Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-15/07 - Biuro Konsultingowo-Projektowe LECH-DESING - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

Namysłów, 19.06 2007 r.

GK.IV.7610/15/07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04.06.2007 r. Biura Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, z siedzibą w Namysłowie, działającego z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego pana Michała Ilnickiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa drogi dojazdowej do siedziby prokuratury wraz z parkingiem” w Namysłowie, przy ul. Pułaskiego na działce nr 868,  844/8, 844/11, 844/14.

Rodzaj przedsięwzięcia:

 • budowa drogi dojazdowej do siedziby prokuratury wraz z parkingiem do 30 miejsc parkingowych,
 • przebudowa drogi, zjazdu, krawężnika,
 • budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie e Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska bud. B, pokój nr 19 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 56 i 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 3. a/a LM

 

Namysłów dnia 25.06.2007r.

GK.IV.7610/15-1/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902), § 3 ust.1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.,  ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tranzytu sieci wodociągowej w Jastrzębiu oraz po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-12/07 z dnia 13.06.2007 r. i Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/15/07 z dnia 06.06.2007 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie tranzytu sieci wodociągowej w Jastrzębiu dz. nr 121/3, 121/15, 1, 2/1, 2/2, 3/25, 119, 121/9, 121/10, 64, 65, 150.

Uzasadnienie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów wystąpił z wnioskiem nr 2141/05/07 z dnia 21.05.2007r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie tranzytu sieci wodociągowej w Jastrzębiu.
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/AC-4325-1-12/07 z dnia 13.06.20007r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia. 
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II. 7633/15/07 z dnia 06.06.2007r. również postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko. 
Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę przy ocenie parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, jak również ze względu na to, iż budowa kanalizacji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 9, 50-934 Wrocław
 3. Jastrzębskie Gospodarstwo Rolne „JASPOL” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 46-153 Jastrzębie
 4. Polskie Koleje Państwowe Sp. Akcyjna, ul. Szczęśliwca 62, 00-973 Warszawa
 5. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, oddział regionalny we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, 50-934 Wrocław
 6. Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 7. Sienkiewicz Helena, ul. Leśna 28/3, 46-153 Jastrzębie
 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Opolska 68, 46-153 Jastrzębie
 9. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 10. a/a LM

 

Namysłów, dnia 16. 07.2007r.

GK.IV.7610/15-2/07

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Biura Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11 w Namysłowie, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 04.06.2007r. w sprawie wydania decyzji na o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do siedziby prokuratury wraz z parkingiem w Namysłowie, przy ul. Pułaskiego.

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa drogi dojazdowej do siedziby prokuratury wraz z parkingiem do 30 miejsc parkingowych, przebudowa drogi, zjazdu, krawężnika, budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w Namysłowie przy ul. Pułaskiego (dz. nr 868, 844/8, 844/11, 844/14).

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W związku z charakterem przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji nie będą występować czynniki szkodliwe dla środowiska. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków. Wobec powyższego nie uwzględnia się szczególnych warunków wykorzystania terenu będącego przedmiotem przedsięwzięcia.

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 1. roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne,
 2. wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, powinno ograniczać uciążliwość dla terenów sąsiednich,
 3. roboty powinny być prowadzone przy takiej organizacji pracy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów  przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku.
 4. występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy, trawniki i gleba podlegają ochronie i powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
 5. należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia a mianowicie:
  • maksymalnie ograniczyć czas prowadzenia budowlanych i montażowych,
  • prace budowlane wykonywać tak aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,
  • utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej,
  • przestrzegać podstawowych zasad gospodarki odpadami,
  • w projekcie budowlanym oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, krajobrazu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarowania wytwarzanymi odpadami określone obowiązującymi przepisami.

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie dotyczy.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy

Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 19.06.2007r. na wniosek  wniosku Biura Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11 w Namysłowie, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Namysłowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do siedziby prokuratury wraz z parkingiem w Namysłowie, przy ul. Pułaskiego.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/19/07 z dnia 22.06.2007r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-13/07 z dnia 28.06.2007r. w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Namysłów  wydał postanowienie nr  GK.IV.7610/15-1/07 z dnia 28.06.2007r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W późniejszym etapie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie postanowieniem nr NZ/AC-4325-2-12/07 z dnia 13.07.2007r. oraz Starostą Namysłowskim postanowieniem nr OŚ.II-7633/24/07 z dnia 05.07.2007r. oraz bez sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem oraz sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami, nie stwierdzono przeciwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 27889000010000112420000050  w dniu 29.06.2007r.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów:
 3. Biuro Konsultingowo-Projektowe, „LECH –DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów,
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
 5. Zespół Szkół Rolniczych, ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów
 6. "Dziedzic” Sp. zo.o., ul. Łączańska 3, 46-100 Namysłów
 7. Mieszkańcy miasta Namysłów - informacja w internecie /BIP/ 
 8. a/a LM