Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-12/07 - Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. - zawiadomienie, decyzja

Namysłów, dnia 09-05-2007

GK.IV.7610-12/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek z dnia 12.04.2007 r. (data wpływu do tut. urzędu 26.04.2007r.) - Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:

„Budowa wodociągu, ciepłociągu, kanalizacji deszczowej, oraz przełożenia części kanalizacji sanitarnej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego” działki nr 848/72, 848/73, 848/74, 848/75, 848/77, 868, 848/66, 848/68, 848/76

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 34, 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
www.namyslow.eu
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów
 2. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/

 


Namysłów, dnia 19-06-2007

GK.IV.7610-12-2/07

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i § 3 ust. 1 pkt 34, 63, 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1 w Namysłowie z dnia 12.04.2007r. (wpłynęło do tut. urzędu w dniu 26.04.2007r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu, ciepłociągu, kanalizacji deszczowej oraz przełożenia części kanalizacji sanitarnej w Namysłowie,  przy ul. Pułaskiego.

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej, ciepłociągu, kanalizacji deszczowej oraz przełożenia części kanalizacji sanitarnej w Namysłowie,  przy ul. Pułaskiego - działka nr 868, 848/72, 848/73, 848/74, 848/75, 848/77, 848/76, 848/66, 848/68. Wykonanie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych o łącznej długości ok. 500 mb.

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Wykorzystanie terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego zagospodarowania. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków. Wobec powyższego nie uwzględnia się szczególnych warunków wykorzystania terenu będącego przedmiotem przedsięwzięcia.

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 1. roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne,
 2. wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, powinno ograniczać uciążliwość dla terenów sąsiednich,
 3. roboty powinny być prowadzone przy takiej organizacji pracy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
 4. występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy, trawniki i gleba podlegają ochronie i powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
 5. należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia a mianowicie:
  • maksymalnie ograniczyć czas prowadzenia budowlanych i montażowych,
  • prace budowlane wykonywać tak aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,
  • utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej,
  • przestrzegać podstawowych zasad gospodarki odpadami,
  • w projekcie budowlanym oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, krajobrazu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarowania wytwarzanymi odpadami określone obowiązującymi przepisami.

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie dotyczy.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy

Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków

Uzasadnienie

      Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 09.05.2007r. na wniosek  Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.  ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu, ciepłociągu, kanalizacji deszczowej oraz przełożenia części kanalizacji sanitarnej w Namysłowie,  przy ul. Pułaskiego.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/10/07 z dnia 14.05.2007r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-8/07 z dnia 17.05.2007r. w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Namysłów wydał postanowienie nr  GK.IV.7610/12-1/07 z dnia 21.05.2007r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W późniejszym etapie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie postanowieniem nr NZ/AC-4325-2-9/07 z dnia 13.06.2007r. oraz Starostą Namysłowskim postanowieniem nr OŚ.II-7633/16/07 z dnia 06.06.2007r. oraz bez sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem oraz sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami, nie stwierdzono przeciwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 27889000010000112420000050 w dniu 19.04.2007r.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe
    Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów:
3. Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.
    ul. Partyzantów 1
    46-100 Namysłów
4. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
5.  a/a LM