Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/14/08 - EKOMEL, budowa mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

Namysłów,  21.10. 2008 r.


GK.IV.7624/14/08

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek /bez numeru i daty - data wpływu do urzędu 14.10.2008r./, Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo – Handlowego Sp. z o.o. EKOMEL w Opolu, ul. Cygana 4, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu z jazem na rzecze Widawie w Namysłowie”

Rodzaj przedsięwzięcia:
- budowa mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie w ciągu ul. Staromiejskiej (km 70+200) na działkach nr 639, 752/2, 751

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

 

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. EKOMEL,45-131 Opole, ul. Cygana 4
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Opolu,ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
 3. Gmina Namysłów
 4. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 5. a/a LM   
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2008-10-22

 

 

 

 


 

Namysłów dnia 04.11.2008r.

GK.IV.7624/14/08

POSTANOWIENIE

     Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.), § 3 ust.1 pkt  62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Harasimiuka (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. EKOMEL w Opolu, ul. Cygana 4), działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa, o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu z jazem na rzece Widawie w m. Namysłów w ciągu ul. Staromiejskiej (dz. nr ewid. 639, 752/2, 751 k.m. 12), po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/GD-4325-1-10/08 z dnia 28.10.2008 r. i Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/19/08 z dnia 28.10.2008 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu z jazem na rzece Widawie w m. Namysłów w ciągu ul. Staromiejskiej (dz. nr ewid. 639, 752/2, 751 k.m. 12) – inwestor Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Uzasadnienie

     Pan Stanisław Harasimiuk (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. EKOMEL w Opolu, ul. Cygana 4) działając z upoważnienia Burmistrza Namysłowa /pełnomocnictwo nr Or.II-0114-1/39/08 z dnia 22.10.2008r./ wystąpił z wnioskiem /bez numeru i daty/ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie.
     Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany.  
     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/GD-4325-1-10/08 z dnia 28.10.2008r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia. Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II.-7633/19/08 z dnia 28.10.2008r. postanowił zaproponować dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko w zakresie określenia zasięgu i sposobu oddziaływania jazu w fazie eksploatacji na tereny sąsiednie t.j. znajdujące się w zasięgu cofki przy określeniu piętrzenia wody na jazie.
     Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających a także parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
     W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

     Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

 

Otrzymują:

 1. Pan Stanisław Harasimiuk –Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. EKOMEL,45-131 Opole, ul. Cygana 4
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Opolu,ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
 3. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
 5. Gmina Namyłów
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 7. a/a LM

Namysłów, dnia 22.12.2008r. 
                                                           

GK.IV.7624/14/08

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

     Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)  § 3 ust.1 pkt  62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Harasimiuka PPHU „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Cygana 4, pok.111, 45-131 Opole, działającego  z upoważnienia Burmistrza Namysłowa nr Or. II -0114-1/39/08 z dnia 22.10.2008r.


określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie w ciągu ul. Staromiejskiej w km 70 + 200. Działka nr 639, 752/2, 751.
W ramach inwestycji zostanie wykonany:
- grodź górna i dolna na rzece Widawa,
- kanał obiegowy w celu wykonania obiektu mostowego i jazu,
- wykonanie mostu w ciągu ul. Staromiejskiej o parametrach :
most jednoprzęsłowy, wolnopodparty L=10,90 m, konstrukcja nośna mostu stanowią przęsła, belki żelbetowe typ „Węgrowiec”.
Wysokość piętrzenia wody na jazie 1,0 m

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Gminy Namysłów. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary sieci Natura 2000, ponieważ w otoczeniu przedsięwzięcia obszary Natura 2000 nie występują.

a) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej, 
b) aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko prace budowlane prowadzić w możliwie krótkim czasie,
c) inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
d) powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonym do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić  z placu budowy,
e) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej oraz drzewostanu,
f) wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych na terenie objętym oddziaływaniem, a po zakończeniu prac należy przywrócic stosunki wodne na danym terenie,
g) inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może wpływać negatywnie na tereny sąsiednie


3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Uwzględnić wszystkie warunki określone w informacji o planowanym przedsięwzięciu – Budowa mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie na działkach nr 752/2, 751, 639.

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
    
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii. 

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego na środowisko, wobec powyższego nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań.

6) w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) – stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

7) Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:
Należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz utrzymanie  w należytym stanie terenu budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej.


Uzasadnienie

     Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98,  poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 21.10.2008 r. na wniosek Pana Stanisława Harasimiuka PPHU „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Cygana 4, pok.111, 45-131 Opole, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa nr Or. II -0114-1/39/08 z dnia 22.10.2008r.,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa mostu z jazem na rzece Widawie   w Namysłowie”.
W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/GD-4325-1-10/08 z dnia 28.10.2008r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia.
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II.-7633/19/08 z dnia 28.10.2008r. postanowił zaproponować dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko w zakresie określenia zasięgu i sposobu oddziaływania jazu w fazie eksploatacji na tereny sąsiednie t.j. znajdujące się w zasięgu cofki przy określeniu piętrzenia wody na jazie.
   Organ biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz fakt, iż obiekt mostowy z jazem piętrzącym wodę na rzece Widawa jest obiektem istniejącym a opracowana dokumentacja projektowa zakłada jego przebudowę przy zachowaniu parametrów obiektu istniejącego stąd uznano, iż  przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na środowisko dlatego postanowieniem Burmistrza Namysłowa nr GK.IV.7624/14/08 z dnia 04.11.2008r. odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
   Stosownie do art. 48 ust. 2 Prawo ochrony środowiska dokonano uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym      w Namysłowie (postanowienie nr NZ/GD-4325-2-10/08 z dnia 10.12.2008r.)  oraz ze Starostą Powiatowym  w Namysłowie (postanowienie OŚ.I.7633/22/08 z dnia  19.12.2008r. ).
   W wyniku uzgodnień zalecono aby przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie wpłynęła negatywnie na tereny sąsiednie a także nie powodowała zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych  oraz gleby.
   Tut. organ po sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami (pismo: nr GK-XI-7327/721/2008r. z dnia 07.11.2008r.) oraz przy braku sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących     z przedsięwzięciem nie stwierdzono przeciwwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
   W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację.  


POUCZENIE

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.


Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).


Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia


Otzrymują
1. Pan Stanisław Harasimiuk –Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. EKOMEL , 45-131 Opole, ul. Cygana 4
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Opolu , ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
3. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
5. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
6. Gmina Namyłów
7. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
8. a/a LM