Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-18/07 - CERTA Dominika Hetel (Barzyna) - zawiadomienie, decyzja

Namysłów, 28.06.2007 r.

GK.IV.7610-18/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek pana Andrzeja Możejko, zam. we Wrocławiu, Pl. Mongolski 14/a z dnia 05.04.2007 r. (data wpływu - 15.06.2007r), działającego z upoważnienia CERTA Dominika Hetel, 49-312 Błota 13 B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

”Budowa tartaku w miejscowości Barzyna, działka nr 50/1”

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Andrzej Możejko, Pl. Mongolski 14/4, 52-118 Wrocław
 2. CERTA Dominika Hetel, 49-312 Błota 13B
 3. Lewkowicz Monika i Władysław, Barzyna 14
 4. Kotulski Stanisław, Wójcice, ul. Minkowicka 10
 5. Bobko Zbigniew i Małgorzata, Ul. Żeromskiego 6, 46-100 Namysłów
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 7. a/a LM

 

 


Namysłów, 08.08.2007 r.

GK.IV.7610-18/07

DECYZJA

Na  podstawie  art. 46  ust. 1  pkt 1, art. 46a  ust.7  pkt, w związku z art. 56 ust.1 ustawy z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  (tj. Dz. U.  Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107  ustawy  z dnia 14 czerwca   1960 r. -   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu  wniosku z dnia  05.04.2007r. (wpłynęło do tut. urzędu 15.06.2007r.) Pana Andrzeja Możejko, zam. we Wrocławiu, Pl. Mongolski 14/4,  działającego z upoważnienia CERTA Dominka Hetel, 49- 312, Błota13 B w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  budowę tartaku w miejscowości Barzyna, Gm. Namysłów

orzekam

odmówić określenia  środowiskowych   uwarunkowań zgody   na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie  tartaku w miejscowości Barzyna, gm. Namysłów, działka nr 50/1.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 28.06.2007 r. na wniosek Pana Andrzeja Możejko, zam. we Wrocławiu, Pl. Mongolski 14/4, działającego z upoważnienia CERTA Dominka Hetel,  49- 312, Błota13 B wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  budowę tartaku w miejscowości Barzyna, gm. Namysłów, działka nr 50/1.
Pismem nr GK.IV.7610-18/07 z dnia 28.06.2007r. zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem, złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 21 dni.
Na podstawie art. 56 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) pismem nr GK.IV.7610-18/07 z dnia 27.06.2007r. zwrócono się do Wydziału  Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w/m o analizę ustaleń planu miejscowego w kontekście wniesionego przez stronę wniosku i stwierdzenia czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pismem nr RG.VI.7331/355/2007 z dnia 05.07.2007r. poinformował, że zgodnie z ustaleniami planu miejscowego przedmiotowa działka zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: MR - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe  (grunty orne) w związku z czym lokalizacja w/w przedsięwzięcia jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie, Barzyna zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/345/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001r. (Dz.U. Woj. Op. Nr 39, poz. 256 z 17 maja 200r.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzono, iż jest to podstawowe kryterium rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i determinuje także zakres prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, że ze względu na niezgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie, Barzyna  nie ma podstaw do wydania pozytywnej decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację zamierzonego przedsięwzięcia.
W  związku  z   tym orzeczono  jak  w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

 1. Andrzej Możejko, Pl. Mongolski 14/4, 52-118 Wrocław
 2. CERTA Dominika Hetel, 49-312 Błota 13B
 3. Lewkowicz Monika i Władysław, Barzyna 14
 4. Kotulski Stanisław, Wójcice, ul. Minkowicka 10
 5. Bobko Zbigniew i Małgorzata, ul. Żeromskiego 6, 46-100 Namysłów
 6. Mieszkańcy wsi Barzyna za pośrednictwem sołtysa – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 7. a/a LM