Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIV/13 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku

Protokół Nr XXIV/13
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 30 grudnia 2013 roku

Na wstępie Przewodniczący Iwanyszczuk poinformował o śmierci Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów - Antoniego Szydłowskiego i zaproponował, aby uczcić jego pamięć chwilą ciszy.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad. Uwag i zmian nie zgłoszono.
Następnie jednogłośnie przyjęto porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:
  1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2024),
  2) uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
  3) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  4) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  5) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020,
  6) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2014 roku,
  7) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  8) zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów",
  9) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  10) umieszczania herbu miasta Namysłów na pamiątkowej widokówce,
  11)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2024),
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:

Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 28 listopada do dnia 30 grudnia 2013 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIII sesji w dniu 28 listopada 2013 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu). Dodał, że 31 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 odbędzie się we Wrocławiu podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego Gmina Namysłów przejmie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wrocławiu 64 mieszkania w Jastrzębiu wraz z 2 kotłowniami i 1 lokalem użytkowym.
Radna Klucowicz zapytała, czy istnieje możliwość przejęcia gruntów w Jastrzębiu, na których znajdują się obecnie ogródki działkowe.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że rozmowy na temat przejęcia tych terenów odbyły się 2-3 lata temu, jednak WAM we Wrocławiu zażyczyła sobie bardzo wysoką cenę. Stwierdził, że z biegiem czasu Agencja będzie chciała sprzedać te tereny gminie taniej.

Ad. 3.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że od czasu ostatniej sesji Komisja odbyła 2 posiedzenia. Dnia 4 grudnia br. kontrolowała zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu" pod względem zachowania obowiązujących procedur. Natomiast 23 grudnia br.  komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej;
 2. Zbigniew Juzak w zastępstwie siedzącej obok Urszuli Łyżniak - Przewodniczącej Komisji Budżetowo - Gospodarczej, która ze względu na niedyspozycję strun głosowych nie mogła zabrać głosu, przekazał, że Komisja w okresie między sesjami obradowała 2 razy. Dnia 3 grudnia br. odbyło się posiedzenie komisji wraz z przewodniczącymi wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, w celu sformułowania ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Namysłów na 2014 r. Natomiast 23 grudnia br. członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję;
 3. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że komisja obradowała dn. 23 grudnia br. W trakcie tego posiedzenia odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji - p. Waldemarem Stolarzem i omówiony został temat bezpieczeństwa młodzieży z terenu Gminy Namysłów, a także pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję;
 4. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że członkowie komisji posiedzenie odbyli  27 grudnia br. Ocenili funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi za okres II półrocza 2013 r. oraz pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, będące przedmiotem dzisiejszej sesji;
 5. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja obradowała 27.12.2013 r. i oceniła wtedy funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi za okres II półrocza 2013 r., a także pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od nr 1 ) do 12).

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2024):
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę nr 573/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. nt. pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej przesłaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Następnie Radni głosowali nad autopoprawką, złożoną przez Burmistrza Namysłowa, do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z dn. 13 listopada 2013 r.
"Za" przyjęciem autopoprawki Burmistrza Namysłowa głosowało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Autopoprawka została przyjęta.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/296/13;

2) uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok:
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 572/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. nt. pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2014 r. przesłaną przez RIO w Opolu. Następnie odbyło się głosowanie nad poprawką nr 1 do projektu budżetu Gminy Namysłów na 2014 rok, z 11 grudnia 2013 r., którą zaopiniowano 13 głosami "za" i 6 głosami "wstrzymującymi się". Głosowano również nad autopoprawką Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, z dnia 13 listopada 2013 r., którą zaopiniowano 13 głosami "za" i 6 głosami "wstrzymującymi się". Poprawka i Autopoprawka zostały przyjęte.
Radny Lewandowski zapytał, czy w projekcie budżetu gminy zostały uwzględnione propozycje składane w terminie do 6 grudnia przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz jaki jest wskaźnik zadłużenia Gminy Namysłów.
Skarbnik gminy odpowiedziała, że procentowy udział zadań zgłoszonych i uwzględnionych w projekcie budżetu na 2014 r. wynosi 20%. Natomiast wskaźnik kwoty długu wynosi 35%.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/297/13;

3) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/298/13;

4) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/299/13;

5) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020:
Radny Lewandowski stwierdził, że przy ul. Norwida gmina wydaje pozwolenia na budowę budynków wraz z przydomowymi szambami i pytał, jak długo takie pozwolenia będą wydawane i kiedy zostanie zbudowana kanalizacja w tym rejonie.
Krzysztof Kuchczyński odpowiedział, że pozwoleń na budowę nie wydaje gmina tylko Starostwo Powiatowe. Powiedział, że 2 lata temu gmina przejęła drogi na nowo powstających osiedlach i one stopniowo są budowane, bądź remontowane, a także systematycznie budowana jest kanalizacja na terenie całej gminy.
Prezes Masiowski dodał, że w planie budżetowym spółki "Ekowod" na 2014 r. ujęte zostało zadanie inwestycyjne polegające na podłączeniu budynków przy ul. Norwida do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/300/13;

6) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2014 roku:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/301/13;

7) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/302/13;

8) zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów":
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że załącznik nr 5 do projektu uchwały zawiera wykaz nieuwzględnionych zgłoszonych uwag do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków Gminy Namysłów i Radni winni głosować najpierw w sprawie tego załącznika, głosując odrębnie odnośnie każdego wniosku.

Głosowanie za odrzuceniem wniosku złożonego przez:

 • Marię i Ryszarda Kuchczyńskich;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Anny Raczkowskiej;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Głuszynie;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Dariusza Stefaniszyka;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Marię i Dariusza Stefaniszyków;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Alfreda Kondrasa;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Alinę i Piotra Domrzał;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Małgorzatę i Romualda Maryniaków;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Ewelinę Gwiazdę;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Przemysława Głąba;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Dariusza Kuchczyńskiego;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Baltazara Bajsarowicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Baltazara Bajsarowicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Baltazara Bajsarowicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Baltazara Bajsarowicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.
 • Baltazara Bajsarowicza;
  "za" odrzuceniem uwagi głosowało 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
  Wniosek został odrzucony.

Radna Wilczyńska zapytała, czy Burmistrz nie widzi problemu w rozpraszaniu zabudowy jednorodzinnej w różnych kierunkach Namysłowa na bardzo rozległych terenach, daleko od centrum miasta, gdzie nie ma wybudowanych dróg, nie ma placów zabaw oraz stwierdziła, że namysłowski rynek "zamiera" i zaproponowała, aby przywrócić życie w centrum Namysłowa.
Burmistrz Kuchczyński odpowiadając na pierwszą część pytania stwierdził, że ludzie budujący domy wybierają tereny otoczone zielenią, gdzie panuje spokój i cisza. Gmina stara się stopniowo budować drogi na nowo powstałych osiedlach. Dodał, że kiedy chciał zamknąć centrum miasta dla ruchu kołowego dużo osób mu mówiło, że przez to w centrum będzie pusto. Rynek jest otwarty, a i tak słychać, że centrum zamarło. Poinformował, że stopniowo zamykane będą ulice w centrum Namysłowa.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/303/13;

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów:
Przewodniczący Osiedla Nr IV Krzysztof Dzidowski zapytał, na czym polegają projektowane zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów działek w Namysłowie.
Inspektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Karolina Gogół odpowiedziała, że planowane jest przekształcenie działek przy ul. Staromiejskiej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Natomiast przy ogródkach działkowych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zieleń.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/304/13;

10) umieszczania herbu miasta Namysłów na pamiątkowej widokówce:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/305/13;

11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2024):
"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/306/13;

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXIV/307/13;

Burmistrz Kuchczyński podziękował Radnym za przyjęcie projektu uchwały, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. oraz Skarbnikowi gminy i wszystkim pracownikom Urzędu za wkład włożony w pracę nad budżetem. Dodał, że budżet gminy ocenia dobrze, pomimo panującego kryzysu, który dotyka również samorządy.

(Po przerwie na obrady sesji wróciło18 radnych)

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych:

 1. Przewodniczący Rady przedstawił interpelacje Radnej Urszuli Tracz-Borgul wraz z odpowiedzią w sprawie wprowadzenia możliwości bezpłatnego korzystania z sauny basenu miejskiego oraz w sprawie zorganizowania kolacji wigilijnej dla ludzi samotnych i ubogich.
 2. Radny Włodarczyk zapytał, czy gmina otrzymała odpowiedź od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie udostępnienia protokołu z kontroli, dotyczącej nieprawidłowości, w zakresie udzielanych pożyczek z ZFŚS oraz pytał o efekty kontroli prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w placówkach oświatowych.
  Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że GIODO nie udzielił jeszcze odpowiedzi. Poinformował, że protokoły z przeprowadzonej kontroli UKS znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
 3. Radny Kozyra zapytał, co z zamknięciem Rynku Namysłowa dla ruchu pojazdów.
  Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że centrum Namysłowa zostanie zamknięte. Od połowy 2014 r. gmina przystąpi do realizacji tego założenia.
 4. Radny Kozyra powołując się na wypadek, który miał miejsce 2 miesiące temu, gdy kobieta potykając się o metalowe elementy wystające z chodnika przy ul. Dworcowej przewróciła się, zapytał jak można było odebrać te prace. Zwrócił również uwagę na głaz granitowy, który znajduje się w środku chodnika ul. Obr Pokoju i ul. Harcerskiej.
  Krzysztof Kuchczyński odpowiedział, że usterka przy ul. Dworcowej nie została zauważona przy odbiorze prac przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po wypadku wystające elementy zostały usunięte, a poszkodowana otrzyma odszkodowanie. Głaz granitowany w najbliższym czasie zostanie również usunięty.
 5. Radna Bartosińska pytała, czy prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia przez gminę zamku znajdującego się przy browarze.
  Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że rozmowy z Prezesem Browaru Namysłów na w/w temat podjął 2 lata temu. Zaproponowano wówczas kwotę w wysokości 8 mln zł. Gmina nie jest w stanie wydać takiej kwoty. Najprawdopodobniej browar szuka inwestorów. Dodał, że zapraszał Prezesa na sesję Rady Miejskiej, aby przedstawił plany, dotyczące zamku.

Ad. 5.  Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:

Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od:

 1. Wojewody Opolskiego (znak pisma: NK.V.1411.74.2013.RG), w sprawie przekazania według właściwości skargi p. Henryka Łabędzkiego na działanie dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Skargę przekazano do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Następnie p. Iwanyszczuk przedstawił pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej od:

 1. Jerzego Szyndlera, w sprawie uwagi do projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów" wraz z wnioskiem o jej publikację w "Gazecie Namysłowskiej" oraz odpowiedź Burmistrza Namysłowa, znak pisma: RiN.6720.98.2013 z dn. 20.12.2013 r.;
 2. odpowiedź Burmistrza Namysłowa do p. Ireny Sałaty, znak pisma: RiN.6847.3.2013 z dn. 23.12.2013 r. w sprawie dalszej dzierżawy gruntu o numerze działki 1159/8, położonej w Namysłowie przy ul. Sejmowej.

Przewodniczący poinformował, że w/w pisma znajdują się w biurze obsługi Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za otrzymane życzenia świąteczne i przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski:

 1. Radna Bartosińska podziękowała Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Piotrowi Lechowiczowi oraz Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącemu Jolancie Wilczyńskiej za umożliwienie korzystania z obiektów szkolnych przez dzieci uczęszczające do przedszkola oraz do szkoły podstawowej klas I-III.
 2. Radny Kozyra prosił o informację na temat planów przebudowy Przedszkola Nr 4 w Namysłowie oraz przeniesienia do tego budynku żłobka.
  Z-ca Burmistrza zdementował nieprawdziwe informacje na temat likwidacji Przedszkola nr 4. Na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 235) gmina musi dostosować budynek żłobka do odpowiednich wymogów, których nie spełnia budynek Przedszkola nr 1. Korzystając z okazji, że budynek Przedszkola nr 4 ma być w przyszłym roku remontowany gmina chce zaadaptować 2 pomieszczenia na żłobek. Poinformował, że w styczniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu, którego zakończenie planuje się na koniec sierpnia.
 3. Skarbnik gminy poinformowała, że średnia cena skupu żyta ustalana za 11 kwartałów, będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2014 r. ogłoszona została przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wynosi 69,28 zł.

Ad. 8. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne i zamknął obrady XXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Justyna Cieślak

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Justyna Cieślak
Data wytworzenia: 2014-01-21
Data udostępnienia do publikacji: 2014-05-06