Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/09/08 - Pasztetnik, budowa budynku usługowo-gospodarczego - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

Namysłów,  11.07.2008 r.

GK.IV.7624/09/08

 

 ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu do tut. urzędu 08.07.2008 r.) – Pana Jacka Pasztetnik „Niwrol”, Niwki 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą:


„Budowa budynku usługowo – gospodarczego, remont i naprawa maszyn rolniczych” dz. nr 30/1

 Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. „Niwrol” Jacek Pasztetnik,Niwki 3,46-100 Namysłów
 2. Pasztetnik Helena,Niwki3,46-100 Namysłów
 3. Starostwo Powiatowe,Wydział Zarządu Dróg Powiatowych w Namysłowie,Pl. Wolności 12 A,46-100 Namysłów
 4. Mieszała – Kowal Anna,Niwki 2,46-100 Namysłów
 5. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 6. a/a SZ

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2008-07-11

 

 

 

 


GK.IV.7624/9/08

Namysłów, dn. 30.07.2008 r.

 

P O S T A N O W I E N I E


     Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) i § 3 ust.1 pkt 70, w związku z wnioskiem Pana Jacka Pasztetnik zam. Niwki 3, 46-100 Namysłów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody    na realizację przedsięwzięcia pod nazwą “ Budowa budynku usługowo – gsopodarczego, remont i naprawa maszyn rolniczych” dz. nr 30/1, oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 


p o s t a n a w i a m

stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wymaganiami o jego zakresie zawartymi w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.


U Z A S A D N I E N I E

   Pan Jacek Pasztetnik zam. w Niwki 3, 46-100 Namysłów, wystąpił z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 07.07.2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą “Budowa budynku usługowo – gospodarczego, remont i naprawa maszyn rolniczych” dz. nr 30/1.
   Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco odziaływać na środowisko zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy  wymienionej na wstępie ustawy oraz z §3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (pismo nr GK – XII – 7327/192/2007 z dnia 05.12.2007 r.).
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/ACz – 4325 – 1 –6 / 08  z  dnia  18.07.2008 r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia.
   Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.I - 7633/13/08 z dnia 17.07.2008r. postanowił  zaproponować dla podmiotu podejmujacego realizację powyższego przedsięwzięcia, obowiązek sporządzenia raportu o odziaływaniu tego przedsięwzięcia                       na środowisko w zakresie emisji hałasu poza granicami działki nr 30/1.
W związku z powyższym, po szczegółowym przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu, dołączonych do wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska  - oraz po rozpatrzeniu zasięgniętych opinii pomocniczych, postanowiono orzec jak w sentencji.

     Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni  licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

Otrzymują:

 1. „Niwrol” Jacek Pasztetnik,Niwki 3,46-100 Namysłów

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe, Plac Wolności 12A,46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, Namysłów
 3. Pasztetnik Helena,Niwki3,46-100 Namysłów
 4. Starostwo Powiatowe,Wydział Zarządu Dróg Powiatowych w Namysłowie,Pl. Wolności 12 A,46-100 Namysłów
 5. Mieszała – Kowal Anna,Niwki 2,46-100 Namysłów
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 7. a/a SZ

GK.IV.7624/9/08                

Namysłów, dn. 22.12.2008 r.

 

 
D E C Y Z J A   


     Na podstawie art. 56 ust.1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)   i § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy „NIWROL” Pana Jacka Pasztetnika, Niwki 3, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku usługowo – gospodarczego, remont i naprawa maszyn rolniczych”


określam środowiskowe uwarunkowania :


1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku usługowo – gospodarczego, w którym będą wykonywane usługi dla rolnictwa w postaci remontu i naprawy maszyn rolniczych zlokalizowane jest na działce nr 30/1, położonej w miejscowości Niwki. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Niwki (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr GK.XII-7327/192/2007 z dnia  05.12.2007r.) Działalność przedsięwzięcia będzie obejmować:
- obróbkę mechaniczną elementów metalowych,
- produkcję pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- działalność usługową w zakresie instalowania, napraw i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych,
- produkcję metalowych elementów stolarki budowlanej,
- sprzedaż hurtową maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników.
W ramach realizacji przedsięwizęcia wykonane zostaną:
- warsztat                                                         96,73 m2
- pomieszczenie gospodarcze                          65,23 m2
- pomieszczenie socjalno – szatniowe             10,75 m2
- szatnia brudna                                                  4,92 m2
- umywalnia z natryskiem                                  6,28 m2
- pisuar                                                               1,86 m2
- WC                                                             1,42 m2                                  
- kotłownia                                                         8,92 m2
  Łączna powierzchnia zabudowy              196,06 m2

Teren inwestycji wyposażony jest w infrastrukturę komunikacyjną oraz posiada uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej i elektrycznej. Budynek ogrzewany będzie za pomoca pieca centralnego opalanego drzewem. Woda czerpana będzie z miejscowej sieci wodociągowej, należącej do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych “EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie. Ścieki socjalne odprowadzane będą do przydomowej oczyszczalni ścieków.
 
2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a) inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
b) wytworzone odpady przekazywać jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
c) przewidzieć miejsca mazgazynowania wytworzonych odpadów, które gromadzić należy selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych i nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, w specjalnych szczelnycyh pojemnikach do czasu odbioru przez upoważnione służby komunalne,
d) przewidzieć sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas eksploatacji, uwzględniając w pierwszej kolejności minimalizację powstających odpadów, prowadząc ich selektywną segregację “u źródła”,
e) planowana inwestycja nie powinna oddziaływać negatywnie na aktualny stan klimatu akustycznego wokół zakładu, wartości normatywne w zakresie emisji hałasu w granicach inwestycji nie powinny być przekroczone,
f) nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania zakładu na środowisko wodne, ludzi, zwierzeta i rośliny  na etapie realizacji, funkcjonowania i likwidacji zakładu,
g) przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy uzyskać wymagane zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.U. Nr 39, poz. 251)

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :

a) należy podjąć działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz utrzymanie w należytym stanie terenu budowy celem zminimalizowania emisjii wtórnej,
b) należy uwzględnić wszystkie zalecenia i warunki określone w “Raporcie...” jak również zalecenia w pkt 2.


4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy.

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

UZASADNIENIE

     Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 11 lipca 2008 r. na wniosek firmy „NIWROL” Jacek Pasztetnik, Niwki 3, 46-100 Namysłów zostało  wszczęte  postępowanie  w  sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku usługowo – gospodarczego, remont i naprawa maszyn rolniczych”. Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Namysłowa postanowieniem Nr GK.IV.7624/9/08 z dnia 30.07.2008 r. stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 20.08.2008 r. został dostarczony opracowany przez Pana Stanisława Smreczka raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo – gospodarczego, remoncie i naprawie maszyn rolniczych. W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/GD – 4325-2-8/08 z dnia 09.09.2008 r. oraz Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr OŚ.I.-7633/15/08 z dnia 10.09.2008 r. tut. Urząd poinformował inwestora, iż przedłożony w dniu 20.08.2008 r. raport oddziaływania na środowisko został sporządzony dla innego przedsięwzięcia, dlatego też do czasu wykonania właściwego raportu, sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia. Po zapoznaniu się z raportem oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, przedłożonym do uzgodnienia w dniu 11.09.2008 r. tut. Urząd poinformował, że nie spełnił on wymagań art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z powyższym wezwano inwestora do usunięcia braków w ustawowym terminie 7 dni. W nawiązaniu do w/w wezwania w dniu 20.10.2008 r. zwrócono się z pismem o przesunięcie terminu na uzupełnienie raportu. Termin sporządzenia raportu wyznaczono do dnia 31.12.2008 r. Dnia 25.11.2008 r. został dostarczony przez firmę „NIWROL” Jacek Pasztetnik, Niwki 3, 46-100 Namysłów raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, który dzięki przeprowadzonym pracom przy jego sporządzaniu pozwoliło na stwierdzenie, że analizowana inwestycja nie przyczyni się do pogorszenia istniejącego stanu środowiska naturalnego na obszarze jej planowanej lokalizacji oraz gwarantuje bezpieczną, późniejszą działalność, odpowiadającą standardom jakości środowiska, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.  W późniejszym etapie przygotowawczym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych ze Starostą Powiatu Namysłowskiego (postanowienie nr OŚ.I-7633/24/08 z dnia 19.12.2008r.) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (postanowienie nr NZ/GD-4325-2-11/08 z dnia 12.12.2008r), przy braku zasadnych uwag, sprawdzeniu zgodności projektu z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego działaniami, potwierdzającego zgodność przedsięwzięcia z przepisami prawa ochrony środowiska oraz ustaw towarzyszących, nie stwierdzono przeciwwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.  W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.


Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w dniu 08.07.2008r.


Załącznik : charakterystyka całego przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
2. Starostwo Powiatowe,Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów
3. „Niwrol” Jacek Pasztetnik,Niwki 3,46-100 Namysłów
4. Pasztetnik Helena,Niwki 3,46-100 Namysłów
5. Starostwo Powiatowe.Wydział Dróg Powiatowych w Namysłowie.Plac Wolności 12 A.46-100 Namysłów
6. Mieszała – Kowal Anna.Niwki 2.46-100 Namysłów
7. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/
8. a/a AC/LM