Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2009

INFORMACJA

Dnia 6 października 2009 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2009.  Na realizację w/w zadań przeznaczono środki w łącznej kwocie 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy). Komisja konkursowa wzięła pod uwagę następujące kryteria  wyboru ofert:

  1. ocena możliwości realizacji zadań pod względem posiadanych przez oferenta zasobów rzeczowych i kadrowych, zapewniających rzetelne wykonanie zadania,
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadań, biorąc pod uwagę uzyskane środki z innych źródeł,
  3. ocena wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie dotyczącym realizacji zadań,
  4. ocena efektywności realizacji zadań (czyli mniejsze koszty przy zachowaniu danego standardu albo wyższy standard przy takich samych nakładach finansowych).

Do konkursu przystąpiło 6 organizacji pozarządowych/ podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i spełniły wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Na zadania dotyczące dokarmiania zwierząt dziko żyjących komisja konkursowa przyznała kwotę dotacji w wysokości 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc), natomiast na realizacje pozostałych zadań publicznych komisja przydzieliła dotację równą 1 500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset). Ponadto informuje się, iż termin realizacji zadań ustalono   od dnia zawarcia umowy do dnia 01.12.2009 r., a szczegółowe warunki ich realizacji zostaną określone w umowie.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-10-06