Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-32/07 - ADM-TBS - zawiadomienie, postanowienie

Namysłów,  19.12 2007 r.


GK.IV.7610/32/07ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek ADM-TBS Sp. z o.o., ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, z dnia 17.12.2007 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielolokalowego” w Namysłowie przy ul. Łączańskiej , dz. nr 1124/2, 1130/12).
     Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska bud. B, pokój nr 19 w terminie 21 dni od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

    Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz  § 3 ust. 1 pkt 72 a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz.2573ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

Otrzymują:
  1. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Stawowa 1,46-100 Namysłów
  2. ADM-TBS, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
  3. Gmina Namysłów
  4. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
  5. a/a LM

 

Namysłów dnia 10.01.2008r.

GK.IV.7610/32/07/08

POSTANOWIENIE

   Na podstawie art.51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902), § 3 ust.1 pkt 72a)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ADM-TBS Spółka z o.o., ul. Dubois 5 w Namysłowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielolokalowego w Namysłowie, przy ul. Łączańskiej oraz po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-27/07 z dnia 09.01.2008 r. i Starosty Namysłowskiego  nr OŚ.II-7633/50/07 z dnia 02.01.2008 r.

p o s t a n a w i a

nie wymagać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielolokalowego w Namysłowie, przy ul. Łączańskiej (k.m. 10 dz. nr ewid.1124/2, 1130/12).

Uzasadnienie

   ADM-TBS Spółka z o.o., ul. Dubois 5 w Namysłowie wystąpiła z wnioskiem /bez numeru/ z dnia 17.12.2007r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielolokalowego w Namysłowie, przy ul. Łączańskiej.
   Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany.
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/AC-4325-1-27/07 z dnia 09.01.20007r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla podmiotu podejmującego realizację powyższego przedsięwzięcia.
Starosta Powiatu Namysłowskiego wydając opinię nr OŚ.II. 7633/50/07 z dnia 02.01.2007r. również postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko.
Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz biorąc pod uwagę przy ocenie parametry przedstawione w § 5 w/w rozporządzenia, jak również ze względu na to, iż budowa kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z parkingu  nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
   W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

   Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu  terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. ADM – TBS Sp. z o.o., ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów
  2. Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
  4. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Stawowa 1, Namysłów
  5. a/a LMPodmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2007-12-19