Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-11/07 - PHU Marian Lamek, Ostrzeszów - zawiadomienie, decyzja

GK.IV.7610-11/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Usługi Projektowe mgr inż. Wiesław Nowaczyk, ul. Parkowa 1, 63-330 Dobrzyca z dnia 24.04.2007 r. działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego, Marian Lamek, ul. Marciniaka 11, 63-500 Ostrzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą:

„Rozbudowa istniejącej stacji gazu propan – butan (LPG) do stacji paliw płynnych  przy wykorzystaniu istniejących zjazdów z drogi krajowej i wojewódzkiej i istniejącej infrastruktury technicznej” na działce nr 597/10 w Namysłowie

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Usługi Projektowe
  mgr inż. Wiesław Nowaczyk
  ul. Parkowa 1
  63-330 Dobrzyca
 2. Irena i Stanisław Makowicz zam. Namysłów
 3. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
  ul. Niedziałkowskiego
  45-085 Opole
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DEXPOL” S.A.
   ul. Gwarna 21
   50-001 Wrocław
 5. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 6. a/a LM

 

Namysłów, 22.06.2007 r.

GK.IV.7610-11-2/07

DECYZJA

Na  podstawie  art. 46a  ust.7  pkt 4   w  związku  z  art. 46  ust. 1  pkt 1 ustawy z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  (tj. Dz. U.  Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) i § 4 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie (Dz.U. WO z dnia 4 kwietnia 2007r. Nr 25, poz. 1049) oraz art. 104  § 1 i art. 107  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r . -   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu  wniosku z dnia  24.04.2007r. firmy  Usługi Projektowe mgr inż. Wiesław Nowaczyk, ul. Parkowa 1, 63-330 Dobrzyca, działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego, Marian Lamek,  ul. Marciniaka 11, 63-500 Ostrzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę istniejącej stacji gazu propan – butan (LPG)  do stacji paliw płynnych przy wykorzystaniu: istniejących zjazdów z drogi krajowej i wojewódzkiej i istniejącej infrastruktury technicznej.

orzekam

odmówić określenia  środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie istniejącej stacji gazu propan – butan (LPG)  do stacji paliw płynnych przy wykorzystaniu: istniejących zjazdów z drogi krajowej i wojewódzkiej i istniejącej infrastruktury technicznej na działce nr 597/10 w Namysłowie, przy ul. Brzeskiej i Jana Pawła II

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 07.05.2007 r. na wniosek firmy Usługi Projektowe mgr inż. Wiesław Nowaczyk, ul. Parkowa 1, 63-330 Dobrzyca, działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego, Marian Lamek, ul. Marciniaka 11, 63-500 Ostrzeszów, zostało  wszczęte  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji środowiskowej dla inwestycji  polegającej na rozbudowie istniejącej stacji gazu propan – butan (LPG)  do stacji paliw płynnych przy wykorzystaniu: istniejących zjazdów z drogi krajowej i wojewódzkiej, i istniejącej infrastruktury technicznej na działce nr 597/10 w Namysłowie, przy ul. Brzeskiej i Jana Pawła II. 
Pismem nr GK.IV.7610-11/07 z dnia 07.05.2007r. zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy Prawo ochrony środowiska, akta sprawy przesłano do Starosty Namysłowskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie z prośbą o wyrażenie opinii  w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
W dniu 23.05.2007r. do tut. urzędu wpłynęło pismo jednej ze stron postępowania, Państwa Ireny i Stanisława Makowicza zam. przy ul. Jana Pawła II 12 w Namysłowie, w którym oceniają pozytywnie konieczność rozbudowy istniejącej stacji gazu LPG ze względu na miejsce oraz warunki (korzyści) ekonomiczne wynikające z położenia. 
Postanowieniem nr NZ/AC-4325-1-9/07 z dnia 24.05.2007r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie postanowił  zaproponować  dla podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w uzasadnieniu stwierdził, że lokalizacja przedsięwzięcia w niedalekiej odległości od ujęć wód podziemnych zaopatrujących w wodę mieszkańców Namysłowa i pobliskich miejscowości, może powodować przy nieprawidłowej instalacji i eksploatacji stacji oraz myjni samochodowej, zanieczyszczenie ujęć substancjami ropopochodnymi. 
Postanowieniem nr OŚ.II-7633/11/.07 z dnia 01.06.2007r. Starosta Namysłowski również określił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zamierzonego przedsięwzięcia, jednocześnie stwierdził, że planowana inwestycja na działce Nr 597/10 w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II i ul. Brzeskiej, zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz niedalekiej odległości ujęcia wody przy ul. Jana Pawła II, z którego zaopatrywane jest w wodę pitną miasto Namysłów. Jednocześnie zaznaczył, iż planowana inwestycja położona jest na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody przy ul. Jana Pawła II, na terenie której zgodnie z § 4 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie (Dz.U. WO z dnia 4 kwietnia 2007r. Nr 25, poz. 1049) – zabrania się lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych.  
Jak wynika z zapisu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063) § 1 pkt 2  – „stacja paliw płynnych” to obiekt budowlany, w skład którego wchodzą: podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne pomieszczenia pomocnicze.
Mając na uwadze zaistniały fakt, tut. organ analizując zamierzone przedsięwzięcie z Rozporządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, stwierdził, iż jest to podstawowe kryterium rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i determinuje także zakres prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko. 
Mając na uwadze opinie Starosty Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie w zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko postanowiono odstąpić od określenia  obowiązku sporządzenia tego raportu.
Konieczność sporządzenia raportu stała się bowiem w tej sytuacji bezprzedmiotowa. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że ze względu na ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II i zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych nie ma podstaw do wydania pozytywnej decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację zamierzonego przedsięwzięcia.
W  związku  z   tym orzeczono  jak  w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

 1. Usługi Projektowe, mgr inż. Wiesław Nowaczyk, ul. Parkowa 1, 63-330 Dobrzyca
 2. Irena i Stanisław Makowicz, ul. Jana Pawła II, 46-100 Namysłów
 3. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, ul Niedziałkowskiego, 45-085 Opole
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DEXPOL” S.A., ul. Gwarna 21, 50-001 Wrocław
 5. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
 3. a/a LM