Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/15/08 - CTiR, II Etap - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

Namysłów,  04.11. 2008 r.


GK.IV.7624/15/08

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI W NAMYSŁOWIE – II ETAP”

Rodzaj przedsięwzięcia:
- przebudowa i rozbudowa basenu odkrytego obejmująca działkę nr 864/4 o pow. 0,3802 ha, działkę nr 865/1 o pow. 0,3000 ha, 859/1 o pow. 1,5700 ha – k.m. 4 – obręb Namysłów

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia .

 Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami), Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 b) oraz  § 3 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.


Otrzymują:

 1. Zbigniew Krużyński, ul. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55
 3. Gmina Namysłów
 4. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce inwestycji
 5. a/a LM



   
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2008-11-04

 

 

 

 


Namysłów dnia 04.12.2008r.

GK.IV.7624/15/08

POSTANOWIENIE

     Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust.1 pkt  51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum turystyki i rekreacji w Namysłowie- II etap” na działkach nr 864/4, 865/1, 859/1, k.m. 4 obręb Namysłów, po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/ACz-4325-1-11/08 z dnia 20.11.2008 r. i Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/20/08 z dnia 07.11.2008 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Centrum turystyki i rekreacji w Namysłowie- II etap” na działkach nr 864/4, 865/1, 859/1, k.m. 4 obręb Namysłów – inwestor Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Uzasadnienie

   Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów wystąpiła z wnioskiem z dnia 27.10.2008 r. /bez numeru/ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n.: „Centrum turystyki i rekreacji w Namysłowie- II etap” na działkach nr 864/4, 865/1, 859/1, k.m. 4 obręb Namysłów.
   Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z załącznikiem II pkt 10b Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko - 85/337/EWG inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. 
   Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.II.-7633/20/08 z dnia 07.11.2008r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia.
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią  nr NZ/ACz-4325-1-11/08 z dnia 20.11.2008r. postanowił zaproponować obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i ustalenia jego zakresu dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia. Stwierdził, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w pobliżu rzeki Widawy oraz emisja zanieczyszczeń do środowiska w postaci wytwarzania odpadów (w tym niebezpiecznych) oraz wytwarzania ścieków może powodować uciążliwość dla środowiska.
   Organ analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu  oraz biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających uznał, że inwestycja ta nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, dlatego też nie nałożono obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
   W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

    Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

 

Otrzymują:

 1. Zbigniew Krużyński,Ul. Konopnickiej 2,46-100 Namysłów
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55
 3. Starostwo Powiatowe w Namysłowie,Plac Wolności 12 A
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie,ul. Piłsudskiego 3
 5. Gmina Namysłów
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/  
 7. a/a LM

Namysłów, dnia 12.01.2009r.
                                                           

GK.IV.7624/15/08/09

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

     Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust.1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Namysłów z dnia 27.10.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie – II etap”, działki nr 864/4, 865/1, 859/1       

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

II etap obejmuje  przebudowę i rozbudowę basenu odkrytego  zlokalizowanego przy ulicy Konopnickiej 2  w Namysłowie na działkach nr 864/4, 865/1, 859/1,  realizowaną  jako  drugi etap  inwestycji objętej pozwoleniem na budowę   Nr  AB-7351-35/39/04 z dnia 06.12.2004r. oraz pozwoleniem nr 127/A/08 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WUOZ-III-GM-5600/89/08 z dnia 04.12.2008r.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

1) niecki rekreacyjnej o lustrze wody  484,23 m 2 , głębokości 0,8m do 1,4 m,
2) niecki brodzika dla dzieci o lustrze wody  86,59 m2, głębokości 0,5 m,
3) budynku szatniowo – sanitarnego, jednokondygnacyjnego o parametrach:
- powierzchnia użytkowa – 231,75 m2
- kubatura                         - 1288,00 m3
4)  budynku technicznego, jednokondygnacyjnego o parametrach:
- powierzchnia użytkowa - 168,94 0 m2, 
- kubatura                         - 754,50 m3
z pompownią, śmietnikiem, chlorownią, dozownią i zbiornikiem  przelewowym zagłębionym poniżej powierzchni terenu, 
5) instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych sanitarnych i kanalizacji deszczowej,
6) instalacji elektrycznych zasilania i wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektów, instalacji odgromowej i uziemiającej, instalacji oświetlenia terenu,
7)  wentylacji,
8) wypełnienia istniejącej niecki basenowej i zagospodarowania plaż, wykonanie chodników, dróg dojazdowych, trawników,
9) zjeżdżalni i elementów małej architektury, 
10) ogrodzenia.


2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (uchwała Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001r. na terenie oznaczonym symbolem Us- przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach ponadto przez działki przechodzi strefa „E” – pasma szczególnie korzystnej ekspozycji krajobrazu kulturowego.

Warunki realizacji i eksploatacji w/w przedsięwzięcia:
a) inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
b) miejsce wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,
c) przedsięwzięcie, w fazie realizacji i eksploatacji  nie może  powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu i gazów w powietrzu oraz poziomów odniesienia określonych w przepisach prawa ochrony środowiska,
d) przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji będąca źródłem hałasu do środowiska emitowanego podczas ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych nie może powodować przekroczeń standardów  akustycznych na terenach  sąsiednich,
e) na terenie działki należy wyznaczyć miejsce na selektywne magazynowanie odpadów, które powstaną w wyniku prowadzenia robót,
f) odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć i postępować zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach,
g) utrzymywać porządek na terenie przedsięwzięcia.


3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a) w projekcie budowlanym przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia, magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania w trakcie realizacji inwestycji,
b) uwzględnić wszystkie warunki określone w  informacji o planowanym przedsięwzięciu  pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie – II etap”

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
    
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii. 

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego na środowisko, wobec powyższego nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań.

6) w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) – stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

 Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

7) Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:

Należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz utrzymanie  w należytym stanie terenu budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej.

Uzasadnienie

   Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 04.11.2008 r. na wniosek Gminy Namysłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie – II etap”.

   W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz zgodnych z załącznikiem II pkt 10b Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  - 85/337/EWG, zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
   Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/20/08 z dnia 07.11.2008r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/ACz-4325-1-11/08 z dnia 20.11.2008r. postanowił zaproponować obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. W odniesieniu do w/w przedsięwzięcia stwierdził, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w pobliżu rzeki Widawy oraz emisja zanieczyszczeń środowiska w postaci wytwarzania odpadów  (w tym niebezpiecznych) oraz wytwarzania ścieków może powodować uciążliwość dla środowiska.
   Organ biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz fakt, iż oddziaływanie obiektu (basenu) w Namysłowie  na środowisko naturalne  na etapie eksploatacji będzie niewielkie poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych, technicznych  oraz systemów zabezpieczających gwarantujący neutralny wpływ na środowisko uznano, iż  przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na środowisko,  dlatego postanowieniem Burmistrza Namysłowa nr GK.IV.7624/15/08 z dnia 04.12.2008r. odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
   Stosownie do art. 48 ust. 2 Prawo ochrony środowiska dokonano uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym      w Namysłowie (postanowienie nr NZ/GD-4325-2-14/08 z dnia 29.12.2008r.)  oraz ze Starostą Powiatowym  w Namysłowie (postanowienie OŚ.I.7633/27/08 z dnia  19.12.2008r. ).
   W wyniku uzgodnień zalecono aby podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych, utrzymanie w należytym stanie teren budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej.

Burmistrz Namysłowa rozpatrując całość zgromadzonych materiałów sprawy rozważył co następuje:
- stwierdzono zgodność lokalizacji zamierzonej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
-  w związku z tym, że inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących stanowić zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych, bark przesłanek do ustalenia dodatkowych wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
-  w toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację.  


POUCZENIE

   Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.


Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).


Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Zbigniew Krużyński, ul. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55
3. Gmina Namysłów
4. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce inwestycji
5. a/a LM