Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/10/08 - Pecherska, punkt skupu zlomu - zawiadomienie, postanowienie, decyzja, zmiana decyzji

 

 

Namysłów,  30.07.2008 r.

GK.IV.7624/10/08


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.07.2008 r. (data wpływu do tut. urzędu 21.07.2008 r.) – Pani Marii Pęcherskiej, Strzelce 27, 46-146 Domaszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą:


„Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych” dz. nr 262/16, 262/17

   Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.
   W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
   Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego  w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska. 

Otrzymują:

 1. Maria Pęcherska,Strzelce 27,46-146 Domaszowice
 2. Powiat Namysłowski,Pl. Wolności 12 A,46-100 Namysłów
 3. Idzi Brygida i Zbigniew,ul. Braterska 2,46-100 Namysłów
 4. Dawidzik Maria i Marian,ul. Piastowska 48,56-500 Syców
 5. Dawidzik Maria Wanda i Mirosław,ul. Kościelna 24,56-500 Syców
 6. Kiełtyka Dorota i Marek,ul. Reymonta 69 m. 11,46-100 Namysłów
 7. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 8. a/a SZ
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2008-12-12

 

 

 

 


GK.IV.7624/10/08

Namysłów, dn. 19.09.2008 r.

 

 

P O S T A N O W I E N I E


     Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, w związku z art. 51 ust. 2 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) i § 3 ust.1 pkt 74, w związku z wnioskiem Pani Marii Pęcherskiej, zam. w Strzelcach 27, 46-146 Domaszowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą “ Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych” na działkach nr 262/16, 262/17, oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 


p o s t a n a w i a m

   stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wymaganiami o jego zakresie zawartymi w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.


U Z A S A D N I E N I E

   Pani Maria Pęcherska zam. w Strzelcach 27, 46-146 Domaszowice, wystąpiła z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 21.07.2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą “Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych” dz. nr 262/16 i262/17. Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco odziaływać na środowisko zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy  wymienionej na wstępie ustawy oraz z §3 ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (pismo nr GK – XI – 7327/530/2008 z dnia 30.07.2008 r.). 
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/GD – 4325 – 1 –7 / 08  z  dnia  17.09.2008 r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia.
   Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.I - 7633/14/08 z dnia 04.08.2008r., z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie zabudowy mieszakniowej, a w szczególności w sąsiedztwie budynku mieszkalnego, postanowił  zaproponować dla podmiotu podejmujacego realizację powyższego przedsięwzięcia, obowiązek sporządzenia raportu o odziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.
   W związku z powyższym, po szczegółowym przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu, dołączonych do wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska  - oraz po rozpatrzeniu zasięgniętych opinii pomocniczych, postanowiono orzec jak w sentencji.

   Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni  licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

Otrzymują:

 1. Maria Pęcherska,Strzelce 27,46-146 Domaszowice
 2. Powiat Namysłowski,Pl. Wolności 12 A,46-100 Namysłów
 3. Idzi Brygida i Zbigniew,ul. Braterska 2,46-100 Namysłów
 4. Dawidzik Maria i Marian,ul. Piastowska 48,56-500 Syców
 5. Dawidzik Maria Wanda i Mirosław,ul. Kościelna 24,56-500 Syców
 6. Kiełtyka Dorota i Marek,ul. Reymonta 69 m. 11,46-100 Namysłów
 7. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/

  a/a SZ

GK.IV.7624/10/08 

Namysłów, dn. 02.01.2009 r.

 

 
D E C Y Z J A   


     Na podstawie art. 56 ust.1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)   i § 3 ust. 1 pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2008r. Pani Marii Pęcherskiej zam. w Strzelcach 27, 46-146 Domaszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych”

określam środowiskowe uwarunkowania :


1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pod nazwą „Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych” zlokalizowane jest na działkach nr 262/16, 262/17 w Namysłowie, przy ul. Braterskiej.
Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr GK.XII-7327/530/2008 z dnia  30.07.2008r.).
Punkt skupu będzie świadczył usługi w zakresie skupu złomu, metali kolorowych oraz tworzyw sztucznych. Praca w punkcie skupu odbywać się będzie w cyklu 8 godzinnym w systemie I zmianowym. 

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a) inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
b) zastosować się do wykonania sprawdzonej technologii – utwardzenia części działki płytą betonową, pod którą należy wykonać uszczelnienie gruntu folią PCV zgodnie z normami w tym zakresie zabezpieczającą wody gruntowe przed przenikaniem odcieków z terenu utwardzonego,
c) wody opadowe, odcieki z placu utwardzonego należy zbierać do studzienki – separatora i po podczyszczaniu odprowadzać do istniejącej kanalizacji,
d) wytworzone odpady przekazywać jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
e) przewidzieć miejsca mazgazynowania wytworzonych odpadów, które gromadzić należy selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych i nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, w specjalnych szczelnycyh pojemnikach do czasu odbioru przez upoważnione służby komunalne,
f) przewidzieć sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas eksploatacji, uwzględniając w pierwszej kolejności minimalizację powstających odpadów, prowadząc ich selektywną segregację “u źródła”,
g) hałas emitowany przy załadunku i rozładunku odpadów nie może przekraczać wartości dopuszczalnych poza granicami nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny,
h) przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy uzyskać wymagane zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.U. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym/ zgłoszeniu:

Należy uwzględnić wszystkie zalecenia i warunki określone w “Raporcie...” jak również zalecenia w pkt 2.


4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego na środowisko, wobec powyższego nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań.

6) w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) – stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

7). Integralną część niniejszej decyzji stanowi raport o oddziaływaniu na środowisko pn. "Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych na działkach nr 262/16, 262/17” opracowany przez Stanisława Smreczaka –SMREK.

 

UZASADNIENIE

     Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 30 lipca 2008 r. na wniosek Pani Marii Pęcherskiej zam. w Strzelcach 27, 46-146 Domaszowice zostało  wszczęte  postępowanie  w  sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych” na działkach nr 262/16, 262/17 w Namysłowie, przy ul. Braterskiej.

   Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Namysłowa postanowieniem  Nr GK.IV.7624/10/08 z dnia 19.09.2008 r. stwierdził obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 06.10.2008 r. został dostarczony raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych”  opracowany przez Pana Stanisława Smreczka. 
   Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że nie spełnia on wymagań określonych w w/w postanowieniu Burmistrza Namysłowa a także zawiera błędy i braki, które uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotowego raportu w uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym działając w trybie art. 64 § 2 Kpa pismem nr GK.IV.7624/10/08 z dnia 17.10.2008r. zwrócono się o poprawienie i uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, jednocześnie zawierając w 10 podpunktach szczegółowy opis błędów i braków.
   W dniach 30.10.2008r. w tut. Urzędzie zostało przedłożone uzupełnienie do raportu  i dalszym ciągu nie spełniało wymagań określonych w postanowieniu Burmistrza Namysłowa. Dlatego ponownie wezwano pismem z dnia 07.11.2008r. inwestora do uzupełnienia powyższego raportu. 
   Dnia 18 listopada 2008r. przesłano uzupełnienie do raportu. Dostarczone dokumenty i wyjaśnienia pozwoliły na stwierdzenie, że analizowana inwestycja nie przyczyni się do pogorszenia istniejącego stanu środowiska naturalnego na obszarze jej planowanej lokalizacji oraz gwarantuje bezpieczną, późniejszą działalność, odpowiadającą standardom jakości środowiska, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
   W późniejszym etapie przygotowawczym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych ze Starostą Powiatu Namysłowskiego (postanowienie nr OŚ.I-7633/25/08 z dnia 19.12.2008r.) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (postanowienie nr NZ/GD-4325-2-12/08 z dnia 23.12.2008r), sprawdzeniu zgodności projektu z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego działaniami, potwierdzającego zgodność przedsięwzięcia z przepisami prawa ochrony środowiska oraz ustaw towarzyszących, nie stwierdzono przeciwwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
   W trakcie prowadzonego postępowania w dniu 12 sierpnia 2008r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo firmy „AGROSKŁAD” Spółka Jawna Marian i Mirosław Dawidzik, ul. Braterska 2A , 460-100 Namysłów - strony postępowania.
   W przedmiotowym piśmie Pan Mirosław Dawidzik i Marian Dawidzik współwłaściciele spółki, zwrócili się z wnioskiem aby zobowiązać inwestora do odprowadzenia wód opadowych poza teren planowanej inwestycji. Ponieważ planowane przedsięwzięcie wymaga utwardzenia i uszczelnienia podłoża na którym gromadzony będzie złom, fakt ten zdaniem Spółki mógłby wpłynąć na podniesienie  się  poziomu wód gruntowych nie tylko na terenie planowanej inwestycji ale również  na terenie sąsiedniej działki. Biorąc powyższe, stanowisko to zostało uwzględnione w niniejszej decyzji.

W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację.

POUCZENIE

     Zwraca się uwagę wnioskodawcy, że w przypadku prowadzenia działalności pogarszającej stan środowiska lub niezgodnej z przepisami prawa w tym zakresie, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających  środowisko.
   Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

   Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).

Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w dniu 21.07.2008r.


Załącznik : charakterystyka całego przedsięwzięcia.


Otrzymują:

1. Maria Pęcherska
2. Powiat Namysłowski,Pl. Wolności 12 A,46-100 Namysłów
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
4. Idzi Brygida i Zbigniew
5. Dawidzik Maria i Marian
6. Dawidzik Maria Wanda i Mirosław
7. Kiełtyka Dorota i Marek
8. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
9. a/a LM

 

 


GK.IV.7624/10-1/08/09

Namysłów, 23.03.2009 r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających


     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 12.03.2009 r. Pani Marii Pęcherskiej, Strzelce 27, 46-146 Domaszowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr GK.IV.7624/10/08/09 z dnia 02.01.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych” dz. nr 262/16, 262/17” w Namysłowie przy ul. Braterskiej

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

   Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

   Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.


Otrzymują:
1. Maria Pęcherska,Strzelce 27,46-146 Domaszowice
2. Powiat Namysłowski,Pl. Wolności 12 A,46-100 Namysłów
3. Idzi Brygida i Zbigniew,ul. Braterska 2,46-100 Namysłów
4. Dawidzik Maria i Marian,ul. Piastowska 48,56-500 Syców
5. Dawidzik Maria Wanda i Mirosław,ul. Kościelna 24,56-500 Syców
6. Kiełtyka Dorota i Marek,ul. Reymonta 69 m. 11,46-100 Namysłów
7. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
8. a/a LM

 


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-03-24