Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-29/07 - LECH-DESING (budowa kanalizacji deszczowej) - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

Namysłów,  28.11 2007 r.


GK.IV.7610/29/07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami )

zawiadamiam


że na wniosek z dnia 05.11.2007 r. mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, z siedzibą w Namysłowie, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu” w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej   na działce nr 856/8, 857/10, 857/11, 857/25, 871, 872, 873, 874
Rodzaj przedsięwzięcia:

- budowa kanalizacji deszczowej Ø 250, 300, 400, 500

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie e Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska bud. B, pokój nr 19 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia .

 Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

 

 


Otrzymują:

 1. Biuro Konsultingowo-Projektowe
  „LECH-DESING” mgr Leszek Chuchro
  ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów
 2. Przedszkole Integracyjne, ul. Parkowa 3, Namysłów
 3. Gmina Namysłów
 4. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
 5. a/a LM


 

Namysłów dnia 14.12.2007r.

GK.IV.7610/29/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902), § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku mgr Leszek Chuchro, Biura Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING”, ul. Łączańska 11 w Namysłowie, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej oraz po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-25/07 z dnia 13.12.2007 r. i Starosty Namysłowskiego  nr OŚ.II-7633/47/07 z dnia 04.12.2007 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej (k.m. 4 dz. nr ewid.856/8, 857/10, 857/11, 857/25, 871, 872, 873, 874).

Uzasadnienie

   Pan  mgr Leszek Chuchro,  Biuro Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING” ul. Łączańska 11 w Namysłowie wystąpiło z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 05.11.2007r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej.
   Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany.
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/AC-4325-1-25/07 z dnia 13.12.20007r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia.
   Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II. 7633/47/07 z dnia 04.12.2007r. również postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko.
   Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę przy ocenie parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, jak również ze względu na to, iż budowa kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z parkingu  nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
   W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

   Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

 

 Otrzymują:

 1. Biuro Konsultingowo-Projektowe, „LECH –DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów
 2. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
 4. Przedszkole Integracyjne, ul. Parkowa 3,Namysłów
 5. a/a LM

 


Namysłów, dnia 31.12.2007r.

GK.IV.7610/29-2/07

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56 w związku z art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Leszka Chuchro Biuro Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING”, ul. Łączańska 11 w Namysłowie, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa  z dnia 12.11..2007r. w sprawie wydania decyzji na o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej.

określam środowiskowe uwarunkowania:

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Budowa kanalizacji deszczowej w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej (dz. nr ewid. 856/8, 857/10, 857/11, 857/25, 871, 872, 873, 874).
 2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  W związku z charakterem przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji nie będą występować czynniki szkodliwe dla środowiska. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków. Wobec powyższego nie uwzględnia się szczególnych warunków wykorzystania terenu będącego przedmiotem przedsięwzięcia.
 3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
  1. roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne,
  2. wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, powinno ograniczać uciążliwość dla terenów sąsiednich.
  3. roboty powinny być prowadzone przy takiej organizacji pracy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów    przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku.
  4. występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy, trawniki i gleba podlegają ochronie i powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
  5. należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia a mianowicie:
   • maksymalnie ograniczyć czas prowadzenia budowlanych i montażowych,
   • prace budowlane wykonywać tak aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,
   • utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej,
   • przestrzegać podstawowych zasad gospodarki odpadami,
   • w projekcie budowlanym oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, krajobrazu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarowania wytwarzanymi odpadami określone obowiązującymi przepisami.
 4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie dotyczy.
 5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko:
  Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy

Postanowiono nie nakładać na inwestora dodatkowych obowiązków


Uzasadnienie

   Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 07.11.2007r. na wniosek mgr Leszka Chuchro - Biuro Konsultingowo-Projektowego „LECH-DESING”, ul. Łączańska 11 w Namysłowie, działającego z upoważnienia Burmistrza Namysłowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu w Namysłowie, przy ul. Konopnickiej.
   Po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/47/07 z dnia 04.12.2007r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-25/07 z dnia 13.12.2007r. w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Namysłów  wydał postanowienie nr  GK.IV.7610/29/07 z dnia 14.12.2007r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   W późniejszym etapie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu uzgodnień środowiskowych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie postanowieniem nr NZ/AC – 4325-2-25/07 z dnia 28.12.2007r. oraz Starostą Namysłowskim postanowieniem nr OŚ.II-7633/49/07 z dnia  21.12.2007r. oraz bez sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących z przedsięwzięciem oraz sprawdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego działaniami, nie stwierdzono przeciwskazań do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia.
   W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
   Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).


załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów.
 3. Biuro Konsultingowo-Projektowe, „LECH –DESING” mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów.
 4. Przedszkole Integracyjne, ul. Parkowa 3, 46-100 Namysłów
 5. a/a LM


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2007-11-28