Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XVIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XVIII/12
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 28 grudnia 2012 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem  obrad i projektami uchwał.
Nie wniesiono propozycji zmian do porządku, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  2) uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
  3) uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
  4) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2013 roku,
  5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  6) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
  7) wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  8) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  10) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  11)  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  12)  ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na składowisku odpadów w Ziemiełowicach,
  13)  zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  XVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XVII sesji w dniu 29 listopada 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 29 listopada do 28 grudnia 2012 r.
(W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Radna Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2013 r. oraz projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Ponadto Komisja przeanalizowała przychody i rozchody w placówkach przedszkolnych Gminy Namysłów za rok 2012;
 2. Radny Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2013 r. oraz projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Komisja nie wypracowała żadnych wniosków do projektu budżetu.
 3. Radny Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2013 r., bez wniesienia wniosków. Ponadto pozytywnie zostały zaopiniowane projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji;
 4. Radny Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej oraz pozostałe projekty uchwał na dzisiejszą sesje;
 5. Radna Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazała, że Komisja wypracowała pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy na 2013 r., bez wniesienia uwag oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

Nr 1 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr 557/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów - opinia pozytywna.

Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniach stałych komisji zostały przedłożone i omówione autopoprawki Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. "Za" przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/210/12.

Nr 2 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok:
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr 556/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2013 r. - opinia pozytywna.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza do projektu uchwały budżetowej na 2013 r. "Za" przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radny M. Lewandowski  w imieniu klubu radnych "Odnowa" przekazał kilka uwag dotyczących przyszłorocznego budżetu. Zdaniem radnych jedno z założeń budżetu jest mało realne, tzn. założone w budżecie podwyższone wpływy z opłat od środków transportu o 50% w stosunku do 2012 r., a także zwiększone o 100% wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych mimo, że zasoby gminne z każdym rokiem się kurczą. Radni uważają, że założenie większej sprzedaży nieruchomości  o 100% w 2013 r., przy niewykonanym planie na rok 2012 jest błędem.
Dodatkowo wątpliwość radnych budzi sprawa zamiany nieruchomości - działek przy ul. Reymonta na działkę przy ul. Dubois w Namysłowie. Wątpliwość zasadniczo budzi brak przeprowadzonych przetargów. Sądzi, że przeprowadzone przetargi publiczne pozwoliłyby na sprzedaż tej działki za kwotę równą przynajmniej wycenie. Zaapelował, w imieniu radnych klubu, aby w przyszłości przy sprzedaży majątku o znacznej wartości dochowano większej staranności i stosowano przy tym przetargi publiczne.
Burmistrz K. Kuchczyński wyjaśnił, że zamiana nieruchomości, o której wspomniał radny M. Lewandowski nie jest przedmiotem dyskusji w sprawie budżetu gminy. Ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w punkcie 4 obrad - "interpelacje radnych".
Odnosząc się do planowanego budżetu, stwierdził, że budżet należy planować z pewnym optymizmem, oczywiście do pewnego stopnia. Może się tak zdarzyć, że grunty przy ul. Łączańskiej zaplanowane do sprzedaży w 2012 r., zostaną sprzedane w 2013 r., nie za 4 mln zł, ale za wiele wyższą cenę. Natomiast jeżeli nie udałoby się tego zrealizować, to trzeba będzie, jak to miało miejsce w tym roku, w ostatnim kwartale, ograniczyć wydatkowanie środków budżetowych tylko do niezbędnego minimum, w celu zamknięcia się w budżecie. Może nie będzie potrzeby zaciągać kredytu w wysokości 1.500 tys. zł. Majątek się kurczy, nie obniża się przecież cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na przykład działka w Kamiennej, która była wyceniona na określoną kwotę została zbyta za cenę 100 razy większą.
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok głosowało 13 radnych, przeciwnych - 0, 6 wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/211/12.

Nr 3 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/212/12.

Nr 4 w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2013 roku:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/213/12.

Nr 5 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/214/12.

Nr 6 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/215/12.

Nr 7 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik:
Naczelnik T. Bagiński poinformował, że od 1 lipca 2013 r. w Polsce nastąpi rewolucja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Od tego czasu wszystkie wytwarzane odpady komunalne będą stanowiły własność gminy. Gmina ma obowiązek ich odbioru, przetworzenia, zagospodarowania i osiągnięcia określonych przez ustawodawcę parametrów. Dotychczas było tak, że mieszkańcy sami mieli dowolny wybór, z którym odbiorcą chcą zawrzeć umowę na wywóz odpadów, to nie było sprawą gminy. Jednym z istotnych elementów jest to, że gmina musi osiągnąć określone parametry. Do roku 2020 przynajmniej 50% odpadów zbieranych selektywnie, czyli szkło, plastik, makulatura i metal, musi być wysortowane z całej masy odpadów.
Drugim ważnym elementem, którego do tej pory nie było, już w przyszłym roku przynajmniej 50% odpadów biodegradowalnych, tj. odpady kuchenne, liście, trawa, gałęzie, należy odzyskać. Nie wolno ich składować na składowisku odpadów razem z innymi. Dotychczas wszystkie te odpady w jednym koszu trafiały na składowisko. Jeżeli gmina tego nie spełni będzie płaciła bardzo wysokie kary. Wysokość kary za odpady biodegradowalne w przyszłym roku może wynieść od  200 do 300 tys. zł rocznie.
Naczelnik poinformował, że kilka miesięcy temu burmistrz powołał zespół osób, pod przewodnictwem naczelnika GKiI, który miał za zadanie przygotowanie całego pakietu uchwał i procedur, które pomogą w odbieraniu odpadów od mieszkańców i we właściwy sposób zagospodarować je.
Ustawodawca określił cztery metody ustalania stawek za odbiór odpadów komunalnych, tj.:

 • od powierzchni lokalu mieszkalnego,
 • od zużycia wody,
 • od gospodarstwa,
 • od mieszkańca.

W uchwale Rady Miejskiej zaproponowano, aby była to opłata od mieszkańca. To stanowisko potwierdza również ankieta, która została przeprowadzona za pośrednictwem strony internetowej Urzędu. Mieszkańcy opowiedzieli się, że metoda opłaty od mieszkańca jest najbardziej sprawiedliwa.
Propozycja polega na tym, że od lipca 2013 r. każdy mieszkaniec gminy, bez rozróżnienia czy miasta, czy wsi będzie płacił 10 zł od osoby miesięcznie za odpady, które będą selektywnie zbierane. Natomiast dla mieszkańców, którzy nie chcą sortować opłata będzie wynosiła 15 zł od osoby miesięcznie.
W ramach tej opłaty gmina odbiera każdą ilość odpadów wytworzonych od poszczególnych mieszkańców. Oprócz tego gmina będzie organizować zbiorki kwartalne odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt agd, rtv) tzw. "wystawki". Ponadto w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej powstaje tzw. "PSZOK" - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego można przywieźć za darmo wszystkie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. liście, trawa, sprzęt, meble -  nie wytworzone z działalności przemysłowej.
Radna J. Bartosińska stwierdziła, że łatwo jest segregować odpady mieszkańcom domków jednorodzinnych. Zapytała, jak to będzie wyglądało we wspólnotach mieszkaniowych, czy w blokach spółdzielni mieszkaniowej. Sądzi bowiem, że zarządca nie będzie pilnował, czy poszczególni mieszkańcy segregują odpady, bo to nie należy do jego obowiązków.
Naczelnik T. Bagiński  poinformował, że deklaracje ile osób zamieszkuje daną nieruchomość i w jaki sposób odpady będą odbierane składa zarządca nieruchomości. Jeżeli jest to wspólnota to deklaracje składa zarządca wspólnoty, po uprzednich uzgodnieniach z mieszkańcami, w formie podjęcia stosownej uchwały. Jeżeli mieszkańcy zdecydują o sortowaniu odpadów muszą się do tego stosować i nawzajem siebie pilnować. Przewoźnik odbierając odpady sprawdzi, czy są one sortowane. Jeżeli nie są  posortowane i takie zawiezie na składowisko, wówczas on poniesie większa opłatę. Dlatego odbiorca będzie egzekwował i pilnował, żeby w danej nieruchomości odpady były tak zbierane, w jaki sposób są zadeklarowane.
Radna J. Bartosińska zwróciła uwagę na problem podrzucania śmieci niesegregowanych do pojemników należących do innego właściciela nieruchomości. Tego typu sytuacja ma miejsce m.in. na ul. Bolesława Chrobrego, przy której mieszka. Śmieci wytworzone w sklepie są wyrzucane do pojemników  wspólnoty mieszkaniowej.
Naczelnik T. Bagiński wyjaśnił, żeby uniknąć tego procederu Rada podjęła uchwałę, zgodnie z którą gmina przejmie obowiązek odbioru odpadów od nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że każdy właściciel sklepu zadeklaruje wytwarzanie odpadów w danej nieruchomości i potrzebę odpowiedniego pojemnika, za który będzie płacił.
Radna U. Łyżniak zgłosiła swoje obawy co do wysokości stawek za odbiór odpadów w gospodarstwach domowych rodzin wielodzietnych, które na ogół nie są zamożne. Poinformowała, że niektóre gminy postanowiły, że w gospodarstwach domowych liczących więcej niż cztery osoby, udzielić zniżki w wysokości połowy stawki dla piątej, szóstej i kolejnej osoby w rodzinie. Jest to wysoka ulga dla takich rodzin. Poprosiła więc o rozważenie takiej możliwości w naszej gminie.
Naczelnik T. Bagiński poinformował, że w obecnej sytuacji prawnej nie ma możliwości, aby stawki były różnicowane. Taką inicjatywę podjął Senat RP w dniu 15 grudnia br. podejmując uchwałę z propozycją różnicowania stawek. Jeżeli Sejm RP uwzględni propozycje, wówczas gminy będą miały trzy miesiące na dostosowanie swoich przepisów do aktualnych wymogów. Wówczas zostanie rozważona opcja dotycząca zróżnicowania stawek w Gminie Namysłów. Zapewnił, że ma to na uwadze, dlatego na bieżąco śledzi pracę Sejmu i Senatu w tym zakresie.
Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/216/12.

Nr 8 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/217/12.

Nr 9 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/218/12.

Nr 10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/219/12.

Nr 11 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/220/12.

Nr 12 w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na składowisku odpadów w Ziemiełowicach:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/221/12.

Nr 13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/222/12.

Nr 14 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/223/12.

Nr 15 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XVIII/224/12.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady
odczytał interpelację klubu radnych "Odnowa" z dnia 17.12.2012 r. dotyczącą zamiany nieruchomości przy ul. Reymonta i ul. Dubois w Namysłowie oraz odpowiedź Burmistrza znak:Or.0003.12.2012 z dn. 28.12.2012 r.
Burmistrz K. Kuchczyński poinformował, że w piśmie, które zostało przedłożone Komisji Budżetowo-Gospodarczej wkradł się błąd dotyczący podstawy prawnej, zgodnie z którą miałyby odbyć się dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Reymonta. Burmistrz wyjaśnił, że przetargi nie odbyły się, natomiast nieruchomości te zostały ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dlatego powstał w tym miejscu zarzut, że nie zostały dopełnione pewne procedury. W transakcji dotyczącej, w tym przypadku zamiany nieruchomości trzeba działać zgodnie z przepisami prawa, bo w przeciwnym wypadku notariusz nie dopuściłby do sporządzenia aktu notarialnego. Burmistrz odnosząc się do zarzutu, iż działki gminne możnaby sprzedać za dużo wyższą cenę, stwierdził, że należy traktować partnera równo i nie upierać się, że te gminne działki są cenniejsze. Sądzi bowiem, że wszystkie działki, będące przedmiotem transakcji są wartościowe. Zagwarantował, że dzięki tej zamianie miasto zyska nie tylko poprawę wizerunku ciągu ul. Dubois, ale całej okolicy, w której także powstał piękny nowy obiekt Izba Regionalna. Burmistrz poinformował, że nieruchomości zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Urzędu. Pan Pabiniak przystał na zaproponowaną cenę nieruchomości. Zważywszy na obecny regres powstały na rynku nieruchomości, zamiana działek i otrzymanie przez gminę 900 tys. zł jest bardzo korzystne. Pozwoliło to, w końcówce roku, na zamknięcie budżetu gminy i nie zaciąganie kredytu.
Burmistrz stwierdził, że w przyszłości dawna ul. Długa - obecnie Dubois, będzie reprezentacyjną ulicą miasta. Wymaga to jednak trochę czasu. Pierwszym krokiem będzie rozebranie stojącego tam budynku, następnie przygotowanie projektu budowy nowych obiektów i odsprzedanie ich. W planach jest także zagospodarowanie ul. Jagiellońskiej oraz innych zaułków w obrębie Rynku.
Radny M. Lewandowski odnosząc się do pkt. 5 odpowiedzi Burmistrza na interpelację, w którym napisał, że nie dokonano wyceny kosztów rozbiórki zabudowań na działce, ponieważ obiekt jest wydzierżawiany i na razie nie będzie przeznaczony do rozbiórki stwierdził, że obiekt ten nie jest już wydzierżawiany. Poprosił o informację w tej sprawie.
Burmistrz wyjaśnił, że w momencie uzgodnień transakcji obiekt ten był jeszcze w dzierżawie. Obecnie już nie funkcjonuje. Trudno mu powiedzieć kiedy konkretnie obiekt ulegnie rozbiórce. Na pewno nie nastąpi to w przeciągu 2-3 miesięcy. Sądzi, że dobrze się stało, że gmina jest właścicielem tego gruntu przy ul. Dubois.
Radny A. Włodarczyk zapytał, czy w związku z planami uatrakcyjnienia tej części miasta są jakieś zamierzenia względem pobliskich garaży?
Burmistrz odpowiedział, że to jest duży problem. Ma nadzieję, że gmina będzie kiedyś w posiadaniu środków finansowych na wybudowanie wielopoziomowego parkingu, który w planach usytuowany jest naprzeciw Starostwa Powiatowego, w miejscu obecnego parkingu. Wówczas gmina wykupi teren od właścicieli garaży, w zamian za miejsce parkingowe w obiekcie. Taka jest perspektywa, do której będzie się starał dążyć.

Ad. 5 Informacje przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od:

 1. Marioli Zimoch Prezesa Zarządu Kantor "DUO" Sp. z o.o. w Namysłowie - prośba o obniżenie czynszu za wynajem pomieszczenia w ratuszu.
  Przewodniczący zaproponował przekazanie pisma do załatwienia Burmistrzowi Namysłowa, zgodnie z kompetencją. Radni wyrazili zgodę;
 2. Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: NA.I-4210-27-40/2012 z dn. 17.12.2012 r. - uchwała nr 27/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 12.123.2012 r. w sprawie uchwały nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty;
 3. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: NK.V.1411.86.2012.MJ - przekazanie do załatwienia Radzie Miejskiej w Namysłowie skargi Państwa Pauliny i Zdzisława Jeziorskich na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
  Przewodniczący zaproponował skierowanie skargi do rozpatrzenia i wypracowania stanowiska, które będzie podstawą podjęcia uchwały w sprawie przez Komisję Rewizyjną. Radni wyrazili zgodę.
  Przedstawił także pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej, tj.:
 4. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: NK.V.1411.69.2012.AW z dn. 13.12.2012 r. do Państwa P. i Z. Jeziorskich - stanowisko Wojewody Opolskiego dot. skarg składanych przez Państwo Jeziorskich;
 5. Powiatu Namysłowskiego znak: L.dz. BP.03019/2012 z dn. 30.11.2012 r. - odpowiedź do Burmistrza Namysłowa w sprawie propozycji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce NCZ S.A;
 6. Burmistrza Namysłowa znak: Or.0004.26.2012 - odpowiedź do Prezesa Zarządu ZEM Namysłów Sp. z o.o. w sprawie uchwalania podatków lokalnych podmiotów gospodarczych.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 19.12.2012 r. odbyły się wybory nowego Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie. Przewodniczącym Zarządu został p. Dariusz Pilarski.
Następnie podziękował za kartki i życzenia świąteczne nadesłane na jego ręce dla całej Rady Miejskiej.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej:
Wobec braku uwag, protokół został przyjęty.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski:
Radna J. Bartosińska
zwracając się do członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury prosiła o przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2013 r.
Radny J. Kozyra zwrócił się do Prezesa Spółki "EKOWOD" w związku ze zmianami w gospodarce odpadami, które będą obowiązywały od 1 lipca 2013 r., prosił o podanie wskaźnika rentowności działalności wywozu odpadów i osobno składowiska odpadów na następnej sesji , lub gdy wystąpią kłopoty z zamknięciem budżetu , to na lutowej. Więcej zapytań nie wniesiono.

Ad. 8 Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 13.10.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2013-01-17
Data udostępnienia do publikacji: 2013-01-17