Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-13/07 - Usługi Projektowo-Budowlane P-CONSTRUCTOR (stacja bazowa) - zawiadomienie

Namysłów,  29.05. 2007 r.

GK.IV.7610-13/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania dministracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 14.05.2007r. (data wpływu dnia 18.05.2007r.) Usługi Projektowo – Budowlane „P-CONSTRUCTOR”, ul. Wolności 94, z siedzibą w Zabrzu, działającego z upoważnienia SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel nr BT_24890 Namysłów Zachód, na działce nr 128/43, obręb Namysłów, przy ul. Oławskiej 30”

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 7  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem  Sanitarnym oraz Wojewodą Opolskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Usługi Projektowo – Budowlane „P-CONSTRUCTOR” , ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze 
 2. POLKOMTEL S.A. Ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa 
 3. Urbaniak Aleksander, ul. Krzywa 5, 46-100 Namysłów
 4. Szlachta Leokadia, ul. Oławska 28 m.1, 46-100 Namysłów
 5. Kulon Marek, ul. B.Chrobrego 3/4, 46-100 Namysłów
 6. EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
 7. Jurkowianiec Grzegorz, ul. Krakowska 15/4, 46-100 Namysłów 
 8. Sawaryn Marek, Ul. Żwirki i Wigury 25, 46-100 Namysłów
 9. Szyporta Celina i Zbigniew, Krzyków 30 b/2, 46-113 Wilków
 10. Magdalena i Marta Nowakowska, Ul. Jana Pawła II 7/2, 46-100 Namysłów
 11. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2007-05-29