Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-07/07 - EKO-SERVICE Krzysztof Misztal - zawiadomienie, decyzja

GK.IV.7610-7/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.03.2007 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.03.2007r.) EKO-SERVICE SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH, ZŁOMU METALI KOLOROWYCH, TWORZYW AUTO – HANDEL, AUTO CZĘŚCI Krzysztof Misztal, ul. Oleśnicka 15 w Namysłowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działce nr 9/6, obręb Namysłów, przy ul. Oleśnickiej 15”

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 39a  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewodą Opolskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:
1. EKO-SERVICE SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH, ZŁOMU METALI KOLOROWYCH, TWORZYW AUTO – HANDEL, AUTO CZĘŚCI Krzysztof Misztal, ul. Oleśnicka 15, 46-100 Namysłów
2. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
3. a/a LM

 


 

Namysłów, dn. 19.06. 2007 r.

GK.IV.7610-7-2/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 56 ust.1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,) i §  2 ust. 1 pkt 39a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku EKO-SERVICE SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH, ZŁOMU METALI KOLOROWYCH, TWORZYW AUTO – HANDEL, AUTO CZĘŚCI Krzysztof Misztal, ul. Oleśnicka 15 w Namysłowie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działce nr 9/6, ul. Oleśnicka 15  w Namysłowie

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegające na zmianie sposobu użytkowania obiektów magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowane jest na nieruchomości przy ul. Oleśnickiej 15 w Namysłowie,  działka nr 9/6 (teren byłej mleczarni). Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Działka jest ogrodzona i uzbrojona w sieć wodociągową, energetyczną oraz kanalizację deszczową i sanitarną. W ramach przedsięwzięcia nastąpi przebudowa istniejących obiektów magazynowych oraz instalacja separatora związków ropopochodnych na odpływie kanalizacji deszczowej.

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 1. instalacja nie powinna przekraczać standardów akustycznych na terenach chronionych, o których mowa w rozporzadzeniu Ministra Środowiska z 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 178, poz. 1841),
 2. wytworzone odpady przekazywać jednostkom posiadającym stosowne zezwolenie do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebepziecznych,
 3. przewidzieć miejsca magazynowania wytworzonych odpadów, które gromadzić należy selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych i nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, w specjalnych, szczelnych pojemnikach do czasu odbioru przez upoważnione jednostki,
 4. przewidzieć sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas eksploatacji, uwzględniając w pierwszej kolejności minimalizację powstających odpadów, odzysk lub wykorzystanie i w ostateczności unieszkodliwianie,
 5. sektor demontażu oraz miejsca magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych wyposażyć w sorbenty  do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych.
 6. sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia, zlokalizować w obiekcie budowlanym, dodatkowo wyposażyć w pojemniki na szyby hartowane, szyby klejone i przedmioty wyposażenia oraz części zawierające metale nieżelazne,
 7. sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, zlokalizować w obiekcie budowlanym posiadającym zadaszenie oraz ściany boczne zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi oraz wyposażonym w urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów odpady,
 8. sektor magazynowania przyjętych pojazdów zlokalizować na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, z zachowaniem pola manewrowego,
 9. teren stacji zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, w szczególności poprzez jego ogrodzenie,
 10. przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy uzyskać wymagane zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.U. Nr 39, poz. 251)

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 1. zastosować rozwiązania uniemożliwiające przedostawanie się substancji płynnych do środowiska w celu zapewnienia ochrony wód i ziemi, wszystkie sektory na terenie stacji lokalizować na utwardzonej, szczelnej powierzchni i wyposażyć w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych o wydajności dostosowanej do powierzchni objętej systemem odprowadzania odcieków,
 2. przewidzieć pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z  eksploatacji , wyposażone w szafę metalową do przechowywania dokumentów

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy.

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska, wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 26 marca 2007 r. na wniosek  EKO-SERVICE SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH, ZŁOMU METALI KOLOROWYCH, TWORZYW AUTO – HANDEL, AUTO CZĘŚCI Krzysztof Misztal, ul. Oleśnicka 15 w Namysłowie zostało wszczęte  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działce nr 9/6,  ul. Oleśnicka 15  w Namysłowie. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
Do wniosku dołączono „Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia – stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Namysłowie – ul. Oleśnicka 15” opracowany przez Pana Ryszarda Głowackiego w lutym 2007r. W toku postępowania zwrócono się do Wojewody Opolskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Wojewoda Opolski postanowieniem nr ŚR.III-AKu-6613-53/07 z dnia 12.06.2007r. uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska wymagane dla realizowanego przedsięwzięcia. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu postanowieniem nr NZ/JW.-4325-53/07 z dnia 28.05.2007r. uzgodnił bez uwag środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego, po sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami oraz przy  braku sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem nie stwierdzono przeciwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia. W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wyrażono zgodę na realizację. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr27889000010000112420000050  w dniu 21.03.2007r.

Załącznik : charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

 1. EKO-SERVICE SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH, ZŁOMU METALI KOLOROWYCH, TWORZYW AUTO – HANDEL, AUTO CZĘŚCI
  Krzysztof Misztal, ul. Oleśnicka 15, 46-100 Namysłów
 2. Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
 4. Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o. ul. Oleśnicka 17, 46-100 Namysłów
 5. Dariusz Szymczak, ul. Kościuszki 107/8, 61-716 Poznań
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów + tablica ogłoszeń + informacja w Internecie BIP
 7. a/aLM