Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-17/07 - LECH-DESING (Namysłów) - zawiadomienie-obwieszczenie, decyzja

Namysłów, 19.06 2007 r.

GK.IV.7610/17/07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04.06.2007 r. Biura Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, z siedzibą w Namysłowie, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową” w Namysłowie,  na działce nr 437/98, 437/48, 437/50, 437/49, 437/173.

Rodzaj przedsięwzięcia:

 • przebudowa dróg gminnych,
 • przebudowa drogi, zjazdy, krawężniki, uzupełnienie oświetlenia,
 • budowa kanalizacji deszczowej,

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie e Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska bud. B, pokój nr 19 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

Otrzymują:

 1. Biuro Konsultingowo-Projektowe „LECH-DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów
 2. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 3. a/a LM

 

Namysłów, dnia 03.08.2007r. 

GK.IV.7610/17-2/07

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Biura Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11 w Namysłowie, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa  z dnia 04.06.2007r.  w sprawie wydania decyzji na o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej

określam środowiskowe uwarunkowania:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej (dz. nr 437/98, 437/48,  437/50, 437/62, 437/49, 437/173).

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W związku z charakterem przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji nie będą występować czynniki szkodliwe dla środowiska. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków. Wobec powyższego nie uwzględnia się szczególnych warunków wykorzystania terenu będącego przedmiotem przedsięwzięcia.

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 1. roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne,
 2. wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, powinno ograniczać uciążliwość dla terenów sąsiednich.
 3. roboty powinny być prowadzone przy takiej organizacji pracy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku.
 4. występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy, trawniki i gleba podlegają ochronie i powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
 5. należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia a mianowicie:
  • maksymalnie ograniczyć czas prowadzenia budowlanych i montażowych,
  • prace budowlane wykonywać tak aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,
  • utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej,
  • przestrzegać podstawowych zasad gospodarki odpadami,
  • w projekcie budowlanym oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, krajobrazu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarowania wytwarzanymi odpadami określone obowiązującymi przepisami.

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie dotyczy.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy

Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 19.06.2007r. na wniosek  wniosku Biura Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11 w Namysłowie, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej. 
Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/20/07 z dnia 22.06.2007r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-14/07 z dnia 28.07.2007r. w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Namysłów wydał postanowienie nr  GK.IV.7610/17/07 z dnia 20.07.2007r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W późniejszym etapie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie postanowieniem nr NZ/AC-4325-2-14/07 z dnia 31.07.2007r. oraz Starostą Namysłowskim postanowieniem nr OŚ.II-7633/27/07 z dnia 24.07.2007r. oraz bez sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem oraz sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami, nie stwierdzono przeciwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr27889000010000112420000050  w dniu26.07.2007r.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów.
 3. Biuro Konsultingowo-Projektowe „LECH –DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów
 4. a/a LM