Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-08/07 - EKOWOD Sp. z o.o. (ul.Klonowa) - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

Namysłów, dnia 26-03-2007

GK.IV.7610-8/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.03.2007 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.03.2007r.) Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:

„Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Klonowej w Namysłowie”.

Inwestycja obejmuje działki nr: 184/11, 685, przyłącza wodno-kanalizacyjne obejmują działki nr 184/1, 184/2, 184/5, 184/6, 184/7, 184/12, 184/13, 184/14, 184/16, 184/17.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:
1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
2. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie (BIP)

 


Namysłów, dnia 12-04-2007

GK.IV.7610-8-1/07

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902), § 3 ust.1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.,  ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Klonowej w Namysłowie oraz po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-5/07 z dnia 06.04.2007 r. i Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/4/07 z dnia 04.04.2007 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Klonowej w Namysłowie dz. nr 184/11, 685, przyłącza wodno-kanalizacyjne obejmują działki nr 184/1, 184/2, 184/5, 184/6, 184/7, 184/12, 184/13, 184/14, 184/16, 184/17

U Z A S A D N I E N I E

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów wystąpił z wnioskiem numer 1186/03/07 z dnia 20.03.2007r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Klonowej w Namysłowie.
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/AC-4325-1-5/07 z dnia 06.04.20007r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia. 
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II. 7633/4/07 z dnia 04.04.2007r. również postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 
Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę przy ocenie parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, jak również ze względu na to, iż budowa kanalizacji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

Otrzymują:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
2. Starostwo Powiatowe
    Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
3. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”
    ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

Do wiadomości:
1. Mieszkańcy miasta Namysłów – informacja w internecie /BIP/ 
2. Szewczyk Jarosław zam. Namysłów
3. a/a LM

 


Namysłów, dnia 11-05-2007

GK.IV.7610-8-3/07

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 w Namysłowie z dnia 29.01.2007r. w sprawie wydania decyzji na o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Namysłowie przy ul. Pamięci Sybiraków.

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu przy  ul. Klonowej w Namysłowie w pasie drogowym na działce nr 184/11, 685, przyłącza wodno – kanalizacyjne obejmują działki nr 184/1, 184/2, 184/5, 184/6, 184/6 , 184/7, 184/12, 184/13, 184/14, 184/16184/17. Wykonanie rurociągu sieci wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości 415 mb. Powierzchnia sieci wodociągowej ok. 17,6 m2, powierzchnia sieci kanalizacyjnej ok. 51,0 m2, sieć wodociągową zaprojektowano z rury PVC ø 110, sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rury PVC ø 200

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W związku z charakterem przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji nie będą występować czynniki szkodliwe dla środowiska. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków. Wobec powyższego nie uwzględnia się szczególnych warunków wykorzystania terenu będącego przedmiotem przedsięwzięcia.

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia:

  1. wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, powinno ograniczać uciążliwość dla terenów sąsiednich.
  2. roboty powinny być prowadzone przy takiej organizacji pracy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku.
  3. występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy, trawniki i gleba podlegają ochronie i powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie dotyczy.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy

Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 26.03.2007r. na wniosek  Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 w Namysłowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Klonowej.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/4/07 z dnia 04.04.2007r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-5/07 z dnia 06.04.2007r. w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Namysłów  wydał postanowienie nr GK.IV.7610/8-1/07 z dnia 12.04.2007r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W późniejszym etapie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie postanowieniem nr NZ/AC-4325-2-6/07 z dnia 08.05.2007r. oraz Starostą Namysłowskim postanowieniem nr OŚ.II-763/8/07 z dnia 27.04.2007r. oraz bez sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem oraz sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami, nie stwierdzono przeciwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 27889000010000112420000050 w dniu 29.03.2007r.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe
    Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów:
3. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
    ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

Do  wiadomości:
1. Szewczyk Jarosław zam. Namysłów
2. a/a LM