Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIII/13 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku

Protokół Nr XXIII/13
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 28 listopada 2013 roku

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez wprowadzenie do pkt. 3 dwóch projektów uchwał od nr 15) do nr 16). "Za" wprowadzeniem dodatkowych punktów do porządku obrad głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Następnie jednogłośnie przyjęto porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  2) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  3) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
  4) umieszczania herbu miasta Namysłów na wyrobach promocyjnych,
  5) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  6) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  7) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  8) skargi na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  9) nadania nazwy ronda,
  10) nadania nazwy ulicy,
  11) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
  15) nadania nazwy ulicy,
  16) upoważnienia kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 4. Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomościami "ZAN" sp. z o.o. w Namysłowie za 2012 r.
 5. Informacja z działalności "EKOWOD" sp. z o.o. za 2012 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2012/2013.
 7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z  XXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 9 września do dnia 28 listopada 2013 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXII sesji w dniu 9 września 2013 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).

W tym punkcie sesji doszedł 1 radny, obecnych od tej chwili było 19 radnych.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja w okresie między sesjami obradowała 2 razy. Dnia 5 listopada br. tematem posiedzenia była: "Ocena funkcjonowania monitoringu w mieście. Przygotowanie służb i jednostek organizacyjnych do sezonu zimowego". Kolejnym tematem obrad, które odbyły się
  21 listopada br. była: "Ocena zabezpieczenia miasta przed ewentualnym wystąpieniem smogu (źródło ogrzewania). Działania straży miejskiej w tym zakresie.” W tym dniu komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał Rady Miejskiej, będące przedmiotem dzisiejszej sesji oraz pozytywnie, bez wniesienia wniosków zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2014 r.;
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej przekazała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała 3 razy.
  Dnia 7 października br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji, której celem było wybranie zadania inwestycyjnego i porównanie jego stanu faktycznego z księgowym. Dnia 30 października br. Komisja pozytywnie oceniła działalność spółki "EKOWOD" oraz spółki "ZAN" za 2012 rok. Pozytywnie zaopiniowano również wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, w sprawie przekazania do sprzedaży 3 działek, 3 nieruchomości oraz przekazania w aport do spółki "EKOWOD" dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Namysłowie i 7 miejscowościach leżących na terenie Gminy Namysłów. Natomiast 22 listopada br. członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał od nr 1) do nr 16) wraz z projektem budżetu gminy na 2014 r., który również zaopiniowano pozytywnie, bez wniesienia wniosków;
 3. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja obradowała 2 razy, tj.
  30 października br. i w czasie tego posiedzenia pozytywnie oceniła funkcjonowanie spółki "EKOWOD" oraz 25 listopada br. i w czasie tego posiedzenia pozytywnie oceniła działalność Gminnej Spółki Wodnej. Zaopiniowała również pozytywnie wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej i projekt budżetu gminy na 2014 r., do którego nie wniesiono wniosków;
 4. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że członkowie komisji spotkali się 3 razy od czasu ostatniej sesji.
  Dnia 23 września br. rozpatrywali 3 skargi na działalność Burmistrza Namysłowa (złożone przez E. Szulca, P. Cicheckiego, J. Sienniaka) oraz skargę na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie (złożona przez grupę radnych). Wszystkie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa uznali za nieuzasadnione w jednogłośnym głosowaniu. Natomiast na kolejnym posiedzeniu komisji, tj. 13 listopada br. skargę na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Radni uznali za nieuzasadnioną - oddano 5 głosów "za" i 1 "przeciw". Na tym posiedzeniu komisja zapoznała się również z materiałami, dotyczącymi udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych. Natomiast 26 listopada br.  komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej oraz pozytywnie, bez wniesienia wniosków zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2014 r.;
 5. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że w czasie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia komisji. Dnia 30 września br. po skontrolowaniu boisk w Jastrzębiu, Smarchowicach Wielkich i Ligocie Książęcej oceniono stan bazy sportowej  przy wiejskich szkołach podstawowych. W czasie posiedzenia komisji 29 października br. oceniono bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Członkowie komisji skupili się głównie na przystankach, zatoczkach i opiekunach dzieci dowożonych do placówek oświatowych. Natomiast 27 listopada komisja realizowała temat: „Analiza realizacji programów profilaktycznych, prozdrowotnych i sportowych na terenie Gminy Namysłów", a także pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję i pozytywnie, bez wniesienia wniosków zaopiniowała budżet gminy na 2014 r.

   

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:

1. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/280/13;

2) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/281/13;

3) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/282/13;

4) umieszczenia herbu miasta Namysłów na wyrobach promocyjnych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/283/13;

5) skargi na działalność Burmistrza:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/284/13;

6) skargi na działalność Burmistrza:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/285/13;

7) skargi na działalność Burmistrza:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/286/13;

8) skargi na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów "przeciw" nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/287/13;

9) nadania nazwy ronda:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/288/13;

10) nadania nazwy ulicy:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/289/13;

11) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości:
Radny Lewandowski zapytał, z czego wynikają wzrosty podwyżek podatku od nieruchomości, czy nie mogłyby zostać na tym samym poziomie, co w roku obecnym. Zapytał, o ile wzrosną wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości i na jaki cel zostaną wykorzystane oraz  jak przedstawiają się stawki podatku od nieruchomości w porównaniu do gmin ościennych.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że wpływ środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości zostanie wykorzystany na działalność Gminy Namysłów. Zwrócił uwagę, że jeśli gmina będzie starała się o kolejne dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to musi mieć też wkład własny, który jest coraz wyższy. Stwierdził, że lepiej co roku minimalnie podwyższać stawkę podatku od nieruchomości, niż znacznie co kilka lat.
Skarbnik Gminy poinformowała, że stawka podatku od nieruchomości wzrosła o 0,9 %, czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosą niecałe 200 tys. zł.
Radny Lewandowski zapytał, czy w 2013 r. dokonano umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości i ponowił pytanie, w sprawie stawki podatku od nieruchomości w porównaniu do gmin ościennych. Dodał, że w Kluczborku stawki podatku od nieruchomości tzw. budynków mieszkalnych przedstawiają się podobnie, natomiast jeśli chodzi o podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą to w porównaniu do Niemodlina, Wołczyna czy Kluczborka Gmina Namysłów ma najwyższe stawki.
Skarbnik gminy poinformowała, że przedmiotem sesji nie było porównanie stawek podatku od nieruchomości do gmin ościennych. W tej chwili nie posiada informacji nt. stawek podatku od nieruchomości w porównaniu do gmin ościennych i nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Dodała, że Gmina Wołczyn ma o połowę mniejszy budżet i w związku z tym ma o połowę mniejsze wydatki. W sprawie umorzenia podatków, przekazała, że do końca maja 2014 r. Burmistrz ma obowiązek przedłożyć informację o udzielonych ulgach, umorzeniach, rozłożeniach na raty za rok poprzedni.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/290/13;

12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/291/13;

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/292/13;

14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok:
Radny Kozyra zapytał, czy w planie wydatków inwestycyjnych na obecny rok istnieją zagrożenia realizacji jakiegoś zadania inwestycyjnego.
Burmistrz Kuchczyński poinformował, że nie ma żadnych zagrożeń, niektóre zobowiązania zostały przeniesione na przyszły rok.
Skarbnik Gminy wyliczyła inwestycję, które zakończą się przyszłym roku:

 • "Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Grunwaldzka-Oławska w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową
  i oświetleniem."
 • "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów."
 • "Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej
  w Namysłowie."
 • "Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku."

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/293/13;

15) nadania nazwy ulicy:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/294/13;

16) upoważnienia kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIII/295/13;

Ad. 4. Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomościami "ZAN" sp. z o.o. w Namysłowie za 2012 r.:
Radny Kozyra
zapytał, jakie działania zostały podjęte, aby więcej budynków zarządzanych przez "ZAN" sp. z o.o. miało podłączenie do centralnego ogrzewania oraz prosił o informację nt. procentowego wykazu mieszkań podłączonych do centralnego ogrzewania w centrum Namysłowa.
Prezes Ilnicki przyznał, że spółki nie stać na wykonanie inwestycji, mającej na celu likwidację niskiej emisji. Dodał, że samorządy nie poradzą sobie same z tym problemem. Poinformował, że w przyszłym roku budynek przy ul. Mickiewicza 11-13 zostanie podłączony do centralnego ogrzewania. Powiedział, że informację nt. procentowego wykazu nieruchomości podłączonych do centralnego ogrzewania przekaże na piśmie.
Więcej uwag i pytań nie wniesiono.

Ad. 5. Informacja z działalności "EKOWOD" sp. z o.o. za 2012 r.:
Radny Kozyra opierając się na sprawozdaniu z działalności spółki "Ekowod" w 2012 r. stwierdził, że wynika z niego, że makulaturę sprzedano w 2012 r. z okresu 21 lat, a tworzywa sztuczne i szkło z 5-6 lat. Prosił o sprostowanie, bądź wyjaśnienie.
Prezes Masiowski odpowiedział, że szczegółową informację przekaże radnemu na piśmie.
Radna Bartosińska prosiła o zwrócenie uwagi swoim pracownikom, którzy żeby opróżnić kontener zabierają go na kilka godzin i w tym czasie nie ma gdzie wyrzucać odpadów.
Prezes Masiowski stwierdził, że w tym czasie odpady można wyrzucać do innych pojemników.

Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2012/2013:
Do informacji nie wniesiono uwag ani pytań.

Ad. 7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna:
Do informacji nie wniesiono uwag ani pytań.

Ad. 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:
Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił informację z analiz oświadczeń majątkowych, które wpłynęły od Wojewody Opolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, Burmistrza Namysłowa oraz z Urzędów Skarbowych w Namysłowie, Kluczborku i Kępnie. (w/w analizy oświadczeń majątkowych stanowią załączniki do protokołu)

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady przedstawił interpelacje radnych wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Burmistrza Namysłowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej od:

 1. Radnego Jana Drożdża, w sprawie odrestaurowania pomnika Nike,
 2. Radnej Urszuli Tracz-Borgul, w sprawie zagospodarowania działki nr 148/3 zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiej oraz w sprawie fatalnego stanu boiska do koszykówki zlokalizowanego na granicy ul. Kościuszki i ul. Długosza.

Ad. 10.  Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 1. z Regionalnej Izby Obrachunkowej (znak pisma: Na.I-4212-353-K/13) - uchwała nr 353/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 12.09.2013 r. nt. pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
 2. od Tadeusza Wincewicza, Polski Dom Filatelistyczny, Wydawnictwo "Namislavia", w sprawie rozszerzenia zgody na używanie herbu miasta Namysłów na wyrobach promocyjnych wydawanych przez Polski Dom Filatelistyczny.
 3. od Burmistrza Namysłowa, (znak pisma: F.3021.71.2013) w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu, objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazem przedsięwzięć oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
 4. od Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, w sprawie nie podwyższania stawki podatku od środków transportowych.
 5. od Ireny Sałaty, w sprawie pomocy w rozstrzygnięciu sporu, dotyczącego nakazu rozbiórki garażu usytuowanego na dz. nr 1172/2 przy ul. Kopernika.
 6. od Klubu Zainteresowań "Olesnicoviana", (znak pisma: 2/2013) w sprawie wydania zgody na używanie herbu miasta Namysłów.

Następnie p. Iwanyszczuk przedstawił pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej od:

 1. Radnego Zbigniewa Juzaka, w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy na 2014 r. zadania inwestycyjnego polegającego na budowie dróg, tj. ul. Wileńskiej, Orląt Lwowskich, Kombatantów i Fabrycznej oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa, znak pisma GK.7011.7.2013 z dn. 8.10.2013 r.;
 2. Radnej Urszuli Łyżniak, w sprawie zabezpieczenie w planie budżetowym środków finansowych na budowę dróg, tj. ul. Kombatantów, Orląt Lwowskich, Wileńskiej i Kresowej oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa, znak pisma GK.7011.8.2013 z dn. 8.10.2013 r.;
 3. 2 pisma Polskiego Zarządu Działkowców, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przyszłość":
  1. w sprawie zmniejszenia średniej ilości odpadów komunalnych stanowiącą podstawę do ustalenia pojemności pojemników (znak pisma: 72/ORG/13)  oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa, znak pisma GK.600.25.2013
   z dn. 10.10.2013 r.,
  2. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (znak pisma: SM/78/13);
 4. Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, (znak pisma: T/1627/2013) w sprawie wywieszania pism Zarządu Osiedla Nr V w gablotach Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący poinformował, że  w/w pisma znajdują się w biurze obsługi Rady Miejskiej.

Ad. 11. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 12. Sprawy różne i wolne wnioski:
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr IV Krzysztof Dzidowski poprosił o pomoc w rozstrzygnięciu problemu p. Ireny Sałaty.
Krzysztof Kuchczyński stwierdził, że jeżeli strony konfliktu nie dojdą do porozumienia, to gmina podejmie stosowne czynności zgodnie z prawem.
Sołtys wsi Jastrzębie Danuta Łukasiak zapytała, kiedy zostaną usunięte usterki po budowie kanalizacji w Jastrzębiu.
Prezes Masiowski odpowiedział, że firma "Budim" została zobowiązana do usunięcia usterek. Jeżeli do 29.11. br. usterki nie zostaną usunięte "Ekowod" sp. z o.o. zleci wykonawstwo zastępcze innej firmie.
Sołtys wsi Ziemiełowice Ewa Mleczko interweniowała w sprawie doprowadzenia stanu dróg po budowie kanalizacji na odcinku Jastrzębie-Ziemiełowice-Łączany do stanu przed budową.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr II Lucyna Medyk prosiła o informację nt. miejsc, gdzie można oddać przeterminowane leki.
Naczelnik Bagiński odpowiedział, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie znajduje się wykaz aptek, w których można oddać przeterminowane leki. Można je również zawieźć do PSZOK.
Radna Łyżniak stwierdziła, że już od dawna nie ma parkomatów przy ul. Chrobrego i że mieszkańcy Namysłowa wiedzą, gdzie znajdują się sąsiadujące parkomaty, ale przyjezdni mogą mieć z tym problem. Prosiła o wyrównanie nawierzchni dróg na Os. Wschodnim i o zamontowanie oświetlenia.
Krzysztof Kuchczyński odpowiedział, że uwagi zostały przyjęte.
Radny Kozyra powiedział, że uczestniczył w wykładach z okazji 700. rocznicy utworzenia księstwa namysłowskiego i nie zauważył uczniów z żadnych szkół. Zapytał, czy była podana informacja nt. obchodów w szkołach namysłowskich.
Andrzej Galla odpowiedział, że w 3-dniowym sympozjum wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół.

Ad. 13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i zamknął obrady XXIII sesji Rady Miejskiej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Justyna Cieślak

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Justyna Cieślak
Data wytworzenia: 2013-12-06
Data udostępnienia do publikacji: 2013-12-19