Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2014 roku

W dniu 13 listopada 2013 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 510/VI/13 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XXIV/296/13 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr XXIV/297/13 uchwaliła budżet gminy na 2014 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 73 118 678 zł, natomiast wydatki na poziomie
74 291 491 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 1 172 813 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2014 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2014 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2014 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2014 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2014 rok
 • Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Namysłów w 2014 roku, o stanie zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Gminy Namysłów za 2014 rok, o wysokości środkó publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) wykorzystanych przez Gminę Namysłów w 2014 roku
 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku
 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku
 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku
 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
 • Uchwała Nr 572/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 573/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 32/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 43/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 312/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 września 2014 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze 2014 r.
 • Uchwała Nr 121/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. Gminy Namysłów