Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-09/07 - Maryniak Rzeźnictwo-Wędliniarstwo - zawiadomienie, decyzja

Namysłów,  26.11. 2007 r.


GK.IV.7610-9/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek firmy Maryniak Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Józef, Sylwester i Jolanta Maryniak Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 1, 63-630 Rychtal, Zakład Produkcyjny w Namysłowie przy ul. Oleśnicka 1-5 z dnia 06.11.2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą:

„Instalacja wytwarzania ciepła w procesie zgazowania biomasy i odpadów zwierzęcych”, na działce nr 831/10 i 831/9, obręb Namysłów, przy ul. Oleśnickiej 1-5”

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 40  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem  Sanitarnym oraz Wojewodą Opolskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.


Otrzymują:

 1. Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Józef , Sylwester i Jolanta SJ
  ul. Kasztanowa 1
  63-630 Rychtal
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 55, 45-061 Opole
 3. Gmina Namysłów
 4. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/
 5. a/a LM 


 

 

 

GK.IV.7610/-9/07/08

DECYZJA


 Na  podstawie  art. 46a  ust.7  pkt 4   w  związku  z  art. 46  ust. 1  pkt 1 oraz art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) i § 3 ust.1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104  § 1 i art. 107 § 1-3  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r . -   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu  wniosku  z dnia 04.04.2007r. Firmy Maryniak Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Józef, Sylwester i Jolanta Maryniak Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 1, 63-630 Rychtal, Zakład Produkcyjny w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej  1-5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja wytwarzania ciepła w procesie zgazowania biomasy i odpadów zwierzęcych” na działce nr 831/10 i 831/9, obręb Namysłów, przy ul. Oleśnickiej 1-5 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

orzekam

odmówić określenia  środowiskowych   uwarunkowań zgody   na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja wytwarzania ciepła w procesie zgazowania biomasy i odpadów zwierzęcych” na działce nr 831/10 i 831/9, obręb Namysłów, przy ul. Oleśnickiej 1-5.                       

Uzasadnienie

Firma Maryniak Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Józef, Sylwester i Jolanta Maryniak Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 1, 63-630 Rychtal, Zakład Produkcyjny w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 1-5 pismem z dnia 04.04.2007 r. wystąpiło do tut. urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja wytwarzania ciepła w procesie zgazowania biomasy i odpadów zwierzęcych” na działce nr 831/10 i 831/9, obręb Namysłów, przy ul. Oleśnickiej 1-5. Pismem nr GK.IV.7610-9/07, zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 21 dni. W myśl  § 2 ust. 1 pkt 40 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm) „Instalacja wytwarzania ciepła w procesie zgazowania biomasy i odpadów zwierzęcych” jest zaliczona do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 62 z późn. zm.)  zwrócono się z pismem do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Wojewody Opolskiego o ustalenie środowiskowych uwarunkowań w/w przedsięwzięcia. W trakcie trwania postępowania zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 lipca 2005. O zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.) Wojewoda Opolski przekazał wniosek, zgodnie z kompetencjami do Marszałka Województwa Opolskiego. Postanowieniem nr  NZ/JW – 4325 – 162/07 z dnia 22.01.2008 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu uzgodnił środowiskowe uwarunkowania przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem nr DOŚ.IV.AKu.7338 – 1/08 z dnia 21.02.2008 r. Marszałek Województwa Opolskiego odmówił uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań w/w przedsięwzięcia, ze względu na brak zgodności lokalizacji w/w przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Organ na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przeanalizował zapisy uchwały nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej z dnia 16.01.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. W związku z tym zgodnie z w/w planem działki o numerach 831/9 i 831/10, na których planuje się lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, oznaczone są symbolem Rz - przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych  - tereny trwałych użytków zielonych. Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku stwierdzono, iż lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, iż ze względu na sprzeczność projektowanego przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma podstaw do wydania pozytywnej decyzji  o określeniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację zamierzonego przedsięwzięcia. Mając na uwadze zaistniały fakt, tut. organ analizując zamierzone przedsięwzięcie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (uchwała nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej z dnia 16.01.2001r.), stwierdził, iż jest to podstawowe kryterium rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i determinuje także zakres prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko.

W  związku z tym orzeczono jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

Otrzymują :

 1. Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Józef, Sylwester i Jolanta,Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 1, 63-630 Rychtal 
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 55, 45-061 Opole 
 3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
 4. Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
 5. Gmina Namysłów
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/
 7. a/a SZ
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2008-06-03