Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2012 roku

W dniu 15 listopada 2011 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 177/VI/11 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XI/116/11 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr XI/117/11 uchwaliła budżet gminy na 2012 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 68 871 325 zł, natomiast wydatki na poziomie
70 200 201 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 1 328 876 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2012 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2012 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2012 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2012 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2012 rok
 • Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony7ch innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Namysłów w 2012 roku, o stanie zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Gminy Namysłów za 2012 rok, o wysokości środkó publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) wykorzystanych przez Gminę Namysłów
  w 2012 roku
 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku
 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku
 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku
 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
 • Uchwała Nr 240/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 maja 2013 r. pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu za 2012 rok
 • Uchwała Nr 162/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
  15 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2012 r.
 • Uchwała Nr 377/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
  29 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za
  I półrocze 2012 r.
 • Uchwała Nr 42/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 43/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2012 r.
 • Uchwała Nr 662/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 661/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2012 r.