystem byłby zagrożony, to nikt nie będzie budował jazu. To są składowe przed projektem. Obecnie rozmowy toczą się nt. projektu, którego koszt ma wynieść 16 tys zł. Z projektu okaże się, czy jaz będzie budowany, czy nie będzie.
Przy budowie mostu był robiony operat wodno-prawny, ale dotyczący tylko mostu.
Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały nr 29 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
"Za" przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciwnych 0, wstrzymujących się 7 radnych.
Uchwała została przyjęta - Nr XII/156/12.

Ad. 4 Omówienie i przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z działalności Komisji za 2011 rok w następującej kolejności, tj.:

 1. Pan Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 2. Pani Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
 3. Pan Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 4. Pan Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
 5. Pani Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury.

Do przedstawionych sprawozdań z prac Komisji nie wniesiono uwag, zostały przyjęte przez Radę.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady
przedstawił interpelację radnego J. Kozyry z dnia 2.02.2012 r. w sprawie tzw. gazu łupkowego - wymogi prawne, informacje, warunki i uzgodnienia do wydania koncesji na poszukiwawcze odwierty oraz odpowiedź Burmistrza z dn. 15.02.2012 r.
Burmistrz odnosząc się do w/w odpowiedzi na interpelacje stwierdził, że na razie temat złóż gazu łupkowego nie dotyczy Gminy Namysłów, chociaż może lepiej by było gdyby jednak dotyczył. Istnieje opinia głównego geologa w kraju, że nie ma żadnych zagrożeń związanych z odwiertami.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź na interpelacje radnego Sławomira Spóra z dn. 19.01.2012 r. w sprawie przydziałów lokali mieszkalnych z zasobów "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie.
Następnie poinformował o odpowiedzi na interpelację grupy siedmiu radnych z dn. 12.01.2012 r. w sprawie budowy jazu na rzece Widawie oraz odpowiedziach na zapytania z sesji radnej Jolanty Wilczyńskiej w sprawie rozważenia możliwości postawienia luster na skrzyżowaniach ulic w Namysłowie oraz radnego M. Lewandowskiego z dn. 6.02.2012 r. w sprawie wykoszenia działki gminnej przy ul. Norwida w Namysłowie.
Radny Sławomir Spór wyraził zadowolenie, że Prezes Spółki "ZAN" wrócił już do zdrowia. Następnie stwierdził, że przedstawiona odpowiedź na jego interpelację rodzi kolejne zapytania, tj.: czym się kierował prezes, Burmistrz, czy komisja w składzie wymienionym w w/w piśmie przydzielając lokale mieszkalne osobom z listy?
Z odpowiedzi wynika, że wiele osób oczekiwało od dłuższego czasu na przydział lokalu, np. Róża Budziarek od 2009 r., Anna Jasińska - 2009 r., Kornel Żurkiewicz - 2010 r., a np. Bartłomiej Stawiarski w 2011 r. złożył wniosek i od razu dostał mieszkanie. Nasuwa się pytanie, czym w porównaniu do osób, które dłużej oczekiwały na mieszkanie, zasłużyły sobie osoby, które zostały uwzględnione. Czy miały bardzo trudną sytuację materialną, czy może osoby te są tak potrzebne i wniosły swój wkład dla rozwoju lokalnej społeczności?
W odpowiedzi na interpelację Prezes podał, że wydatkowano 150.432 zł na remont mieszkań. Zapytał, czy pieniądze zostały wydatkowane przed, czy po przyznaniu lokalu. Chciałby się także dowiedzieć ile mieszkań zostało wyremontowanych w ramach w/w kwoty z rozbiciem kosztów na poszczególne lokale.
Burmistrz prosił radnego, aby konkretne swoje zapytania złożył na piśmie, wówczas uzyska konkretną odpowiedź.
Radny S. Spór, sądzi, że wyraził się jasno. Zapytał, czym się kierował Burmistrz bądź Prezes przydzielając lokale konkretnym osobom z przedstawionej listy? Czym się zasłużyły te poszczególne osoby i jaki był powód, że akurat one dostały przydział lokalu mieszkalnego?
Burmistrz ponowił prośbę, aby radny złożył konkretne zapytania na piśmie. Wówczas, po zasięgnięciu informacji od komisji mieszkaniowej, odpowiedź zostanie udzielona także na piśmie.
Radny S. Spór poprosił Burmistrza o uznanie jego zapytań jako interpelacji radnego i udzielenie odpowiedzi.
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli zapytania będą sformułowane na piśmie, to udzieli odpowiedzi również na piśmie.
Przewodniczący Rady uznał także, że lepiej aby radny zwrócił się z zapytaniem na piśmie, ze względu na wiele poruszonych spraw. Wówczas uniknie się niedomówień, czy wątpliwości.
Radny Artur Włodarczyk przypomniał, że na sesji w dniu 1 lutego 2011 r. Burmistrz informował o zmianach reorganizacyjnych zarówno w jednostkach podległych jak i w Urzędzie Miejskim. Zapytał więc, czy można zapoznać radnych z tymi zmianami zarówno w Urzędzie jak i jednostkach podległych. Jakie oszczędności przyniosła zamiana Spółki ADM w "ZAN" i czy powstał już zespół, o którym Burmistrz mówił na sesji 1.02.2011 r., który miałby w bardzo krótkim terminie nawet w ciągu 20 minut podać koszt jaki generuje dany obiekt sportowy.
Burmistrz stwierdził, że pamięta swoją deklarację, co do przedstawienia tych informacji Radzie. Sądził wówczas, że po okresie półrocznym będzie w stanie określić jakie koszty generują poszczególne obiekty. Okazało się, że okres pół roku nie daje czytelnie ocenić tych kosztów. Doszedł do wniosku, że miesiąc luty będzie zamknięciem okresu rocznego. Po czym spotka się z zarządami klubów sportowych, celem ustalenia stosunkowego podzielenia kosztów. Po zebraniu informacji przedstawi Radzie sprawozdanie, jeżeli nie na marcowej to na pewno na późniejszych sesjach.
Radny A. Włodarczyk zapytał kiedy przewiduje się zakończenie remontu muzeum przy ul. Szkolnej i przy ul. Piastowskiej w Namysłowie? Kiedy muzea rozpoczną swoją działalność?
Burmistrz odpowiedział, że zakończenie robót budowlanych przewiduje na listopad 2012 r. Harmonogram prac jest zrobiony. Jednak już gmina przygotowuje się organizacyjnie, aby te dwa obiekty mogły pracować. Organizowane są akcje skupywania pamiątek od osób fizycznych i prawnych, jako eksponatów do muzeum. W planach jest przygotowanie programu funkcjonowania tych jednostek.
Radny M. Lewandowski oznajmił, że wielu mieszkańców pyta radnych o nieruchomości, które wynajmuje Urząd oraz Spółka "ZAN". Pojawiają się sugestie, że niektóre lokale wynajmowane są za zbyt niską cenę. Przypomniał, że na posiedzeniu komisji na konkretne pytanie otrzymał odpowiedź, różniąca się od przekazanej mu przez mieszkańców informacji. W związku z tym zapytał, czy on jako radny mógłby uzyskać wykaz wszystkich wynajmowanych nieruchomości przez Urząd i "ZAN" i w następstwie czy radni mogliby mieć możliwość wglądu do umowy najmu konkretnej nieruchomości? Zapytał, czy takie informacje mogą być udostępnione radnym?
Burmistrz odpowiedział, że nie można udostępnić takich informacji, czy danych radnemu. Ale jeżeli Komisja Rewizyjna będzie chciała skontrolować temat wynajmu nieruchomości przez gminę, to nie widzi przeszkód. Na pewno jednak nie da każdemu radnemu wykazu wszystkich umów w tym zakresie.
Radny A. Włodarczyk zwracając się do Burmistrza stwierdził, że w ostatnim czasie w Urzędzie Miejskim, ze względów oszczędnościowych prawdopodobnie, doszło do nie przedłużenia umowy o prace z kilkoma osobami. Ale nagle dwa nowe etaty stworzono w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Chciałby się dowiedzieć jak to się ma do tych oszczędności.
Burmistrz wyjaśnił, że zwiększyły się zadania w Namysłowskim Ośrodku Kultury, dlatego dyrektor zgłosił potrzebę zatrudnienia dwóch pracowników, w ramach tych samych etatów. Nie widzi więc w tym zakresie żadnego drenażu kasy publicznej.
Radny M. Lewandowski uzupełniając swoje wcześniejsze wystąpienie zapytał, skoro radni nie mogą otrzymać wykazu nieruchomości objętych wynajmem, czy jeżeli zapyta na piśmie, otrzyma informację nt. umowy wynajmu jednej konkretnej nieruchomości? Czy w ogóle nie wchodzi w grę udzielenie informacji nt. warunków wynajmu danej nieruchomości?
Burmistrz poinformował, że większość lokali jest wynajmowana w drodze przetargu, albo ofert, lub później prowadzenia poszczególnych negocjacji. Jak w przypadku lokali na dworcu. Wyjaśnił, że przez dłuższy czas nie było chętnych, na prowadzenie lokalu - kącika prasowego. Nie zgłaszali się chętni na ogłaszane kilkakrotne przetargi. Zdecydowano się na ogłoszenie przetargu ofertowego. Dziś rano do Urzędu zostały złożone już trzy oferty. Podsumowując poinformował, że wszystkie wyniki przetargów na wynajem lokali gminnych oraz ilości ofert zamieszczane są na bieżąco w biuletynie informacji publicznej Urzędu. Zachęcił do korzystania z dobrodziejstwa internetu.
Radny A. Włodarczyk nawiązując do sprawy przesunięć w NOK stwierdził, że nie logiczne dla niego jest to, że dwoje ludzi zostało zatrudnionych na skutek przesunięć - znalazły się dwa miejsca pracy. Czy ma przez to rozumieć, że komuś zabrano, żeby innym dać? Nie wyobraża sobie, żeby dwie osoby dodatkowo pobierały pensje, kosztem widocznie innych osób. Dlatego dziwi się, że takie rzeczy mają miejsce. Bardzo pojemny jest NOK.
Burmistrz stwierdził, że radny ma prawo się dziwić. Poinformował, że zadania, które wyznaczył instytucji kultury, wymagają wiedzy i umiejętności innych ludzi, dlatego tak może się dziać.
Radny S. Spór zgłosił, że na ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie nagminnie łamane są przepisy przez beczkowozy wywożące nieczystości, które zezwalają tylko na ruch jednokierunkowy. Prosił, aby straż miejska zainteresowała się tą sprawą.
Następnie radny zapytał Burmistrza jakie są zamiary co do przeprawy mostowej tzw. "trzeciego mostu" zlokalizowanego za oczyszczalnią ścieków? Stan mostu niedługo będzie zagrażał jakiekolwiek przeprawie przez niego. Zapytał czy nie warto by zainwestować w jego naprawę, aby go utrzymać, bo może okazać się, że rolnicy nie będą mogli dojeżdżać do swoich pól.
Burmistrz wyznaczył Naczelnika Bagińskiego do udzielenia odpowiedzi.
Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że zapytanie o drogę ul. Grunwaldzkiej w pierwszej kolejności powinno się skierować do starostwa, ponieważ jest ona drogą powiatową i ta instytucja powinna ustalić nakazy, zakazy jako zarządzająca drogą.
Za oczyszczalnią ścieków są dwa mostki na Widawie i Młynówce. Gmina na bieżąco monitoruje te mosty, dokonuje analizy technicznej. W tej chwili obiekty te na bieżąco są poddane remontom, aby zwłaszcza sprzęt rolniczy mógł przejechać przez nie do pól.
Radny S. Spór stwierdził, że jeszcze dwa tygodnie temu w moście były dziury, zniszczona barierka z jednej strony. Prosił Naczelnika, aby zainteresował się tą sprawą. Zapewnił, że zwróci się także do starostwa w tej sprawie. Dodał, że przy drodze ustawione są już znaki zakazu i prawdopodobnie łamane są przepisy przez pracowników "EKOWOD".
Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, że okres zimowy nie jest odpowiednią porą na roboty drogowe. Przy odpowiedniej temperaturze dokonane zostaną remonty mostu.
Radna L. Czarny zapytała, czy są już prowadzone prace adaptacyjne w budynku przy ul. Pułaskiego, lub kiedy będą?
Burmistrz poinformował, że w pierwszym założeniu roboty adaptacyjne miały na celu rozdzielenie na każde pomieszczenie liczników wrzutowych na prąd i wodę, kierując się ewentualnymi trudnościami w ściągalności opłat za media od lokatorek. Jednak po dokładnym przeanalizowaniu sprawy okazało się, że pochłonęłoby to bardzo dużo pieniędzy. Dlatego przedwczoraj, po ponownym obejrzeniu obiektu wspólnie z grupą pracowników, podjął decyzję o powołaniu zespołu, który w ciągu dwóch tygodni opracuje szczegółowy regulamin korzystania z obiektu. Jeżeli regulamin zostanie już zatwierdzony, chciałby przeprowadzić szczegółową weryfikację osób, które potencjalnie miałyby zamieszkać w budynku. Poinformował, że praktycznie na dzisiaj można by tam zamieszkać, zostaną zakupione jeszcze 2 pralki i 1 kuchenka.
Radna J. Bartosińska w związku z krążącymi informacjami, jakoby Burmistrz chciał wykupić mieszkania od Agencji Mienia Wojskowego, skutkiem czego wprowadzono zakaz nabywania ich przez lokatorów, a nawet wysiedlania z mieszkań, prosiła o wyjaśnienie tej kwestii.
Burmistrz poinformował, że chodzi tu o budynki w Jastrzębiu, z których jeden jest wolny, drugi częściowo zamieszkały. Umówił się z przedstawicielem Agencji, aby obejrzeć te nieruchomości. Stwierdził, że jeden budynek jest w dobrym stanie, natomiast drugi wymaga dużych nakładów finansowych na remont. Dlatego przekazał, że gmina byłaby zainteresowana, nie kupnem budynków, ale nieodpłatnym przejęciem nieruchomości od Agencji. Nie prawdą zatem jest to, że gmina chce je kupić. Dodatkowo przekazał, że jeżeli byłby zainteresowany przejęciem budynku to nie na zasadach współwłasności.

Ad. 6 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej, od.:

 1. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu znak: NA.I-4212-42-K/12 z dn. 10.02.2012 r. - Uchwała nr 42/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1.02.2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów,
 2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu znak: NA.I-4212-43-K/12 z dn. 10.02.2012 r. - Uchwała nr 43/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1.02.2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2012 r. - opinia pozytywna,
 3. Roll-Róg Katarzyny zam. Namysłów z dn. 3.02.2012 r. prośba o podjęcie racjonalnych kroków w sprawie uregulowania przebiegu ul. Miłosza w Namysłowie oraz stanowisko Burmistrza Namysłowa w tej sprawie znak: RiN.6822.35.2012 z dn. 27.02.2012 r.
  Pani Lucyna Medyk - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr II w Namysłowie poinformowała, że występuje tu w imieniu mieszkańców osiedla w rejonie ul. Miłosza. Sprawa opisana w piśmie p. K. Roll-Róg jest dość skomplikowana, ponieważ pan Marynowicz skutecznie utrudnia dojazd do swojej posesji p. K. Roll-Róg, a także przejazd innym mieszkańcom osiedla. Pan Marynowicz nie chce sprzedać swojej działki, która miała być przeznaczona na poszerzenie drogi. Teraz albo zasypuje działkę ziemią, ogradza ją, tarasując wjazd na posesję p. Roll-Róg. Zapytała, czy byłaby możliwość zorganizowania spotkania Burmistrza z p. Marynowiczem w celu rozstrzygnięcia sprawy, która stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców.
  Burmistrz stwierdził, że chętnie spotka się z p. Marynowiczem, ale to zależy czy on wyrazi na to zgodę. Poinformował, że p. Marynowicz podzielił swoją nieruchomość na działki i sprzedał je w obrocie prywatnym m.in. p. Roll-Róg. Przed rozpoczęciem budowy domu p. Roll-Róg zwróciła się do niego o zgodę na dojazd do działki od strony drogi, która była jego własnością. Pan Marynowicz wyraził zgodę, teraz twierdzi, że tylko na czas budowy. Państwo Roll-Róg tak usytuowali budynek, że wejście nie jest od strony drogi gminnej, ale od drogi - gruntu będącego własnością p. Marynowicza. Obecnie p. Marynowicz zagrodził wjazd na tą posesję.
  Burmistrz poinformował, że p. Marynowicz zwrócił się do gminy, z propozycją odsprzedaży tego grunt przy drodze, proponując początkowo za 1500 zł. Po przygotowaniu ze strony gminy odpowiedniej dokumentacji, w celu sfinalizowania transakcji p. Marynowicz wycofał się. Zapowiedział, że sprzeda gminie działkę po przeprowadzeniu wyceny. Rzeczoznawca oszacował nieruchomość na 9 tys. zł.
  p. Marynowicz nie zgodził się na sprzedaż.
  Przeprowadzono ponowną wycenę działki, której wartość określono na 5.500 zł.
  Po przedstawieniu propozycji, p. Marynowicz stwierdził, że za mniej niż 15000 zł nie sprzeda gruntu. Burmistrz poinformował, że po rozmowie z p. Marynowiczem w tej sprawie, ponownie wystąpił do rzeczoznawcy, aby jeszcze raz przeanalizował swoją wycenę, uwzględnił uwagi p. Marynowicza.
  Burmistrz stwierdził, że współczuje p. Roll-Róg. Wybudowanie domu wiąże się z zainwestowaniem dorobku całego życia, a tu nagle napotyka się z takimi przeszkodami. Oznajmił, że jeżeli przyjęta kwota pozwoli na wykup działki przez gminę, to ją wykupi, jeżeli nie to zostaną podjęte inne decyzje.
  Radny J. Kozyra zapytał Burmistrza, czy posiada uprawnienia, że w trakcie zatwierdzania decyzji o podziale działek może zapisać, że działka w części wchodząca w pas drogi podlega automatycznemu przekazaniu na rzecz gminy.
  Pani B. Ciupa Naczelnik Wydz. RiN wyjaśniła, że zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Burmistrz może przejąć w trakcie podziału grunt pod drogę, jeżeli jest zgodny z planem i przeznaczony pod drogę publiczną gminną za odszkodowanie.
  Radny J. Kozyra stwierdził, że na innych osiedlach także wypadałoby kupować działki prywatne na pas drogowy przyszłej drogi gminnej i ulic.
  Dodał, że do każdej wydzielonej działki budowlanej musi być stworzony dojazd. Burmistrz musi dbać o odpowiednią szerokość dróg.
  Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o komunikację, to przedmiotowa droga spełnia wymogi ma szerokość 5m. Gmina nie potrzebuje tego pasa ziemi od p. Marynowicza. Chodzi o to by dostępność do drogi miała p. Roll-Róg. Burmistrz wyjaśnił, że działka p. Roll-Róg posiada dogodny dojazd z drogi gminnej, interes publiczny został zabezpieczony.
  Poinformował, że Starostwo Powiatowe wydając pozwolenie budowlane miało przedstawioną zgodę dojazdu do działki od strony gruntu p. Marynowicza, który teraz twierdzi, że zgoda była, ale tylko na okres budowy.
  Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję stwierdził, że sprawa jest w toku. Zaproponował przyjęcie przez Radę stanowiska Burmistrza zawartego w wyżej przedstawionym piśmie i w tej formie udzielić odpowiedzi p. Roll-Róg.
  Radni nie wnieśli sprzeciwu.
  Pani B. Ciupa Naczelnik Wydz. RiN przekazała, że trwają rozmowy z p. Marynowiczem co do ceny działki. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, gmina wystąpi z wnioskiem do starostwa o wywłaszczenie.
  Przewodniczący poinformował o kolejnych pismach, jakie wpłynęły na jego ręce do wiadomości Rady Miejskiej tj.:
 4. Sprawozdanie Burmistrza o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach i placówkach w roku 2011.
 5. mieszkańców osiedla przy ul. Krzywej w Namysłowie z dn. 10.02.2012 r. - wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki przy ul. Modrzewiowej w Namysłowie,
 6. mieszkańców ul. M. Konopnickiej - anonim - w sprawie przeprowadzenia remontów na ul. Konopnickiej.

Ponadto Przewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali w dniu dzisiejszym druki oświadczeń majątkowych i przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w 2011 r. (PIT) do dnia 30 kwietnia br.

Następnie Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił pismo Marszalka Województwa Opolskiego, skierowane do Burmistrza Namysłowa, w sprawie sposobu załatwienia wniosku gminy, dotyczącego ustawienia aktywnych znaków drogowych lub wykonania azylu dla pieszych przy przejściu dla pieszych ul. Sikorskiego na przeciwko wjazdu na teren Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
W piśmie Zarząd Województwa wskazał, że ze względu na brak środków nie zrealizuje zadania. Jednocześnie poprosił o zajęcie stanowiska, dotyczącego sfinansowania w/w zadania przez Gminę Namysłów.
Burmistrz stwierdził, że jest to przykład, w jaki sposób można załatwić tego typu sprawy. Podobny przypadek jest z oznakowaniem przejścia dla pieszych w Mikowicach. Podsumowując Burmistrz stwierdził, że działania organów nadrzędnych idą w kierunku, sugerowania  gminie samodzielnego finansowania zadań.
Następnie Burmistrz poinformował,  że w dniu następnej sesji, (o terminie której powiadomi), o godz. 10.00 zorganizuje wyjazd do firmy Velux. Pod Urzędem podstawiony będzie autobus, który zawiezie przybyłych do firmy i tam, zgodnie z zaproszeniem Prezesa goście zostaną oprowadzeni po fabryce. Po zakończeniu, przed godz. 12.00 wszyscy zostaną przewiezieni na obrady sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady dodał, że w materiałach na sesję znajdzie się odpowiednia informacja przypominająca w tej sprawie.

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z  XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 8 Sprawy różne i wolne wnioski: 
Głos zabrał Z-ca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie H. Seruga, który pokrótce omówił najważniejsze informacje zawarte w materiale pt. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011, opracowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. W szczególności zwrócił uwagę na zagrożenia spowodowane podtruciami tlenkiem węgla, pożarów spowodowanych wypalaniem suchych traw.
Pytań w tym zakresie nie wniesiono.
Przewodniczący podziękował za informacje.

Ad. 9 Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 15.10.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2012-04-11
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-11