Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-05/07 - PRH ?Kłos? Sp. z o.o. (produkcja biodiesla) - zawiadomienie, postanowienie

Namysłów, dnia 04-03-2007

GK.IV.7610-5/07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.02.2007 r. Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego „Kłos” Sp. z o.o. , Rychnów, 46-142 Bukowa Śl. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uproszczonej linii do produkcji biodiesla na własne potrzeby
Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie e Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska bud. B, pokój nr 19 w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

 


Namysłów, dnia 16-04-2007

GK.IV.7610-5–1/07

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 57 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zm.) i § 3 ust.1 pkt 44, w związku z  wnioskiem  Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego „Kłos” Sp. z o.o. w Rychnowie, 46-142 Bukowa Śl., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uproszczonej linii do produkcji biodiesla na działce nr 394 – Rychnów gm. Namysłów oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie

p o s t a n a w i a m

stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymaganiami o jego zakresie zawartymi w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.

U Z A S A D N I E N I E

Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe „Kłos” Sp. z o.o.  wystąpiło z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 20.02.2007 r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uproszczonej linii do produkcji biodiesla na działce nr 394 – Rychnów gm. Namysłów.
Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znaczaco odziaływać na środowisko zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy wymienionej na wstępie oraz z §3 ust. 1 pkt 44 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (pismo nr RG-VI-7331/127/2007 z dnia 16.03.2007r. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/AC–4325–1–4/07 z dnia 03.04.2007 r. postanowił  zaproponować określenie obowiązku sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II-7633/2/07 z dnia 10.04.2007r. również postanowił zaproponować określenie obowiązku sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, po szczegółowym przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu, dołączonyh do wniosku zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska  - oraz po rozpatrzeniu zasięgniętych opinii pomocniczych, postanowiono orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni  licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

  1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12 A, 46–100 Namysłów
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 13, 46 -100 Namysłów
  3. PRH “Kłos” Sp. z o.o., Rychnów, 46-142 Bukowa Śl.
  4. Mieszkańcy wsi Rychnów + informacja na internecie BIP – www.bip.namyslow.eu
  5. a/a LM