Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXII/13 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 9 września 2013 roku

Protokół Nr XXII/13
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 9 września 2013 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Grażynę Łupińską.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad. Uwag i zmian nie zgłoszono. Przewodniczący uznał porządek obrad za przyjęty, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) obsadzenia mandatu radnego,
  a) złożenie ślubowania radnego;
  2) odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) przeprowadzenie tajnego głosowania,
  c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania;
  3)  powołania komisji doraźnej w celu zbadania tzw. afery pożyczkowej,
  4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia "Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno",
  5) utworzenia jednoosobowej spółki gminnej z ograniczoną odpowiedzialnością,
  6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  7)  zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,
  8) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  9)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
 4. Informacja za I półrocze 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
 5. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za 2012 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 14 czerwca do
9 września 2013 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXI sesji w dniu 13 czerwca 2013 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Burmistrz poinformował, że przedstawi jeszcze dwie dodatkowe informacje. Jedna dotyczy nieprawidłowości finansowych w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej, którą niektórzy nazywają aferą pożyczkową. Są to bardzo mocne słowa, które stawiają Oświatę w złym świetle. Przypomniał że na sesji czerwcowej br. poinformował radnych, o otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach przy realizacji zadań związanych z funduszem pożyczkowym w Oświacie. Ta informacja była bardzo ogólnikowa. Obiecał, że po przeprowadzonych kontrolach poinformuje wysoką radę o wynikach kontroli. Te kontrole cały czas trwają. Niestety część radnych domaga się już informacji, bo wg nich jest to afera pożyczkowa. Dodatkowo nagłaśniają to media, robiąc złą opinię całej oświacie. Burmistrz wyjaśnił, że pierwsza kontrola, to była kontrola wewnętrzna Urzędu Miejskiego, kolejną przeprowadzili audytorzy z Opola. W oparciu o protokoły i opinię radcy prawnego urzędu przekazano sprawę do Prokuratury. Tam zadano Burmistrzowi podstawowe pytanie, czy Gmina poniosła straty finansowe z tytułu działania funduszu pożyczkowego. Burmistrz odpowiedział, że nie. Czwartą instytucją kontrolującą jest PIP, który sprawdza prawidłowość zarządzania funduszem socjalnym we wszystkich placówkach oświatowych naszej Gminy. Do chwili obecnej skontrolowano dwie placówki. Kiedy się skończą kontrole - trudno przewidzieć. Ponadto w dniu 1 lipca br. Burmistrz zwrócił się do Generalnego Inspektora Danych Osobowych z zapytaniem, czy i w jakiej części można opublikować protokoły z kontroli. Do chwili obecnej brak odpowiedzi.
Następnie Burmistrz przeczytał tekst informacji, która została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. (Tekst informacji załączono do protokołu).
Burmistrz poinformował, że obecnie w Urzędzie trwa kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą przeprowadza się co 4 lata w jednostkach samorządowych. RIO odstąpiło od kontroli funduszu pożyczkowego z uwagi na fakt prowadzonych kontroli przez wyspecjalizowane jednostki, tj. Prokuraturę i PIP.
Następnie Burmistrz przedstawił ocenę Zarządu Województwa Opolskiego dotyczącą uczestnictwa sołectw w Programie "Odnowa Wsi". W programie uczestniczy 15 wsi z gminy Namysłów, z czego 11 to "uczestnicy pasywni". Burmistrz przekazał, że jeżeli nie podejmą działań zostaną z programu wykluczeni.
Radna Wilczyńska odniosła się do skrytykowanej przez Burmistrza nazwy "afera pożyczkowa", pytając, skoro to nie afera, to dlaczego złożył doniesienie do Prokuratury i PIP oraz zwolnił 10 osób. To jest strata dla ogromnej grupy pracowników oświaty, którzy zwracają się do nich - radnych o wyjaśnienia i obronę ich środowiska. Pytała, dlaczego latami czekało się na pożyczkę - to nie jest prawidłowość, a co gorsza teraz są osoby, które spłacają "nieswoje" pożyczki. Podkreśliła, że jako radni mają prawo zadawać pytania i bronić środowiska pracowników oświaty, którzy pytają, czy oni się dowiadują o wyjaśnienia.
Burmistrz odpowiedział, że zawsze udzielał odpowiedzi na zadane pytania w takim zakresie, na jaki pozwalają przepisy, a nazywanie nieprawidłowości "aferą" stawia oświatę w negatywnym świetle. Łatwo radnym powiedzieć, że ludzie pytają. Co do długich oczekiwań na pożyczki przekazał, że brakuje wykazu osób ubiegających się o pożyczki. Dlatego nie wiadomo: ile osób czekało, jak długo i z jakiego powodu jej nie otrzymały. Zapytał Radną Wilczyńską, czy posiada takie dane lub informacje o osobach, jeżeli tak to żeby je przekazała.
Radna Wilczyńska stwierdziła, że nie powiedziała niczego negatywnego na temat oświaty i tego co  w placówkach robią. Nie umniejsza działaniu szkół, przedszkoli i innych placówek w oświacie, których pracę bardzo szanuje. Następnie zaprzeczyła stwierdzeniu Burmistrza, że posiada jakąś tajemną wiedzę na temat defraudacji i tego wszystkiego, co się obecnie dzieje. Po prostu pyta, bo ma do tego prawo.
Radny Płaczek zapytał Burmistrza, czy regulaminy dotyczące funkcjonowania funduszu Świadczeń Socjalnych są opiniowane przez radcę, a jeżeli tak, to czy zdaniem Burmistrza jest to wystarczająca ochrona prawna.
Burmistrz odpowiedział, że regulaminy były konsultowane przez Związki Zawodowe Oświaty.
Radny Włodarczyk odniósł się do zarzutu Burmistrza, że działają na szkodę nauczycieli i całej oświaty. Zacytował urywek oświadczenia Burmistrza, że "uchybienia i nieprawidłowości zostały potwierdzone w odniesieniu do pożyczek udzielanych dyrektorom placówek oświatowych w latach 2010-2013" i zapytał, kto w tym przypadku działa na szkodę Oświaty w Namysłowie.
Radny Spór zapytał, czy wcześniej, tj. przed 2010 r., były przeprowadzane kontrole funduszu pożyczkowego, jeżeli tak to chciałby zapoznać się z wynikami. Dodał, że wszystkie nieprawidłowości powstały pod rządami Burmistrza i zapytał, gdzie do tej pory była kontrola zarządcza i wewnętrzna.
Burmistrz odpowiedział, że kontrole były prowadzone ale nie tak dogłębnie. Sprawdzano, czy odpowiednia kwota jest odpisywana na fundusz świadczeń  socjalnych. O problemach pożyczkowych dowiedział się przypadkiem, z innych źródeł, więc podjął odpowiednie kroki, żeby je usunąć. Pieniądze udzielone niewłaściwie zastaną ściągnięte w drodze postępowania komorniczego.
Radny Lewandowski odniósł się do niewłaściwej, zdaniem Burmistrza, nazwy afera pożyczkowa i zapytał, ile osób trzeba zwolnić, ile pieniędzy ukraść i jakie przepisy złamać, żeby to nazwać aferą. Następnie zapytał, czy wśród nieprawidłowości dochodziło do fałszowania podpisów, czy dokumentów i jaka kwota została wypłacona w sposób nielegalny.
Burmistrz odpowiedział, że skoro radni chcą sprawę nazywać aferą, to nie może im zabronić, ale jest to krzywdzące uogólnienie wszystkich pracowników oświaty.  Natomiast dokładne kwoty i osoby poda po zakończeniu kontroli, żeby nie łamać stosownych przepisów.
Radna Teodorczyk zapytała, czy jeśli uzyskają już materiały, to czy będzie podane: ile pożyczek umorzono w całości, ile częściowo, ile bezzwrotnie i z jakiego powodu. Zastrzegła, że nie chodzi o nazwiska tylko o ilości.
Burmistrz odpowiedział, że jak tylko będzie mógł, to informacje takie przekaże. Dodał, że pożyczki nie były udzielane przez Burmistrza.
Przewodniczący Rady zaproponował zakończenie tego tematu, bo pytania się powtarzają i odpowiedzi Burmistrza też. Wszystko to już było w prasie, radio i telewizji oraz na stronie internetowej Urzędu.
Radny Włodarczyk zapytał, czy jest możliwość wglądu do protokołów zakończonych już kontroli: wewnętrznej i audytorów z Opola.
Burmistrz odpowiedział, że dopiero po otrzymaniu odpowiedzi od Generalnego Inspektora Danych Osobowych przekaże materiały. Gdyby to zrobił wcześniej osoby wymienione z nazwiska mogłyby go pozwać do sądu.
Radny Juzak zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w sprawie  nieprawidłowości pożyczkowych.
Radny Włodarczyk ponowił prośbę o wgląd do protokołów, proponując zamazanie nazwisk zawartych w treści.
Burmistrz odpowiedział, że zamazać trzeba by nie tylko nazwiska ale i zajmowane stanowiska oraz nazwy placówek. Prosił o cierpliwość i dostosowanie się do przepisów, których nie może łamać. W chwili obecnej nie może powiedzieć kiedy zakończą się kontrole, bo to zależy od instytucji, które je prowadzą.
Radna Czarny poinformowała, że ciągle dopytuje się o sprawę z uwagi na fakt, że są to jej znajomi i koleżanki i chcą wiedzieć co się dzieje. Uważa, że jako radni mają do tego prawo i obowiązek. Przez dwa miesiące prosili o zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie, a ich postulaty nie zostały wysłuchane. Zapytała kiedy Burmistrz poda do publicznej wiadomości wyniki jakiejkolwiek kontroli, czy wewnętrznej czy zewnętrznej oraz kiedy zamieści protokół pokontrolny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Burmistrz powtórzył , że wyniki kontroli poda po zakończeniu wszystkich kontroli, ale w chwili obecnej nie potrafi przewidzieć terminu.
Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek radnego Juzaka o zamknięcie dyskusji w sprawie nieprawidłowości finansowych. "Za" wnioskiem głosowało 12 radnych, przeciw 7 radnych. Wniosek Radnego Juzaka został przyjęty.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że Komisja obradowała w dniu
  4 września 2013 r.  Przedmiotem obrad była "Ocena funkcjonowania Spółki "ZEC" za 2012 r. komisja pozytywnie oceniła funkcjonowanie Spółki. Podziękowała Prezesowi Nowakowi za bardzo przejrzyste przygotowanie informacji o działalności spółki i pogratulowała wyników jakie "ZEC" osiągnął. Kolejnym tematem obrad Komisji była ocena realizacji zadań budżetowych gminy za I półrocze 2013 r. oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego NOK. Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze. Następnie Komisja opiniowała projekty uchwał Rady Miejskiej będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Projekt uchwały nr 1 i 2 nie opiniowano, a pozostałe projekty uchwał zaopiniowano następująco: projekt uchwały nr 3 zaopiniowano negatywnie 1 głosem "za" i 5 głosami "przeciw". Pozostałe numery uchwał od nr 4 do 9 zaopiniowano pozytywnie. Komisja opiniowała wnioski: pierwszy złożony przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa
  i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu. Komisja ten wniosek zaopiniowała pozytywnie. Komisja rozpatrzyła drugi wniosek otrzymany od Burmistrza w sprawie obniżenia zakładowego kapitału spółki "ZAN" i wydała opinię pozytywną.
 2. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że w dniu 4 września br. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję oprócz numerów 1 i 2. Komisja przyjęła informację z działalności Spółki "ZEC" za 2012 oraz informacje z realizacji inwestycji dot. kanalizacji gminy, przedstawioną przez Prezesa A.Masiowskiego. Następnie pozytywnie zaopiniowała informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
 3. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w okresie między sesjami Komisja obradowała jeden raz, tj. 5 września br. Komisja kontrolowała sprzedaż mienia gminy w zakresie przestrzegania procedur i efektywności. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w badanym i analizowanym materiale. Komisja opiniowała projekty uchwał, które znajdują się w porządku obrad. Opiniowano 9 projektów uchwał, z czego projekty nr 1 i 2 nie były opiniowane. Natomiast projekt nr 3 nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji. Pozostałe projekty uchwał uzyskały opinie pozytywne. Ponadto, Komisja zapoznała się z informacją  z działalności Spółki "ZEC" w Namysłowie oraz informacją o wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Namysłów.
 4. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja odbyła się w dniu 5 września br., na której projekty uchwał nr 1 2 nie były opiniowane. Projekt nr 3 zaopiniowano negatywnie, a pozostałe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
 5. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że między sesjami Komisja obradował dwa razy. Pierwsza komisja odbyła się 26 czerwca br., na której Komisja zapoznała się ze stanem i  funkcjonowaniem świetlic wiejskich w Ziemiełowicach, Jastrzębiu i Nowym Folwarku. Pogratulowała pięknej świetlicy w Jastrzębiu i życzyła wszystkim sołectwom takich świetlic. Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 6 września br., na którym zapoznano się z analizą sprawozdania nt. wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji oraz opiniowano projekty uchwał, które znajdują się w porządku sesji. Projektów uchwał nr 1 i 2 nie opiniowano, projekt nr 3, po burzliwej dyskusji zaopiniowano pozytywnie 5 głosami "za", przy 3 "przeciwnych". Pozostałe projekty uzyskały pozytywną opinię Komisji.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie obsadzenia mandatu radnego:
Radni nie wnieśli uwag i pytań. Przystąpiono do podjęcia uchwały.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się głosów nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXII/273/13.
Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk poprosił Pana Kazimierza Paczkowskiego o złożenie ślubowania o następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"
Radny złożył ślubowanie mówiąc: Ślubuję. Następnie podpisał dokument ślubowania;

2) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie:
Radny Włodarczyk poprosił o odczytanie uzasadnienia z projektu powyższej uchwały.
Przewodniczący przeczytał tekst uzasadnienia. Następnie odniósł się do zarzutów z uzasadnienia informując, że radni opozycji mylą się, stosując przepisy tylko z ustawy o samorządzie gminnym. Należy stosować też przepisy bardziej szczegółowe ze Statutu Gminy, tj. § 21 pkt.2., które dotyczą trybu pracy Rady i przygotowania sesji. Wyjaśnił, że odmawiając zwołania sesji stosował się do przepisów Statutu Gminy Namysłów, które nakazują przy zawiadomieniu o sesji załączyć materiały będące przedmiotem obrad. Czyli powinna być informacja Burmistrza o nieprawidłowościach, której Burmistrz nie mógł sporządzić z powodu trwających jeszcze kontroli i braku odpowiedzi z GIODO. Powyższe wyjaśnienia radni otrzymali pisemnie, więc nie mogą mówić, że byli ignorowani. Przewodniczący dodał, że prawdziwy powód odwołania jest inny niż w uzasadnieniu a dotyczy sporu politycznego, który rozpoczął się w 1998 r. poprzez sądy, prokuratury, a trwa do dziś.
Radny Włodarczyk odpowiedział, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej złożyli na podstawie ustawy o samorządzie gminnym § 19 ust 1 i 4 i jego zdaniem oraz służb Wojewody Przewodniczący złamał prawo nie zwołując sesji.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że nie złamano żadnego prawa. Gdyby tak było to otrzymałby pismo od Wojewody o złamaniu prawa, a takiego nie otrzymał. Urząd Miejski też zatrudnia radców, którzy przestrzegają prawa.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Dróżdż zaproponował Radną Urszulę Łyżniak.
Radna Bartosińska zgłosiła Radnego Zbigniewa Juzaka.
Radna Wilczyńska zgłosiła Radnego Jacka Płaczka.
Wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji i przygotowania tajnego głosowania.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Urszula Łyżniak przedstawiła zasady głosowania, informując, że każdy radny otrzyma kartę do głosowania, na której zgodnie z wybraną opcją, w kratce, należy postawić znak "X". Nastąpiło tajne głosowanie.
Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodnicząca Komisji Urszula Łyżniak odczytała protokół z wynikami przeprowadzonego głosowania, z którego wynika, że:

 • w głosowaniu brało udział 20  radnych,
 • "za" odwołaniem głosowało 7 radnych,
 • "przeciw" odwołaniu głosowało 13 radnych,

W wyniku tajnego głosowania nie odwołano Pana Jarosława Iwanyszczuka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. Uchwała nie została podjęta;

3) w sprawie powołania komisji doraźnej w celu zbadania tzw. afery pożyczkowej:
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji doraźnej:

 • Radny Spór zgłosił Jacka Płaczka,
 • Radna Teodorczyk zgłosiła Artura Włodarczyka,
 • Radny Lewandowski zgłosił Jana Kozyrę,
 • Radny Spór zgłosił Urszulę Łyżniak,
 • Radny Włodarczyk zgłosił Jolantę Wilczyńską.

Wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na członka komisji doraźnej.
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy celem ukonstytuowania się komisji doraźnej.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przedstawił funkcje członków wchodzących w skład komisji doraźnej w celu zbadania tzw. afery pożyczkowej:

 1. Artur Włodarczyk - przewodniczący,
 2. Jan Kozyra - z-ca przewodniczącego,
 3. Jacek Płaczek - członek,
 4. Urszula Łyżniak - członek,
 5. Jolanta Wilczyńska - członek.

Następnie przystąpiono do głosowania jawnego.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw 11, wstrzymało się 2 radnych. Uchwała nie została podjęta;

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia "Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto uchwałę - Nr XXII/274/13;

5) w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminnej z ograniczoną odpowiedzialnością:
Burmistrz poinformował, że od 4 miesięcy prowadził rozmowy w sprawie przystąpienia do kompleksowej modernizacji oświetlenia LED w gminie Namysłów. Projekt powstał przy wsparciu Komisji Europejskiej i obejmuje na dzień dzisiejszy 28 samorządów Polski Południowej. Modernizacja oświetlenia będzie obejmowała ulice, szkoły, przedszkola i świetlice. Grupa inicjująca wskazała Namysłów na lidera projektu. Środki na realizację tego projektu wynoszą 43 mln €. Gmina Namysłów jako lider będzie koordynowała działania programu i dlatego należy powołać jednoosobową spółkę, która będzie odpowiedzialna za pośrednictwo w przekazywaniu środków finansowych do określonych podmiotów. Kapitał założycielski spółki będzie wynosił 5 tys. zł., a następnie koszty funkcjonowania spółki poniosą wszystkie samorządy. Inwestycja jest rozłożona na 12 lat. Udział samorządów w tej inwestycji będzie wynosił 10%.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXII/275/13;

6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
"Za" projektem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała został podjęta - Nr XXII/276/13;

7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXII/277/13;

8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego gruntu należy zabezpieczyć środki w wysokości 109 tys. zł na wypłatę odszkodowania za nabyty na własność budynek przy ul. Oławskiej 11 w Namysłowie. Środki będą pochodziły z wolnych środków.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych nie było, 2 wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXII/278/13;

9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych nie było, 1 wstrzymał się.
Uchwała została podjęta - Nr XXII/279/13;

Ad. 4. Informacja za I półrocze 2013 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury:
Informację przyjęto bez uwag i pytań, przez aklamacje.

Ad. 5. Informacja z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za 2012 r.
Uwag i pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono. Informacja została przyjęte przez aklamację.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady przedstawił interpelacje radnych wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Burmistrza Namysłowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej od:

 1. Radnego Płaczka w sprawie przeprowadzenia kontroli FŚS z ostatnich 10 lat,
 2. Grupy Radnych: A.Włodarczyka, M.Teodorczyk i J.Wilczyńskiej w sprawie wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do Burmistrza Namysłowa za brak właściwego nadzoru nad Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 3. Grupy Radnych: M.Lewandowskiego, A.Włodarczyka, M.Teodorczyk i J. Wilczyńskiej w sprawie kontroli FŚS przez niezależnych biegłych,
 4. Radnej Urszuli Tracz-Borgul w sprawie fatalnego stanu chodników przy ulicach: A.Krajowej, Sikorskiego i Oławskiej w Namysłowie,
 5. Radnej Ireny Klucowicz - zapytanie do Burmistrza Namysłowa o możliwość przejęcia przez Gminę gruntów na terenie Jastrzębia.

Radna L.Czarny zapytała Burmistrza, czy Gmina Namysłów podpisała porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Powrót do zatrudnienia". Projekt umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Zapytała, czy Gmina posiada liczbę rodzin, których dzieci nie przyjęto do żłobka.
Naczelnik Wydziału Oświaty Sławomir Hinborch odpowiedział, że Gmina otrzymała taką informację, ale z uwagi na fakt, że mamy więcej miejsc w żłobku niż dzieci uczęszczających, nie złożyła zapotrzebowania na szkolenie opiekunek. Dodał, że obecnie w żłobku jest jeszcze 15 miejsc wolnych dla dzieci.

Ad. 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej, od.:

 1. Wojewody Opolskiego adresowane do Radnego Włodarczyka, dotyczące skargi grupy radnych na działania Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący zaproponował przekazać sprawę do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Sprzeciwu nie wniesiono.
 2. Janusza Sienniaka w sprawie skargi na decyzję Burmistrza dotyczącą pozwolenia na recykling samochodów w Kamiennej. Przewodniczący zaproponował przekazać sprawę do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Propozycję przyjęto przez aklamację.
 3. Edmunda Szulca w sprawie wydania zgody na organizację koncertu "Czochraj Bobra Fest" i zakłócanie ciszy nocnej.
  Przewodniczący zaproponował przekazać sprawę do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Sprzeciwu nie wniesiono.
 4. Pawła Cicheckiego w sprawie niedrożnej kanalizacji odprowadzającej ścieki z mieszkania przy ul. Piłsudskiego 3A/1 w Namysłowie. Przewodniczący zaproponował przekazać sprawę do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Sprzeciwu nie wniesiono.

Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej od:

 1. Spółki E.K.Ochedzan - protest przeciwko wyznaczeniu przez burmistrza Namysłowa Spółki "Ekowod" do świadczenia usług wywozu odpadów,
 2. Jerzego Szyndlera - oferta przeprowadzenia kontroli w placówkach oświatowych w zakresie gospodarowania funduszami pożyczkowymi,
 3. NSM w sprawie modernizacji przejścia dla pieszych przez ul. Reymonta, przy sklepie "Kropla",
 4. Ryszarda Wszołka w sprawie głośnej pracy kosiarki na basenie letnim,
 5. Zarządu Osiedla Nr V - seria pism w sprawie:
  • udzielenia pomocy w uzyskaniu odpowiedzi na pytania i wnioski od NSM,
  • przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Reymonta,
 6. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr I w Namysłowie do Komendanta Policji w Namysłowie w sprawie podjęcia działań zapewniających przestrzeganie ciszy i porządku w Namysłowie,
 7. Pielęgniarek Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprawie protestu na opublikowanie przez Burmistrza Namysłowa listu otwartego do Starosty,
 8. Personelu ZOL w sprawie listu otwartego publikowanego na stronie internetowej Urzędu.

Przewodniczący poinformował, że w/w pisma znajdują się w biurze obsługi Rady Miejskiej.
Przewodniczący Iwanyszczuk serdecznie podziękował sołtysowi Krasowic i całej Radzie Sołeckiej, a także wszystkim mieszkańcom Krasowic za ogrom pracy, którą włożyli w organizację dożynek gminnych. Podziękował także Dyrektorowi NOK i jego pracownikom oraz dzieciom i młodzieży placówek oświatowych za występy artystyczne.
Kolejno Przewodniczący Rady złożył gratulacje dwóm Prezesom Spółek gminnych tj. Januszowi Nowakowi i Arturowi Masiowskiemu za wyróżnienie, jakie otrzymali w Opolu, na podsumowaniu działalności wpływającej na polepszenie stanu środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Ad. 8. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 1. Radna Irena Klucowicz poinformowała, że w imieniu rolników naszej gminy złożyła petycję do Ministerstwa Rolnictwa dot. dużego spadku cen rzepaku i zbóż w czasie tegorocznych zbiorów. Następnie przeczytała odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sugerującą potrzebę organizowania się rolników w większe podmioty celem zwiększenia swojej pozycji rynkowej.
 2. Radny Jan Kozyra zgłosił  sprawę kierowaną do zarządcy drogi przy ul. Piastowskiej i zarządcy dróg gminnych w mieście, tj. do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Wyjaśnił, że w murach budynków przyległych do w/w ulic nawiercono kilkaset otworów celem osuszenia murów. Niestety pył z cegieł pokrył chodniki z kostki granitowej. Dodał, że chodniki granitowo-bazaltowe wymagają kruszyny granitowej, a nie ceglanej i należy ją jak najszybciej usunąć.
 3. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr V oświadczył, że jego pisma są nie tylko korespondencją do Przewodniczącego, ale chciałby, żeby wszyscy wiedzieli o problemach mieszkańców ulicy Reymonta.
  Przewodniczący Rady dodał, że sprawy poruszone w pismach do NSM dotyczą problemów mieszkańców zamieszkałych w budynkach Spółdzielni i traktowane są bardzo poważnie przez Urząd.
 4. Barbara Leszczyńska poinformowała, że w imieniu Patrolu Rowerowego złożyła pismo do Burmistrza i Komisji Porządku Publicznego w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz likwidacji barier utrudniających poruszania się po ciągach komunikacyjnych w mieście. Następnie pochwaliła mieszkańców wsi Jemielnica, którzy w czynie społecznym upiększają swoją wieś. Zwróciła się do sołtysów, żeby brali przykład z Jemielnicy.
 5. Antoni Kiec przekazał protest rodziny pierwszego starosty Namysłowa, który został pochowany w kaplicy na starym cmentarzu komunalnym. Protest dotyczy zmiany miejsca pochówku Starosty.
  Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że sprawa jest nieaktualna, ponieważ Proboszcz odstąpił od tego zamiaru.

Ad. 10. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady
zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 15.20.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Grażyna Łupińska

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Łupińska
Data wytworzenia: 2013-11-19
Data udostępnienia do publikacji: 2013-11-19