Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-31/07 - NB Polska Sp. z o.o. - zawiadomienie, postanowienie, informacja

Namysłów,  18.12 2007 r.


GK.IV.7610/31/07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami )

zawiadamiam

że na wniosek Pani Ewy Adamskiej, ELD Poland Sp. z o.o., działającej z upoważnienia NB Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno, z dnia 28.11.2007 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowych B5/B6 oraz rozbudowie infrastruktury technicznej na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o., mieszczącego się na nieruchomości przy drodze z Namysłowa do Oleśnicy przy ul. Oleśnickiej 12, Namysłów, nr działki  4/1, 649/1, 269/2, 313. 
     Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie e Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska bud. B, pokój nr 19 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia .

     Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 52a i 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

Otrzymują:

 1. Ewa  Adamska, ELD Poland Sp. z o.o., Stary Rynek 80/82, 61-772 Poznań.
 2. NB Polska Sp. z o.o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno.
 3. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, ul. Niedziałkowskiego 6, Opole.
 4. Państwo Eugeniusz i Pelagia Karsznia.
 5. Państwo Joanna I Zbigniew Bojarzyński.
 6. Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych oddz. w Opolu, ul. 1-go Maja 6, Opole.
 7. Stanisław Michalkiewicz.
 8. Kozłowski Marek,  Namysłów.
 9. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ .
 10. a/a LM.

 


 

Namysłów, dn. 04.01.2008 r.

GK.IV.7610/31/07/08  

P O S T A N O W I E N I E


   Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2, w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902) oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zm.) i § 3 ust.1 pkt 52a i 53, w związku z   wnioskiem  Pani Ewy Adamskiej, ELD Poland Sp. z o.o., działającej z upoważnienia NB Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej B5/B6, rozbudowie parkingu dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych oraz oraz rozbudowie infrastruktyry technicznej na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o., mieszczącego się na terenie nieruchomości przy drodze z Namysłowa do Oleśnicy przy ul. Oleśnickiej 12, Namysłów, nr działki 4/1, 649/1, 269/2, 313, oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 

p o s t a n a w i a m

stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wymaganiami o jego zakresie zawartymi w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.


U Z A S A D N I E N I E

   Pani Ewa Adamska, ELD Poland Sp. z o.o., działającej z upoważnienia NB Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno, wystąpiła z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 28.11.2007 r,.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej B5/B6, rozbudowie parkingu dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych oraz oraz rozbudowie infrastruktyry technicznej na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o., mieszczącego się na terenie nieruchomości przy drodze z Namysłowa do Oleśnicy przy ul. Oleśnickiej 12, Namysłów, nr działki 4/1, 649/1, 269/2, 313.
   Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco odziaływać na środowisko zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy  wymienionej na wstępie ustawy oraz z §3 ust. 1 pkt 52a i 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (pismo nr GK-XII-7327/232/2007  z dnia 20.12.2007r. oraz pismo nr GK-XII-7327/231/2007 z dnia 20.12.2007r.)
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią
nr NZ/AC – 4325 – 1 – 26 / 07  z  dnia  31.12.2007 r. postanowił  zaproponować dla podmiotu podejmujacego realizację powyższego przedsięwzięcia, obowiązek sporządzenia raportu o odziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.
   Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II - 7633/48/07 z dnia 21.12.2007r. również postanowił zaproponować określenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego  przedsięwzięcia.

  
W związku z powyższym, po szczegółowym przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsięwzięciu, dołączonyh do wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska  - oraz po rozpatrzeniu zasięgniętych opinii pomocniczych, postanowiono orzec jak w sentencji.

   Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni  licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A w Namysłowie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego, Namysłów
 3. Ewa  Adamska, ELD Poland Sp. z o.o., Stary Rynek 80/82, 61-772 Poznań
 4. NB Polska Sp. z o.o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno
 5. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
 6. Państwo Eugeniusz i Pelagia Karsznia, Smarchowice Małe 38,
 7. Państwo Joanna I Zbigniew Bojarzyński, Smarchowice Małe 38
 8. Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych oddz. w Opolu, ul. 1-go Maja 6, Opole
 9. Stanisław Michałkiewicz, Smarchowice Małe 29
 10. Kozłowski Marek, ul. Łaczańska 10/24, Namysłów
 11. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 12. a/a LM


Namysłów, dnia 16 .01.2008r.

GK.IV.7610-31/07/08

I N F O R M A C J A


   W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym, w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowych B5/B6, rozbudowie parkingu dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych oraz rozbudowie infrastruktyry technicznej na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o., mieszczącego się na nieruchomości przy drodze z Namysłowa do Oleśnicy przy ul. Oleśnickiej 12, Namysłów, nr działki  4/1, 649/1 (obręb Namysłów), 269/2, 313 (obręb Smarchowice Małe) – wszczętym  na  wniosek  Pani Ewy Adamskiej, ELD Poland Sp. z o.o., działającej z upoważnienia NB Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno
– informuję o zakończonych pracach polegających na sporządzanu raportu o odziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wymaganiami o  jego zakresie zawartym   w  art. 52  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska.
   Dokument ten znajduję się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, budynek B (pok. 19).
   Dla osób zainteresowanych w dniach od 18.01.2007 r. do 25.01.2007 r. istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem.

a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2007-12-18