Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-28/07 - EKOWOD Sp. z o.o. (ul. Braterska) - zawiadomienie, postanowienie, decyzja


Namysłów, 12.10. 2007r.

GK.IV.7610-28/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 09.10.2007 r. Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:

„Budowie sieci rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu przy ulicy Braterskiej w Namysłowie”.
Inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym na działkach nr: 868, 869, 727, 437/159.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu gdzie prowadzona będzie inwestycja. 
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa
 3. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
 4. a/a LM


 

Namysłów dnia 22.10.2007r.

GK.IV.7610/28-1/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902), § 3 ust.1 pkt  72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu przy ul. Braterskiej w Namysłowie” oraz po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-24/07 z dnia 17.10.2007 r. i Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/44/07 z dnia 16.10.2007 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu przy ul. Braterskiej w Namysłowie” (dz. nr ewid. 868, 869, 727, 437/159).

Uzasadnienie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, wystąpił z wnioskiem 4519/10/07 z dnia 09.10.2007r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu przy ul. Braterskiej w Namysłowie”.
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/AC-4325-1-24/07 z dnia 17.10.20007r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia. 
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II. 7633/44/07 z dnia 16.10.2007r. również postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko. 
Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę przy ocenie parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, jak również ze względu na to, iż przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
 3. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, Namysłów
 4. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa,
 5. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 6. a/a LM

 


 


GK.IV.7610/28-2/07

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2 w Namysłowie nr 4519/10/07 z dnia 09.10.2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu w Namysłowie, przy ul. Braterskiej. 

określam środowiskowe uwarunkowania:

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

  Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Namysłowie, przy ul. Braterskiej (dz. nr ewid. 868, 869, 727, 437/159).
  Powierzchnia sieci wodociągowej ok. 93,5 m 2,
  Powierzchnia sieci kanalizacyjnej ok. 256 m 2,
  Powierzchnia przepompowni ścieków ok. 1,5 m2 ,
  Sieć rozdzielczą wodociągową zaprojektowano z rury PCV Ø 110,
  Sieć rozdzielczą kanalizacyjną zaprojektowano z rury PCV Ø 200 i PEHD Ø 75.
 2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

  Wykorzystanie terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego zagospodarowania. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków. Wobec powyższego nie uwzględnia się szczególnych warunków wykorzystania terenu będącego przedmiotem przedsięwzięcia.
 3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
  1. roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne,
  2. wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, powinno ograniczać uciążliwość dla terenów sąsiednich.
  3. roboty powinny być prowadzone przy takiej organizacji pracy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów    przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku.
  4. występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy, trawniki i gleba podlegają ochronie i powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
  5. należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia a mianowicie:
   • maksymalnie ograniczyć czas prowadzenia budowlanych i montażowych,
   • prace budowlane wykonywać tak aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,
   • utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej,
   • przestrzegać podstawowych zasad gospodarki odpadami,
   • w projekcie budowlanym oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, krajobrazu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarowania wytwarzanymi odpadami określone obowiązującymi przepisami.
 4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie dotyczy.
 5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:
  Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy

Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków

Uzasadnienie

   Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 12.10 .2007r. na wniosek  Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2 w Namysłowie nr 4519/10/07 z dnia 09.10.2007r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu przy ul. Braterskiej w Namysłowie”.
   Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/44/07 z dnia 16.10.2007r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-24/07 z dnia 17.10.2007r. w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Namysłów  wydał postanowienie nr  GK.IV.7610/28-1/07 z dnia 22.10.2007r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   W późniejszym etapie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie postanowieniem nr NZ/TS-4325-2-23/07 z dnia 07.11.2007r. oraz Starostą Namysłowskim postanowieniem       nr OŚ.II-7633/45/07 z dnia 26.10.2007r. oraz bez sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem oraz sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami, nie stwierdzono przeciwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
   W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
   Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego nr 27889000010000112420000050  w dniu 24.10.2007r.


Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
 3. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 4. Strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy POŚ
 5. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 6. a/a LM
Namysłów, dnia 07.11.2007r.