Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/08/08 - EKOWOD linia sortowania odpadów - zawiadomienie, decyzja

 Namysłów, 09.05.2008 r.

GK.IV.7624/8/08

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.04.2008 r. (data wpływu do tut. urzędu 23.04.2008 r.) – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą:

„Instalacja linii sortowania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach (gm. Namysłów) działki nr 151/1, 151/2, 151/3"
 

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.


Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Rubik Tomasz, Ziemiełowice 11
 3. Polskie Koleje Państwowe, Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa
 4. Gmina Namysłów
 5. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 6. a/a SZ

Namysłów, dnia 07.07.2008r.
                                                           

GK.IV.7624/8/08

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i § 2 ust. 2 pkt 1 a) w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2 w Namysłowie z dnia 22.04.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja linii sortowania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach” (Gm. Namysłów) działki nr 151/1, 151/2, 151/3

określam środowiskowe uwarunkowania:

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Linia sortowania odpadów zlokalizowana będzie na terenie funkcjonującego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach. Instalacja ta postawiona będzie na niezadaszonej, betonowej, szczelnej płycie o powierzchni ok. 1200 m2. Instalacja nie będzie trwale związana z podłożem.
  Elementami linii będą:
  – prostokątny lej zasypowy, umieszczony na wysokości umożliwiającej swobodny załadunek odpadów ładowarką o zasiegu do wysokości 3 m, o długości załadunkowej od 3 do 3,5 m,
  – zamkniety podajnik nadawczy o długości 10 m,
  – układ 2 sit wibracyjnych o prześwicie oczek 25 oraz 45 mm i wymiarach 1800x5600 mm,
  – podajniki transportujące odpady po sortowaniu do kontenerów.
  Linia sortowania odpadów zostanie zlokalizowana na działkach o numerach geodezyjnych 151/1, 151/2, 151/3 obręb ewidencyjny Ziemiełowice o powierzchni łącznej ok. 1200 m2.
 2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  a) inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
  b) przedsięwzięcie w fazie eksploatacji, będące źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisję pyłów z odpadów w trakcie rozładunku odpadów oraz z procesu przesiewania nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu w powietrzu,
  c) przedsięwzięcie w fazie eksploatacji będąca źródłem hałasu do środowiska emitowanego podczas ruchu samochodów dowożących odpady (do 20 razy dziennie), pracy maszyn specjalistycznych (kompaktor) nie może przekroczyć standardów akustycznych na terenach sąsiednich,
  d) teren składowiska na którym będzie zlokalizowana linia sortowania odpadów znajduje się w odległości około 800 m na południowy – wschód od najbliższych zabudowań mieszkalnych wsi Ziemiełowice, otaczają go nieużytki lub pola orne.
  e) w strefie otaczającej składowisko w promieniu 1500 m nie ma żadnych dóbr kultury podlegających ochronie zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury.
  f) obszar składowiska położony jest na terenie chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko – Turawskich, jednak najbliższy kompleks leśny położony jest ok. 350 m na południowy - wschód od badanego terenu.
  g) w odległości 2 km na północ, w okolicach wsi Łączany, znajduje się pomnik przyrody – jest to stanowisko lipy drobnolistnej. W miejscowości Ziemiełowice znajduje się zabytkowy park pałacowy.
  h) instalacja linii sortowania odpadów, jak również funkcjonowanie składowiska nie będzie miało wpływu na te obiekty,
  i) planowana instalacja nie wpłynie na walory krajobrazowe terenu,
  j) instalacja nie będzie tworzyć zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
 3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
  a) instalacja linii sortowania odpadów komunalnych (przenośna) musi być zlokalizowana na betonowej, szczelnej, zabezpieczonej przed odciekami płycie o powierzchni 1200 m2 na terenie składowiska odpadów w Ziemielowicach na działkach o numerach geodezyjnych 151/1, 151/2, 151/3,
  b) należy określić maksymalną zdolność produkcyjną (przesiewu) ok. 200 m3 odpadów/h, (tj. ok. 40 Mg/h),
  c) przewidzieć następujące rodzaje i ilości odpadów poddawanych  procesowi odzysku (tj. R15- przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu) odpady komunalne o kodach: 20 03 01, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 99 w ilości max. Ok. 10 000 Mg rocznie,
  d) w procesie sortowania odpadów, przewidzieć wydzielenie 3 frakcji odpadów, tj.: < 25 mm, 25-45 mm oraz > 45 mm, w wyniku których będą powstawać odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów
  e) zastosować w projekcie budowlanym rozwiązania uniemożliwiające przedostawanie się substancji płynnych do środowiska w celu zapewnienia ochrony wód i ziemi,
  f) należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia a mianowicie
  ? odpady przewidziane do sortowania po przyjęciu na teren składowiska magazynować w specjalnym boksie zlokalizowanym na placu przy linii sortowania odpadów,
  ? przewidzieć sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas eksploatacji, uwzględniając w pierwszej kolejności minimalizację powstających odpadów, następnie odzysk lub wykorzystanie i w ostateczności unieszkodliwianie,
  ? wytworzone odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych i nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, w specjalnych, szczelnych pojemnikach do czasu odbioru przez upoważnione jednostki.
 4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie dotyczy.
 5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:
  Lokalizacja składowiska jak i linii do segregowania odpadów wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne.
 6. Integralną częścią niniejszej decyzji stanowi raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej instalacji do segregowania odpadów na składowisku w Ziemiełowicach (gm. Namysłów opracowany przez dr Mariusza Rinke, mgr inż. Monikę Skalny, Fizjo – Geo, badania z zakresu geologii, fizjografii i ochrony środowiska, ul. Paderewskiego 19, 51-612 Wrocław, kwiecień 2008 r.
  Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 09.05.2008 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja linii sortowania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach (Gm. Namysłów) działki nr 151/1, 151/2, 151/3”. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Do wniosku dołączono „Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej instalacji do segregowania odpadów na składowisku w Ziemiełowicach (gm. Namysłów)” opracowany przez dr Mariusza Rinke, mgr inż. Monikę Skalny, Fizjo – Geo, Badania z zakresu geologii, fizjografii i ochrony środowiska, ul. Paderewskiego 19, 51-612 Wrocław w kwietniu 2008 r. W toku postępowania zwrócono się do Wojewody Opolskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w opolu o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wojewoda Opolski postanowieniem nr DOŚ – IV – MK – 7338 – 6/08 z dnia 30.06.2008 r. uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska wymagane dla realizowanego przedsięwzięcia. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu postanowieniem nr NZ/JW.-4325-22/08 z dnia 17.06.2008 r. uzgodnił bez uwag środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego, po sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami oraz przy braku sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem nie stwierdzono przeciwwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia. W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 93887600090050786020000001  w dniu 23.04.2008r.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 1. Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 2. Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
 3. Zakład Wodociągów i Usług komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 4. Rubik Tomasz, Ziemiełowice 11
 5. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
 6. Gmina Namysłów
 7. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 8. a/a SZ

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2008-05-09