Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/13/08 - Czyzowicz, budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

Namysłów,  17.09.2008 r.

GK.IV.7624/13/08


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.08.2008 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.09.2008 r.) – Pana Macieja Czyżowicza, Kamienna 58, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamienna wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi” działki nr 72/9, 350, 79/8, 586, 79/4, 79/3, 79/2, 79/1

 
Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Czyżowicz Maciej i Aneta,Kamienna 58,46-100 Namysłów
 2. Lejczak Marek,Kamienna 14,46-100 Namysłów
 3. Gmina Namysłów,ul. Dubois 3,46-100 Namysłów
 4. Chmielewska Anna,ul. Mickiewicza 3,46-100 Namysłów
 5. Chmielewski Paweł,ul. Reymonta 2 E m. 8,46-100 Namysłów
 6. Ciepły Michał,ul. Makowa 26,46-100 Namysłów
 7. Gorczyńska Renata,Strzelce 18 B,46-146 Domaszowice
 8. Sienniak Janusz i Michalina,ul. Strachocińska 50,51-511 Wrocław
 9. Dudziak Lejczak Magdalena,Lejczak Paweł,Kamienna 14 C,46-100 Namysłów
 10. Adamczyk Zofia i Grzegorz,Kamienna 14 B,46-100 Namysłów 
 11. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 12. a/a SZ   
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2008-09-18

 

 

 

 


Namysłów dnia 03.10.2008r.

GK.IV.7624/13/08

POSTANOWIENIE

     Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.), § 3 ust.1 pkt  72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Czyżowicza, Kamienna 58, 46-100 Namysłów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamienna wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/GD-4325-1-9/08 z dnia 22.09.2008 r. i Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/17/08 z dnia 22.09.2008 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamienna wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (k.m. dz. nr ewid. 72/9, 350, 79/8, 586, 79/4, 79/3, 79/2 oraz 79/1).

Uzasadnienie

   Pan Maciej Czyżowicz, Kamienna 58, 46-100 Namysłów wystąpił z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 21.08.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamienna wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi wodociągowej i kanalizacyjnej.
   Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany. 
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/GD-4325-1-9/08 z dnia 22.09.2008r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia.
   Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II.-7633/17/08 z dnia 22.09.2008r. również postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko.
   Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę przy ocenie parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, jak również ze względu na to, iż budowa kanalizacji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
   W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

    Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Czyżowicz Maciej i Aneta,Kamienna 58,46-100 Namysłów
 2. Lejczak Marek,Kamienna 14,46-100 Namysłów
 3. Gmina Namysłów,ul. Dubois 3,46-100 Namysłów
 4. Chmielewska Anna,ul. Mickiewicza 3,46-100 Namysłów
 5. Chmielewski Paweł,ul. Reymonta 2 E m. 8,46-100 Namysłów
 6. Ciepły Michał,ul. Makowa 26,46-100 Namysłów
 7. Gorczyńska Renata,Strzelce 18 B,46-146 Domaszowice
 8. Sienniak Janusz i Michalina,ul. Strachocińska 50,51-511 Wrocław
 9. Dudziak Lejczak Magdalena,Lejczak Paweł,Kamienna 14 C,46-100 Namysłów
 10. Adamczyk Zofia i Grzegorz,Kamienna 14 B,46-100 Namysłów 
 11. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 12. a/a SZ

Namysłów, dnia  07.11.2008r.
                                                           

GK.IV.7624/13/08

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

     Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Czyżowicza zam. w Kamiennej 58 /bez numeru/ z dnia 21.08.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kamienna wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi  i kanalizacyjnymi.
Inwestycja przewiduje wykonanie rurociągów kanalizacyjnych o dł. 217 mb.
Inwestycja obejmuje działki:
72/9, 350, 79/8 – sieć kanalizacyjna
586, 79/4, 79/3, 79/2, 79/1 – przyłącza kanalizacyjne

Powierzchnia sieci kanalizacyjnej ok. 24,0 m2

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Wykorzystanie terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego zagospodarowania.
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków. Wobec powyższego nie uwzględnia się szczególnych warunków wykorzystania terenu będącego przedmiotem przedsięwzięcia.

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a) roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne,
b) wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, powinno ograniczać uciążliwość dla terenów sąsiednich,
c) inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
d) roboty powinny być prowadzone przy takiej organizacji pracy, aby na skutek braku
porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów    przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
e)  występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy, trawniki i gleba podlegają ochronie i powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem,
f) należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia a mianowicie:
- maksymalnie ograniczyć czas prowadzenia budowlanych i montażowych,
- prace budowlane wykonywać tak aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,
- utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej, 
- przestrzegać podstawowych zasad gospodarki odpadami,
- w projekcie budowlanym oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, krajobrazu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarowania wytwarzanymi odpadami określone obowiązującymi przepisami.

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
    
Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie dotyczy.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy.

Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków

Uzasadnienie

   Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 17.09 .2008r. na wniosek  Pana Macieja Czyżowicza, Kamienna 58, 46-100 Namysłów  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kamienna wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
   Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/17/08 z dnia 22.09.2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/GD-4325-1-9/08 z dnia 22.09.2008r. w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Namysłów  wydał postanowienie nr  GK.IV.7624/13/08 z dnia 03.10.2008r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   W późniejszym etapie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie postanowieniem nr NZ/GD-4325-2-9/08 z dnia 28.10.2008r.  oraz Starostą Namysłowskim postanowieniem nr OŚ.I-7633/18/08 z dnia 27.10.2008r., bez sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem oraz sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami, nie stwierdzono przeciwwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
   W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
   Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

     Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 93 8876 0009 0050 7860 2000 0001 w dniu 03.09.2008r..


Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe, Plac Wolności 12A,46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Pułaskiego 13, 46-100 Namysłów
 3. Czyżowicz Maciej i Aneta,Kamienna 58,46-100 Namysłów
 4. Lejczak Marek,Kamienna 14,46-100 Namysłów
 5. Gmina Namysłów,ul. Dubois 3,46-100 Namysłów
 6. Chmielewska Anna,ul. Mickiewicza 3,46-100 Namysłów
 7. Chmielewski Paweł,ul. Reymonta 2 E m. 8,46-100 Namysłów
 8. Ciepły Michał,ul. Makowa 26,46-100 Namysłów
 9. Gorczyńska Renata,Strzelce 18 B,46-146 Domaszowice
 10. Sienniak Janusz i Michalina,ul. Strachocińska 50,51-511 Wrocław
 11. Dudziak Lejczak Magdalena,Lejczak Paweł,Kamienna 14 C,46-100 Namysłów
 12. Adamczyk Zofia i Grzegorz,Kamienna 14 B,46-100 Namysłów 
 13. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 14. a/a SZ