Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-06/07 - GLOPOL-INVEST Sp. z o.o. (betonarnia) - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

GK.IV.7610-6/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 09.03.2007 r. (data wpływu do tut. urzędu 14.03.2007 r.) firmy GLOPOL – INVEST Sp. z o.o., ul. Krzywoustego 29A/10 z siedzibą we Wrocławiu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:

„Budowa nowego węzła betoniarskiego wraz z stanowiskiem do recyklingu betonu w miejsce demontowanego (starego) węzła”

na działce nr 397/4 przy ul. Staromiejskiej 21 w Namysłowie.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:
1. GLOPOL – INVEST Sp. z o.o. we Wrocławiu.
2. Nicpoń Andrzej zam. Namysłów
3. Starczyńska Anna zam. Wrocław
4. Włodarczyk Leszek i Marzanna zam. Namysłów
5. Bednarek Ewa i Ryszard zam. Namysłów
6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie (BIP)

 


 

Namysłów, dnia 12-04-2007

GK.IV.7610-6–1/07

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 57 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zm.) i § 3 ust.1 pkt 21, w związku z wnioskiem firmy GLOPOL – INVEST Sp. z o. o., ul. Krzywoustego 29A/10 z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego węzła betoniarskiego wraz ze stanowiskiem do recyklingu betonu w miejsce demontowanego (starego) węzła oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie

p o s t a n a w i a m

stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymaganiami o jego zakresie zawartymi w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.

U Z A S A D N I E N I E

Firma GLOPOL-INVEST Sp. z o.o. , ul. B.Krzywoustego 29A/10 we Wrocławiu  wystąpiła z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 09.03.2007 r., uzupełniony pismem nr 61/03/2007 z dnia 27.03.2007r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie nowego węzła betoniarskiego wraz ze stanowiskiem do recyklingu betonu w miejsce demontowanego (starego) węzła na  dz. nr  397/4  położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej 21.
Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znaczaco odziaływać na środowisko zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy wymienionej na wstępie oraz z §3 ust. 1 pkt 21 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (pismo nr RG-VI-7331/146/2007 z dnia 23.03.2007r. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/AC–4325–1–6/07 z dnia 05.04.2007 r. postanowił  nie proponować dla podmiotu podejmujacego realizację powyższego przedsięwzięcia, obowiązku sporządzenia raportu o odziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. 
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II-7633/5/07 z dnia 05.04.2007r.  postanowił zaproponować określenie obowiązku sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, po szczegółowym przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu, dołączonyh do wniosku zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, z uwagi na bliską zabudowę mieszkaniową oraz znaczną wielkośc produkcji postanowiono orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni  licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:
1. GLOPOL – INVEST Sp. z o.o. we Wrocławiu.
2. Starostwo Powiatowe  w Namysłowie                                            
3. Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Namysłowie 
4. Starczyńska Anna zam. Wrocław
5. Włodarczyk Leszek i Marzanna zam. Namysłów
6. Bednarek Ewa i Ryszard zam. Namysłów
7. Mieszkańcy miasta Namysłów – informacja w internecie /BIP/ 
8. a/a LM

 

Namysłów, 30.05.2007r.

GK.IV.7610-6-1/07

I N F O R M A C J A

W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego węzła betoniarskiego wraz ze stanowiskiem do recyklingu betonu w miejsce demontowanego (starego) węzła,  na dz. nr  397/4  położonej  w  Namysłowie, przy ul. Staromiejskiej 21  – wszczętym  na  wniosek  firmy GLOPOL-INVEST Sp. z o.o., ul. B.Krzywoustego 29A/10 – mając na uwadze art. 50 ust. 1 ustawy  Prawo  ochrony  środowiska (t.j.; Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902), informuję o zakończonych pracach polegających na sporządzanu raportu o odziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wymaganiami o  jego zakresie zawartym w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dokument ten znajduję się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, budynek B (pok. 19). 
Dla osób zainteresowanych w dniach od 04.06.2007 r. do 08.06.2006 r. istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem.

a/a LM

 


 Namysłów, dn. 18.06. 2007 r.

GK.IV.7610-6-2/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 56 ust.1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,) i § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GLOPOL – INVEST Sp. z o.o., ul. Krzywoustego 29A/10 we Wrocławiu, uzupełnione pismem nr 61/03/2007 z dnia 27.03.2007 r.  w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie nowego węzła betoniarskiego wraz ze stanowiskiem do recyklingu betonu w miejsce demontowanego (starego) węzła na działce nr 397/4, ul. Staromiejska 21 w Namysłowie.

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w pólnocnej części Namysłowa, przy ul. Staromiejskiej 21, na działce nr 397/4. Teren planowanej inwestycji oznaczony w miesjcowym planie zagospodarwoania przestrzennego gminy Namysłów (Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXIII/336/01 z dnia 16.01.2001r.) symbolem PBS – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów.
Na terenie działki nr 397/4 wybudowana zostanie, po częściowym zdemontowaniu istniejacych urzadzeń starego węzła betoniarskiego, nowa zautomatyzowana wytwórnia betonu. Do budowy wykorzystane zostaną istniejące budynki biurowo – socjalne oraz magazynowe, istniejące silosy cementu oraz istniejące  przyłącza i stacja trafo. Wytwórnia produkować bedzie mieszanki betonowe oraz gotowe produkty betonowe.

Maksymalna wydajność węzła wynosi 40 m3/betonu na godz.

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Lokalizacja inwestycji mie znajduje sie na obszarach podlegających ochronie przyrodyna podstawie ustawy o ochronie przyrody.

 1. realizacja przedsięwzięcia nie może naruszyć stosunków gruntowo-wodnych,
 2. przedsięwzięcie, w fazie eksploatacji, będące źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłów zorganizowaną (tj. emisję silosów  – 3 szt. i kotłowni  wyposażonej w kocioł olejowy) oraz emisję niezorganizowaną  (tj. zanieczyszczeń powietrza ze  źródeł niezorganizowanych takich jak: zasyp kruszywa, magazyn kruszyw, plac manewrowo-produkcyjny, drogi dojazdowe) nie może  powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu i gazów w powietrzu oraz poziomów odniesienia określonych przepisach prawa ochrony środowiska,
 3. przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji będąca źródłem hałasu do środowiska emitowanego podczas rozładunku kruszywa i popiołów z samochodów, rozładunku cementowozów, załadunku betonomieszarek oraz pracy mieszalnika i ruchu pojazdów ciężarowych na terenie  wytwórni nie może powodować przekroczeń standardów  akustycznych na terenach  sąsiednich,
 4. utrzymanie pracy wytwórni tylko w porze dziennej t.j. pomiędzy godzinami 6.00-22.00
 5. odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji wykorzystać do niwelacji i utwardzenia nawierzchni dróg i placów wewnętrznych,
 6. odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć i postępować zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach,
 7. przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy dokonać bilansu wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne oraz złożyć informacje o wytwarzanych odpadach powyżej 5 Mg rocznie oraz sposobach gospodarowania nimi
 8. uzyskać decyzje zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 0,1 Mg do 1 Mg/rok oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla.
 9. przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy uzyskać wymagane Ustawą Prawo Ochrony Środowiska pozwolenie na wprowadzenie pyłów do powietrza lub dokonać zgłoszenia instalacji (emisja silosów).

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 • w projekcie budowlanym przewidzieć i zabezpieczyć miejsca gromadzenia, magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania w trakcie realizacji inwestycji, w tym mas ziemnych,
 • dopuszczalny poziom hałasu nie może przekraczać na terenach zabudowy mieszkaniowej następujących wartości:
  - Leq dla dnia (6.00-22.00) – 55 dB,
  - Leq dla nocy (22.00-6.00) – 45dB.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841)
 • z uwagi na możliwość uszkodzeń sprzętu technicznego wykorzystywanego do prac budowlanych (np. wycieki paliwa ze zbiorników) należy systematycznie kontrolować stan wszystkich urządzeń i pojazdów pracujących przy budowie.

Należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia:

 • zastosowania stacji recyklingu resztek betonu z mycia mieszarki i samochodów betonomieszarki,
 • wykorzystanie wody ze stacji recyklingu oraz wód opadowych i roztopowych do produkcji betonu,
 • cement i popioły magazynować w sposób bezpylny w odpylanych silosach wyposażonych w urządzenia odpylające,

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy.

6) Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:

 • w czasie rozruchu, przed oddaniem do użytkowania należy przeprowadzić pomiary poziomu hałasu na granicy własności – jednorazowo w trzech punktach: granica wschodnia, południowo zachodnia oraz południowa,
 • wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego silosów, maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości gazów wprowadzanych do powietrza, a także naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • po zakończeniu eksploatacji zakładu przeprowadzenie badań kontrolnych stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz wykonanie przeglądu ekologicznego zakładu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 28 marca 2007 r. na wniosek GLOPOL-INVEST Sp. z o.o., ul. Krzywoustego 29A/10 we Wrocławiu, zostało  wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji  polegającej na budowie nowego węzła betoniarskiego wraz ze stanowiskiem do recyklingu betonu w miejsce demontowanego (starego) węzła na działce nr 397/4, ul. Staromiejska 21 w Namysłowie.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Namysłowa postanowieniem Nr GK.IV.7610-6-1/07 z dnia 12.04.2007r. stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 23.04.2007 r. wpłynęło do Urzędu pismo państwa Leszka i Marzanny Włodarczyk, zam.  w Namysłowie, ul. Dąbrowskiego 15, w którym zostały wyrażone obawy co do zasadności powyższej inwestycji. 
Dnia 23.05.2007r. został dostarczony przez firmę GLOPOL – INVEST Sp. z o.o., ul. B. Krzywoustego 29A/10 we Wrocławiu raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, który dzięki przeprowadzonym pracom przy jego sporządzaniu pozwoliło na stwierdzenie, że analizowana inwestycja nie przyczyni się do pogorszenia istniejącego stanu środowiska naturalnego na obszarze jej planowanej lokalizacji oraz gwarantuje bezpieczną późniejszą działalność, odpowiadającą standardom jakości środowiska, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
Z przedłożonego raportu wynika, że możliwa jest realizacja przedsięwzięcia pod warunkiem utrzymania pracy wytwórni tylko w porze dziennej t.j. pomiędzy godzinami 6.00-22.00. 
Zgodnie z wynikami obliczeń emisji hałasu w otoczeniu zakładu, działalność  zakładu nie będzie powodowała przekroczeń standardów akustycznych na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz nie powoduje powstawania wibracji szkodliwych dla środowiska.
W późniejszym etapie przygotowawczym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych ze Starostą Powiatu Namysłowskiego (postanowienie nr OŚ.II-7633/17/07 z dnia 14.06.2007r.)  oraz  Państwowym  Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Namysłowie (postanowienie nr NZ/AC-4325-2-10/07 z dnia 14.06.2007r.),  przy  braku zasadnych uwag, sprawdzeniu zgodności projektu z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego działaniami, potwierdzającego zgodność przedsięwzięcia z przepisami prawa ochrony środowiska oraz ustaw towarzyszących, wyrażono zgodę na realizację.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 27889000010000112420000050 w dniu 23.03.2007r.

Załącznik : charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

 1. GLOPOL – INVEST, ul. B.Krzywoustego 29A/10, 51-165 Wrocław
 2. Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46 – 100 Namysłów
 3. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 13, 46 – 100 Namysłów
 4. Nicpoń Andrzej zam. Namysłów
 5. Starczyńska Anna zam. Wrocław
 6. Włodarczyk Leszek i Marzanna zam. Namysłów
 7. Bednarek Ewa i Ryszard zam. Namysłów
 8. a/aLM