Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Zm. Zarządzeniem Nr 958/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Zm. Zarządzeniem Nr 975/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Zm. Zarządzeniem Nr 55/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Zm. Zarządzeniem Nr 68/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie

ZARZĄDZENIE NR 768/VIII/21
BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Namysłów,
2) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Namysłowa,
3) I Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Pierwszego Zastępcę Burmistrza Namysłowa,
4) II Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Drugiego Zastępcę Burmistrza Namysłowa,
5) Zastępcach - należy przez to rozumieć Pierwszego i Drugiego Zastępcę Burmistrza Namysłowa,
6) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Namysłów,
7) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Namysłów,
8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Namysłowie,
9) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Namysłowie,
10) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wydział, referat, samodzielne stanowiska lub wymienioną w Regulaminie jednostkę organizacyjną Urzędu, dla której ustalono inną nazwę,
11) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika referatu lub dyrektora jednostki organizacyjnej wymienionej w Regulaminie,
12) jednostce organizacyjnej Gminy - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, Żłobek w Namysłowie oraz gminne jednostki oświatowe,
13) NOK - należy przez to rozumieć Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie.

§ 3. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) zakres działania i zadania Urzędu oraz zasady jego funkcjonowania,
2) organizację Urzędu,
3) zakres działania i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
4) podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
5) zasady podpisywania pism i decyzji,
6) zasady opracowania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.

§ 4. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Urząd ma swoją siedzibę w Namysłowie.

§ 5. Urząd jest czynny w poniedziałki od 8.00 do 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.30 do godziny 15.30.

Rozdział I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 6. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków do należytego wykonania spoczywających na Gminie zadań:

1) własnych, wynikających wprost z przepisów ustawowych,
2) zleconych, czyli zadań z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
3) publicznych, powierzonych Gminie w drodze porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej,
4) wynikających z aktów prawnych wydawanych przez Radę i Burmistrza.

§ 7. Do zadań Urzędu należy w szczególności:

1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
3) wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności wchodzących w zakres zadań Gminy,
4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji,
5) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,
6) realizacja innych obowiązków i uprawnień, wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy.

Rozdział II. ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 8. Urząd działa według następujących zasad:

1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli i audytu,
6) podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego współdziałania.

§ 9. 1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.

§ 10. Komórki organizacyjne są zobowiązane do współdziałania, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 11. Pracownicy, w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Gminy, działają na podstawie i w granicach prawa i zobowiązani są do jego ścisłego przestrzegania.

§ 12. Urząd i jego pracownicy w swoich działaniach kierują się zasadami praworządności i służebności wobec Gminy i jej mieszkańców.

§ 13. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 14. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 15. 1. Zasady i sposób wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna.
2. W komórkach organizacyjnych obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
3. Obieg i kontrole dowodów księgowych określa odrębna instrukcja.
4. Postępowanie z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych reguluje odrębna instrukcja archiwalna.

Rozdział III. ORGANIZACJA URZĘDU

§ 16. 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców oraz Sekretarza i Skarbnika.
3. W czasie nieobecności Burmistrza, zastępuje go I Zastępca Burmistrza. W przypadku nieobecności Burmistrza i I Zastępcy Burmistrza, zastępuje ich II Zastępca Burmistrza.
4. Burmistrz oraz Zastępcy Burmistrza, przyjmują interesantów osobiście w ustalonym i podanym do wiadomości mieszkańców Gminy terminie.

§ 17. 1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydziały, tj.:

a) Wydział Organizacyjny - symbol Or
b) Wydział Finansowy - symbol F
c) Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - symbol RiN
d) Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji - symbol GK
e) Wydział Spraw Obywatelskich - symbol SO
f) Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia - symbol ESZ
g) Wydział Zamówień Publicznych - symbol ZP
h) Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - symbol RiW
i) Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC

2) Straż Miejska, która działa na prawach Wydziału - symbol SM
3) Samodzielne stanowiska, tj.:

a) Stanowisko ds. kontroli zarządczej - symbol KZ
b) Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - symbol A
c) Stanowisko ds. planowania strategii i marki gminy - symbol PS
d) Stanowisko ds. obsługi prawnej - symbol OP

4) Biuro Burmistrza, które działa na prawach Wydziału - symbol BB

2. Obsługa prawna może być prowadzona przez Kancelarię Prawną.

§ 18. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 19. 1. Wydziały dzielą się na referaty i stanowiska, o utworzeniu których decyduje Burmistrz.
2. Stanowiska, w tym samodzielne stanowiska, mogą mieć obsadę jedno lub wieloosobową.
3. Straż Miejska i samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Burmistrzowi.

§ 20. 1. Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału z tym, że:

1) Wydziałem Finansowym kieruje Skarbnik Gminy,
2) Wydziałem Organizacyjnym kieruje Sekretarz Gminy, z zastrzeżeniem ust. 2,
3) Strażą Miejską kieruje Komendant Straży,
4) Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik USC.

2. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Sekretarza Gminy lub jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków, Wydziałem Organizacyjnym kieruje Naczelnik Wydziału.
3. W przypadku nieobecności w pracy kierującego komórką organizacyjną, o której mowa w ust. 1, funkcję kierującego komórką organizacyjną przejmuje osoba sprawująca nadzór nad jej pracą.

§ 21. 1. Kierujący Wydziałem odpowiada za wywiązywanie się podległych mu pracowników z zadań zapisanych w Regulaminie, zakresach czynności, decyzjach i poleceniach Burmistrza lub nadzorującego pracę wydziału Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.
2. Kierujący Wydziałem zapewnia realizację zadań Wydziału oraz jego sprawne funkcjonowanie poprzez planowanie i podział pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi pracownikami.

§ 22. 1. Na czele referatu stoi Kierownik Referatu.
2. Kierownik Referatu odpowiada za wywiązywanie się podległych mu pracowników referatu z zadań powierzonych przez kierującego wydziałem.
3. Kierownik Referatu zapewnia realizację zadań Referatu oraz jego sprawne funkcjonowanie poprzez planowanie i podział pracy oraz bieżący nadzór nad pracownikami.

§ 23. Do zakresu podstawowych obowiązków każdego kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

1) prawidłowe zorganizowanie pracy komórki organizacyjnej,
2) nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, w tym czynności kancelaryjnych,
3) dokonywanie oceny pracy pracowników oraz występowanie z wnioskami w sprawie ich wyróżniania, nagradzania, awansowania bądź karania,
4) ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników,
5) ustalanie obowiązującego w komórce organizacyjnej obiegu dokumentów,
6) racjonalna gospodarka środkami finansowymi.

Rozdział IV. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

§ 24. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy oraz Urzędu na zewnątrz,
2) organizacja pracy Urzędu,
3) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
4) upoważnianie Zastępców Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i innych pracowników Urzędu do załatwiania w jego imieniu spraw w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń,
5) przygotowanie projektów uchwał Rady,
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w tym kierownika instytucji kultury,
8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi,
9) gospodarowanie mieniem komunalnym,
10) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne,
11) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
12) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
13) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
14) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Gminie w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny,
15) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
16) wykonywanie zadań zarządzania kryzysowego na terenie Gminy,
17) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Rady i zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa,
18) wydawanie zarządzeń.

§ 25. 1. Zastępcy Burmistrza w powierzonym im zakresie koordynują i nadzorują wykonywanie zadań przez wydziały i gminne jednostki organizacyjne, w tym NOK.
2. Zastępcy Burmistrza wykonują inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 26. Sekretarz Gminy w ramach udzielonych upoważnień, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy, nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji Rady Miejskiej oraz prowadzi inne powierzone sprawy w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

§ 27. Skarbnik Gminy wykonuje zadania głównego księgowego budżetu Gminy, nadzoruje pracę Wydziału Finansowego, a w szczególności:

1) organizuje i nadzoruje prace związane z opracowaniem projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji,
2) nadzoruje realizację wydatków i dochodów budżetowych,
3) nadzoruje prowadzenie rachunkowości Urzędu, jednostek oświatowych i Gminy,
4) sprawuje nadzór nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
5) nadzoruje windykację należności i zobowiązań wobec Gminy i Urzędu,
6) czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
7) prowadzi aktywną i perspektywiczną politykę finansową Gminy,
8) nadzoruje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
9) nadzoruje gospodarowanie mieniem Gminy,
10) dokonuje analiz i opracowuje założenia do prognoz finansowych.

§ 28. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za prowadzenie określonych spraw gminy powierzonych przez Burmistrza, Zastępców, Sekretarza lub Skarbnika.

§ 29. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań, określonych w rozdziale I,
2) współdziałanie z właściwymi organami samorządowymi i rządowymi,
3) współdziałanie z Radą w zakresie objętym właściwością komórki organizacyjnej,
4) współdziałanie w opracowaniu wieloletnich programów Gminy,
5) przygotowanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań z działalności Urzędu i organów Gminy,
6) opracowanie projektów uchwał Rady w zakresie objętym właściwością komórki organizacyjnej,
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej,
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów,
9) przestrzeganie postanowień polityki rachunkowości,
10) usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórki organizacyjnej,
11) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych,
12) współdziałanie z organami Gminy przy realizacji ich zadań,
13) współdziałanie przy realizacji zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa,
14) współdziałanie przy realizacji zadań Burmistrza w zakresie zarządzania kryzysowego,
15) współdziałanie w zakresie udzielania zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania jego wartości,
16) współudział w przygotowaniu Gminy do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych (HNS),
17) podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, a także przestrzeganie postanowień polityki bezpieczeństwa,
18) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
19) bezzwłoczne załatwianie spraw,
20) bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa i ich umiejętne stosowanie,
21) wykonywanie kontroli zarządczej z zachowaniem procedur określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza,
22) wykonywanie zadań przekazanych przez Burmistrza, Zastępców lub Sekretarza.

§ 30. Pracownicy obsługujący interesantów są zobowiązani do:

1) udzielania wyczerpującej informacji przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści przepisów jej dotyczących,
2) rozstrzygania spraw niezwłocznie bądź w razie potrzeby, określanie terminu jej załatwienia,
3) informowania zainteresowanego o stanie załatwienia sprawy,
4) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

Wydział Organizacyjny

§ 31. 1. Wydziałem Organizacyjnym kieruje Sekretarz Gminy.
2. W skład Wydziału wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału,
2) stanowisko ds. pracowniczych (1 etat),
3) wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatu (2 etaty),
4) stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej,
5) wieloosobowe stanowisko ds. bhp i p. poż. (1,25 etatu),
6) stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych,
7) wieloosobowe stanowisko ds. informatyki (2 etaty),
8) stanowisko ds. prowadzenia archiwum zakładowego,
9) stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego,
10) stanowisko ds. obsługi Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej,
11) (skreślony)
12) obsługa Urzędu, w skład której wchodzą:

a) goniec,
b) konserwator,
c) sprzątaczki (4 etaty).

§ 32. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1) sporządzanie projektów zarządzeń regulujących funkcjonowanie i organizację Urzędu oraz ich ewidencjonowanie,
2) opracowanie projektów statutów organów i jednostek pomocniczych Gminy (osiedli),
3) wykonywanie zadań związanych z referendami i wyborami do organów przedstawicielskich i innych organów, stosownie do obowiązujących przepisów,
4) obsługa organizacyjno-kancelaryjna organów Gminy,
5) dokumentowanie posiedzeń Rady Miejskiej oraz jej komisji,
6) prowadzenie rejestru uchwał i zarządzeń organów Gminy,
7) obsługa Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej,
8) współpraca z zarządami osiedlowymi w Namysłowie,
9) koordynowanie prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych,
10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji nadzoru właścicielskiego dotyczącego spółek,
11) prowadzenie spraw dotyczących łączenia i likwidacji samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacji (z wyjątkiem jednostek oświatowych).
12) prowadzenie kancelarii Urzędu oraz ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
13) doręczanie korespondencji urzędowej na terenie Namysłowa,
14) nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji radnych,
15) administrowanie obiektami Urzędu,
16) prowadzenie ubezpieczenia majątkowego Gminy,
17) wdrażanie informatyki do pracy Urzędu i nadzór nad jej stosowaniem,
18) administrowanie systemami komputerowymi,
19) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu, w tym:

a) organizacja obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu oraz zapewnienia materialno-technicznych warunków pracy,
b) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
c) koordynowanie prac remontowych i inwestycyjnych w Urzędzie.

20) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
21) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem przez Urząd informacji publicznej,
22) obsługa zatrudnienia pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w tym kierownika gminnej instytucji kultury,
23) organizowanie procesu szkolenia pracowników Urzędu,
24) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników Urzędu,
25) zapewnienie realizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu,
26) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
27) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
28) prowadzenie centralnego rejestru umów,
29) prowadzenie archiwum zakładowego.

Wydział Finansowy

§ 33. 1. Wydziałem Finansowym kieruje Skarbnik Gminy.
2. W skład Wydziału wchodzą:

1) stanowiska poza strukturą referatów,
2) Referat Księgowości Budżetowej i Planowania,
3) Referat Podatków i Innych Opłat.

3. Stanowiska poza strukturą referatów to wieloosobowe stanowisko ds. windykacji należności gminnych (2,125 etatu),
4. Referatem Księgowości Budżetowej i Planowania kieruje Zastępca Skarbnika Gminy.
5. W skład Referatu Księgowości Budżetowej i Planowania wchodzą:

1) Zastępca Skarbnika Gminy - stanowisko ds. planowania budżetu i analiz,
2) stanowisko ds. ewidencji majątku gminy,
3) stanowisko ds. księgowości Gminy i sprawozdawczości budżetowej,
4) wieloosobowe stanowisko ds. księgowości Urzędu (3 etaty),
5) stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych,
6) stanowisko ds. płac Urzędu,
7) stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej.

6. W skład Referatu Podatków i Innych Opłat wchodzą:

1) Kierownik Referatu - stanowisko ds. wymiaru podatków,
2) wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków (3 etaty),
3) wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej (3 etaty),
4) wieloosobowe stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3etaty),
5) stanowisko ds. ewidencji podatkowej.

§ 34. Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) opracowanie analiz i prognoz finansowych,
2) prowadzenie księgowości Urzędu i Gminy,
3) sporządzanie projektu budżetu Gminy oraz projektów uchwał okołobudżetowych,
4) prowadzenie wymiaru podatków i opłat, egzekucji oraz spraw związanych ze stosowaniem ulg, umorzeń i odroczeń,
5) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT),
6) prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z windykacją należności,
7) prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz inwentaryzacją składników majątkowych Gminy,
8) naliczanie płac pracowników Urzędu,
9) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz w Namysłowskim Ośrodku Kultury (NOK) w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
10) prowadzenie spraw związanych z opłatami parkingowymi, a w szczególności windykacja należności parkingowych,
11) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,
12) analiza działalności finansowej jednostek organizacyjnych Gminy oraz NOK,
13) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, wynikających z obowiązujących przepisów,
14) ocena analiz ekonomicznych z działalności finansowej spółek gminnych,
15) obsługa zobowiązań i należności finansowych Gminy i Urzędu,
16) uruchamianie środków finansowych dla kontrahentów oraz poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
17) prowadzenie spraw z zakresu dochodów niepodatkowych i ich windykacja,
18) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sum depozytowych,
19) udział w przygotowaniu projektów z udziałem środków zewnętrznych w zakresie finansowo-księgowym,
20) prowadzenie odrębnej księgowości dla zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
21) sprawowanie kontroli nad prawidłową gospodarką finansową Gminy,
22) prowadzenie kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych,
23) nadzór i kontrola poboru opłat przez inkasentów,
24) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia umów dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 35. 1. Wydziałem Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami kieruje Naczelnik Wydziału.
2. W skład Wydziału wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału,
2) stanowisko ds. rolnictwa,
3) wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego (2 etaty),
4) stanowisko ds. administrowania lokalami gminnymi i opłaty adiacenckiej,
5) stanowisko ds. ochrony i kształtowania krajobrazu,
6) wieloosobowe stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego (2 etaty),
7) stanowisko ds. współpracy z sołectwami i funduszu sołeckiego.

§ 36. Do zadań Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) współpraca z sołectwami, w tym opracowanie statutów sołectw,
2) przyjmowanie i czuwanie nad realizacją wniosków rad sołeckich,
3) sporządzenie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
4) realizacja zadań w zakresie melioracji na terenach gminnych,
5) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej,
6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
7) przeprowadzanie kontroli gruntów odłogowanych,
8) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi,
9) programowanie, inicjowanie i koordynacja działań modernizacji i rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich,
10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych,
11) współdziałanie z organami statystyki w zakresie spisu powszechnego,
12) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym,
13) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierząt,
14) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki zadrzewieniowej lasów gminnych i prywatnych,
15) regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
16) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i likwidacją ogrodów działkowych,
17) prowadzenie ewidencji mienia gminnego,
18) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Gminie w systemie teleinformatycznym,
19) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic i placów,
20) tworzenie zasobu gruntów na cele budowlane,
21) prowadzenie spraw związanych z opłatą za wieczyste użytkowanie,
22) naliczanie opłat planistycznych i adiacenckich,
23) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy,
24) prowadzenie kontroli w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych,
25) koordynacja programu „Odnowa Wsi w Gminie Namysłów”,
26) realizacja zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
27) koordynacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim,
28) przygotowanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego oraz dotyczących stanu mienia komunalnego,
29) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,
30) nadzorowanie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych, cieków wodnych, rowów i przepustów, będących we władaniu gminy,
31) koordynacja prac związanych z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
32) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
33) realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
34) sporządzanie ofert terenów inwestycyjnych gminy,
35) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zmianą nieruchomości stanowiących własność Gminy,
36) prowadzenie spraw w zakresie nabywania nieruchomości do zasobu Gminy,
37) wykonywanie zadań w zakresie podziału oraz rozgraniczeń nieruchomości,
38) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
39) prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,
40) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności,
41) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym,
42) organizacja wyborów sołtysów,
43). prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości Gminy.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji

§ 37. 1. Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji kieruje Naczelnik Wydziału.
2. W skład Wydziału wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału,
2) stanowiska poza strukturą referatów,
3) Referat Ochrony Środowiska.

3. Stanowiska poza strukturą referatu:

1) wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji i remontów (4 etaty),
2) wieloosobowe stanowisko ds. drogownictwa (2 etaty).

4. Referatem Ochrony Środowiska kieruje Kierownik referatu.
5..
W skład Referatu Ochrony Środowiska wchodzą:

1) Kierownik referatu,
2) stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
3) wieloosobowe stanowisko ds. zieleni miejskiej i cmentarzy komunalnych (2 etaty),
4) energetyk gminny.

§ 38. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Inwestycji należy w szczególności:

1) inicjowanie i opracowanie projektów rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Gminy,
2) realizacja projektów rozwoju infrastruktury technicznej i współdziałanie z Wydziałem Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie przygotowania terenów pod budownictwo komunalne i mieszkaniowe,
3) planowanie, organizowanie i nadzorowanie prawidłowego utrzymania terenów mienia komunalnego: zieleni, dróg, placów, mostów, cmentarzy,
4) koordynowanie wyposażenia terenów w urządzenia komunalne,
5) planowanie zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, cieplną i gaz,
6) współdziałanie w zaopatrzeniu Gminy w energię elektryczną, cieplną i gaz,
7) kontrola stanu technicznego obiektów jednostek organizacyjnych Gminy, w tym NOK oraz prowadzenie remontów w tych obiektach,
8) koordynowanie wykonawstwa gminnych inwestycji i remontów oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu ich realizacji,
9) sprawdzanie i akceptowanie faktur i zleceń do zapłaty za prowadzone roboty remontowe i inwestycyjne,
10) prowadzenie kontroli robót inwestycyjnych i remontowych zlecanych przez Gminę, nadzorowanie wykonawstwa pod względem rzeczowym i finansowym,
11) udział w akcjach ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,
12) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,
13) ochrona dróg gminnych oraz współdziałanie z jednostkami zarządzającymi pozostałą siecią dróg,
14) organizacja utrzymania przejezdności dróg w okresie zimy,
15) okresowe przeglądy stanu technicznego dróg i mostów,
16) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, weryfikacja faktur, prowadzenie racjonalnej eksploatacji, przeprowadzanie przeglądów oświetlenia ulicznego,
17) realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych,
18) administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie,
19) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, placów zabaw i wiat przystankowych,
20) koordynacja działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
21) wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:

a) naliczanie opłat i sporządzanie informacji z zakresu korzystania ze środowiska,
b) przeprowadzanie procedur w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i sporządzanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
c) prowadzenie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym organizowanie konkursów i tym podobnych akcji,
d) prowadzenie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
e) współdziałanie z instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska oraz występowanie w sprawach naruszeń przepisów dotyczących ochrony środowiska,

22) wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, a w szczególności:

a) gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) organizacja odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców,
c) organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
d) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
e) budowa baz danych umożliwiających zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi,
f) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
g) opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
h) sporządzanie projektów uchwał w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

23) tworzenie i wdrażanie polityki w zakresie gospodarowania energią w gminie,
24) monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie zużycia energii,
25) wykonywanie przeglądów i audytów energetycznych,
26) opracowywanie i aktualizowanie p
27) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów energetycznych gminy,
28) wdrażanie działań poprawiających efektywność energetyczną,
29) wdrażanie inwestycji w energetykę odnawialną,
30) racjonalizacja zakupu i zużycia energii oraz poszanowanie energii w gminie,
31) współpraca z podmiotami gospodarczymi w obszarze energetyki,
32) zwiększanie świadomości mieszkańców Gminy na temat energetyki,
33) współpraca z mieszkańcami na temat rozwoju energetycznego gminy.

Wydział Spraw Obywatelskich

§ 39. 1. Wydziałem Spraw Obywatelskich kieruje Naczelnik Wydziału.
2. W skład Wydziału wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału,
2) stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego,
3) stanowisko ds. dowodów osobistych,
4) wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności (2 etaty),
5) stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej.

§ 40. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych, imprezach masowych,
2) prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej i administrowanie remizami,
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
4) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
6) prowadzenie i aktualizacja komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
7) ewidencja działalności gospodarczej,
8) prowadzenie spraw związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy.
9) sporządzanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób na obszarze Gminy,
10) sporządzanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
11) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w tym prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych,
12) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
13) koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki zjawisk patologii społecznej,
14) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
15) prowadzenie spraw akcji kurierskiej,
16) realizacja wniosków w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych w czasie pokoju i wojny,
17) prowadzenie dokumentacji w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
18) prowadzenie dokumentacji na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
19) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania w przygotowaniu Gminy do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza na rzecz sił zbrojnych i wojsk innych państw (HNS),
20) wykonywanie czynności związanych z kontrolą realizacji zadań obronnych,
21) koordynowanie działań związanych z organizacją systemu kierowania obronnością na terenie Gminy,
22) opracowanie dokumentacji dotyczącej przygotowania Urzędu do funkcjonowania w warunkach podwyższonej gotowości obronnej państwa, w tym regulaminu i instrukcji pracy na stanowiskach kierowania (w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym),
23) koordynacja wykonawstwa zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji i obsługa gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
24) planowanie i organizowanie szkoleń obronnych, treningów oraz ćwiczeń,
25) podejmowanie działań w sprawie likwidacji niewypałów i innych materiałów wybuchowych,
26) opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie,
27) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
28) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
29) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o grach hazardowych.

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

§ 41. 1. Wydziałem Edukacji, Sportu i Zdrowia kieruje Naczelnik Wydziału.
2. W skład Wydziału wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału,
2) Zastępca Naczelnika Wydziału - stanowisko ds. oświaty i sportu,
3) wieloosobowe stanowisko ds. oświaty (2 etaty),
4) stanowisko ds. oświaty i zdrowia,
5) Referat Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka, w skład którego wchodzą:

a) Kierownik referatu (główny księgowy dla jednostek obsługiwanych),
b) wieloosobowe stanowisko ds. płac jednostek oświatowych i Żłobka (2 etaty),
c) wieloosobowe stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka (6 etatów),
d) stanowisko ds. ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) dla jednostek oświatowych i Żłobka,
e) stanowisko ds. ewidencji majątku i Funduszu Mieszkaniowego w jednostkach oświatowych i Żłobku.

§ 42. Do zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań związanych z tworzeniem i prowadzeniem gminnych jednostek oświatowych i żłobka, a także ich likwidacją lub przekształceniem,
2) prowadzenie działań dla zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych,
3) organizacja przewozu i opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych, w tym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
4) opracowanie projektów sieci oraz granic obwodów jednostek oświatowych,
5) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych,
6) koordynacja działań w zakresie ruchu kadrowego pracowników jednostek oświatowych i Żłobka,
7) nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania publicznych placówek oświatowych i Żłobka w tym prowadzenie spraw związanych z ocenianiem dyrektorów,
8) kontrola skarg i wniosków dot. jednostek oświatowych oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
9) zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych oraz ich zmian,
10) prowadzenie spraw związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego na nauczycieli mianowanych,
11) wnioskowanie o wyróżnienia, nagrody bądź kary w stosunku do dyrektorów jednostek oświatowych,
12) projektowanie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli,
13) prowadzenie spraw w zakresie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
14) prowadzenie kontroli w publicznych i niepublicznych jednostkach oświatowych,
15) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
16) udzielanie, rozliczanie dotacji udzielonych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz Żłobków,
17) współorganizacja konkursów przedmiotowych oraz olimpiad gminnych,
18) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji w realizacji inwestycji i remontów obiektów oświatowych i Żłobka,
19) koordynowanie i nadzorowanie działalności rekreacyjnej i sportowej oraz kontrola prawidłowości funkcjonowania gminnych obiektów sportowych,
20) ustalanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z określeniem zasad i sposobów ich realizacji, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy o sporcie,
21) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, w tym kontrola udzielonych dotacji,
22) opracowanie planów i harmonogramów imprez sportowych oraz ich realizacja,
23) administrowanie szatniami i boiskami sportowymi na terenie wiejskim gminy Namysłów,
24) realizacja zadań dotyczących stypendiów szkolnych i innych świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym,
25) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, stanowiącym pomoc de minimis,
26) ewidencjonowanie niepublicznych jednostek oświatowych oraz prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wykonywanie czynności z tym związanych,
27) realizacja programów zdrowotnych w szkołach,
28) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
29) wykonywanie czynności nadzorczych nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - na podstawie odrębnych upoważnień,
30) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
31) prowadzenie, weryfikowanie oraz przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej (SIO),
32) prowadzenie spraw związanych z otrzymywaniem i rozliczaniem środków z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
33) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
34) prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,
35) sporządzanie rocznej informacji z zakresu zdrowia publicznego realizowanego na terenie Gminy,
36) wnioskowanie i rozliczanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
37) realizacja programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
38) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów,
39) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
40) przyznawanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz emerytów tych szkół i przedszkoli,
41) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem nauki religii innych wyznań- udzielanie i rozliczanie dotacji,
42) rozliczanie pomiędzy gminami dochodów i wydatków, subwencji i dotacji, związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków poza gminą, w której zamieszkują,
43) realizacja zadań z zakresu pozyskiwania środków w ramach programów rządowych oraz rezerwy subwencji,
44) prowadzenie księgowości gminnych jednostek oświatowych i Żłobka, a w szczególności:

a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
b) okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
c) sporządzanie sprawozdań finansowych,
d) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,

45) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,
46) naliczanie płac pracowników jednostek oświatowych i Żłobka,
47) prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz inwentaryzacją składników majątkowych jednostek oświatowych i Żłobka,
48) prowadzenie spraw z zakresu dochodów jednostek oświatowych i Żłobka,
49) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sum depozytowych dla jednostek oświatowych i Żłobka,
50) udział w przygotowaniu projektów z udziałem środków zewnętrznych w zakresie finansowo-księgowym dla jednostek oświatowych i Żłobka,
51) prowadzenie odrębnej księgowości dla zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych dla jednostek oświatowych i Żłobka,
52) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) dla jednostek oświatowych i Żłobka.

Wydział Zamówień Publicznych

§ 43. 1. Wydziałem Zamówień Publicznych kieruje Naczelnik Wydziału.
2. W skład Wydziału wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału,
2) wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych (2 etaty).

§ 44. Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:

1) opracowanie procedury udzielania zamówień publicznych przez Gminę,
2) przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo zamówień publicznych i Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
3) przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Urzędu Publikacji Unii Europejskiej,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
5) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej,
6) zawiadamianie wykonawców o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania,
7) przygotowanie umów cywilno - prawnych o udzielenie zamówienia publicznego,
8) prowadzenie terminarza zwolnień zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
9) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
10) sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy.

§ 45. (skreślony)

§ 46. (skreślony)

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

§ 47. 1. Wydziałem Rozwoju i Współpracy Terytorialnej kieruje Naczelnik Wydziału.
2. W skład Wydziału wchodzą:

1) Naczelnik Wydziału,
2) wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju i współpracy terytorialnej (3 etaty).

§ 48. Do zadań Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej należy:

1) koordynowanie i monitorowanie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych dla przedsięwzięć i projektów,
2) inicjowanie oraz planowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
3) opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych,
4) kompletowanie i przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych,
5) koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych,
6) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych raportów z realizacji projektów - wymaganych zawartymi umowami dofinansowania na ich realizację,
7) sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego,
8) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wspólnych projektów dofinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej,
9) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających bezzwrotnej pomocy finansowej,
10) współpraca z regionalnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie przygotowania i koordynowania przygotowania wspólnych projektów rozwojowych dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych,
11) dokonywanie diagnoz i analiz stanu poszczególnych obszarów funkcjonowania Gminy pod kątem możliwości rozwojowych,
12) wdrażanie dokumentów o charakterze strategicznym, kluczowych dla rozwoju Gminy, 
13) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach porozumień terytorialnych i partnerskich inicjatyw międzysektorowych.

Urząd Stanu Cywilnego

§ 49.  W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą:

1) Kierownik USC,
2) I Zastępca Kierownika USC,
3) II Zastępca Kierownika USC.

§ 50. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) sporządzanie aktów stanu cywilnego,
2) prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
3) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnymi opiekuńczym,
4) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
5) przyjmowanie przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oświadczeń dotyczących:

a) wstąpienia w związek małżeński, uznania dziecka,
b) wyboru nazwiska, nadania dziecku nazwiska, powrotu do nazwiska,

6) współdziałanie z sądami i innymi jednostkami samorządu gminnego w zakresie dokonywania zmian, mających wpływ na zasadniczą treść aktów stanu cywilnego,
7) współdziałanie z administracją rządową oraz kancelariami kościelnymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
8) wydawanie decyzji dot. zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni imion i nazwisk,
9) prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej w zakresie prowadzonych spraw,
10) organizowanie ceremonii ślubnych oraz jubileuszy pożycia małżeńskiego.

Straż Miejska

§ 51. 1. Strażą Miejską kieruje Komendant Straży.
2. W skład Straży Miejskiej wchodzi:

1) Komendant Straży,
2) wieloosobowe stanowisko strażnika (2 etaty),
3) wieloosobowe stanowisko pomocy administracyjnej (5 etatów).

3. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o strażach gminnych oraz przepisów wykonawczych.
4. Komendant Straży i strażnicy Straży Miejskiej podczas wykonywania czynności służbowych mają obowiązek nosić umundurowanie, legitymacje, dystynkcje i znaki identyfikacyjne, określone odrębnymi przepisami.

§ 52. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zdarzeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogenny i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,
10) prowadzenie kontroli w zakresie:

a) utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
b) handlu w wyznaczonych miejscach,
c) zezwoleń na prowadzenie zarobkowego przewozu osób,
d) wynikającym z udzielonych upoważnień (doraźne),

11) podejmowanie działań w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami,
12) kontrola terenu za pomocą urządzeń wizyjnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, szczególnie stwarzających zagrożenie życia lub mienia, podejmowanie stosownych działań.

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej

§ 53. 1. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli zarządczej należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli w zakresie:

a) zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) realizacji obowiązku opracowania pisemnych procedur wymaganych przepisami prawa i ich przestrzegania,
c) skuteczności i efektywności działania,
d) wiarygodności sprawozdań,
e) ochrony zasobów,
f) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
g) zarządzania ryzykiem,

2) prowadzenie kontroli finansowej obejmującej:

a) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
b) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
c) prowadzenie gospodarki finansowej stosownie do obowiązujących procedur,

3) dokumentowanie czynności przeprowadzania kontroli zarządczej,
4) opracowanie rocznego planu kontroli.
5) Procedury kontroli zarządczej Burmistrz określa odrębnym zarządzeniem.

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

§ 54. 1. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego należy niezależna i obiektywna systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie.
3. Audytor wewnętrzny, prowadząc audyt wewnętrzny, kieruje się wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego.

Samodzielne stanowisko ds. planowania strategii i marki Gminy

§ 55. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. planowania strategii i marki Gminy należy w szczególności:

1) koordynacja prac związanych z przygotowaniem dokumentów strategicznych i programowych (strategii, planów, programów) dedykowanych Gminie,
2) udział w pracach związanych z wymiarem terytorialnym rozwoju Gminy (prowadzenie prac związanych z przygotowaniem polityki gminnej w kontekście regionalnym, w tym uczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu rewitalizacji, udział w pracach nad przygotowaniem i koordynacją współpracy ponadlokalnej (m.in. przygotowaniem i wdrażaniem strategii ponadlokalnych - regionalnych, subregionalnych, itp.),
3) przygotowywanie wniosków oraz rekomendacji dotyczących krajowych i regionalnych dokumentów programowych, w zakresie związanym z polityką rozwoju Gminy,
4) nadzór nad budową, kreowaniem i prowadzeniem marki Gminy,
5) nadzór nad opracowaniem, realizacją i oceną strategii marki Gminy,
6) nadzór nad procesem komunikacji marki Gminy,
7) realizacja wybranych projektów związanych ze strategią marki,
8) współpraca i nadzór nad realizacją polityki związanej z budową marki Gminy przez wydziały i jednostki organizacyjne, spółki miejskie,
9) organizacja i udział w pracach zespołów zadaniowych i roboczych mających wpływ na wizerunek Gminy,
10) współpraca w zakresie przedsięwzięć promocyjnych Gminy - krajowych i międzynarodowych,
11) nadzór nad stosowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy przez komórki organizacyjne Urzędu i gminne jednostki organizacyjne, a także przez beneficjentów środków gminnych.

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

§ 56. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej Urzędu należy w szczególności:

1) zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi,
2) doradztwo prawne w zakresie działalności Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym NOK,
3) opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem formalna - prawnym,
4) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym NOK,
5) uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę, opiniowanie tych umów i porozumień,
6) uczestniczenie w sesjach Rady - w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu pod względem prawnym,
7) prowadzenie rejestru spraw sądowych.

§ 57. W każdy poniedziałek, w godzinach od 10:00 do 12:00, udzielane są bezpłatne porady dla mieszkańców z terenu Gminy.

§ 58. 1. Kierujący Wydziałem Urzędu bądź Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, w tym Dyrektor NOK, kieruje pisemny wniosek do Burmistrza o:

1) wyrażenie zgody na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego wraz z uzasadnieniem,
2) zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sądowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać akceptację osoby nadzorującej pracę komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy, w tym NOK.

§ 59. 1. Kierujący Wydziałem Urzędu bądź Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, w tym Dyrektor NOK, wnioskujący o skierowanie sprawy na drogę sądową, są odpowiedzialni za przygotowanie i przekazanie radcy prawnemu materiałów dotyczących sprawy, a także zebranie dokumentów procesowych do archiwizacji.
2. Postępowania procesowe podlegają rejestracji w rejestrze spraw sądowych, prowadzonym przez stanowisko ds. obsługi prawnej.
3. Po zakończeniu postępowania sądowego komplet akt procesowych wraz z wyrokiem przekazywany jest na stanowisko ds. obsługi prawnej celem archiwizacji.

Biuro Burmistrza

§ 59a. 1. Biurem Burmistrza kieruje Naczelnik Biura.
2. W skład Biura Burmistrza wchodzi:

1) Naczelnik Biura, który jest jednocześnie rzecznikiem prasowym i redaktorem naczelnym czasopisma samorządowego,
2) wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej (5 etatów).

3. Biuro zajmuje się szeroko pojętą organizacją pracy i obsługą kancelaryjną Burmistrza i Zastępców, a także komunikacją społeczną i kształtowaniem wizerunku Burmistrza i Urzędu.

§ 59b. Do zadań Biura Burmistrza należy w szczególności:

1) zarządzanie czasem Burmistrza i Zastępców – prowadzenie kalendarza,
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem udziału burmistrza i delegowanych przez burmistrza przedstawicieli Urzędu w oficjalnych spotkaniach, uroczystościach, wydarzeniach czy publicznych wystąpieniach oraz zapewnienie ich właściwej oprawy, a także koordynacja i obsługa kontaktów zagranicznych gminy,
3) przygotowywanie listów, życzeń i pism okolicznościowych podpisywanych przez burmistrza z okazji wydarzeń tego wymagających,
4) redagowanie odpowiedzi na oficjalne listy oraz zaproszenia nadsyłane do Burmistrza,
5) opracowywanie informacji z pracy Burmistrza dla potrzeb Rady lub innych podmiotów,
6) prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności Burmistrza i Urzędu,
7) prowadzenie spraw obejmujących kształtowanie właściwego wizerunku Burmistrza i Urzędu,
8) obsługa środków masowego przekazu – prasa, radio, tv – na zasadach określonych w ustawie prawo prasowe,
9) redagowanie, wydawanie i kolportaż czasopisma samorządowego Gminy Namysłów,
10) redagowanie materiałów informacyjnych serwisu internetowego Urzędu – www.namyslow.eu oraz na portale społecznościowe, na których Urząd posiada oficjalne konto,
11) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i jej archiwizacja,
12) przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i wydawnictw,
13) prowadzenie spraw dotyczących herbu, barw oraz logo Gminy,
14) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa Gminy Namysłów oraz nadawaniem odznaczeń, medali lub innych tytułów przez Gminę Namysłów,
15) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami pożytku publicznego, w tym inicjowanie działalności oraz wspieranie przedsięwzięć w ramach partnerstwa społecznego,
16) realizacja zadań związanych z wdrożeniem, realizacją oraz rozliczeniem budżetu obywatelskiego.

Rozdział V. PODZIAŁ NADZORU NAD KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI URZĘDU I JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY

§ 60. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych Urzędu, tj.:

a) Biuro Burmistrza,
b) Urząd Stanu Cywilnego,
c) Straż Miejska,
d) Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej,
e) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego,
f) Samodzielne stanowisko ds. planowania strategii i marki Gminy,
g) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.

§ 61. I Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność następujących:

1) komórek organizacyjnych Urzędu, tj.:

a) Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji,
b) Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
c) Wydział Zamówień Publicznych,
d) Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej,

2) jednostek organizacyjnych Gminy, tj. Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

§ 62. II Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność następujących:

1) komórek organizacyjnych Urzędu, tj.:

a) Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia,
b) Wydział Spraw Obywatelskich,

2) jednostek organizacyjnych Gminy, tj.:

a) oświatowe jednostki organizacyjne Gminy, określone w statucie Gminy,
b) Żłobek w Namysłowie,
c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie,
d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie.

§ 63. Sekretarz Gminy bezpośrednio nadzoruje działalność komórki organizacyjnej Urzędu, tj.: Wydziału Organizacyjnego.

§ 63a. Skarbnik Gminy bezpośrednio nadzoruje działalność komórki organizacyjnej Urzędu, tj.: Wydziału Finansowego.

§ 64. Schemat nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

Rozdział VI. ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 65. Burmistrz osobiście podpisuje:

1) zarządzenia i obwieszczenia,
2) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,
3) oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
4) postanowienia i decyzje administracyjne,
5) dokumenty kierowane do organów administracji rządowej i sądów,
6) odpowiedzi na skargi i wnioski,
7) odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych,
8) inne prawem przewidziane dokumenty.

§ 66. Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy podpisują dokumenty w zakresie:

1) udzielonego im przez Burmistrza upoważnienia,
2) powierzonego im przez Burmistrza nadzoru nad wydziałami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w tym NOK, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do podpisu przez Burmistrza.

§ 67. Podczas nieobecności w pracy Burmistrza akty i dokumenty wymienione w § 65 podpisuje I Zastępca Burmistrza. W przypadku nieobecności w pracy Burmistrza i I Zastępcy Burmistrza akty i dokumenty wymienione w § 65 podpisuje II Zastępca Burmistrza.

§ 68. Kierujący wydziałami i inni pracownicy Urzędu upoważnieni przez Burmistrza do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, podpisują decyzje i pisma w granicach udzielonego im upoważnienia.

§ 69. Dokumenty przedstawione do podpisu powinny być uprzednio parafowane przez naczelników i zawierać nazwisko, stanowisko służbowe i nr telefonu pracownika, który opracował dokument.

§ 70. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz oraz z jego upoważnienia inni pracownicy Urzędu, oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 71.  Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu podpisuje:

1) pisma związane z zakresem działania komórki, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza,
2) decyzje administracyjne oraz inne dokumenty, do podpisu których został upoważniony przez Burmistrza.

Rozdział VII. ZASADY OPRACOWANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

§ 72. 1. Projekty uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza opracowują komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy, do których zakresu działania należy przedmiot uchwały lub zarządzenia.
2. Jeżeli przedmiot uchwały lub zarządzenia należy do zakresu działania kilku komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, projekt opracowują wspólnie kierownicy tych komórek i jednostek, a funkcje koordynatora sprawuje Kierownik, wyznaczony przez Burmistrza.
3. Za terminowe sporządzenie projektu uchwały lub zarządzenia oraz jego zawartość merytoryczną odpowiedzialny jest Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu, bądź Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, który parafuje sporządzony projekt.
4. Projekt uchwały lub zarządzenia ponadto winien być parafowany przez pracownika stanowiska ds. obsługi prawnej.

§ 73. 1. Projekt uchwały lub zarządzenia winien zawierać w szczególności:

1) tytuł - nazwa aktu, określenie organu w pełnym brzmieniu, data wydania oraz ogólne określenie przedmiotu aktu,
2) przepisy merytoryczne - podstawa prawna, poprzez podanie w pełnym brzmieniu przepisu oraz określenie zakresu regulowanych spraw, bez powtarzania przepisów ustaw i rozporządzeń,
3) przepisy końcowe - przepis o wejściu w życie i przepis uchylający,
4) uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały,
5) załącznik graficzny (wg potrzeb).

2. Redagowanie projektów uchwał i zarządzeń winno odbywać się z zastosowaniem ogólnych zasad techniki legislacyjnej i zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych.

§ 74. 1. W posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, które odbywają się przed sesjami, uczestniczą osoby wyznaczone przez Burmistrza spośród osób, o których mowa w ust. 2.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, w tym Dyrektor NOK i Prezesi spółek gminnych uczestniczą w pracach Komisji Rady, na których są omawiane przedłożone przez nich projekty uchwał, bądź omawiane są sprawy związane z zadaniami realizowanymi przez komórkę organizacyjną Urzędu, jednostkę organizacyjną Gminy lub spółkę gminną.

§ 75. 1. Podjęte przez Radę uchwały podlegają rejestracji w rejestrze uchwał prowadzonym przez stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Namysłowie w Wydziale Organizacyjnym.
2. Zarządzenia podlegają rejestracji w odpowiednich rejestrach zarządzeń, prowadzonych w Wydziale Organizacyjnym.

§ 76. 1. Odpisy uchwały bądź zarządzenia otrzymują komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne Gminy, w tym NOK do wiadomości, bądź realizacji, zależnie od ich treści.
2. Odbiór odpisu uchwały lub zarządzenia potwierdza pracownik komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy, w tym NOK podpisem w odpowiednim rejestrze.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 77. Traci moc zarządzenie Nr 530/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Namysłowa:

1) Nr 541/VIII/20 z dnia 31 grudnia 2020 r.,
2) Nr 566/VIII/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
3) Nr 687/VIII/21 z dnia 1 lipca 2021 r.

§ 78. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 79. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski