Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/16/08/09 - Rozbudowa-przebudowa istniejącego budynku usługowego (hotel z restauracją) o dodatkowe pomieszczenia usługowe w zakresie rekreacji/turystyki (fitness, kręgielnia, pomieszczenie odnowy biologicznej) oraz sklep z artykułami przemysłowy

Namysłów,  12.11. 2008 r.

GK.IV.7624/16/08

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Zbigniewa Pabiniaka, ul. Wały Jana III 5, 46-100 Namysłów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa – przebudowa istniejącego budynku usługowego (hotel z restauracją) o dodatkowe pomieszczenia usługowe w zakresie rekreacji/turystyki (fitness, kręgielnia, pomieszczenie odnowy biologicznej) oraz sklep z artykułami przemysłowymi ” na działce nr 1044/5, 1044/6  ul. Dubois, ul. Wały Jana III.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia .

   Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami), Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 b) oraz  § 3 ust. 1 pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.
   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
   Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.


Otrzymują:

 1. Zbigniew Pabiniak, ul. Wały Jana III 5, Namysłów 
 2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa
 3. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce inwestycji
 4. a/a LM
   
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2008-11-14

 

 

 


Namysłów dnia 01.12.2008r.

GK.IV.7624/16/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust.1 pkt  52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Pabiniaka ul. Wały Jana III 5, 46-100 Namysłów, o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa – przebudowa istniejącego budynku usługowego (hotel z restauracją) o dodatkowe pomieszczenia usługowe w zakresie rekreacji/turystyki (fitness, kręgielnia, pomieszczenia odnowy biologicznej) oraz sklep z artykułami przemysłowymi” (dz. nr ewid. 1044/5, 1044/6 ul. Dubois, ul. Wały Jana III), po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/ACz-4325-1-12/08 z dnia 24.11.2008 r. i Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/21/08 z dnia 21.11.2008 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa – przebudowa istniejącego budynku usługowego (hotel z restauracją)  o dodatkowe pomieszczenia usługowe w zakresie rekreacji/turystyki (fitness, kręgielnia, pomieszczenia odnowy biologicznej) oraz sklep z artykułami przemysłowymi” (dz. nr ewid. 1044/5, 1044/6 ul. Dubois, ul. Wały Jana III)


Uzasadnienie

Pan Zbigniew Pabiniak, ul. Wały Jana III, Namysłów, wystąpił z wnioskiem z dnia 27.10.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie – przebudowie istniejącego budynku usługowego (hotel z restauracją) o dodatkowe pomieszczenia usługowe w zakresie rekreacji/turystyki (fitness, kręgielnia, pomieszczenia odnowy biologicznej) oraz sklep z artykułami przemysłowymi (dz. nr ewid. 1044/5, 1044/6 ul. Dubois, ul. Wały Jana III)
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z załącznikiem II pkt 10b Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr  NZ/ACz-4325-1-12/08 z dnia 24.11.2008r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia.
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II.-7633/21/08 z dnia 21.11.2008r. postanowił nie proponować dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko.
Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, a także parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, dlatego też nie nałożono obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

 

Otrzymują:
1. Zbigniew Pabiniak, ul. Wały Jana III 5, Namysłów
2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa
3. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce inwestycji
4. a/a LM


GK.IV.7624/16/08/09 Namysłów, dn. 13.08.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust.1 pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Pabiniak, ul. Wały Jana III 5, 46-100 Namysłów z dnia 27.10.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa – przebudowa istniejącego budynku usługowego (hotel z restauracją) o dodatkowe pomieszczenia usługowe w zakresie rekreacji/turystyki (fitness, kręgielnia, pomieszczenie odnowy biologicznej) oraz sklep z artykułami przemysłowymi", działki nr 1044/5, 1044/6,

określam środowiskowe uwarunkowania:

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę budynku usługowego o dodatkowe funkcje  w zakresie rekreacji i turystyki, zlokalizowane przy ulicy Wały Jana III 5  w Namysłowie na działkach  nr 1044/5 i 1044/6. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie obiektu III kondygnacyjnego zlokalizowanego w centrum miasta Namysłów przy ul. Dubois i Wały Jana III. Powierzchnia działki: 1381,0 m2, pokrycie szatą roślinną: 250,0 m2. Przewiduje się rozbudowę istniejącego hotelu z restauracją o dodatkowe funkcje usługowe tj.: fitness, kręgielnia, gabinet odnowy biologicznej. Przewiduje się również prowadzenie działalności handlowej artykułami przemysłowymi.
 2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Uchwała Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. na działkach oznaczonych symbolami:
  Działka nr 1044/5:
  U -
  przeznaczenie podstawowe – tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach,
  MU - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, ponadto działka znajduje się w strefach:
  "OW" - obserwacji archeologicznych,
  "A" - rekonstrukcji historycznego układu przestrzennego,
  "E" - pasma szczególnie korzystnej ekspozycji krajobrazu kulturowego.

  Działka nr 1044/6:
  U
  - przeznaczenie podstawowe – tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach,

  Warunki realizacji i eksploatacji w/w przedsięwzięcia:
  1. inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
  2. miejsce wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,
  3. przedsięwzięcie, w fazie realizacji nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu i gazów w powietrzu,
  4. emisja hałasu wywołana ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych podczas robót budowlanych nie może powodować przekroczeń standardów akustycznych na terenach sąsiednich,
  5. na terenie przedmiotowych działek należy wyznaczyć miejsce do tymczasowego magazynowanie odpadów, które powstaną w wyniku prowadzenia robót,
  6. odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć i postępować zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach,
  7. utrzymywać porządek na terenie przedsięwzięcia.
 3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
  1. w projekcie budowlanym przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia odpadów przewidzianych do wytwarzania w trakcie realizacji inwestycji,
  2. uwzględnić wszystkie warunki określone w  informacji o planowanym przedsięwzięciu pod nazwą "Rozbudowa-przebudowa istniejącego budynku usługowego (hotel z restauracją) o dodatkowe pomieszczenia usługowe w zakresie rekreacji/turystyki (fitness, kręgielnia, pomieszczenie odnowy biologicznej) oraz sklep z artykułami przemysłowymi"
 4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii.
 5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego na środowisko, wobec powyższego nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań.
 6. w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) – stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
  Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
 7. jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:
  Należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz utrzymanie  w należytym stanie terenu budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071    z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 12.11.2008 r. na wniosek Pana Zbigniewa Pabiniak, ul. Wały Jana III 5, 46-100 Namysłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa-przebudowa istniejącego budynku usługowego (hotel z restauracją) o dodatkowe pomieszczenia usługowe w zakresie rekreacji/turystyki (fitness, kręgielnia, pomieszczenie odnowy biologicznej) oraz sklep z artykułami przemysłowymi".

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz zgodnych z załącznikiem II pkt 10b Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  - 85/337/EWG, zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski postanowieniem nr OŚ.II-7633/21/08 z dnia 21.11.2008r. zdecydował nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia, ze względu na fakt, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie postanowieniem nr NZ/ACz-4325-1-12/08 z dnia 24.11.2008r. również postanowił odstąpić od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organ uznał, iż przy prawidłowym prowadzeniu robót budowlanych oraz prawidłowej eksploatacji, z zachowaniem przepisów służących ochronie środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

Organ biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz fakt, iż na etapie eksploatacji oddziaływanie przedmiotowego obiektu usługowego będzie niewielkie poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych, technicznych oraz systemów zabezpieczających gwarantujący neutralny wpływ na środowisko uznał, iż przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na środowisko. W związku z powyższym postanowieniem Burmistrza Namysłowa nr GK.IV.7624/16/08 z dnia 01.12.2008 r. odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 48 ust. 2 Prawo ochrony środowiska dokonano uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie (postanowienie nr NZ/GD-4325-2-15/08 z dnia 08.01.2009 r.) oraz ze Starostą Namysłowskim (postanowienie OŚ.I.7633/29/08 z dnia  06.01.2009 r.).
W wyniku uzgodnień zalecono aby podczas prowadzenia robót budowlanych emisja zanieczyszczeń nie przekroczyła dopuszczalnych wartości.  Organy uzgadniające uznały, iż przedmiotowa inwestycja zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Burmistrz Namysłowa rozpatrując całość zgromadzonych materiałów sprawy rozważył co następuje:

 • stwierdzono zgodność lokalizacji zamierzonej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
 • w związku z tym, że inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących stanowić zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych, brak przesłanek do ustalenia dodatkowych wymagań dotyczących ochrony środowiska, koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • w toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie złotych: dwieście pięć 00/100). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 27889000010000112420000050  w dniu 04.11.2008 r.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

 1. Zbigniew Pabiniak, ul. Wały Jana III 5, 46-100 Namysłów
 2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa
 3. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
 3. a/a AC

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-08-13