Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-7-8/06/07/08 - Andrukonis, warsztat samochodowy - zawiadomienie, postanowienie

GK.IV.7610-7-8/06/07/08

Namysłów,  22.08.2008 r.


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 09.08.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.08.2005 r.) – Pana Mirosława Andrukonisa, ul. Sejmowa 8/5, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka 37, dz. nr 148/8

 
Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej  i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Mirosław i Zofia Andrukonis, ul. Sejmowa 8/5, 46-100 Namysłów
 2. Świlak Tomasz,Osiedle Młodych 7 B m. 5,46-250 Wołczyn
 3. Powiat Namysłowski,Plac Wolności 12 A,46-100 Namysłów
 4. Gmina Namysłów,ul. Dubois 3,46-100 namysłów
 5. Picz Stanisław i Zdzisława,ul. Reymonta 49/3,46-100 Namysłów
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 7. a/a SZ
   

GK.IV.7610-7-8/06/07/08

Namysłów, dn. 07.10.2008 r.

 

 

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, w związku z art. 51 ust. 2 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) i § 3 ust.1 pkt 70, w związku z wnioskiem Pana Mirosława Andrukonisa zam. w Namysłowie, ul. Sejmowa 8/5, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania budynku garazowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka – działka nr 148/8, oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 


p o s t a n a w i a m

     I. Nałożyć  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko.
       II. Określam zakres raportu w nastepujący sposób:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  3. przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
  1. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:
  1. polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,
  2. najkorzystniejszego dla środowiska,
   wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 4. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 5. uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 6. opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia,
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji,
   oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę;
 7. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
 8. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143;
 9. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 10. przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
 11. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 12. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;
 13. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 14. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;
 15. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 16. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 09.08.2005r. Pan Mirosław Andrukonis  zam. w  Namysłowie, wystąpił  z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 09.08.2005 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka – działka nr 148/8.
Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco odziaływać na środowisko, zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy  wymienionej na wstępie ustawy oraz z §3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przesięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/GD – 4325 – 1 –8 / 08  z  dnia  29.08.2008 r. postanowił  nie proponować dla podmiotu podejmujacego realizację powyższego przedsięwzięcia, obowiązku sporządzenia raportu o odziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.I - 7633/16/08 z dnia 12.09.2008r. postanowił zobowiązać do sporządzenia raportu  oddziaływania na środowisko przedmiotowego  przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślił, iz  z uwagi na bardzo bliską zabudowę mieszkaniową oraz występowanie konfliktów społecznych w obrębie planowanej inwestycji zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie. 

Cechy przedsięwzięcia takie jak:

 • jego  usytuowanie - (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwiedzonym Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001r. (Dz.U.Woj.Op. Nr 22 poz. 111 z marca 2001r. – MN – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku)),
 • jego rodzaj  i charakterystyka – (§ 3 ust. 1 pkt 70 oraz § 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) wskazują, że w celu dokonania prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na jego realizację konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni  licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A w Namysłowie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, Namysłów
3. Mirosław i Zofia Andrukonis,ul. Sejmowa 8/5,46-100 Namysłów
4. Świlak Tomasz,Osiedle Młodych 7 B m. 5,46-250 Wołczyn
5. Powiat Namysłowski,Plac Wolności 12 A,46-100 Namysłów
6. Gmina Namysłów,ul. Dubois 3,46-100 namysłów
7. Picz Stanisław i Zdzisława,ul. Grunwaldzka 37B,46-100 Namysłów
8. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
9. a/a SZ

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2008-08-26